• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Ústí n.L.: Týdny pro duševní zdraví

Týdny duševního zdraví jsou celorepublikovou kulturně - humanitární akcí, jejíž snahou je prostřednictvím společenských setkání, kulturních vystoupení, výstav, odborných přednášek apod., vytvářet prostor pro diskusi o otázkách duševního zdraví, přiblížit svět občanů s handicapem široké veřejnosti, umožnit dialog mezi odborníky, občany s různým zdravotním postižením a širokou veřejností. Celkové náklady byly 178 tisíc Kč. Přílohy: fotografie, dokumenty související s TDZ.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Ústí nad Labem
Kontakt: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00Ústí nad Labem
Příjmení, jméno: Helena Herbstová
Organizace: Magistrát města Ústí nad Labem
E-mail: helena.herbstova@mag-ul.cz
Telefon: +420475209550
Téma: Duševní zdraví

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Kulturně - humanitární akce, úspěšně opakovaná od roku 1992. Poskytovatelé sociálních služeb, odborníci, lidé s handicapem a široká veřejnost má možnost seznámit se, diskutovat, zviditelnit problémy - dochází k přiblížení světa zdraví a nemoci při vzájemném dialogu a prezentaci služeb, ke zviditelnění problémů, k seznamování se, ke zvyšování informovanosti.
Organizačně jsou celé TDZ zajišťovány Oddělením podpory nestátních sociálních služeb, Odboru péče o občany. Finančním zdrojem jsou prostředky z rozpočtu Zdravého města Ústí nad Labem
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? K akci jsou vydávány pozvánky, plakáty s programem akce, další informace lze nalezt na http://www.usti-nad-labem.cz odkaz "život města, sociální sféra, Týdny pro duševní zdraví 2005"
Začátek aktivity: 01.01.1992
Konec aktivity: 21.02.2016
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 178
Detailní rozpis: z rozpočtu města a z rozpočtu partnerských organizací

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Víceletá tradice v řadě měst republiky. Pozitivně přispívá k fungování sociálního prostředí a kvality života v dané municipalitě.
Prohloubení spolupráce města s poskytovateli sociálních a sociálně zdravotních služeb a institucí při spoluorganizování akcí v rámci TDZ.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Dominantní vliv měla rozsáhlá, opakovaná anonce TDZ v médiích - Ústecký dedník, Ústecký rozhlas, výlep plakátů Záštita TDZ náměstkem primátora Mgr. Tomášem Jelínkem; Podpora Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva kultury

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Novinové články, zprávy v místním rozhlase. Katalog veletrhu sociálních; Program; Prezentace TDZ na webových stránkách města, vytvořená sdružením FOKUS
Příloha:

Další poznámky

Další poznámky V roce 2006 se TDZ aktivně zúčastnilo více než 50 nestátních neziskových organizací

Aktéři

Název: Město Ústí nad Labem
IČO nebo jiný registrační údaj: 000 81 531
Adresa: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
Web: http://www.usti-nad-labem.cz

Další aktéři

Název:Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS [An association for care for mentally sick FOKUS]
IČO nebo jiný registrační údaj:442 26 586
Adresa:V Zeleni 530/4, 400 03 Ústí nad Labem
Web:http://www.fokusul.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Související témata ...

Duševní zdraví

Ústí nad Labem

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu