• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Chrudim: Projekt primární prevence "Hrou proti AIDS"

Projekt primární prevence HIV/AIDS s názvem: ,,Hrou proti AIDS" představuje interaktivní výukový program pro žáky základních škol z Chrudimi a okolí. Lektorkami programu jsou vyškolené studentky 2. a 3. ročníku školy, které provází žáky vybraných škol na šesti stanovištích. Zde si netradičním způsobem osvojují základní znalosti o možnostech nakažení sexuálně přenosnými infekcemi včetně viru HIV a o ochraně před nechtěným otěhotněním. Žáci by po jejím absolvování měli dojít k přesvědčení, že jejich zdraví spočívá především v jejich zodpovědném chování v sexuální oblasti. Projekt je organizován Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: Chrudim
Příjmení, jméno: Hrochová Zdeňka
Organizace: Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim
E-mail: hrochova@szs.chrudim.cz
Telefon: 461353262
Téma: Infekční onemocnění
Vzdělávání a osvěta ke zdraví (programy, akce a kampaně)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Žáci ZŠ z regionu jsou zábavnou a hravou formou informováni o viru HIV, nemoci AIDS a dalších pohlavně přenosných chorobách. Program je realizován ve spolupráci se SZÚ a KHS Pardubice. Je přínosem i pro žáky naší školy, protože se učí předávat vědomosti, komunikovat a navazovat kontakt se žáky ZŠ.Za 2 roky trvání bylo již proškoleno téměř 300 dětí ve věku 14 - 15 let. Program připravuje 1 učitelka odborných předmětů s cca 15 žáky školy. Evaluaci realizátorů provádí přímo pracovnice KHS Pardubického kraje, která se akce účastní.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Z programu je pořizována fotodokumentace, která je publikována na web.stránkách školy (www.szs.chrudim.cz)
Začátek aktivity: 01.12.2016
Příloha
Fotografie z akce PDF (8,72MB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 2
Jak byla aktivita financována? Finance na odměny a drobné dárky pro žáky a na odměnu za realizaci získáváme z Grantu MěÚ Chrudim a doplňujeme z vlastních zdrojů. Přispívá i SRPŠ.
Detailní rozpis: cca 2000,- Kč na každý ročník

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Metodika programu, včetně pomůcek je velmi dobře propracovaná Státním zdravotním ústavem. K realizaci je třeba odborné vedení a zapálená skupina žáků, kteří musí být komunikativní a nesmí se bát mluvit otevřeně i o choulostivých věcech. Je třeba i kvalitní zázemí, nejlépe 6 oddělených místností.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Ne

Monitorování a evaluace

Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? O aktivitu je velký zájem ze strany ZŠ regionu, proto budeme v realizaci pokračovat

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Propagace v médiích neproběhla, komunikace je přes KHS.

Další poznámky

Další poznámky Část tohoto projektu byla aplikována i v rámci akce "Chrudim za udržitelný svět" v roce 2017, která byla součástí Evropského týdne udržitelného rozvoje. Jednalo se o zajištění povinného stanoviště v rámci partnerské spolupráce na akcích Zdravého města a MA 21, které naplňovalo jeden z cílů SDgS - cíl 3 - zdraví a kvalitní život. Více info o akci: <a href="http://www.chrudim.eu/chrudim-za-nbsp-udrzitelny-svet-2017/d-7784/p1=1979">http://www.chrudim.eu/chrudim-za-nbsp-udrzitelny-svet-2017/d-7784/p1=1979</a>

Aktéři

Název: Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim
IČO nebo jiný registrační údaj: 00498891
Adresa: Poděbradova 336, 537 01 Chrudim
Web: https://www.szs.chrudim.cz

Další aktéři

Název:SZÚ Praha
IČO nebo jiný registrační údaj:75010330
Adresa:Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
Web:http://www.szu.cz

Název:

KHS Pardubického kraje
Adresa:Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
Web:https://www.khspce.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu