• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Jihomoravský kraj: Kampaň "Těžká hlava"

Celokrajská kampaň je zacílena na podporu duševního zdraví dětí a dospívajících. Nově vytvořený portál tezkahlava.cz nabízí ucelený přehled informací, organizací i kontaktů na odbornou pomoc v nesnázích nejen pro dospívající, ale i učitele nebo rodiče.

Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Příjmení, jméno: Kovářová Pavla
Organizace: VIM JMK - Vzdělávací institut pro Moravu
E-mail: kovarova@vim-jmk.cz
Telefon: +420 734 453 834
Téma: Duševní zdraví

Popis a výstupy

Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace?

Vzdělávací institut pro Moravu, organizace Jihomoravského kraje (VIM JMK), realizoval v období říjen – listopad 2023 kampaň na podporu duševního zdraví dětí a dospívajících "Těžká hlava".

Hlavním cílem kampaně je upozornit na zhoršující se situaci v duševním zdraví dětí a dospívajících, dostat informace o nejčastějších duševních potížích k cílové skupině mladých a dospívajících ve věku 11 – 20 let a apelovat na jejich řešení.

V kampani byly natočeny spoty popisující výrazovými prostředky blízkými cílové skupině nejčastější duševní potíže a výzva k jejich řešení. Ze spotů sdílených na sociálních sítích (TikTok, Instagram) bylo možné propojení na nově vytvořenou webovou stránku www.tezkahlava.cz, kde mladí lidé, jejich rodiče, pedagogové a široká veřejnost najdou řešení, podporu či pomoc při psychických potížích.

Kampaň byla oficiálně spuštěna na Mezinárodní den duševního zdraví 10. října 2023, proběhla tisková konference za účasti radních Jihomoravského kraje pana Karla Jurky a paní Jany Holomčík Leitnerové. Spoty a webová stránka byly představeny zástupcům médií. Webová stránka tezkahlava.cz nadále funguje pod správou VIM JMK a je základem pro rozcestník podpory a pomoci v oblasti duševního zdraví v Jihomoravském kraji, počítá se s dalším využitím tohoto prostoru (aktualizace kontaktů, rozšiřování informací, vkládání relevantních videí apod.).

Kampaň zahrnovala tyto další aktivity:
- Promítání spotů kampaně v kinech v Jihomoravském kraji.
- Kampaň byla prezentována v jednotlivých pobočkách VIM JMK a ve městě Vyškov. Účastníky setkání byli pedagogové a další pracovníci základních a středních škol, pedagogicko-psychologických poraden.
- Proběhlo 7 setkání (94 účastníků) za účasti odborných lektorek, které představily aktuální problémy v duševním zdraví dětí a dospívajících a možnosti řešení v okresech, kromě důležitých informací byly distribuovány informační materiály pro využití ve školách.
- Kampaň byla prezentována na 2denním veletrhu středních škol v Brně. Cílem bylo představení možností podpory pro mladé lidi v různých tématech týkající se duševního zdraví. O kampaň měli zájem mladí lidé a rodiče, kteří se účastnili veletrhu. Do představení se zapojili lektoři z Centra Anabell, Modré Linky a Práh Jižní Morava, kteří veřejnosti představovali konkrétní možnosti využití jejich služeb. Letáky a reklamní předměty byly distribuovány zúčastněným zástupcům středních škol k dalšímu využití přímo ve školách.

Navazuje Váše aktivita/projekt na nějaký politicko-strategický dokument?

Aktivita navazuje na Národní akční plán pro duševní zdraví 2030, národní strategický dokument.

Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

Vznikla webová stránka tezkahlava.cz, která obsahuje i videospoty prezentované během horké fáze kampaně na soc. sítích; vznikly letáky, citylight plakáty apod.

Vše dostupné na web. stránce tezkahlava.cz.

Začátek aktivity: 01.10.2023

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 2000
Jak byla aktivita financována? Financováno z rozpočtu Jihomoravského kraje
Detailní rozpis: cca 2 mil. Kč na kompletní aktivity

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Doporučujeme propagovat téma duševního zdraví: není zdraví bez duševního zdraví; duševní zdraví je stejně důležité jako fyzické.

Vybrat vhodnou rétoriku při osvětě a destigmatizaci psychických potíží.

Při realizaci kampaně cílit jazykem, zobrazením, tématy na specifickou cílovou skupinu.

Nebát se oslovit profesionály - realizace kampaně byla svěřena profesionální agentuře.
Jaké byly silné stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? - zacílení na specifickou cílovou skupinu mladých lidí - využití soc. sítí;
- vznik rozcestníku pomoci v případě psych. obtíží - navázání na konkrétní a lokální poskytovatele služeb;
- osobní představení kampaně a dostupných služeb na úrovni obcí
Jaké byly slabé stránky Vaší aktivity/projektu při jeho realizaci? - cena navázaná na profesionální zpracování agenturou;
- dočasnost zásahu na sociálních sítích;
- malá propracovanost webové stránky - bylo by vhodné se zaměřit na profesionální zpracování a např. vytvoření aplikace

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu?

- byl monitorován počet sledujících na sociálních sítích (cca 5 mil. shlédnutí)
- byl monitorován počet aktivních účastníků doprovodných akcí
- byl monitorován počet návštěvníků regionálních kin, kde byly promítány spoty

Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Plánujeme návaznou kampaň zacílenou tentokrát na dospělou populaci - rodiče mladých lidí s duševními potížemi. Plánujeme další práci na rozcestníku služeb v oblasti podpory duševního zdraví.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Při zahájení kampaně proběhla tisková konference za účasti radních JMK, vstupy do Českého rozhlasu a ČT.
Příloha:

Aktéři

Název: VIM JMK - Vzdělávací institut pro Moravu
IČO nebo jiný registrační údaj: 60555980
Adresa: Hybešova 15, 602 00 Brno
Web: http://vim-jmk.cz

Další aktéři

Název:B tým s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:293 77 358
Adresa:Jaselská 14, 602 00 Brno
Web:http://btym.cz

Název:

Jihomoravský kraj
IČO nebo jiný registrační údaj:70888337
Adresa:Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Web:http://jmk.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Související témata ...

Duševní zdraví

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu