• naše weby..
 • ..
 • .
Téma

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Porovnání měst

Zajímá Vás, jak města porovnat z pohledu udržitelného rozvoje?
Podle jakých kritérií či oblastí?
Díky těmto Auditům udržitelného rozvoje naleznete odpovědi
na otázky...

Jak témata řeší různá města?
Jak vnímají své silné a slabé stránky a jak je vidí externí experti?
Jak měří aktuální stav a s jakými daty pracují?
Kde jsou excelentní výsledky a inspirace pro ostatní?

Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost
Rozbalit všechna +

5 Zdraví

5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Problematika zdraví je provázána do strategických dokumentů města. Snažíme se o integraci zdravotních hledisek do plánování a rozhodování. Podkladem pro to je nám Analýza zdravotního stavu obyvatel města Chrudim a Zdravotní plán města Chrudim. Zdravotní plán vychází z cílů Zdraví21/Zdraví2020. V červnu byl schválen radou města i nový Zdravotní plán na období 2019 - 2021. Touto problematikou se zabývá pracovní skupina ke Zdravotnímu plánu složená z odborníků na tuto oblast, v roce 2019 byla doplněna. Tato pracovní skupina vytipovává největší problémy, které vycházejí z Analýzy o zdravotním stavu obyvatel a stanovuje opatření k jejich zlepšení. Oblast zdraví je provázána do dotací a grantů města Chrudim. Touto podporou především škol a NNO se snažíme o zvyšování efektivity realizovaných opatření.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Problematika ochrany a podpory zdraví obyvatel je ve městě dlouhodobě integrována do politik a rozhodovacích procesů města prostřednictvím strategických dokumentů. Vzhledem ke změnám ve vedení města došlo k vyhodnocení základního strategického dokumentu v této oblasti, tj. Zdravotního plánu, a k jeho aktualizaci až během doby hodnocení auditu. V současnosti je nový Zdravotní plán města Chrudim zpracovaný a město tak má k dispozici veškeré potřebné strategické dokumenty pro oblast ochrany a podpory zdraví svých obyvatel. 

Část auditu 5.1 je zpracována autory auditu důkladně a podrobně, někdy ve snaze o precizní popis dochází až k opakování stejné informace ve více odpovědích, což poněkud zhoršuje přehlednost textu.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Problematika zdraví je zakomponována do strategických dokumentů města. Ve městě dochází k integraci zdravotních hledisek do plánování a rozhodování na základě Analýzy zdravotního stavu obyvatel města Litoměřice a na základě Zdravotního plánu. Zdravotní plán vychází z cílů Zdraví21/Zdraví2020. Touto problematikou se zabývá pracovní skupina ke Zdravotnímu plánu složená z odborníků na tuto oblast. Tato pracovní skupina definuje TOP problémy, vycházející ze Zdravotního plánu a dále stanovuje opatření k jejich zlepšení, tato opatření jsou každoročně vyhodnocována. Dále je oblast zdraví součástí dotačních programů města Litoměřice, čím se město snaží o zvyšování efektivity realizovaných opatření.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Zdravotní plán vytváří v Litoměřicích expertní pracovní skupina, která byla v roce 2015 rozšířena o nové lékařské kapacity. V plánování se zohledňovaly potřeby vyplývající z pravidelných veřejných fór, sociologických průzkumů, analýzy zdravotního stavu obyvatel z roku (2011) a dalších koncepčních materiálů. Došlo k navýšení finanční částky na Podporu sociálních a zdravotních aktivit.

Zdravotní plán se zaměřil na 3 hlavní priority, které se daří průběžně plnit a vyhodnocovat. Oproti předchozímu hodnocení došlo k přehlednějšímu zpracování plnění zdravotního plánu, doporučení oponenta auditu z roku 2015 byla akceptována.

 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Sebehodnocení +1

Město má zpracovaný Zdravotní plán města Jihlavy na základě analýzy zdravotního stavu obyvatel.

Při zpracování a aktualizaci dalších strategických dokumentů, oborových koncepcí apod. jsou zahrnovány výsledky analýzy Zdravotního stavu obyvatel a místní cíle ze Zdravotního plánu. 

Hodnocení oponenta +1

Jihlava má zpracované všechny potřebné strategické dokumenty, vč. Zdravotního plánu města, které vycházejí z opakovaně zpracovávané analýzy a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města. Zdravotní hlediska jsou do plánování a rozhodování na úrovni města poměrně dobře a kvalitně využívána a integrována. Doporučuji pouze zvýšit finanční podporu v uvedeném dotačním programu (celkovou i na jednotlivé projekty).

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Sebehodnocení +1

Došlo k významnému zlepšení situace. Nastavení spolupráce v rámci pracovní skupiny pro tvorbu Zdravotního plánu, na kterém se spolupracovalo s externími odborníky. V rámci Zdravotního plánu vyvstaly, jak nové, tak stávající aktivity v jednotlivých oblastech. Oblast zdraví je následně zakomponovaná a řešená i v jiných dokumentech města. Nastavení spolupráce s externími odborníky na dobré úrovni.

Hodnocení oponenta +2

Integrace zdravotních hledisek a tématiky ochrany a podpory veřejného zdraví do politiky a strategií města je v Kopřivnici dlouhodobě na vysoké úrovni. Město zpracovává, pravidelně vyhodnocuje a aktualizuje potřebné dokumenty v této oblasti, konzultuje problematiku s partnery a veřejností a průběžně realizuje přijatá opatření. Nevyhýbá se ani pojmenování problémů a dílčích neúspěchů, což je také předpoklad pro další zlepšování v budoucnosti. V oblasti 5.1 jsou požadavky MA 21 splněny na úrovni kategorie A.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
5.1.1 Dochází k systematickému plánování zdravotních služeb v souvislosti s problémy zdraví obyvatel ve městě?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Poprvé byl zdravotní stav obyvatel zanalyzován v roce 2007, kdy vznikla dle metodiky MZČR a NSZM ČR ve spolupráci s KHS a ZÚ Analýza zdravotního stavu obyvatel města Chrudim - 2007.

Tento materiál byl prvním dokumentem, který se věnoval zdravotnímu stavu obyvatelstva města Chrudim. K jeho posouzení v kontextu regionu Chrudimska, celého Pardubického kraje i celé České republiky byla využita data získaná z ÚZIS Praha i z krajského pracoviště Pardubice. Doplňující informace byly získány z Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích. Na Profil zdraví následně navázalo zpracování a realizace Zdravotního plánu města, který určuje dlouhodobé priority města Chrudim v oblasti podpory zdraví a zlepšování zdravotního stavu obyvatel města.

Na další období byla zpracována Analýza zdravotního stavu obyvatel v roce 2014, byla vypracována SZÚ. Jednalo se o druhou část analýzy zdravotních ukazatelů pro město Chrudim. Oproti první analýze bylo rozšířeno období dostupnosti dat přímo pro samotné město.

http://www.chrudim.eu/StaticFiles//cs/download/zdrave-mesto/analyza_zdravotniho_stavu_chrudim_2015.pdf

Na základě tohoto dokumentu proběhla v pracovní skupině pro Zdravotní plán aktualizace Zdravotního plánu města Chrudim na roky 2015 – 2018 https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/strategie/zdravotni-plan-mesta-chrudim-2015-2018

Priority stanovené ve Zdravotním plánu byly konzultovány i v Komisi sociální a zdravotní, která je z 90% tvořena lékaři.

Zdravotní plán na období 2015 - 2018 je schválen ZM, jsou nastaveny komunitní indikátory. Je stanoven optimální směr, zodpovědná osoba a popis indikátoru.

Řešení problémů prolíná Komunitním Plánem zdraví a kvality života a Komunitním plánem sociálních služeb. Při komunitním plánování se objevují i problémy, které nejsou v pravomoci města. Tyto jsou řešeny ve spolupráci s Pardubickým krajem.

Analýza zdravotního stavu byla vydána také v tištěné podobě a následně distribuována na Informační centrum, členům komise ZM a MA 21, školám, NNO a dalším zájemcům. Veřejnost byla informována prostřednictvím Chrudimského zpravodaje. 

V roce 2019 proběhlo zpracování nové Analýzy zdravotního stavu obyvatel. Ta volně navazuje a doplňuje Zprávu o zdravotním stavu obyvatel v Pardubickém kraji vypracovanou v roce 2018.

http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=9680

Základním zdrojem použitých dat je Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). V rámci stávající pracovní skupiny pro Zdravotní plán města proběhlo jeho vyhodnocení - viz. příloha. Na základě výsledku Analýzy zdravotního stavu obyvatel a vyhodnoceného Zdravotního plánu za uplynulé období byl se staven nový Zdravotní plán na období 2019 - 2021. Ten byl představen v komisi sociální a zdravotní a byl schválen. V červnu byl schválen radou města. Zastupitelstvo města ho bude schvalovat v září 2019. 

Byla doplněna a schválena radou města pracovní skupina pro Zdravotní plán na období 2019 - 2021 o další odborníky.

Komunitní plánování sociálních služeb

Proces KPSS ve městě probíhá od roku 2002. Za dobu trvání komunitního plánování se podařilo rozvinout širokou síť služeb sociálních a služeb souvisejících.

Komunitní plán byl zpracován na základě Analýzy potřebnosti sociálních služeb, kterou si město nechalo zpracovat.

Všechny informace o komunitním plánování jsou obsaženy na webových stránkách

Mapování potřeb aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny v ORP za období 2016 - 2017. http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=9110

http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=9112 - podrobná zpráva

Plánování s veřejností 

Každoročně je problematika zdraví a zdravého životního stylu, sportu i sociální oblasti součástí veřejného projednání Desatera problémů města - forma kulatého stolu. Vzhledem k tomu, že problematika zdraví prolíná všemi oblastmi života lze říci, že i téma zdraví je s veřejností projednáváno pravidelně (vazba na oblast zdravého životního stylu, dopravy, životního prostředí apod.).

Od roku 2016 máme zpracován nový Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudim 2015 - 2030. Oblast zdraví je součástí Rozvojové oblasti C - Sociálně - společenská oblast (sociální oblast, zdraví, vzdělávání, kultura, sport, volnočasové aktivity).

Grafické zpracování strategie: http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=6659

Město Chrudim je členem MAS Chrudimsko, z.s.(předsednické město). V rámci MAS jsou také finančně podporovány organizace s projekty, které se týkají oblasti zdraví. Např. podpora senior taxi služby ve městě, podpora NNO Péče o duševní zdraví - program prevence hospitalizace, zvýšení dostupnosti a kvality terénních služeb pro závažně duševně nemocné - nákup auta, prorodinná opatření - příměstské tábory, Šance pro Tebe - Dejme šanci pracovat - podpora znevýhodněných skupin obyvatel na trhu práce, Kruh zdraví - podpora sociálního podnikání, komunitní centra, modernizace vybavení Farní charity Chrudim - pro poskytování sociálních služeb. Tyto projekty byly vytipovány na základě vypracované strategie území, která je v souladu se strategií města.

V rámci MAP II - Místní akční plán vzdělávání na území ORP Chrudim - cílem je analýza potřeb škol, vypracování strategie pro tuto oblast. Zde jsou také podporovány projekty , které realizují NNO - např. mezigenerační projety, mobilní tým - logoped a speciální pedagogové v rámci ORP, exkurze a vzdělávání pedagogů, rodičů, veřejnosti i z oblasti zdraví a sociální problematiky.

Na základě provedené analýzy v roce 2015 HBSC se podařilo v oblasti prevence šikany na školách zakomponovat do rozpočtu města stálou položku, kterou je podporována NNO Semiramis, která se ZŠ spolupracuje. V rámcu grantů jsou podporovány i další NNO, které se zabývají problematikou šikany a dalších negativních jevů.

V rámci realizace MAP II je vytvořen mobilní tým složený ze speciálních pedagogů a logopedky. Cílem je zvýšení informovanosti veřejnosti (hlavně rodičů) v oblasti inkluze a jiného přínosu v rámci jejich zvýšení motivace a způsobů zapojení do problematiky vzdělávání a výchovy.

Využití expertního týmu je ověření nového způsobu odborného poradenství v území, které si klade za cíl urychlit proces implementace inkluzivních opatření v území a uspokojit poptávku pedagogů po odborné pomoci při správném nastavení plánu péče o dítě díky zpřesnění identifikace jeho potřeb, které povede k volbě vhodné intervence u žáků se speciální výchovnou podporou. Od září 2019 bude tento tým se specializovat na identifikaci nadaných dětí.

V únoru 2019 proběhl Workshop s výměnou zkušeností s Dr. Lidmilou Pekařovou na téma "Autorita učitele a kázeň, osobnost učitele a žáka, vztah rodiny a školy". Navštívilo ho na 160 účastníků.

více o projektu na http://www.chrudim.eu/mistni%2Dakcni%2Dplan%2Drozvoje%2Dvzdelavani%2Dii%2Dv%2Dorp%2Dchrudim/d-9252/p1=1945

 • 5.1.C Kompetence města (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel ?
  ano
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město disponuje v současnosti s aktuálně zpracovanou Analýzou zdravotního stavu obyvatel města (ORP), která umožňuje pracovat s posledními dostupnými daty a vývojovými trendy. Na výsledky této analýzy navážeme v letošním roce přípravou nového zdravotního plánu a předpokládáme její využití i ve strategických dokumentech.

Komunitní plán zdraví a kvality života - je vyhodnocován každoročně v rámci 10P. Prezentace s postupem řešení problému je dostupná na webových stránkách města.

Zdravotní plán je vyhodnocován sestavenou sadou indikátorů, jednou za tři roky je předložen ZM společně s návrhem nového Zdravotního plánu. V současné době připravila pracovní skupina pro Zdravotní plán vyhodnocení plánu za roky 2015 - 2018 a sestaven byl plán na další období. Nový zdravotní plán města 2019 - 2021 byl schválen radou města v červnu. Tato situace nastala vzhledem ke změnám ve vedení města po komunálních volbách.

V rámci fungování města Chrudim v MAS Chrudimsko, z.s. a MAP II dochází k propojení strategických dokumentů napříč územím ORP, jsou finančně podporovány projekty i z oblasti zdraví a sociální problematiky.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Bez zásadních připomínek - hodnocení viz celkové hodnocení oblasti 5.1. Jako pozitivní hodnotím větší zapojení zdravotnických pracovníků (lékařů ad.) do procesu plánování ve srovnání se situací při posledním auditu.  

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Analýza zdravotního stavu obyvatel

Město Litoměřice za podpory NZSM ČR, Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje (KHS ÚK) nechalo v roce 2007 zpracovat analýzu zdravotního stavu obyvatel města Litoměřice. Tato analýza informuje o zdravotním stavu, vývoji, struktuře obyvatel, úmrtnosti, nemocnosti a podobně. Analýza byla zpracována na základě dat poskytnutých Českým statistickým úřadem, Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR a Zdravotním ústavem. V roce 2014 byla vypracována KHS ÚK druhá Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Litoměřic. Došlo k porovnání vývoje od roku 2007 vzhledem k úrovni ČR a Ústeckého kraje. Na základě této analýzy došlo k přípravě aktualizace Zdravotního plánu z roku 2008.
V roce 2016 byla provedena aktualizace analýzy zdravotního stavu obyvatel na základě expertní hodnotitelky za oblast zdraví. Byly doplněny číselné údaje ke grafům a dopracovány komentáře. Vzhledem k tomu, že se neaktualizovala data, nedošlo ke zjištění nových informací, nepromítla se tato aktualizace do změn ve Zdravotním plánu. Analýza byla vydána také v tištěné podobě a následně distribuována OSVaZ, zdravotní a sociální komisi, školám, Nemocnici Litoměřice a privátním lékařům.
V roce 2018 se plánuje aktualizace Analýzy zdravotního stavu obyvatel, kdy půjde zejména o aktualizaci uvedených dat. Aktualizovaná verze se promítne i do aktualizace Zdravotního plánu.

http://komplanlitomerice.cz/article/analyza-zdravotniho-stavu-obyvatel-mesta-litomerice/383/4/0

Komunitní plánování sociálních služeb

Problematikou oblasti zdraví se zabývá úsek komunitního plánování sociálních služeb při odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Město komunitně plánuje od roku 2004. Za dobu trvání komunitního plánování se podařilo rozvinout širokou síť služeb sociálních a služeb souvisejících.
V roce 2017 byl dokončen nový komunitní plán, který je již pátým v pořadí a je prvním, který je vytvořen na celou oblast ORP Litoměřice. Komunitní plán byl zpracován na základě Analýzy potřebnosti sociálních služeb, kterou si město nechalo zpracovat. Všechny informace o komunitním plánování jsou obsaženy na webových stránkách http://www.komplanlitomerice.cz/ 

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/5-KomunitniPlan.pdf

Plánování s veřejností 

Každoročně je problematika zdraví projednávána s veřejností na diskuzním fóru Desatero problémů Litoměřic, kde jednu z osmi sekcí tvoří sociální oblast a zdravotnictví. Problémy se zdravotní tématikou, které se objevily na veřejných fórech v minulých letech jako hlavní, jsou následující: 
2017 - Zřídit domov se zvláštním režimem pro lidi postižené demencí
2016 - Zřídit mamograf v Nemocnici Litoměřice
2015 - Zajistit větší množství a kvalitní péči psychoterapie a psychiatrie

http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=82&Itemid=119

Akční plán zlepšování ZM a MA21

Akční plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož Komise Zdravého města a MA21 navrhuje, jakého zlepšení má být v daném roce dosaženo. Aktivity v akčním plánu se neustále rozšiřují, v roce 2014 bylo uvedeno 8 aktivit a postupně během let se rozrostly až na 15 aktivit v roce 2017. Dochází tedy k neustálému zlepšování akčního plánu z hlediska zakonponování oblasti zdraví.
Akční plán je pravidelně vyhodnocován, je schvalován Radou města a je propojen s dotačním titulem Zdravého města a MA 21. 

http://zdravemesto.litomerice.cz//images/stories/file/dokumenty/ostatni_dokumenty/APZ_ZM_MA21_2017.pdf

 • 5.1.C Kompetence města (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel ?
  ANO - viz komentář
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.1.A:

Město plynule přechází na systematické plánování  zdravotních služeb na základě zpracovaných dokumentů a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných fór a komunitního plánování.

Hodnota indikátoru 5.1.C:

Byla vytvořena expertní skupina ke zdravotnímu plánu, jejími členy je ředitel Nemocnice Litoměřice, zástupce KHS, zástupci OSVaZ, zástupci Zdravého města, 5 privátních lékařů a další.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Dochází k postupné integraci zdravotních hledisek do plánování a rozhodování ve městě na základě Zdravotního plánu města zpracovaného na základě Analýzy zdravotního stavu obyvatel města Litoměřice. 

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Text odpovědi na auditní otázku poskytuje dostatečný přehled o způsobu strategického plánování v Litoměřicích v oblasti podpory a ochrany zdraví obyvatel a popisuje hlavní relevantní nástroje pro strategické plánování.

Audit popisuje systematické plánování oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví (nikoliv přímo plánování zdravotních služeb, kde jsou ovšem možnosti působení města omezené), které vychází z aktuálních podkladů.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Statutární město Jihlava se zabývá systematickým plánováním a analyzováním zdravotních služeb a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných fór a komunitního plánování.

Statutární město Jihlavy analyzuje zdravotní stav obyvatel 

- Analýza zdravotního stavu obyvatel města Jihalvy I. a II. část, zpracována v roce 2010 a v roce 2014 (https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=486440https://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062);

- Analýza zdravotního stavu obyvatel Jihlavy - prosinec 2016 (https://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062).

a zpracovává Zdravotní plán města Jihlavy

- Zdravotní plán města Jihlavy na roky 2012 - 2014 (https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=493051);

(dokument projednán a schválen na 14. zasedání Zastupitelstva města Jihlavy, konaného dne 11. 12. 2012, usnesení č. 670/12-ZM)

- Zdravotní plán města Jihlavy na roky 2015 - 2017 (https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=509333)

(Zdravotní plán města Jihlavy na roky 2015 - 2017 včetně aktualizované Analýzy zdravotního stavu obyvatel města Jihlavy II. část z roku 2014 byl projednán a schválen na 6. zasedání Zastupitelstva města Jihlavy dne 16. června 2015, usnesení č. 261/15-ZM)

Na přelomu 2017/2018 připravujeme vyhodnocení Zdravotního plánu 2015 - 2017 a nový Zdravotní plán na další roky. Při zpracování nového Zdravotního plánu budeme vycházet  z nově zpracované Analýzy zdravotního stavu obyvatel - prosinec 2016.

Ve sledovaném období vznikla Komise PZM a MA21. Někteří členové Komise PZM a MA21 se v rámci svých profesí zabývají přímou podprou zdraví obyvatel a jsou velkým přínosem při plánování aktivit města v této tématice - MUDr. Roman Peschout, Nemocnice Jihlava, zástupce primáře Gynekologicko-porodnického oddělení, zastupitel; Ing. Milan Brychta - ředitel Odboru hygieny obecné a komunální, Krajská hygienická stanice kraje Vysočina; Jan Hofman, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, vedoucí pracoviště Jihlava, zástupce centra hygienických laboratoří pro pracoviště Jihlava.

Více informací o složení a činnosti Komise PZM a MA21 na webu Zdravého města - http://www.jihlava.cz/komise-pzm-a-ma21/ds-56274/p1=106089

Zdravé město Jihlava spolupracovalo při vyhodnocování a aktualilzaci Zdravotního plánu s odbornými partnery z oblasti zdravotnictví a souvisejících služeb - odbor sociálních věcí, odbor školství, kultury a tělovýchovy MMJ, Krajským úřadem - odbor zdrvotnictví, koordinátorkou Zdravého kraje Vysočina, Nemocnicí Jihlava, Státním zdrvotním ústavem. MZ ČR, Zdravou Vysočinou, Krajskou hygienickou komorou, Oblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava, VZP ČR, Zdravá škola ZŠ Březinova apod.

Při zpracování a aktualizaci dalších strategických dokumentů, oborových koncepcí apod. jsou zahrnovány výsledky analýzy Zdravotního stavu obyvatel a místní cíle ze Zdravotního plánu. 

Ve Strategickém plánu rozvoje města Jihlavy do r. 2020 jsou 4 prioritní oblasti, tématem zdraví se zabývá Prioritní oblast B – Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost.

Specifický cíl: B2. Zvýšení povědomí občanů města o zdravém životním stylu a významu prevence
Opatření: B2.1 Rozšířit a efektivně koordinovat programy prevence zaměřené na osoby ohrožené sociálním vyloučením, děti a mládež
Opatření: B2.2 Naplňovat a pravidelně aktualizovat Plán zdraví a kvality života
Opatření: B2.3 Podporovat zviditelnění národních a mezinárodních zdravotnických kongresů konaných v Jihlavě

http://www.jihlava.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta-jihlavy/d-500097/p1=72158

Ve 2. polovině roku 2017 bude aktualizován Strategický plán města. V rámci aktualilzace budou zohledněny všechny aktuální analytické a strategické dokumnety města včetně auditu udržitelného rozvoje, analýzy zdravotního stavu obyvatel Jihlavy a Zdravotního plánu města Jihlavy.

V Územním plánu města Jihlavy jsou respektovány cíle stanovené relevantními strategickými dokumenty. Navrhované lokality územního plánu budoucího rozvoje lze považovat z hlediska životního prostředí a vlivu veřejného zdraví za akceptovatelné.

http://www.jihlava.cz/tvorba-integrovaneho-planu-rozvoje-uzemi/ds-55843/p1=89765

Komunitní plán sociálních služeb byl schválen v červnu 2016 - http://www.jihlava.cz/komunitni-planovani-ve-meste-jihlave/d-333816/p1=80511

Před jeho projednáním v Zasupitelstvu města Jihavy bylo statutární město Jihlava uspořádalo veřejnou diskusi - http://www.jihlava.cz/pozvanka-k-setkani-nad-komunitnim-planem-socialnich-sluzeb/d-512896

Zdravé město Jihlava má nastaven od roku 2013 dotační program, který podoruje společensky prospěšné aktivity otevřené veřejnosti, které: propagují Zdravé město Jihlava, MA21, uplatňují principy trvale udržitelného života, podporují toleranci a snižováni předsudků, posilují pocit sounáležitosti s městem, posilují zapojování občanů do veřejného života, propagují zásady zdravého životního stylu, vytvářejí podmínky pro volnočasové aktivity a mládeže na tvorbě programů, jsou součástí kampaní Zdravého města, navazují na Problémy definované na Fórech Zdravého města či další veřejné diskuse a neposlední řadě navazují na Zdravotní plán města Jihlavy a Audit udržitelného rozvoje.

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO, plánování zdravotních a souvisejících služeb probíhá na základě průběžných analýz zdravotního stavu obyvatel Jihlavy a na základě veřejných diskusí s obyvateli města (např. Fórum ZM, Fórum mladých apod.).
 • 5.1.C Kompetence města (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel ?
  Členové Komise PZM a MA21, partnerské organizace ve městě zabývající se zdravotnictvím a souvisejícími službami
Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava má zpracovaný Zdravotní plán města Jihlavy a průběžně analyzuje zdravoní stav obyvatel. Výsledky analýz zohledňuje při plánování a rozhodování o dalším rozvoji města.

Hodnocení oponenta +1

Město Jihlava disponuje základními a potřebnými strategickými dokumenty, které jsou vytvářeny na základě pravidelně se opakující se analýzy a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města, a které jsou pravidelně vyhodnocovány a aktualizovány. Strategické dokumenty jsou pro veřejnost snadno dohledatelné na webových stránkách města. Zdravotní plán města byl vč. Analýzy zdravotního stavu obyvatel města Jihlavy schválen zastupitelstvem města. Jeho vyhodnocení se připravuje a proběhne na přelomu 2017/2018.

Velkým pozitivem je existence, funkčnost a zejména velmi komplexní složení Komise PZM a MA21a spolupráce s mnohými státními, veřejnými i neziskovými organizacemi.

 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice od roku 2014 systematicky přistupuje k plánování zdravotních a souvisejících služeb prostřednictvím Zdravotního plánu města Kopřivnice, který vychází z Analýzy zdravotního stavu. V roce 2017 byl tento Zdravotní plán aktualizován (schválen 16.03.2017 v ZM) navazuje na původní dokument.

Problematikou zdraví souvisí taktéž další strategické materiály města:  II. střednědobý plán sociálních služeb města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice a Ženklava na období 2013-2016 (prodloužený do konce roku 2017), Plán zdraví a kvalita života služeb, Akční plán…, , Zimní krizový plán a další.

Ročně bývá problematika zdraví a zdravotních služeb řešena s veřejností na veřejném projednání Desatera problémů města Kopřivnice. Zde se diskutují problémy jako např. rekonstrukce základní školy, protidrogová prevence, zvýšení bezpečnosti chodců aj.

Oblastí zdraví zařazuje město i do prováděných průzkumů (např. Výzkum veřejného mínění - květen 2014, srpen 2016), v r. 2015 nechalo město zpracovat samostatnou studii Životní styl a zdraví dětí a školáků ve městě Kopřivnice, na kterou navážou i příslušná opatření.  V srpnu 2016 se uskutečnilo Mapování potřeb veřejnosti v sociálních službách v návaznosti na přípravu III. Střednědobého plánu soc. služeb -      http://www.koprivnice.cz/socialni_oblast/planovani_soc_sluzeb/Zaverecna_zprava_Koprivnice_socialni_oblast.pdf

Městský úřad neeviduje žádný odbor, který by se výhradně zabýval řešením problematiky zdraví. Oblast je zaštítěná aktivitami Zdravého města a MA 21, dále také Odborem sociálních věcí a zdravotnictví; Odborem školství, kultury a sportu; Odborem životního prostředí.

Odkaz na studii HBSC:

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/studie_HBSC.pdf

Příloha: priloha-c.-1.pdf
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
 • 5.1.C Kompetence města (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel ?

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/zdravotni_plan.pdf

https://www.dataplan.info/cz/koprivnice/ocima-lidi/nejvetsi-problemy

http://www.koprivnice.cz/socialni_oblast/planovani_soc_sluzeb/kom_plan_koprivnice_web.pdf

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/SP_Koprivnice_finalni_dokument_2014.pdf

Zimní krizový plán pro osoby bez přístřeší – Příloha č. 1

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/vyzkum_verejneho_mineni_2014.pdf

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/vyzkum_verejneho_mineni_2016.pdf

Sebehodnocení +2

Oproti předchozím letům došlo k výraznému zlepšení stavu, kdy kromě řešení zdraví obyvatel v různých strategických materiálech města, byl zpracován přímo Zdravotní plán města na léta 2017-2019.

Hodnocení oponenta +2

Soulad s hodnocením města.

Kopřivnice má zpracované všechny potřebné strategické dokumenty, vztahující se k problematice ochrany veřejného zdraví. Pozitivní je vzájemná provázansot jednotlivých strategií a jejich dlouhodobé integrování do politiky města - dokumenty jsou vyhodnocovány, předkládány radě města a zastupitelstvu a aktualizovány.  

Poznámku směřuji k opatřením, která mají, dle sdělení auditu, navazovat na výsledky studie Životní styl a zdraví dětí a mládeže: tato studie proběhla v r. 2015, čili opatření z ní vycházející by již měla být nejen stanovena, ale i v procesu realizace.  

5.1.2 Zabývá se město zdravím a dopadem na zdraví ve svých strategiích?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Strategické dokumenty zpracované pro potřeby města – Územní plán – je posouzen z hlediska SEA. Problematika zdraví je poté integrována do nového Strategického plánu pro udržitelný rozvoj města Chrudimi 2015 - 2030, který je posouzen také z hlediska SEA – i ve vztahu ke zdraví. http://www.chrudim.eu/sea-ke-strategickemu-planu-udrzitelneho-rozvoje-mesta-chrudimi-2015-2030/d-1668/p1=1841

V rámci hodnocení vlivů jednotlivých opatření nebyly identifikovány žádné významnější negativní vlivy na lidské zdraví. Naopak u řady opatření se dají předpokládat potenciálně pozitivní vlivy na veřejné zdraví.

Speciální význam přičítáme doporučenému opatření  B.2.4 Snižování negativního vlivu dopravy na životní prostředí - v případě působení silniční dopravy jde nejen o hluk, ale i dopravní zplodiny, bezpečnost apod. Realizace záměrů v této oblasti má potenciálně významný pozitivní vliv na zdraví a životní prostředí - komplexní (dokončena 1. etapa obchvatu 2015, nyní se připravuje etapa č.2).

V roce 2019 byla zpracována Analýza zdravotního stavu obyvatel -  (dle stanovených odborných indikátorů) a data z této studie jsou využívána pro procesy rozhodování ve městě.

Strategický plán pro udržitelný rozvoj města Chrudim 2015 - 2030

Nový Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudim byl schválen ZM v roce 2016. Jeho hlavní vizí je Chrudim -  město s bohatou historií, vysokou kvalitou života, slibnou budoucností – udržitelné a zdravé město, kde stojí za to žít.

V tomto novém strategickém dokumentu je problematika zdraví zahrnuta do  Rozvojové oblasti C

Sociálně - společenská oblast (sociální oblast, zdraví, vzdělávání, kultura, sport, volnočasové aktivity). 

V oblasti je řešena jak problematika zdraví, tak i sociálních služeb – je třeba chápat zdraví jako komplexně. V opatřeních je zdraví řešeno v těchto bodech - C 3.1. – C 3.7. (příloha strategická mapa)

Zdraví je také součástí KPSS. Oblast prevence úrazů je řešena odbornou koncepcí – Bezpečná komunita.

Pro hodnocení projektů, které by měly být zařazeny do Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2012 – 2015 jsme využili Evaluátor" pro hodnocení dopadů projektů na udržitelný rozvoj prostřednictvím DTP NSZM. Ten nám umožnil stručnou a rámcovou interpretaci dopadů daného projektového záměru na udržitelný rozvoj z pohledu jeho vybraných parametrů. Využili jsme formu sebehodnocení formou expertního odhadu. Dle výsledků evaluace i dalších zadaných údajů  nám tento systém umožnil rámcovou priorizaci projektových záměrů pro diskusi v příslušných orgánech samosprávy.

Dílčí hodnocení je prováděno týmem v jednotlivých oblastech udržitelného rozvoje - Přínos / dopad na ekonomiku, Přínos / dopad na společnost - zde je hodnocena oblast zdraví, Přínos / dopad na životní prostředí

https://www.dataplan.info/cz/chrudim/strategie/projekty?id=56fe8d25628977787c9ff1e805d4a3c2 - podrobné hodnocení ze všech tří oblastí

https://www.dataplan.info/cz/chrudim/strategie/projekty

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Posuzovaná dokumentace v dostatečné míře respektuje cíle stanovené relevantními strategickými dokumenty. Návrhové lokality územního plánu lze, v případě uplatnění výše doporučených opatření, považovat z hlediska životního prostředí a vlivu na veřejné zdraví považovat za akceptovatelné.

Pro hodnocení projektů je nově využíván tzv. evaluátor, prostřednictvím kterého jsou projekty posuzovány z hlediska dopadu na UR (zastoupeny jsou všechny tři pilíře UR).

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Bez zásadních připomínek - hodnocení viz celkové hodnocení oblasti 5.1.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město zohledňuje problematiku zdraví a dopadu na zdraví ve svých strategických dokumentech.

Strategický plán rozvoje města

V roce 2012 byl aktualizován Strategický plán rozvoje města Litoměřice (SPRM).
Jednou z hlavních vizí SPRM je “Litoměřice – atraktivní město pro život všech generací, bydlení, práci i podnikání, město kultury, vzdělanosti, vědy I výzkumu, sportu, zdravého životního stylu a čistého životního prostředí.” 
Oblast zdraví je součástí rozvojové oblasti "C” – Litoměřice zdravé město, město kultury, sportu a vzdělanosti (sociální oblast, zdraví, společenský život, vzdělávání).
Cíl C IV. – Cílem města je vytvořit podmínky pro kvalitní zdravotní péči a efektivní síť sociálních služeb, která bude odrážet aktuální potřeby obyvatel města. Bude optimalizováno řízení systému poskytovatelů sociálních služeb pomocí průběžně aktualizovaného komunitního plánu. Město si uvědomuje důležitost komunitního plánování a zapojení cílových skupin do procesu přípravy a realizace konkrétních produktů a opatření. Optimálním řešením této problematiky je zajistit kvalitně propojený a spolupracující systém zdravotní a sociální péče a komunitního plánování.
Vazba na Strategický plán je zajišťována prostřednictvím dílčích koncepcí a strategií (koncepce rodinné politiky apod.) a v rámci těchto dokumentů byly identifikovány konkrétní oblasti, kterými jsou: vytváření a zlepšování podmínek pro seniory, zdravotně postižené a občany ohrožené sociálním vyloučením. 

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/SPRM_2012_FINAL_pro_web-2014.pdf

Komunitní Plán zdraví a kvality života

V komunitním plánu zdraví a kvality života, který je každoročně aktualizován po Fóru Zdravého města, je řešena oblast zdraví v rámci oblasti D - Zdravý životní styl, zdravotní služby  a dále v oblasti C - Sociální služby (senioři)

https://www.dataplan.info/cz/litomerice/ocima-lidi/planovani-s-verejnosti/komunitni-plan-zdravi-a-kvality-zivota-litomerice-2017-2018?typ=o

Komunitní plán sociálních služeb

Problematikou oblasti zdraví se zabývá úsek komunitního plánování sociálních služeb při odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Město komunitně plánuje od roku 2004. Za dobu trvání komunitního plánování se podařilo rozvinout širokou síť služeb sociálních a služeb souvisejících. V roce 2017 byl dokončen nový komunitní plán, který je již pátým v pořadí a je prvním, který je vytvořen na celou oblast ORP Litoměřice. Komunitní plán byl zpracován na základě Analýzy potřebnosti sociálních služeb, kterou si město nechalo zpracovat. Všechny informace o komunitním plánování jsou obsaženy na webových stránkách http://www.komplanlitomerice.cz/.

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/4-KomunitniPlan.pdf

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/5-KomunitniPlan.pdf

Koncepce proseniorské politiky

Koncepce proseniorské politiky na roky 2017 - 2020 řeší téma zdraví ve velké části bodů, řeší zejména zapojení seniorů do různých aktivit, které jsou důležité pro zlepšení zdravotního stavu seniorů. 

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/koncepce-proseniorske-politiky-pro-rok-2017-2020.pdf

Koncepce rodinné politiky

V Koncepci rodinné politiky 2014 - 2019 je oblast zdraví obsažena v oblastech:
1 Služby pro rodiny – opatření 1.8. Podpora zdravého životního stylu

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Koncepce_prorodinne_politiky_2014.pdf

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.1.B:

Ve strategických dokumentech je zohledňována problematika zdraví.

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Problematika zdraví a dopadu na zdraví je součástí strategických dokumentů města. Zdravotní plán vychází z ezinárodních programů  Zdraví21/Zdraví2020.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Téma zdraví je součástí všech předkládaných strategických a koncepčních dokumentů města. Oblast zdraví je městem vnímána citlivě -město reaguje na potřeby obyvatel, současně přiměřeně realisticky -stanovuje si splnitelné cíle. Při hodnocení dotačních projektů město zohledňuje naplňování zdravotního plánu, který je v souladu s národní strategií Zdraví 21/Zdraví 2020.

 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Na magistrátu města Jihlavy (MMJ) neexistuje odbor, který by se výhradně zabýval řešením problematiky zdraví obyvatel. Toto téma je součástí Projektu Zdravého města a MA21, jehož agenda spadá od roku 2015 pod Kancelář primátora (pozn. pan primátor je politikem Zdravého města a MA21) a částečně pod odbor sociálních věcí.

Problémy města v oblasti zdraví a prevence nemocí byly identifikovány v rámci Analýzy zdravotního stavu obyvatel města Jihlavy I. a II. část, zpracovaných v roce 2010 a v r. 2014. Z předložené analýzy zdravotního stavu jasně vyplývá, že řada onemocnění a jiných poruch zdraví je preventabilní, tzn. že řadě onemocnění se dá předejít úplně nebo alespoň včas rozpoznat a zmírnit závažnost nemoci účinnou a včasnou prevencí. V původní analýze je řada dat zpracována na úrovni Kraje Vysočina, což částečně zkresluje data o městě. Pro bližší identifikace dat jsme nechali zpracovat analýzu na úrovni ORP Jihlava, což nám přináší přesnější informace o našem městě - Analýza zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, prosinec 2016, zpracováno Národní sítí podpory zdraví

V rámci PZM a MA21 byly zpracovány Zdravotní plány města Jihlavy:

Zdravotní plán města Jihlavy na roky 2012 - 2014

Zdravotní plán města Jihlavy na roky 2015 - 2017

Město se ve spolupráci s Komisí PZM a MA21 a dalšími partnery v těchto a dalších strategických dokumentech zabývá zdravím a dopadem na zdraví, vč. potřebných opatření v oblasti podpory a ochrany zdraví a prevence nemocí.Na přelomu 2017/2018 připravuje vyhodnocení Zdravotního plánu 2015 - 2017 a nový Zdravotní plán na další roky. Při zpracování nového Zdravotního plánu bude vycházet  z nově zpracované Analýzy zdravotního stavu obyvatel - prosinec 2016.

Každoročně je problematika zdraví a zdravotních služeb řešena s mládeží na Fóru mladých aneb Desatero problémů města Jihlavy očima mladých, příklady definovaných "problémů" z oblasti zdraví - nekuřácké prostory, oprava dětských hřišť, podpora malých sportů, více obchodů se zdravou výživou, zlepšit obědy ve školních jídelnách, více otevřených sportovišť a školních hřišť ve volném čase, delší veřejné bruslení, dokončení cyklostezek apod.

a na Fóru Zdravého města a MA21 aneb Desatero problémů města Jihlavy očima veřejnosti, příklady definovaných "problémů" z oblasti zdraví - stravování dětí s bezlepkovou dietou, podpora nekuřáckých restaurací, výchova dětí ke zdravému životnímu stylu, vytvoření venkovních sportovišť, nepřetržitý provoz pohotovostních služeb, podpora primární a sekundární prevence, problematika obézních dětí apod.  

Stav řešení problémů je zpracován v Plánu zdraví a kvality života (PZKŽ) a Plánu zdraví a kvality života mládeže (PZKŽM) pro příslušné roky.

http://www.jihlava.cz/plan-zdravi-a-kvality-zivota/ds-55052/p1=104064

V rámci řešení výše zmíněných problémů probíhá pravidelná komunikace zástupců vedení města a příslušnými úředníky s odborníky v oblasti zdraví.

Aalborgské závazky byly přijaty na 3. zasedání Zastupitelstva města Jihlavy, konaného dne 10. 2. 2015, usnesení č. 55/15-ZM. V kapitole 7. Místní akce pro zdraví se zavazujeme pořádat osvětové kampně a naplňovat Zdravotní plán města Jihlavy - více viz. závazky http://www.jihlava.cz/aalborgske-zavazky/d-513843/p1=104036

Od roku 2008 je každoročně zpracováván Plán zlepšování, kde jsou pro příslušné roky popisovány jak kroky vedoucí k zlepšování MA21 globálně tak i v oblasti podpory zdraví - osvětové kampaně, analýzy, plánování, spolupráce s partnery apod.

http://www.jihlava.cz/strategicke-dokumenty/ms-104060/p1=104060

Komunitní plán sociálních služeb byl schválen v červnu 2016 - http://www.jihlava.cz/komunitni-planovani-ve-meste-jihlave/d-333816/p1=80511

Ve Strategickém plánu rozvoje města Jihlavy do r. 2020 jsou 4 prioritní oblasti, tématem zdraví se zabývá Prioritní oblast B – Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost.

Specifický cíl: B2. Zvýšení povědomí občanů města o zdravém životním stylu a významu prevence
Opatření: B2.1 Rozšířit a efektivně koordinovat programy prevence zaměřené na osoby ohrožené sociálním vyloučením, děti a mládež
Opatření: B2.2 Naplňovat a pravidelně aktualizovat Plán zdraví a kvality života (PZKŽ)
Opatření: B2.3 Podporovat zviditelnění národních a mezinárodních zdravotnických kongresů konaných v Jihlavě

K těmto opatřením jsou nastaveny ve Strategickém plánu indikátory:

(údaje jsou uvedeny za rok 2016)

Počet konaných besed zaměřených na cílovou skupinu: 5 (MŠ, ZŠ, SŠ, senioři a další)   

Počet účastníků preventivních programů: 6000 účastníků

Počet článků a prezentací informujících o kampaních: 10

Počet veřejných projednání v rámci přípravy PZKŽ: 2

Počet článků a prezentací informujících o PZKŽ: 9 (5 článů, 2 prezentace, 2 videa)

http://www.jihlava.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta-jihlavy/d-500097/p1=72158

Ve 2. polovině roku 2017 bude aktualizován Strategický plán města. V rámci aktualilzace budou zohledněny všechny aktuální analytické a strategické dokumnety města včetně auditu udržitelného rozvoje, analýzy zdravotního stavu obyvatel Jihlavy a Zdravotního plánu města Jihlavy.

 

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  V přijatých a schválených strategiích města a při hodnocení projektů v rámci dotačního programu Projektu Zdravé město a MA21 a ev. při podpoře zdraví a zdravého životního stylu v jiných dotačních programech města jsou jako základní kritéria zvoleny indikátory týkající se zdraví, dopadů na zdraví a dopadů na životní styl obyvatel města. Konkrétně viz příslušné strategie a dotační programy.
Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava se ve svých strategiích zabývá zdravím a dopadem na zdraví.

 

 

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města, město Jihlava se dlouhodobě zabývá zdravím a dopadem na zdraví ve svých strategických dokumentech a v návaznosti na ně i v dotačních programech, ve kterých podporuje zdraví, zdravý životní styl, pohybovou aktivitu a životní pohodu. Situace se navíc stále zlepšuje.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice se zdravím a dopadem na zdraví zabývá ve strategických dokumentech, jedná se konkrétně o  tyto dokumenty:

Zdravotní plán města Kopřivnice na léta 2017-2019

Strategický  plán města Kopřivnice pro období 2014 – 2022

Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2017-2018

Plán prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2014-2015

II. střednědobý plán sociálních služeb města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice a  Ženklava na období 2013-2016 (prodloužený do 2017 ).

Sebehodnocení +2

Vytvořením a schválením Zdravotního plánu města Kopřivnice a tím, že při tvorbě jednotlivých strategií a plánů spolupracují všechny zainteresované odbory, došlo k významnému zlepšení

Hodnocení oponenta +2

Soulad s hodnocením města.

Kopřivnice se prostřednictvím strategických dokumentů, uvedených v auditní zprávě, zabývá dlouhodobě a systematicky problmatikou ochrany a podpory veřejného zdraví a prokazatelně vyvíjí snahu ovlivňovat pozitivně  faktory, které mají na zdraví obyvatel města vliv. Předností je i dobrá spolupráce jednotlivých odborů MÚ v této oblasti.  

5.1.3 Má město zpracován přímo Zdravotní plán města?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Zdravotní plán představuje důležitou součást strategické dokumentace města. Jedná se o odborný dokument (koncepci), jehož cílem je nastavit základní systémový rámec v oblasti podpory zdraví obyvatel. Zdravotní plán navazuje na Zdraví 21 a Zdraví 2020.

Zdravotní plán města Chrudim je zpracováván již od roku 2008. Od této doby probíhá pravidelně jeho aktualizace. Zdravotní plán je rozpracován ve struktuře - Priority (s ohledem na priority Zdraví 21 a Zdraví 2020), cíle, opatření a aktivity. Poslední verze Zdravotního plánu na období 2015 - 2018 byla schválena Zastupitelstvem města dne 18. 5. 2015.

Na stanovené priority jsou navazovány opatření a konkrétní aktivity, které jsou dle možností provazovány s rozpočtem města. Tyto priority se také stávají tématy pro grantová témata Zdravého města a MA 21. Zde se naskýtá možnost pro podporu partnerských organizací, které se stávají realizátory dílčích akcí podporující zdravý životní styl.

Pro realizaci Zdravotního plánu je RM ustavena pracovní skupina pro Zdravotní plán. Ta je složena ze zástupců MěÚ, lékařů, ale i zástupců organizací, které uvádějí priority plánu do praxe. Nově je doplněna o 2 osoby z Chrudimské nemocnice. Tato skupina se schází cca 2 ročně, jinak dle potřeby. Připravuje aktualizaci plánu, vyhodnocuje indikátory a zabývá se i analýzou výsledků těchto nastavených indikátorů.

Zdravotní plán je projednáván i v komisi sociálně zdravotní, která je tvořena převážně lékaři. Dochází zde i k rozboru výsledků analýz.

Vzhledem ke změnám po komunálních volbách v roce 2018 není prozatím zpracován nový Zdravotní plán na další období. V roce 2019 byla zpracovaná nová aktualizovaná analýza zdravotního stavu obyvatel, na jejímž základě bude sestaven v pracovní skupině nový zdravotní plán na další období.

Zdravotní plán https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/strategie/zdravotni-plan-mesta-chrudim-2015-2018

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  ANO
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ano
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Zdravotní plán má město již od roku 2008. V roce 2015 zastupitelstvo města schválilo aktualizaci Zdravotního plánu. Do projednávání plánu je zapojena i odborná veřejnost. Nový Zdravotní plán na období 2019 - 2021 byl v červnu schválen radou města, stejně jako vyhodnocení Zdravotního plánu na roky 2015 - 2018. Nový plán byl projednán a schválen také v sociálně zdravotní komisi.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Bez zásadních připomínek - hodnocení viz celkové hodnocení oblasti 5.1. 

Byl zpracován nový, resp. aktualizovaný zdravotní plán na roky 2019-2021. Jeho základní podoba (bez tabulkového rozpracování) je doložena jako příloha k auditu. Chybí informace o tom, zda byl tento plán již schválen zastupitelstvem města.  Poznámka: v textu auditu u odpovědi na tuto otázku byla ponechána původní informace, že nový plán 2019-2021 není ještě připravený. Jedná se zřejmě o formální opomenutí, neboť nový plán je vložen jako příloha.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Zdravotní plán města Litoměřice

V roce 2007 bylo město Litoměřice v rámci Projektu Zdravé město WHO vybráno Ministerstvem zdravotnictví jako jedno z pilotních měst pro zpracování Zdravotního plánu města. Komise ZM a MA 21 schválila v červnu roku 2007 zpracování první etapy „Zdravotního plánu“, tzv. Analýzy zdravotního stavu obyvatel. Analýza byla zpracována ve spolupráci s odbornými zdravotnickými institucemi. V dubnu roku 2015 byl schválen Zastupitelstvem města Zdravotní plán města Litoměřice na roky 2015 - 2020. Základní struktura toho plánu byla zpracována na základě závěru z analýzy odborným týmem, kterým je pracovní skupina ke Zdravotního plánu. Tato struktura definuje priority, oblasti vytipované ve Zdraví 21/Zdraví 2020, cíle, opatření, náměty a poté byla doplněna komisí zdravotní a sociální při Radě města. Zdravotní plán je pravidelně aktualizován a reaguje na aktuální výsledky analýzy zdravotního stavu obyvatel.

https://www.dataplan.info/cz/litomerice/rozvojove-zamery/koncepce/zdravotni-plan-mesta-litomerice-2015-2020?typ=struktura

TOP 3 zdravotní problémy

Alespoň jednou ročně se schází pracovní skupina ke Zdravotnímu plánu, která má mimo jiné na starost vybrat TOP zdravotní problémy na období tří let. Vybrané problémy jsou řešeny například při osvětových akcích.  V roce 2017 přešla agenda Zdravotního plánu zakomponována do činnosti Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Na období let 2009 – 2010 byly vybrány TOP3:
1. Bude podporován aktivní život seniorů (vč. fyzického a duševního zdraví)
2. Budou probíhat programy sexuální výchovy (vč. výchovy k odpovědnému rodičovství)
3. Bude podporována osvěta v oblasti kouření, drog a alkoholu všech věkových kategorií. 
Na období let 2011-2014 byly vybrány TOP3:
1. Bude podporována výchova ke zdraví ve školách
2. Bude podpořena prevence cukrovky
3. Bude se snižovat hluková zátěž obyvatel města. 
Na období 2015 – 2017 byly vybrány TOP3 :
1. Bude se zvyšovat kvalita životního prostředí ve městě
2. Bude podporována výchova ke zdraví na školách
3. Bude zlepšováno duševní zdraví občanů
TOP 3 problémy v letech 2015 - 2017 byly vybrány TOP3:
1. Bude se zvyšovat kvalita životního prostředí ve městě
2. Bude podporována výchova ke zdraví na školách
3. Bude zlepšováno duševní zdraví občanů
Vyhodnocení TOP 3 P 2015 - 2017 přílohou
TOP 3 problémy v letech 2018 - 2020 byly vybrány TOP3:
1. Bude zlepšováno duševní zdraví
2. Bude podporováno zdravé chování ve výživě a stravování a aktivní trávení volného času
3. Bude se snižovat vliv dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  ANO
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO

Město plynule přechází na systematické plánování  zdravotních služeb na základě zpracovaných dokumentů a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných fór a komunitního plánování.

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Město zpracovalo zdravotní plán, který byl schválen zastupitelstvem v roce 2015. Skupina ke zdravotnímu plánu vybrala TOP problémy, které jsou každoročně vyhodnocovány.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Město má zpracován, využívá a vyhodnocuje Zdravotní plán města Litoměřice.

Současný zdravotní plán je platný pro období let 2015-2020, byl připraven expertní pracovní skupinou, která je od roku 2015 rozšířena o nové lékařské kapacity. V plánování se zohledňují potřeby vyplývající z pravidelných veřejných fór, sociologických průzkumů, Analýzy zdravotního stavu obyvatel (2014), Strategického plánu rozvoje města (2012), Koncepce prorodinné politiky 2014-2019, 4. komunitního plánu soc. služeb (2014-2017).

Zdravotní plán je v souladu s dalšími koncepčními dokumenty města (Komunitním plánem zdraví a kvality života Litoměřice 2017-2018, s Akčním plánem zlepšování 2017 projektu ZM a MA 21 v Litoměřicích a národní strategií Zdraví 2020).

Je zřejmé, že znečištěné ovzduší je problém, který se občanů Litoměřic opakovaně dotýká, podařilo se však nalézt zdroj znečištění, jak vyplynulo z vyhodnocení Zdravotního plánu za roky 2015-2017. Dalším dlouhodobým problémem je  nedostatek psychiatrické péče. Nově byla navázána spolupráce s 1 dětským psychologem.

Indikátory úspěšnosti pro hodnocení zdravotního plánu byly splněny (popř. odůvodněny).

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ano. Zdravotní plán města Jihlavy představuje důležitou součást strategické dokumentace města. Jedná se o odborný dokument (koncepci), jehož cílem je nastavit základní systémový rámec v oblasti podpory zdraví obyvatel. Zdravotní plán navazuje na mezinárodní dokumenty Světové zdravotnické organizace Zdraví 21 a Zdraví 2020. Zpracování prvního Zdravotního plánu města Jihlavy na r. 2012 – 2014 předcházela Analýza zdravotního stavu obyvatel města jihlavy, kterou zpracovalo o. s. Zdravá Vysočina. Byl prověřen zdravotní stav obyvatel města Jihlavy (délka života, nemocnost, úmrtnost apod.).  Pro analýzu byly využity zdravotní indikátory, pro něž poskytly data ČSÚ a ÚZIS.

Zdravotní plán města Jihlavy na roky 2015 – 2017 byl zpracován na základě aktualizované Analýzy zdravotního stavu obyvatelstva z roku 2014 a vyhodnocení stávajícího Zdravotního plánu města Jihlavy (viz. priloha-3-zdravotni-plan-mesta-plneni.pptx) . Aktualizaci analýzy zajistil MUDr. Miloslav Kodl a navazuje na původní Analýzu zdravotního stavu obyvatelstva města Jihlavy z r. 2010. 

http://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062

Na přelomu roku 2017/2018 připravujeme vyhodnocení Zdravotního plánu města Jihlavy na roky 2015 - 2017 a aktualizaci dle nové metodiky tvorby ZP a na základě nové Analýzy zdravotního stavu obyvatelstva z prosince 2016.Do tohoto procesu budou opět zapojeni partneři z oblasti zdravotních a souvisejících služeb ve městě.

 

 

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO, plánování zdravotních a souvisejících služeb probíhá na základě průběžných analýz zdravotního stavu obyvatel Jihlavy a na základě veřejných diskusí s obyvateli města (např. Fórum ZM, Fórum mladých apod.).
 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  V přijatých a schválených strategiích města a při hodnocení projektů v rámci dotačního programu Projektu Zdravé město a MA21 a ev. při podpoře zdraví a zdravého životního stylu v jiných dotačních programech města jsou jako základní kritéria zvoleny indikátory týkající se zdraví, dopadů na zdraví a dopadů na životní styl obyvatel města. Konkrétně viz příslušné strategie a dotační programy.
Sebehodnocení +2

V rámci hodnoceného období byl analyzován zdravotní stav obyvatel a zpracován Zdravotní plán města Jihlavy.

Hodnocení oponenta +2

Město Jihlava má Zdravotní plán, který je v souladu s rámcovými cíli Programu a Národní strategie Zdraví 2020 a Zdraví 21. Zdravotní plán vychází z opakovaně prováděných Analýz zdravotního stavu obyvatel města a veřejných diskuzí a je pravidelně vyhodnocován a aktualizován.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice má zpracován Zdravotní plán, ten tvoří důležitou součást strategických dokumentů města. Jedná se o odbornou koncepci, jejíž cílem je nastavení základního rámce v oblasti podpory zdraví obyvatel. Zdravotní plán navazuje na Zdraví 21 a je v souladu s principy nového strategického dokumentu ČR pro tuto oblast: Zdraví 2020.

Zdravotní plán byl poprvé zpracován v roce 2013, v roce 2017 proběhla aktualizace tohoto plánu na období let 2017-2019,  a to za účasti zástupců vedení města, spolupráce OSVZ a odborných členů pracovní skupiny. Schválení dokumentu proběhlo 16.3. 2017 Zastupitelstvem města Kopřivnice.

Ve Zdravotním plánu jsou nastaveny odpovědné osoby (odbory) za plnění a předpokládané termíny jednotlivých aktivit. Aktivity jsou realizovány průběžně dle časového harmonogramu, který je součástí dokumentu. Jednou ročně je předložena pravidelná hodnotící zpráva o plnění Zdravotního plánu zastupitelstvu města.

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?

Zdravotní plán:

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/zdravotni_plan.pdf

Tisková zpráva

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=zastupitele-schvalili-zdravotni-plan-na-obdobi-2017-19&clanek=22266

Sebehodnocení +2

Došlo k významnému zlepšení situace.

Hodnocení oponenta +2

Soulad s hodnocením města.

Zdravotní plán je zpracován dle aktuální metodiky MZ a NSZM, je pravidelně vyhodnocován a aktualizován.

5.1.4 Má municipalita vlastní dotační program na podporu aktivit Zdraví 21 / Zdraví 2020?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Problematiku zdraví můžeme najít nově v 5 existujících dotačních titulech:

http://www.chrudim.eu/formulare/ds-1254/p1=1471

Grantový systém Zdravého města a MA 21 - zde je alokována částka 200.000 Kč, která je po léta stabilní. Pro žadatele je připravena podpora 70% z celkového rozpočtu projektu.

Cílem grantového systému je podpora města Chrudim následujícím aktivitám:

 • Aktivity reagující na potřeby a problémy identifikované komunitním Plánem zdraví a kvality života Zdravého města Chrudim 
 • Aktivity reagující na problémy vzešlé z veřejného diskuzního fóra – „Desatero problémů města Chrudim"
 • Aktivity reagující na problémy vzešlé z mladého fóra - Desatero problémů města Chrudim očima mladé generace
 • Aktivity související s dalšími odbornými koncepcemi - např. Zdravotní plán, Bezpečná komunita apod.

Jedno z témat je vždy věnováno zdraví - v roce 2017, 2018 a 2019 bylo vyhlášeno téma:  3a) Realizace projektů v souladu s programem Zdraví 2020- Zdravé stárnutí

- Prevence úrazů u všech věkových skupin, prevence závislosti
- Zdravý životní styl (stravovací návyky a pohyb)
- Programy podpory zdraví (např. prevence civilizačních chorob...)


Podpořeno bylo: 
2018 - 12 žádostí - z toho přímo na zdraví bylo 10 žádostí (nordicwolking, první pomoc, prevence rizikového chování mládeže, prevence úrazů, podpora aktivního života seniorů apod.)
2017 - 15 žádostí - z toho přímo na zdraví bylo 9 žádostí (první pomoc, prevence úrazů, Podpora svépomocné skupiny rodičů osob se závažným duševním onemocněním apod.)
2016 - 21 žádostí - z toho přímo na zdraví bylo 10 žádostí (Prevence úrazů a rozšiřování znalostí první pomoci, Bezpečnými aktivitami společně proti předváděcím akcím šmejdů apod.)

Snažíme se uspokojovat 100% oprávněných žadatelů.


Dotace ostatní – nezařaditelné mezi sport a kulturu - celková alokace 450.000 Kč, tato dotace je 100%
Dotace sportovní – podpora sportu pro registrované sportovce
Dotace přímé – především pro NNO organizace - je řešeno v rámci rozpočtu města na daný rok
Dotace sociální - dotace na podporu neziskového sektoru a na dotace pobytových služeb http://www.chrudim.eu/dotace/ms-2193/p1=2193

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  ANO
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Oblast zdraví je součástí dotačních programů města Chrudimi, přičemž dochází k propojení a zvyšování efektivity působení na obyvatele.

V roce 2017 byly nově zavedeny dotace v sociální oblasti.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Bez připomínek. Soulad s hodnocením města.  

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice má  5 dotačních titulů, které souvisí s oblastí zdraví. Tato oblast je součástí dotačních programů Zdravého města Litoměřice, odboru sociálních věcí  a zdravotnictví a odboru školství, kultury, sportu a památkové péče. 

Dotační program Zdravého města Litoměřice

Dotační program Zdravého města Litoměřice  vychází z problémů z veřejných diskusních fór "Desatero problémů Litoměřic " a "Mladé fórum", Komunitního plánu zdraví a kvality života - oblast D Zdravý životní styl, zdravotní služby a tématu stanoveného pro daný rok Komisí ZM a MA21. Tento dotační program je vypisován už o roku 2003, od roku 2015 tématicky zaměřený na zdraví. Každý rok je pravidelně rozdělována částka 150 tis. Kč:
2015 - Po městě zdravě a bezpečně
2016 - Zdraví nás baví
2017 - Ve zdravém těle zdravý duch
2018 - Zdravě mezi generacemi

http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=48&Itemid=105

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Program podpory zdravotních a sociálních aktivit pro občany města Litoměřice je jedním z dotačních titulů města. Tento dotační program podporuje aktivity už od roku 2006. Dochází k postupné navyšování přerozdělované částky, kdy bylo v roce 2017 schváleno navýšení o 50 tis. Kč na 250 tis. Kč.

https://www.litomerice.cz/dotace

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče vypisuje několik dotačních programů, které pomáhají k podpoře zdraví
- Sport pro zdráví/sport pro všechny
- Podpora v oblasti volného času dětí
- Podpora celoroční činnosti sportovních spolků

https://www.litomerice.cz/dotace

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  ANO
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO

Město plynule přechází na systematické plánování  zdravotních služeb na základě zpracovaných dokumentů a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných fór a komunitního plánování.

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Oblast zdraví je součástí dotačních programů města Litoměřice, čímž dochází k propojení a zvyšování efektivity působení na obyvatele.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Dotační program města byl vytvořen již v roce 2003, od roku 2015 je tematicky zaměřený na zdraví. Nabízí širší využití než jak jsou vymezeny cíle národní strategií Zdraví 21/Zdraví 2020. Program město zohledňuje mimo jiné odkazem na zdravotní plán.

Silnou stránkou města je, z pohledu aktivit i ze strany financování, zejména sociální oblast - prorodinná politika a podpora sociálně znevýhodněných skupin, včetně seniorů. Plánování se odvíjí od konkrétních problémů v obci a zohledňují se problémy obyvatel, které vyplývají z veřejných fór. Jmenované oblasti se zdraví více či méně dotýkají, zejména pokud jde o oblast duševního zdraví a pohybové aktivity je možné oblast hodnotit velmi pozitivně.

Dotační titul Zdravého města a MA 21 nabízí krytí nákladů projektu do výše 80 % nákladů (celková alokovaná částka je 150 tis. Kč)

Došlo k navýšení financí v dotačním titulu "Podpora sociálních a zdravotních aktivit" o 50 tis. Kč (v návaznosti na komunitní plán). Celková částka dosahuje 250 tis. Kč, žadateli mohou být fyzické i právnické osoby. Priority programu nejsou pro žadatele přímo vyspecifikovány.

 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Zdravé město Jihlava má nastaven od roku 2013 dotační program, který podoruje společensky prospěšné aktivity otevřené veřejnosti, které: propagují Zdravé město Jihlava, MA21, uplatňují principy trvale udržitelného života, podporují toleranci a snižováni předsudků, posilují pocit sounáležitosti s městem, posilují zapojování občanů do veřejného života, propagují zásady zdravého životního stylu, vytvářejí podmínky pro volnočasové aktivity a mládeže na tvorbě programů, jsou součástí kampaní Zdravého města, navazují na Problémy definované na Fórech Zdravého města či další veřejné diskuse a neposlední řadě navazují na Zdravotní plán města Jihlavy a Audit udržitelného rozvoje.

Výzvu na poskytování dotací vyhlašuje statutární město Jihlava. Dotace schvaluje Rada města Jihlavy na návrh Komise PZM a MA21.

Na jeden projekt lze přispět maximální částkou 20 000 Kč.

V letech 2013 - 2015 statutární město Jihlava vyčlenilo z rozpočtu města 200 000 Kč na dotace v rámci PZM a MA21.

V roce 2016 došlo k navýšení alokace na 300 000 Kč. Se stejnou částkou je počítáno na rok 2017.

V r. 2015 město rozdělilo 197 000 Kč na projekty, kterých se zúčastnilo cca 1770 osob.

V roce 2016 bylo rozděleno celkem 295 866 Kč mezi 18 projektů, do projektů bylo zapojeno cca 3 500 osob na 80 akcích a aktivitách (přednášky, besedy, kurzy první pomoci, pohybové, osvětové aktivity apod.)

Pravidla pro poskytování dotace ze statutárního města Jihlavy v rámci PZM a MA21, Výzva k podávání žádostí a seznamy podpořených projektů za jednotlivé roky jsou k nalezení na webu Zdravého města - 

http://www.jihlava.cz/dotacni-program-projektu-zdrave-mesto-a-ma21/ds-55072/p1=89149

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO, plánování zdravotních a souvisejících služeb probíhá na základě průběžných analýz zdravotního stavu obyvatel Jihlavy a na základě veřejných diskusí s obyvateli města (např. Fórum ZM, Fórum mladých apod.).
 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  V přijatých a schválených strategiích města a při hodnocení projektů v rámci dotačního programu Projektu Zdravé město a MA21 a ev. při podpoře zdraví a zdravého životního stylu v jiných dotačních programech města jsou jako základní kritéria zvoleny indikátory týkající se zdraví, dopadů na zdraví a dopadů na životní styl obyvatel města. Konkrétně viz příslušné strategie a dotační programy.
Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava od roku 2013 pravidelně vyčleňuje z rozpočtu města finanční prostředky na dotace v rámci PZM a MA21. Tato částka se v roce 2016 navýšila z 200 tis. Kč na 300 tis. Kč.

Hodnocení oponenta +1

Systém grantové, dotační podpory ze strany města na realizaci projektů pro oblast zdraví, podpory zdraví a životního stylu, MA 21 apod. je ve městě Jihlavě již dlouhodobě nastaven a je stabilní a funkční, což lze hodnotit velmi kladně. Za stávající situace se pouze doporučuje zvážit navýšení jak celkových finančních prostředků (např. na 500 tis. Kč), tak i podporu jednotlivých projektů (např. max. na 50 tis. Kč), zvláště u projektů, které jsou realizovány celoročně.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Municipalita má vlastní dotační program “Zdravé město Kopřivnice”, který je jedním z dotačních programů města a přímo podporuje aktivity související se Zdravotním plánem města Kopřivnice.  Výše dotace činí částku 30 000 Kč, město má další dotační programy, (na podporu kultury, sportu aj..) ze kterých je také možno čerpat na některé aktivity plynoucí ze Zdravotního plánu.

V případě seniorských aktivizačních programů pro zdravé stárnutí byly uvolněny finanční prostředky z rozpočtu města, a to ve výši 130 000 Kč v roce 2016 (jednalos e o prostředky do společenského aktivu, kluby důchodců...).

Město také každoročně usiluje o získání externích prostředků na realizaci aktivit v oblasti zdraví. V souvislosti s přímým zařazením aktivit Zdravotního plánu do jednoho z dotačních programů města Kopřivnice a získávání externích prostředků na realizaci aktivit v oblasti zdraví.

Využití dotace pro mládež a event. rekreační vyžití občanů přikládám viz příloha. 

Seznam aktuálních i dřívějších dotačních programů naleznete pod tímto odkazem: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dotace-koprivnice

 

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dotace-zdrave-mesto-koprivnice

Sebehodnocení +1

V dotačním programu byly nově zohledněny i aktivity související se Zdravotním plánem města Kopřivnice

Hodnocení oponenta 0

Situaci hodnotím jako stabilní.

 

5.1.5 Plní a vyhodnocuje municipalita vybrané cíle Zdraví 21 / Zdraví 2020?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Cíle Zdraví 21 jsou provázány do realizace Zdravotního plánu. Je zde také soulad priorit města s Akčními plány v rámci implementace Národní strategie Zdraví 2020.

Realizované cíle Zdraví 21, na nichž spolupracujeme s partnery ZM a MA 21.

CÍL 3: ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA
CÍL 4: ZDRAVÍ MLADÝCH
CÍL 5: ZDRAVÉ STÁRNUTÍ
CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ
CÍL 9: SNÍŽENÍ VÝSKYTU PORANĚNÍ ZPŮSOBENÝCH NÁSILÍM A ÚRAZY
CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
CÍL 11: ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL
CÍL 12: SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI A TABÁKEM
CÍL 13 - ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

Zdravotní plán na roky 2015 - 2018 bude v nejbližším období vyhodnocen a na základě nově analýzy zdravotního stavu obyvatel vypracován plán nový. Došlo zde ke zpoždění v důsledku změn ve vedení po komunálních volbách.

 • 5.1.C Kompetence města (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel ?
  ano
 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  ANO
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ano
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Zdravotní plán města je koncipován na základě cílů Zdraví 21/Zdraví 2020.

Vyhodnocení plnění cílů proběhne cca do června 2019.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Vybrané priority pokrývají v podstatě celou oblast podpory a ochrany zdraví obyvatel města. Jedná se o ambiciózní rozsah, ovšem, jak je popsáno v části 5.2 auditní zprávy, město se snaží o jeho naplňování konkrétními kroky. 

Poznámka: v textu auditu opět ponechána původní informace o nedokončeném vyhodnocení Zdrav. plánu 2015-2018, přičemž vyhodnocení je vloženo jako příloha.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Cíle Zdraví 21/Zdraví 2020

Město se soustřeďuje zejména na TOP 3 problémy, které vychází ze Zdravotního plánu, tyto cíle jsou každoročně vyhodnocovány. Cíle Zdraví 21/Zdraví 2020 jsou provázány s tímto plánem Litoměřic následovně:

Cíl 4: Zdraví mladých
Cíl 5: Zdravé stárnutí
Cíl 6: Zlepšení duševního zdraví - součástí aktualizované podoby ZP
Cíl 8: Snížení výskytu neinfekčních onemocnění
Cíl 10: Zdravé a bezpečné životní prostředí
Cíl 11: Zdravější životní styl
Cíl 12: Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem
Cíl 13: Zdravé místní životní podmínky

 • 5.1.C Kompetence města (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel ?
  ANO - viz komentář
 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  ANO
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO

Město plynule přechází na systematické plánování  zdravotních služeb na základě zpracovaných dokumentů a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných fór a komunitního plánování.

Komentář k indikátoru 5.1.C:

Byla vytvořena expertní skupina ke zdravotnímu plánu, jejími členy je ředitel Nemocnice Litoměřice, zástupce KHS, zástupci OSVaZ, zástupci Zdravého města, 5 privátních lékařů a další.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Zdravotní plán města je koncipován na základě cílů Zdraví 21/Zdraví 2020, dochází vyhodnocování cílů vybraných v rámci TOP 3 problémů.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Zdravotní plán města je v souladu se Zdravím 21. Vyhodnocení zdravotního plánu je přehledně doloženo ve vztahu k nastaveným prioritním cílům. V hodnoceném období (2015-2017) byly všechny významné cíle dosaženy. U některých dílčích cílů kvantitativní ukazatele během hodnoceného období rostly (prevence zubního kazu) nebo došlo k jejich přechodnému zvýšení (zdravé stravování a výživa, prevence užívání návykových látek). Významným úspěchem je nalezení zdroje hlavního znečistitele ovzduší a pravidelný monitoring ovzduší, ke kterému přispělo pořízení 12 měřících stanic v roce 2017. Ve městě průběžně dochází ke zvyšování množství zeleně.

Je zřejmé, že vytyčené cíle městem jsou průběžně řešeny a vyhodnocovány, případně jsou zdůvodněny změny, které vedly k omezení splnění.

 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Statutární město Jihlava plní prostřednictvím aktivit a projektů (vlastních - převážně osvětových; partnerských organizací - podpořených v rámci dotací) a vyhodnocuje vybrané cíle Zdraví 21 / Zdraví 2020. Některé projekty jsou podpořeny z dotace v rámci PZM a MA21.

V Pravidlech pro poskytování dotací v rámci PZM a MA21 je Zdravotní plán přímo uveden jako jeden z výchozích strategických dokumentů. Žadatelé o dotaci v rámci PZM a MA21 ve své žádosti uvádějí vazbu na Zdravotní plán. Tato změna byla do Pravidel pro poskytování dotací v rámci PZM a MA21 zanesena na základě podnětů Komise PZM a MA21 a schválena ve Výzvě  k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Jihlavy v rámci PZM a MA21 na rok 2017. V rámci vyhodnocení Zdravotního plánu na roky 2015 - 2017 bude možno úvést konkrétní příklady podpory projektů z dotace v rámci PZM a MA21 v návaznosti na Zdravotní plán města Jihlavy.

Na přelomu roku 2017/2018 připravujeme vyhodnocení současného Zdravotního plánu a v roce 2018 přípravu Zdravotního plánu dle nové metodiky.

Prioritní oblasti Národní strategie Zdraví 2020 a cíle Zdraví 21 jsou provázány do realizace Zdravotního plánu města Jihlavy, který má 7 priorit a 16 místních cílů.

Na všech tématech statutární město Jihlava spolupracuje s partnery PZM a MA21:

CÍL 1: Zdraví mladých (prioritní oblast 1. Zdraví 2020, cíl 4 Zdraví 21)

CÍL 2: Zdravé stárnutí (prioritní oblast 1. Zdraví 2020, cíl 5 Zdraví 21)

CÍL 3: Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (prioritní oblast 2. Zdraví 2020, Cíl 8 Zdraví 21)

CÍL 4: Zdravější životní styl (prioritní oblast 4. Zdraví 2020, Cíl 11 Zdraví 21)

CÍL 5: Snížení škod způsobených alkoholem, drogami a tabákem (prioritní oblast 4. Zdraví 2020, cíl 12 Zdraví 21)

CÍL 6: Zdravé místní životní podmínky (prioriní oblast 4. Zdraví 2020, cíl 13 Zdraví 21)

CÍL 7: Mobilizace partnerů pro zdraví (součástní strategických cílů 1. a 2. Zdraví 2020, cíl 20 Zdraví 21)

Prioritní oblasti jsou stejné pro původní Zdravotní plán z roku 2012 i navazujícího na roku 2015 - 2017.

V lednu 2015 proběhlo zhodnocení Zdravotního plánu z roku 2012 - Zdravotní plán města Jihlavy - plnění . Zhodnocení Zdravotního plánu proběhlo v součinnosti s Komisí PZM a MA21 a partnery z oblasti zdraví a zdravotnictví. Jednotlivé cíle a priority byly posouzeny z hlediska naplňování patřičnými aktivitami a projekty. Účastníci posoudili relevantnost aktivit a projketů v rámci vybraných priorit a cílů.

(ve zdravotním plánu nebyly uvedeny indikátory, které by vyhodnocení mohli kvantitativně posoudit)

Jednání se zúčastnili členové Komise PZM a MA21, ředitel NSZM ČR, koordinátorka Zdravého kraje Vysočina, vedoucí odboru zdravotnictví Kraje Vysočina, zástupce MZ ČR, zástupce VZP ČR, zástupci Krajské hygienické stanice Vysočina, zástuce ředitele Zdravé školy ZŠ Březinova, pan primátor a vedoucí odborů OŠKT, OSV.

Účasníci jednání vybrali priority pro Zdravotní plán města Jihlavy na roky 2015 - 2017 a po několik následujících měsíců dále spolupracovali na tvorbě dokumentu. Prioritní oblasti zůstaly v aktualizovaném Zdravotním plánu nezměněny (viz. výše cíl 1 - 7).

Vybrané místní cíle na roky 2015 -2017:

1.1 Budou podporovány programy a aktivity sloužící k motivaci mladých 

5.1 Bude zajištěna prevence kriminality

6.1 Bude se zvyšovat kvalita (všech složek) životního prostředí ve městě

 

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO, plánování zdravotních a souvisejících služeb probíhá na základě průběžných analýz zdravotního stavu obyvatel Jihlavy a na základě veřejných diskusí s obyvateli města (např. Fórum ZM, Fórum mladých apod.).
 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  V přijatých a schválených strategiích města a při hodnocení projektů v rámci dotačního programu Projektu Zdravé město a MA21 a ev. při podpoře zdraví a zdravého životního stylu v jiných dotačních programech města jsou jako základní kritéria zvoleny indikátory týkající se zdraví, dopadů na zdraví a dopadů na životní styl obyvatel města. Konkrétně viz příslušné strategie a dotační programy.
 • 5.1.C Kompetence města (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel ?
  Členové Komise PZM a MA21, partnerské organizace ve městě zabývající se zdravotnictvím a souvisejícími službami
Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava si zvolilo 7 cílů v návaznosti na Zdraví 21/Zdraví 2020, které jsou naplňovány prostřednictvím 16 místních cílů. V roce 2015 byly jednotlivé cíle a priority ve spolupráci s Komisí PZM a MA21 a partnery z oblasti zdraví a zdravotnictví vyhodnoceny z hlediska naplňování patřičnými aktivitami a projekty.

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města, které si stanovilo ve svém Zdravotním plánu základní priority a cíle v souladu s Programe Zdraví 21 a Národní strategií Zdraví 2020. Plnění těchto priorit a cílů průběžně vyhodnocuje a hodnocení promítá jak do přípravy a tvorby dalších strategií, tak i do svých dotačních titulů.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Cíle Zdraví 21, které jsou kompatibilní s cíli Zdraví 2020, se prolínají do realizace Zdravotního plánu. Na realizaci cílů spolupracujeme s partnery ZM a MA 21.

Vybrané cíle municipality:

Zdraví mladých; Zdravé stárnutí; Zlepšení duševního zdraví; Zdravé a bezpečné místní životní podmínky; Zdravější životní styl;  Snížení škod způsobených alkoholem, drogami
a tabákem; Mobilizace partnerů pro zdraví.

Hodnocení plnění vybraných cílů je podstatou ročního vyhodnocení plnění Zdravotního plánu města, který je každoročně předložen Zastupitelstvu města, a to vždy na počátku roku.

Příloha: priloha-c.-2.pdf
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
 • 5.1.C Kompetence města (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel ?

Příloha 2:  Vyhodnocení plnění Zdravotního plánu města Kopřivnice na léta 2014 – 2016

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice

Sebehodnocení +2

Plnění vybraných cílů probíhá od roku 2014 v souvislosti s plněním Zdravotního plánu

Hodnocení oponenta +1

Vyhodnocení plnění Zdravotního plánu města Kopřivnice na léta 2014 – 2016 (viz příloha) je přehledné a doporučeným semaforovým systémem hodnotí stav plnění jednotlivných naplánovaných opatření a aktivit, členěných dle vybraných cílů strategie Zdraví 21/2020.

Lze ocenit skutečnost, že město hodnotí konkrétně každé jednotlivé opatření a nezastírá nesplnění některých cílů, je zdravě sebekritické. Bylo by vhodné u nesplněných opatření doplnit důvod nesplnění - zda došlo v průběhu let k přehodnocení priorit, zda se jedná o finanční důvody či o jiné skutečnosti, které ve splnění původně naplánovaných cílů zabránily.      

5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Podporujeme preventivní aktivity dotačními prostředky dle stanovených priorit a též na základě poptávky a problémů ve spolupráci s partnery vytváříme i vlastní preventivní programy.

Dětských hřišť ve městě přibývá, dochází ke kontrole a dovybavení hřišť stávajících, vznikají nově dětská hřiště i plochy pro sport.

Pohybová aktivita dětí a mládeže je městem podporována prostřednictvím sportovních dotací - pro registrované. Jsou ale také podporovány pohybové aktivity a projekty pro širokou veřejnost - tedy i neregistrované. Tato podpora je stabilní.

V oblasti aktivního stárnutí dochází k pozitivnímu vývoji, situace se plynule zlepšuje a město reaguje na demografický vývoj populace nabídkou slev a akcí cílených pro tuto generaci. Podporuje aktivity NNO zaměřené na tuto cílovou skupinu. Příspěvky na činnost CSSP Chrudim, které zajišťuje služby pro cílovou skupinu seniorů jsou stabilní.

Aktivity pro seniory jsou zajišťovány také ze strany města a NNO.

Na cílovou skupinu seniorů je pamatováno i v KPSS.

Výchova ke zdraví a podpora zdraví dětí a mládeže prolíná mnoha aktivitami, které město ve spolupráci s dalšími organizacemi ve městě připravuje. Ať to jsou velké osvětové kampaně nebo malé dílčí projekty. Díky dobré spolupráci se školami se daří uvádět v praxi i nad ŠVP. Snažíme se, aby akce a projekty vycházely z dat analýzy zdravotního stavu obyvatel.

Dobrá a trvalá je spolupráce se Střední školou zdravotnickou a sociální Chrudim.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Oblast 5.2, podpora zdraví a prevence nemocí, je tradičně silnou stránkou města. Město v auditu i během kontrolní návštěvy auditorů doložilo množství aktivit v této oblasti, ať se jedná o organizaci a podporu kampaní na podporu zdravého životního stylu či péče o zlepšení místních podmínek a prostředí města, aktivit pro děti a mládež, rodiny či pro seniory. Existuje tradiční a silná spolupráce mezi městem a zainteresovanými organizacemi (NNO, zdravotnické organizace, školy ad.)

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město společně s NNO připravuje řadu akcí a kampaní pro všechny věkové generace. NNO jsou podporovány buď přímo z rozpočtu (neziskové organizace) nebo formou dotací. Počet akcí na podporu zdraví je vysoký, a tak už nedochází k zvyšování počtu akcí, ale je tu snaha o zvýšení kvality a efektivity.
Město je dobře zasíťováno dětskými a sportovními hřišti, a tak za poslední roky nedošlo k výraznému zvýšení jejich počtu, v poslední době dochází spíše k rozšiřování nebo obnově stávajících hřišť. Dále na podporu pohybové aktivity město velmi podporuje Městská sportovní zařízení a sportovní kluby. Účast obyvatel na veřejných fórech je stabilně vysoká a pomáhá k tomu mimo jiné dobrá medializace akcí. Městský úřad začal pro své zaměstnance každoročně připravovat přednášky na téma zdraví, a tak probíhá vzdělávání i v této oblasti. Město má tuto podporu nastavenou na vysoké úrovni, a tak oproti minulému auditu nedošlo k tak výraznému posunu, proto snižujeme hodnocení na +1 pozitivní vývoj.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Podpora zdraví je ve městě dlouhodobě na velmi dobré úrovni.  Město se snaží o rozvoj podmínek pro rekreační sport a aktivní távení volného času svých občanů, ať už z hlediska budování infrastruktury, tak doprovodných aktivit a kampaní. Vzhledem k tomu, že problém hypomobilty většiny české populace je zapříčiněn zejména vyřazením chůze jako hlavního zdroje aktivního pohybu, je plánované omezení parkování v centru města vítaným opatřením podporujícím pěší pohyb občanů. 

Podpora zdraví ve městě je pestrá, mezigenerační, přesto se zde nabízí příležitost většího zapojení škol a školských organizací do ověřených, akreditovaných preventivních programů. Např. vyzývá město školy, kterých je současně zřizovatelem (MŠ, ZŠ), k implementaci programů podporujících zdraví?

 

 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Sebehodnocení +2

Město se svými partnery pravidelně připravuje osvětové akce zaměřené na zdravý životní styl.

Počet akcí na podporu zdraví se v hodnoceném období zvyšeje, zvyšuje se i rozsaz a kvalita pořádaných akcí.

Roste počet nekuřáckých restaurací ve městě.

Město se stará o kvalitu dětských hřišť, kterých ve městě přibývá, modernizují se a přizpůsobují se požadavkům občanů. Hřiště odpovídají normám EU.

Péči o seniory ve městě zajišťuje odbor sociálních věcí ve spolupráci s odbornými partnery.

Město spoluupracuje a prostřednictvím dotací podporuje řadu organizací a aktivit zaměřených na aktivní stárnutí.

Zdraví obyvatel a prevence nemocí jsou podporovány i prostřednictvím dotací z rozpočtu statutárního města Jihlavy - dotační program PZM a MA21 a dotace na sociální službu, činnost neziskového sektoru v sociální oblasti, preventivního, osvětového či veřejně prospěšného charakteru

Hodnocení oponenta +2

Tato oblast je velmi silnou a pozitivní stránkou města. Město se již několik snaží podporovat nejrůznější aktivity a akce v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí a mnohé aktivity i samo organizuje a financuje. Město by pouze mělo zvážit, zda-li kromě jednorázových a krátkodobých aktivit nepodporovat nějaký dlouhodobý projekt (trvající např. několik let) nastavený na řešení či zlepšení některé z nastavených priorit.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Sebehodnocení +1

Došlo ke zlepšení situace. Město každoročně připravuje nepřebernou škálu aktivit pro různé cílové skupiny od dětí až po seniory. Město prostřednictvím pořádaných aktivit podporuje též mezigenerační soužití. Široká veřejnost je každoročně zapojena do oblastí výzkumů a šetření, na kterých se město podílí. Účast na veřejných projednáváních v jednotlivých oblastech má mírně stoupající trend.

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města.

Oblast podpory zdraví a prevence nemocí patří v Kopřivnici mezi silné stránky udržitelného rozvoje města. Město dlouhodobě podporuje či přímo samo organizuje řadu aktivit a kampaní pro různé věkové skupiny obyvatel, informovanost směrem k veřejnosti je velmi dobrá.  

 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
5.2.1 Jaká je spolupráce vládních a nevládních organizací v regionu, které se zabývají podporou zdraví, se samosprávou?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Vládní i nevládní organizace spolupracují se samosprávou aktivně a ve velké míře se podílí na podpoře zdraví a zdravého životního stylu všech generací. Bývají partnery města při pořádaných akcí pro veřejnost.

Od vstupu do NSZM se spolupráce NNO se samosprávou pozitivně vyvíjí, organizace participují na akcích pořádaných městem a naopak město organizace podporuje v rozvoji jejich aktivit, které přispívají k podpoře zdraví.

Organizace jsou podporované i přímo z rozpočtu města (v případě příspěvkových organizací a obchodních společností) nebo prostřednictvím dotací a grantů.

Akce jsou pravidelně připravované ve spolupráci s partnery a NNO, které město podporuje.

Dále město spolupracuje s privátními lékaři, kteří jsou zapojeni především při kampani Dny zdraví, kde jsou v roli přednášejících či odborníků v rámci workshopů - kožní znaménka, tejpování, tenzometrická podložka, očkovací poradna apod.

V rámci spolupráce se daří úspěšně již po tři roky rozvíjet kampaň Dnů zdraví s Chrudimskou nemocnicí.  Město má také odborné partnery, se kterými spolupracuje při tvorbách analýz a strategií. Příkladem může být Krajská hygienická stanice. 

V rámci kampaně Do práce na kole chceme navázat bližší spolupráci s většími zaměstnavateli ve městě (Vivantis, Vodafone, Nemocnice).

Právě díky dobré spolupráci např.s ČČK nebo Střední školou zdravotnickou a sociální Chrudim jsou připravovány projekty tzv. šité na míru. Jsou poté podpořeny grantem.

 • 5.2.F Spolupráce s podnikatelskou sférou v oblasti zdraví ?
  ano
 • 5.2.E Podpora NNO a dalších organizací zabývajících se zdravím ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Organizace jsou podporované i přímo z rozpočtu města (v případě příspěvkových organizací a obchodních společností) nebo NNO a školy prostřednictvím dotací a grantů.

Akce jsou pravidelně připravované ve spolupráci s partnery a NNO, které město podporuje.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Bez připomínek, soulad s hodnocením města.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Vládní i nevládní organizace se aktivně podílejí na podpoře zdraví společně se samosprávou. Jsou zapojovány při organizaci akcí a kampaní pro veřejnost, tyto organizace jsou podporovány buď přímo z rozpočtu města (příspěvkové organizace) nebo prostřednictvím dotací. Dále město spolupracuje s privátními lékaři, kteří jsou zapojeni především při kampani Dny zdraví, kde jsou v roli přednášejících. Město má také odborné partnery, se kterými spolupracuje při tvorbách analýz a strategií. Příkladem může být Krajská hygienická stanice. 

 • 5.2.F Spolupráce s podnikatelskou sférou v oblasti zdraví ?
  ANO
 • 5.2.E Podpora NNO a dalších organizací zabývajících se zdravím ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.2.E:

NNO jsou zapojovány do pořádaní akcí na podporu zdraví. Město tyto NNO podporuje buď přímo z rozpočtu (příspěvkové organizace) nebo formou dotací.

Hodnota indikátoru 5.2.F:

Nově probíha snídaně podnikatelů s tajemníkem, která je uskutečněna vždy na konkrétní téma a podnikatelé se tak mohou dozvědět plánované kroky města. Dále se alespoň jednou ročně uskuteční podnikatelské fórum, jehož hlavním tématem je Akční plán rozvoje spolupráce s podnikateli pro roky 2015 – 2020.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Akce na podporu zdraví město každoročně připravuje ve spolupráci s NNO, které jsou podporovány městem. 

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město spolupracuje zejména s mítními příspěvkovými či neziskovými organizacemi. S odbornými organizaci na celostátní úrovni spolupracuje při kampaních pořádaných ZM. Ve vztahu ke školám a  školským organizacím je využívána spolupráce s odborem školství. Školám jsou nabízeny programy z "repertoáru" místní příspěvk. organizace. 

Město může modelovat vlastní požadavky na témata programů PZ v souladu s potřebami, které vyplývají např. z Analýzy o zdravotním stavu obyvatel a zdravotního plánu (nepřizpůsobovat se nabídce, ale hledat odborné partnetry dle potřeb) a v souladu s vědecky ověřenými postupy (EBM). 

 

 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Spolupráce se na úrovni

- tvorby strategických dokumentů města Jihlavy - návodná otázka č. 5.1.1

- finanční podpory partnerů v rámci dotačných titulů - 

http://www.jihlava.cz/dotacni-program-projektu-zdrave-mesto-a-ma21/ds-55072/p1=104059

http://www.jihlava.cz/formulare/ds-53299/p1=103728

- nejčastěji však při osvětových komunitních akcích - 

http://www.jihlava.cz/komunitni-kampane/ms-104037/p1=104037

a další osvětové akce viz návodná otázka 5.2.2.

 

 • 5.2.E Podpora NNO a dalších organizací zabývajících se zdravím ?
  ANO, v rámci projektů NNO a dalších organizací zabývajících se zdravím prostřednicvím dotačních titulů a propagace jejich činnosti při osvětových kampaních
 • 5.2.F Spolupráce s podnikatelskou sférou v oblasti zdraví ?
  2 osvětové kampaně - Světlo pro AIDS, Do práce na kole, podnikatelé podporují sportovní a kulturní aktivity ve městě, které přispívají k fyzickému a duševnímu zdraví obyvatel

 

 

Sebehodnocení +1

S růstem finančních prostředků na dotaci v rámci PZM a MA21 a růstem počtu osvětových kampění narůstá i počet spolupracujích organizací.

Hodnocení oponenta +1

Je zřejmé, že spolupráce města s různými institucemi na různých úrovních je velmi dobrá. Jak do samotné tvorby Zdravotního plánu, vč. nastavení priorit a místních cílů, tak do jeho hodnocení a aktualizace, podobně do realizace různých projektů, aktivit a akcí je zapojena značná spousta vládní, státních i nestátních organizací a odborníků. V komisi PZM a MA21 pracuje také široké spektrum osob z nejrůznějších oblastí a institucí. Na pravidelně se opakujících veřejných forech má také vždy zastoupení široké spektrum organizací.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Při řešení  problematiky spojené se zdravím obyvatel spolupracujeme na místní úrovni s odbornými partnery jako je Therápon 98, a.s., Renarkon, o.p.s., KHS, základní
a mateřské školy, pediatři, rychlá záchranná služba, Armáda spásy – Klub Kamarád, Mandala, o. s. „ Máš čas“, Radamok atd. Jedná se o spolupráci na konkrétních aktivitách – např. Den země, Den sociálních služeb, přednášky na různá témata nebo při řešení aktuálních (i dlouhodobých) problémů – např. rozšiřování terénních sociálních služeb. Ve městě Kopřivnice však chybí silný partner přímo z oblasti zdravotnictví, který by  zastřešoval tuto oblast.

Jednotliví partneři z řad NNO a vládních organizací jsou zapojeni v rámci své působnosti do činností pracovních skupin (Pracovní skupina ZM a MA 21, Pracovní skupina Zdravotního plánu, prac. skupiny komunitního plánování sociálních služeb …) a komisí působících ve městě (komise prevence kriminality atd.). Podílí se na tvorbě a přípravě strategických dokumentů, kdy jsou náměty zapracovány do těchto dokumentů. Město podporuje NNO, a to prostřednictvím poskytování dotací, které jsou určeny jak na pravidelnou činnost, tak na jednorázové aktivity.

Sebehodnocení +1

Došlo k mírnému zlepšení situace.

V rámci jednotlivých aktivit město spolupracuje s vládními i nevládními organizacemi, nově byly tyto organizace zapojeny do tvorby Zdravotního plánu města Kopřivnice.

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města. 

Město spolupracuje se všemi organizacemi, které se zabývají podporou zdraví a mají o spolupráci a podporu zájem. 

Audit opět potvrzuje již dříve zmiňovaný fakt, že město postrádá odborníky/ zdravotníky v oboru ochrany veřejného zdraví, kteří by dlouhodbě a systematicky s městem spolupracovali a politiku města v této oblasti odborně a metodicky zaštítili. Znovu se tak ukazuje nedostatek kapacit regionálního pracoviště Státního zdravotního ústavu i Krajské hygienické stanice pro oblast podpory zdraví ve městech a dlouhodobé podcenění významu těchto pozic. Tento nedostatek ovšem není chybou města.         

5.2.2 V jakém rozsahu a s jakým ohlasem jsou pořádány preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Příprava osvětových kampaní probíhá na koordinačních schůzkách společně s partnery ZM a MA 21 na koordinačních schůzkách. Každoročně jsou volena témata, která jsou pro dané období aktuální a vycházejí z potřeb města - ve vazbě na dokumenty.

Každý rok bývají ve spolupráci s partnery připraveny následující kampaně: Den Země, Světový den bez tabáku, Týden pro fairtrade a Férový piknik, Národní dny bez úrazů, Dny zdraví, Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, Chrudim za udržitelný svět. Jsou připravovány pro široké spektrum cílových skupin. Každá tato kampaň v sobě zahrnuje další dílčí aktivity, které jsou garantovány našimi partnery.

Akce pořádané v rámci Dnů zdraví jsou zaměřené na aktuální priority, které vyplývající ze Zdravotního plánu města. Již každoročně zařazujeme téma týkající se prevence rakoviny - prsu, varlat, střeva. I vzhledem k tomu, že se objevují zhoubné nádory kůže, připravili jsme pro veřejnost ve spolupráci s kožní lékařkou kontrolu pih, ale i ve spolupráci s KHS očkovací poradnu. Právě Dny zdraví se stávají velkou akcí, která se těší stále většímu zájmu ze strany obyvatel. Jako velice dobrou hodnotíme spolupráci s Chrudimskou nemocnicí, kdy právě spojení akcí ZM a MA 21 a nemocnice je obyvateli dobře vnímáno a hodnoceno (i ze strany vedení obou institucí).

video z roku 2017 - http://www.chrudim.tv/video_1543.html

2018 - http://www.chrudim.tv/video_1755.html

V roce 2017 jsme pro školy připravili novou akci s názvem Chrudim za udržitelný svět. Cílem je přiblížit dětem plnění vytipovaných cílů SDgS. Zdraví je zastoupeno Střední školou zdravotnickou a sociální, která připravuje stanoviště zaměřené na téma HIV a AIDS.

video z akce 2017 http://www.chrudim.tv/video_1471.html

2018 http://www.chrudim.tv/video_1685.html

Každé dva roky je pořádána akce Bezpečné prázdniny - u příležitosti Dne Policie ČR a Národních dnů bez úrazů. Hlavním programem byly ukázky činností složek Integrovaného záchranného systému. Účast cca 1 500 dětí různého věku MŠ a ZŠ.

video z akce Bezpečné prázdniny http://www.chrudim.tv/video_1482.html

Více o jednotlivých akcích na: http://www.chrudim.eu/akce-a-kampane/ds-1164/p1=1979

Počty účastníků jednotlivých kampaní jsou zachyceny ve výroční zprávě Zdravého města a MA 21.

http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=1761&n=vyrocni%2Dzpravy&p1=1979

Velkou oblastí je i realizace projektů podporující zdraví, které řešíme také ve spolupráci s partnery – jak školami mateřského i základního školství, tak i patřičnými NNO. Zpočátku byly školy podpořeny ze strany města při proškolování, aplikaci metodik a byly vybaveny potřebnými pomůckami. V současné době jsou tyto programy již zahrnuty do vzdělávacích plánů škol dle potřeby.

 • 5.2.C Činnosti věnované aktivnímu stárnutí ?
  zajišťuje CSSP Chrudim
 • 5.2.A Preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Počet akcí na podporu zdraví od roku 2002 stoupá, stejně jako počet zapojených organizací a účastníků akcí. Počet osob bývá měřen někdy počtem registrovaných účastníků, někdy kvalifikovaným odhadem. Ze sledovaných dat lze konstatovat, že připravované akce mají stabilní zájem ze strany veřejnosti, různých cílových skupin.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Bez připomínek. Soulad s hodnocením města.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Na podporu zdravého životního stylu a péče o zdraví realizuje Zdravé město Litoměřice (dále ZML) v průběhu celého roku buď konkrétní akce nebo celé kampaně - viz níže: Dny zdraví, Dny bez úrazu, Dny bez tabáku.

Dny zdraví

Dny zdraví pořádá Zdravé město Litoměřice se svými partnery vždy v říjnu. Koná se mnoho akcí jak preventivního rázu, tak na podporu zdravého životního stylu - stravování, pohybu. Bližší informace - plakáty, reportáže a zprávy - jsou uvedeny v dataplánu:

2015 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2280421kF
2016 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2304221kF
2017 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2383463kF

Roadshow k prevenci rakoviny

V návaznosti na Zdravotní plán proběhla v březnu roku 2015 roadshow k prevenci proti rakovině pořádanou Ministerstvem zdravotnictví. Akce se účastnili odborníci z řad lékařů, kteří přítomným blíže představili screeningové programy a jejich význam pro včasné odhalení rakoviny.
Další roadshow proběhla v zaří roku 2017, kdy přijela Liga proti rakovině se svou dvoudenní putovní výstavou "Každý svého zdraví strůjcem". Lidé mohli zjistit důležité informace o problematice prevence proti rakoviny, dorazilo přes 1000 lidí. Návštěvníci měli možnost nechat se vyšetřit Státním zdravotním ústavem. Této možnosti využilo 184 návštěvníků.

2015 - https://www.youtube.com/watch?v=UVbE4wB5HP8&feature=youtu.be
2017 - https://www.youtube.com/watch?v=pQl-LFTEAEA
závěrečná zpráva viz příloha Priloha_5_2_2_zaverecna_zprava

Zdravé zoubky

Akce Zdravé zoubky se koná pravidelně každý rok pro děti z MŠ:
2015 - 3  MŠ 
2016 - 13 MŠ   
2017 - 14 MŠ 

2015 -  https://www.youtube.com/watch?v=GWk_Uwa28he, http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=644:zdrave-zoubky-2015&catid=89:akce-2015&Itemid=129
2016 - https://www.youtube.com/watch?v=gM7TGJwN5EA

Národní dny bez úrazu

Národní dny bez úrazu pořádá pravidelně každý rok Zdravé město Litoměřice se svými partnery - složkami IZS, ČČK, DDM, Vězeňskou službou a dalšími pro žáky MŠ, 1., 2., 5. a 9. tříd ZŠ. Akcí se účastní žáci všech litoměřických základních škol. V letních měsících organizuje Policie ČR s MěP informační kampaň pro cyklisty na cyklostezce. 

2015 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2278537kD
2016 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2309267kD
2017 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2351158kD

Evropský týden mobility

Aktivity Evropského týdne mobility jsou pravidelně organizovány jak ZML, tak jeho partnery. Realizované akce jsou uvedeny na webu NSZM a byly hojně navštíveny občany města všech věkových kategorií. Co do rozsahu mimořádnou akcí byla v tomto roce akce UŽÍT Litoměřice - ukázky úsporné dopravy a energetiky.
Od roku 2016 pořádá MěÚ pro své zaměstnance každoročně vyhodnocovanou akci "Úředník na kole".

2015 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2285450kE
2016 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2326173kE
2017 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2371354kE

Dny bez tabáku

Akce je zaměřena především na studenty prvních ročníků středních škol, každoročně probíhají besedy lékařských kapacit s ukázkami vlivu kouření na zdraví:

2015 - https://www.youtube.com/watch?v=CDbvJRmvu1U
2016 - https://www.youtube.com/watch?v=a8YxEfkTd6g
https://www.youtube.com/watch?v=dQr_QrzogP0
2017 - https://www.youtube.com/watch?v=uzl3mgRTCfc&t=7s      
https://www.youtube.com/watch?v=HYcTb-AxCzw
 

 • 5.2.C Činnosti věnované aktivnímu stárnutí ?
  ANO
 • 5.2.A Preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.2.A:

2015 - 6
2016 - 5
2017 - 6
Odhadovaný roční počet účastníků je 4500.
29 akcí v rámci kampaně Dny zdraví

Hodnota indikátoru 5.2.C:

Setkání seniorů - 1 200 účastníků/rok
Místa přátelská seniorům - 140 účastníků/rok
Přeplavme svůj La Manche - 100 účastníků/rok
Den seniorů - 200 účastníků
Počet sociálních služeb - 12

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Počet akcí je vysoký, a tak už nyní nebude docházet ke zvyšování počtu akcí, ale zejména ke zvyšování kvality.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Preventivní aktivity města jsou na vysoké úrovni a stávají se postupně tradičními programy.   Počet akcí je celkově vysoký, stejně tak počet návštěvníků dosahuje významných hodnot, které vypovídají o zájmu obyvatel města se zdravím zabývat. Aktivity město vhodně dokumentuje a dokládá pozitivními ohlasy návštěvníků. Při pořádání aktivit využívá nové možnosti spolupráce a nová témata.

Nově byla zařazena témata pro prevenci rakoviny a uspořádány kampaně ve spolupráci s celostátně působícími organizacemi (Liga proti rakovině, SZÚ). Prevence nádorů je téma, které by s ohledem na výsledky analýzy zdravotního stavu obyvatelstva mělo být zařazováno pravidelně. Kladně hodnotím spolupráci dermatologa v kampani "Každý svého zdraví strůjcem", neboť z výsledků analýzy vyplývá potřeba se zabývat prevencí a časnou diagnostikou mimo jiných dg. zhoubným nádorem kůže (melanomem).

Právě oblast 5.2.2 by měla odrážet svým zaměřením problémová témata, která vyplývají z aktuálních trendů nemocnosti a úmrtnosti obyvatel ORP Litoměřice.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Příprava osvětových kampaní probíhá na koordinačních schůzkách společně s partnery ZM a MA 21. V rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 a Komunitního plánování sociálních služeb každoročně probíhají tyto kampaně: Den Země, Světový den bez tabáku, Národní dny bez úrazu, Dny zdraví, Biojarmark, Evropský týden mobility, Evropský den bez aut , každá tato kampaň zahrnuje další dílčí aktivity.

Den Země zahrnuje aktivity jako je například Pohádkový les, Likvidace autovraků, Den sociálních služeb + Radamok, Žijeme zdravě, hravě

Den bez úrazů v sobě nese následující aktivity:  Den sociálních služeb (obvykle s mottem); Pohádkový den nejen pro děti; Preventění na Den
dětí II (v minulosti také Autobus mám rád, je náš kamarád); Ekovýstavy…

V kampaních Evropský den mobility a Evropský den bez aut
se uskutečnily následující akce:
Výstava věnovaná běhu Emila Zátopka; Minizátopek; Štafetový běh na počest Emila a Dany Zátopkových; Farmářské trhy; Běh rodným krajem Emila Zátopka; Běh dětí Kopřivnicí -Lidový běh; Kulturní večer v centru města; Den jako vymodelovaný; Město je naše společné hřiště aneb Kopřivnice 20; Pochod všech generací šlápoty za krásami okolí Kopřivnice.

Dny zdraví jsou provázány a spojeny s různými besedami, meditativními seancemi, výlety, tréninky paměti, relaxacemi, jsou zde zapojeny také dny otevřených dveří ve SSSmK.

V ORP Kopřivnice se průzkum spokojenosti spojenými s aktivitami prozatím neprováděl.

 

Výčet akcí na podporu zdraví a zdrav. živ. stylu za poslední rok:

1) Týden pro rodinu (rodinný olympijský víceboj, opičí dráha, sportovně-zábavné odpoledne, atp.), 13. - 20.5.2017
2) Den sociálních služeb - jarmark poskytovatelů soc. služeb, 19.5.2017
3) Sportoviště zdarma - plavání, bruslení i lyžování v období Vánoc zdarma
4) Hurá na prázdniny (každoročně jiný program), 26.6.2017
5) Někdo ven??? (prázdninová aktivita Dětského zastupitelstva pro kopřivnickou mládež) 
6) Aktivní senior - celoroční série aktivit pro seniory (např. Od jamky k jamce, cyklozájezd na Jižní Moravu, Pochod generací, atp.) 
7) Do práce na kole - úředníci jdou veřejnosti příkladem, na měsíc vyměnili auto za kolo nebo šli do práce pěšky (květen 2017)
8) Parky v pohybu - cvičení pro dospělé zdarma (od května do července, od září znova) 
9) Protidrogový vlak - pro žáky 2. stupně, odpoledne zpřístupněno veřejnosti, 3.5.2017

Protidrogový vlak a cvičení "Parky v pohybu" jsou letos poprvé realizovány v Kopřivnici. Ostatní jsou každoročně se opakující aktivity.  Průzkum spokojenosti s nabízenými aktivitami neproběhl. 

 

Sebehodnocení +1

Doposud bezproblémová oblast, doporučení – provedení určité standardizace počtu a druhů aktivit.

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města

Město má dlouhodobou tradici s pořádáním osvětových a intervenčních kampaní a dalších aktivit Zdravého města. Pružně reaguje na nabídku nových aktivit (např. protidrogový vlak ad.). 

 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Příprava osvětových kampaní probíhá na koordinačních schůzkách společně s partnery PZM a MA21 a v rámci jednání Komise PZM a MA21.

Každý rok bývají ve spolupráci s partnery připraveny následující kampaně:

Den Země - http://www.jihlava.cz/den-zeme/ds-53592/p1=104041

Den bez tabáku- cesta za čistým vzduchem - http://www.jihlava.cz/svetovy-den-bez-tabaku/ds-54138/p1=104038

Světlo pro AIDS, problematika HIV/AIDS, Evropský testovací týden - http://www.jihlava.cz/problematika-hiv-aids/ds-53669/p1=104044

Evropský týden mobility a Den bez aut - http://www.jihlava.cz/evropsky-tyden-mobility/ds-53600/p1=104043

Jihlavské dny zdraví - http://www.jihlava.cz/jihlavsky-den-zdravi/ds-53594/p1=104042

(Den Zdraví 2x ročně ve spolupráci s Nemocnicí Jihlava, 1x v rámci ETM)

V roce 2016 se o oslavám Dne Zdraví připojila i VŠPJ - http://www.jihlavske-listy.cz/clanek19833-jihlavane-ochutnavali-hmyz.html

regiony.impuls.cz/ochutnavka-hmyzu-na-vysoke-skole-polytechnicke-v-jihlave-pmw-/vysocina.aspx?c=A160407_184623_imp-vysocina_kov#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=iregiony&utm_content=main

 

Do práce na kole - http://www.jihlava.cz/do-prace-na-kole-v-jihlave-lamalo-opet-rekordy/d-513327http://www.dopracenakole.cz/locations/jihlava

Jihlavský den sociálních služeb - http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=514775

Sportujeme s VŠPJ - https://www.youtube.com/watch?v=Pei_XH6u3gA

Silák roku - http://www.jihlava.cz/silak-roku/d-511832

Silár roku 2017 - pozvánka - http://www.jihlava.cz/silak-roku-2017/a-1372/p1=103871

Jsou připravovány pro široké spektrum cílových skupin. Každá tato kampaň v sobě zahrnuje další dílčí aktivity, které jsou garantovány našimi partnery.

Komunitní kampaně a besedy propagující zdravý životní styl v roce 2016 (akce pořádané v rámci PZM a MA21 a dotací v rámci PZM a MA21):

Počet besed zaměřených na školy, seniory a další: cca 30v rámci akcí PZM a MA21 a projektů z datací v rámci PZM a MA21 

Počet účastníků preventivních programů: 7 000

Počet článků a prezentací informujících o kampaních: 20, téměř v každém čísle Novin Jihlavské radnice je uveřejněn článek související s PZM a MA21 - http://www.jihlavske-listy.cz/radnicni_noviny/index.php?menu=1

 

 • 5.2.A Preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu ?
  13
 • 5.2.C Činnosti věnované aktivnímu stárnutí ?
  3 projekty v rámci dotace PZM a MA21 byly zaměřeny přímo na seniory

Hodnota indikátoru: 13

Den Země

Cesta za čistým vzduchem

Den Zdraví 2x ročně (ve spolupráci s Nemocnicí Jihlava)

Jihlavské dny zdraví

Světlo pro AIDS

Evropský týden mobility Evropský den bez aut

Do práce na kole

Evropský testovací týden

Den sociálních služeb

Sportujeme s VŠPJ

Silák roku

Sebehodnocení +2

V hodnoceném období se statutární město Jihlava postupně připojovalo k osvětovým kampaním upozorňujícím na zdravý životní styl a začalo pořádat řadu preventivních akcí na podporu zdraví.

Hodnocení oponenta +2

Je zřejmé, že město se podílí, ať už organizačně, tak i finančně na velkém množství nejrůznějších preventivních akcí a projektů podpory zdraví a zdravého životního stylu. Rozsah kampaní a akcí na podporu zdraví a zdravého životního stylu je velmi pestrý a z hlediska prevence nemocí aktuální. Tyto aktivity je možno hodnotit velmi kladně.

5.2.3 Jaké aktivity na podporu nekouření město podporuje/organizuje a kolik se ve městě nachází nekuřáckých provozoven (částečně oddělené, celé)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Od roku 2010 do roku 2016 jsme realizovali projekt s názvem Nekuřácké provozovny. Vzhledem ke změně v zákoně se nyní zaměřujeme především na osvětu formou:

pořádání akce Světový den bez tabáku - pravidelně každoročně je připravován výšlap po Krkonoších - pro širokou veřejnost - zaměřený na podporu zdravého životního stylu

workshopy při Dnu zdraví - jsou zaměřeny na následky kouření, poradna pro odvykání kouření. V roce 2018 jsme se také navíc zaměřili na problematiku alkoholu.

MŠ jsou zapojeny do projektu My nechceme kouřit ani pasivně - získávají od nás pro děti tematické omalovánky, samolepky a odznaky.

 • 5.2.D Aktivity na podporu nekuřáckého prostředí ?
  ano

projekty v MŠ, besedy, workshopy, akce zaměřené na podporu zdravého životního stylu pro veřejnost

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Počet nekuřáckých provozoven je nyní díky platnosti zákona maximální. Ve svých aktivitách podporujeme různé cílové skupiny, problematiku kouření doplňujeme nově informací o závislosti na alkoholu.  V  Chrudimské nemocnici je k dispozici poradna pro odvykání kouření (na objednání).

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Bez zásadních připomínek. Vzhledem ke změně celostátní legislativy lze situaci jednoznačně hodnotit jako zlepšující se. 

Město by ale mohlo doplnit popis, jak řeší problematiku kouření návštěvníků restaurací ve venkovních prostorách před restauracemi, zda dochází např. k rušení nočního klidu či stížnostem obyvatel okolních domů kolem restaurací na nepořádek a hluk atd. - jedná se o problém, který rezonuje v mnoha municipalitách. 

Dále lze doplnit počet návštěvníků poradny pro odvykání kouření.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Dny bez tabáku

Město od roku 2008 každoročně pořádá akci Dny bez tabáku. V rámci této kampaně probíhají přednášky, které jsou zaměřené především na studenty prvních ročníků středních škol, každoročně probíhají besedy lékařských kapacit s ukázkami vlivu kouření na zdraví.

2015 - https://www.youtube.com/watch?v=CDbvJRmvu1U
2016 - https://www.youtube.com/watch?v=a8YxEfkTd6g
https://www.youtube.com/watch?v=dQr_QrzogP0
2017 - https://www.youtube.com/watch?v=uzl3mgRTCfc&t=7s      
https://www.youtube.com/watch?v=HYcTb-AxCzw

Nekuřácké provozovny

V roce 2015 město začalo certifikovat nekuřacké provozovny. 
V květnu roku 2017 vešel v platnost zákon, který zakazuje kouření ve vnitřních prostorách restaurací, tudíž se staly všechny provozovny nekuřácké.

https://www.litomerice.cz/aktuality/2938-certifikace-nekurackych-provozoven-v-litomericich-pokracuje

Soutěž

Natoč protikuřácký videoklip proběhla v roce 2016, do soutěže bylo přihlášeno celkem 9 videoklipů.

http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=787:nato-protikuacky-videoklip-2016&catid=91:akce-2016&Itemid=131

 • 5.2.D Aktivity na podporu nekuřáckého prostředí ?
  ANO

Hodnota indikátoru 5.2.D:

Pořádání kampaní, soutěžě, certifikace nekuřáckých provozoven, přednášky pro střední školy - cca 90 účastníků na přednášku.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Počet nekuřáckých provozoven v minulosti klesal, nyní díky platnosti zákona jsou nekuřácké všechny restaurační zařízení. Dále se město zaměřuje na mládež, kdy v rámci Dnů bez tabáku organizuje přednášky o vlivu kouření na zdraví, které absolvují žáci středních škol.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

V oblasti prevence kouření je město velmi aktivní, spolupracuje přitom s odbornými lékaři a významnými autoritami.

Podporu nekuřáctví společně s nadužíváním alkoholu město vnímá jako opatření proti jedné z nejvýznamějších příčin  nemocnosti a úmrtnosti obyvatel, kterou je možné, přes složitosti spojené s omezováním kouření na veřejnosti, eliminovat.

Ruku v ruce s podporou nekuřáctví a prevencí kouření může být aktivně nabídnuta pomoc kuřákům (odkazy, kontakty na lékaře, poradny, centra pro závislé na tabáku, farmaceuty proškolené v odvykání kouření apod.).

 

 

 

 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Už od r. 2011 v rámci osvětové kampaně Světový den bez tabáku se Zdravé město Jihlava rozhodlo iniciovat vznik Sítě nekuřáckých restaurací. Smyslem projektu je propagovat nekuřácká restaurační zařízení a pomoci obyvatelům a návštěvníkům města, aby se sami rozhodli, v jakém zařízení stráví svůj volný čas.

Zástupci provozoven, jejichž prostředí je výhradně nekuřácké, případně s oddělenou nekuřáckou místností, se mohou bezplatně zaregistrovávat do této sítě pomocí online formuláře, který je umístěn na adrese http://www.jihlava.cz/formular-k-registraci-do-site-nekurackych-provozoven/d-483707/p1=104057.

V r. 2012 bylo do projektu přihlášeno 22 zařízení, v současné době je zapojeno celkem 29 provozoven: 17 zcela nekuřáckých a 12 s oddělenou nekuřáckou místností.

rok

2012

2013

2014

2015

2016

nekuřáckých

11

10

14

17

17

s oddělenou místností

11

11

12

12

12

celkem

22

21

26

29

29

Přehled nekuřáckých restaurací, mapu, formulář apod. k nalezení na webu:

http://www.jihlava.cz/sit-nekurackych-restauraci/ms-89107/p1=89107

Statutární město Jihlava také vydalo propagační leták „Síť nekuřáckých restaurací v Jihlavě“, který je nedílnou součástí propagace PZM a MA21 při všech komunitních kampaních i na všech veletrzích cestovního ruchu, kterých se statutární město Jihlava účastní (v roce 2016 např. ITF Slovakia Tour v Bratislavě či Holiday Word Praha).

V rámci akcí Zdravého města Jihlavy jsou zváni pracovníci Poradny pro odvykání kouření, Nemocnice Jihlava. Široká veřejnost má možnost se dozvědět o činnosti poradny, nechat si otestovat zanesení plic CO2 a diskutovat možnosti boje se svou závislostí, vlivu na nejbižší okolí apod..

V roce 2016 v rámci Dne bez tabáku probíhly minipřednášky odbornic ze SZÚ regionální pracovniště pro Kraj Vysočina, více o celém programu akce v závěrečné zprávě -  http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=513233

 

 • 5.2.D Aktivity na podporu nekuřáckého prostředí ?
  Cesta za čistým vzduchem - Den bez tabáku, Jihlavské dny zdraví, Síť nekuřáckých restaurací
Sebehodnocení +2

Ve sledovaném období dochází ke zvyšování počtu nekuřáckých restaurací, v posledním roce s přípavou změny legislativy další nekuřácké restaurace již neměly potřebu registrace v Síti nekuřáckých restaurací.

Zdravé město Jihlava rozšiřuje počet akcí, na které zve pracovníky z Poradny pro odvykání kouření, Nemocnice Jihlava, na osvětové akce a zprostředkovává možnost poradenství a testování široké veřejnosti.

Hodnocení oponenta +2

Město se zapojuje do protikuřácké kampaně, organizuje Den bez tabáku, aktivně se podílí na zvyšování sítě nekuřáckých provozoven, jejichž počet se postupně navyšuje, spolupracuje v této oblasti s mnohými jinými institucemi, na svém webu umisťuje přehled nekuřáckých restaurací a vydává propagační leták. Proto je možno hodnotit aktivity města v této oblasti velmi kladně. Vzhledem k přijatým legislativním změnám bude do budoucna vhodné, aby se město zaměřilo i na jiné formy podpory nekuřáckého veřejného prostoru.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Jednou z aktivit Zdravotního plánu na období 2013 – 2016 v oblasti 6 Snížení škod způsobených alkoholem, tabákem a drogami vyvstala aktivita: 6. 1. 4. 1 Zmapování nekuřáckých provozoven. Město Kopřivnice od roku 2014 mapovalo nekuřácké provozovny, a to na základě přihlášených provozoven prostřednictvím formuláře a hodnotících kritérií. V roce 2016 toto mapování proběhlo naposled z důvodu  úpravy legislativy. V daném roce se přihlásilo celkem 11 provozoven, které splnily podstatné náležitosti a následně byly ohodnoceny.

Z celkového počtu přihlášených 11 provozoven, bylo 8 provozoven plně nekuřáckých, těmto provozovnám byl předán certifikát s roční platností u příležitosti „ Světového dne bez tabáku“.  Všechny tyto provozovny jsou doposud prezentovány na webu města Kopřivnice.

S ohledem na legislativní úpravu v oblasti problematiky kouření před prostory restauraci doposud město Kopřivnice nerealizovalo žádnou aktivitu. Tato otázka nebyla zatím řešená na úrovní pracovnich skupin či jednání.

V případě potřeby a zájmu o řešení problematiky v oblasti závislosti na tabáku se mohou občané obracet na poradenské místo Renarkonu, které sídlí ve vestibulu radnice a je přístupné veřejnosti. Město Kopřivnice podporuje poradenské místo Renarkonu z rozpočtu města na dotace,  v roce 2016 byla fiannčí podpora ve výši 130 000 Kč.

V rámci prevence v měsíci květnu do Kopřivnice zavítal "Protidrogový vlak" který měl za účel děti motivat a připravit na následky spojené s užíváním návykových látek. Vlak zde stavěl jeden den, účast byla zajištěná prostřednictvím základních škol, které nabídky využily.

 

Sebehodnocení +2

Realizací kampaně Nekuřácká provozovna se toto dostalo do širšího povědomí občanů a zvýšilo prestiž těchto zařízení.

Hodnocení oponenta 0

Podpora nekuřáckých provozoven veřejného stravování byla v Kopřivnici v uplynulém období tradičně na dobré úrovni. Nová legislativa, které nekuřácké prostředí stanovuje ve všech provozovnách, dává městům příležitost obrátit pozornost na další aktivity na podporu nekuřáckého prostředí. V Kopřivnici tato možnost zatím není uchopena, doporučuji se zaměřit tímto směrem v dalším období.  

5.2.4 Jaký je počet dětských hřišť a jak město podporuje pohybovou aktivitu dětí a mládeže?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město Chrudim má celkem 63 hřišť. Z toho je 35 dětských hřišť (plocha o jednom či více herních prvků, jako je kolotoč, skluzavka, houpačka, pískoviště a pod. nebo plocha o jedné či více herních sestavách).

Z toho je 28 sportovních hřišť (plocha asfaltová, mlatová, antuková, pro kopanou, tenis, košíkovou, volejbal, nohejbal a pod.). Další možností je sportování na travnatých plochách.

Ze zákona č. 22/1997 Sb.,  nařízení vlády č. 173/1997 a ČSN EN 1176-1 až 1176/7, ČSN EN 1177 je odpovědný za provozování dětských a sportovních hřišť jejich vlastník, což je Město Chrudim.

Správu a údržbu dětských a sportovních hřišť v Chrudimi a místních částech zajišťuje úsek údržby zeleně Odboru investic města Chrudim.

V rámci komplexní správy a údržby hřišť je prováděna:

 1. Hlavní roční kontrola dětských a sportovních hřišť  1x za 12 měsíců
 2. Provozní kontrola  1x za 3 měsíce (4x za rok)
 3. Běžná vizuální kontrola je prováděna dle četnosti užívání hřišť od března do prosince, v rozsahu 1x za 1 až 3 týdny, (při rozsahu 1x za týden se jedná o cca 43 prohlídek /8 oblastí/za rok), (při rozsahu 1x za 2 týdny se jedná  o cca 21 prohlídek /7 oblastí/za rok), (při rozsahu 1x za 3 týdny se jedná  o cca 14 prohlídek /4 oblastí/za rok)
 4. Běžná údržba, včetně úklidu dětských a sportovních hřišť, je prováděna dle četnosti užívání hřišť, od března do prosince, v rozsahu 1x za 1 až 3 týdny, (při rozsahu 1x za týden se jedná o cca 45 prohlídek /8 oblastí/za rok, při rozsahu 1x za 2 týdny se jedná  o cca 22 prohlídek /7 oblastí/za rok, při rozsahu 1x za 3 týdny se jedná  o cca 15 prohlídek /4 oblastí/za rok)

V Rekreačních lesích Podhůra zajišťují správu a údržbu dětských a sportovních hřišť Městské lesy Chrudim s.r.o., a to na základě smlouvy o výpůjčce.

Rekonstrukce dětských hřišť probíhá za účasti veřejnosti.

Město podporuje děti a mládež formou sportovních dotací.

A.1 DOPRAVA MLÁDEŽE DO 19 LET VĚKU - k rozdělení se doporučuje 40 - 45 % z částky schválené rozpočtem města pro poskytování sportovních dotací na příslušný rok

A.1 a) – oddílům, jejichž družstva (jednotlivci) startují v pravidelných soutěžích, organizovaných příslušným sportovním svazem (nevztahuje se na přátelské zápasy a turnaje organizované pouze kluby) 

A.1 b) – oddílům, které nemají pravidelné soutěže, k oficiálně organizovaným akcím v jejich sportovním odvětví

A.2 ZABEZPEČENÍ VLASTNÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI MLÁDEŽE DO 19 LET - k rozdělení doporučeno 40 - 45 % z částky schválené rozpočtem města pro poskytování sportovních dotací na příslušný rok

 Částku vypočtenou na jednoho člena lze použít na :

a) zabezpečení sportovního vybavení

b) výcvikové tábory

c) organizování závodů a soutěží

d) pronájem sportovních zařízení

e) odměny trenérů, cvičitelů a vedoucích oddílů (mzdové prostředky) – maximálně 20 % z přidělené částky na dotaci A.2

Statistika čerpání sportovních dotací:

2016 - 36 podpořených žádostí - 2 300 000 Kč

2017 - 39 podpořených žádostí - 2 300 000 Kč

2018 - 49 podpořených žádostí - 2 300 000 Kč

Pro neregistrovanou veřejnost jsou podporovány jednotlivé akce a projekty - např. Chrudimská bruslička, zimní a podzimní kurz bruslení, boulderingové závody, Velká cena Monaka, 7x Malá cena Monaka, Novoroční běh, Běh na 2:08 hod., Náborový "závod" v triatlonu, Jezdecké závody pro neregistrované jezdce, Kroužkovaný florbalový turnaj, Kurzy bruslení pro neregistrovanou mládež předškolního a školního věku, Turnaje pro neregistrovanou veřejnost v tenise, voda pro všechny apod.

V roce 2018 - 2019 probíhá rekonstrukce školní zahrady u MŠ Na Valech a rekonstrukce školního venkovního hřiště ZŠ Dr.J.Malíka.

Na ZŠ probíhají kroužky zaměřené na pohybovou aktivitu dětí - florbal, basketbal, fotbal, atletika apod.

DDM připravuje širokou nabídku pohybových kroužků, které po domluvě mohou probíhat přímo na ZŠ. https://ddm-chrudim.cz/krouzky

 • 5.2.B Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ?
  63 celkem - 35 dětských a 28 sportovních
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Dětských hřišť ve městě přibývá, dochází ke kontrole a dovybavení hřišť stávajících, vznikají nově dětská hřiště i plochy pro sport.

Pohybová aktivita dětí a mládeže je městem podporována prostřednictvím sportovních dotací - pro registrované. Jsou ale také podporovány pohybové aktivity a projekty pro širokou veřejnost - tedy i neregistrované.  Tato podpora je stabilní.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Bez zásadních připomínek. 

Na základě diskuze při návštěvě města lze kladně hodnotit plán města na zvýšení počtu hřišť s workoutovými prvky - pro děti i dospělé (souvisí také s následující otázkou 5.2.5). Lze také doporučit aktivity, které by cvičení v exteriéru na těchto hřištích podporovaly - např. cvičení s instruktorem pro veřejnost, ukázková cvičení pro seniory atd. 

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Dětská hřiště

V současné době spravuje město celkem 33 dětských hřišť. Počet hřišť přibývá, průběžně se modernizují a doplňují novými prvky. Všechna hřiště procházejí referenční odbornou technickou kontrolou dle ČSN EN 1176-7. Na webu  je možno najít mapu hřišť a sportovišť v Litoměřicích.

http://litomerice.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=56abd03db2d0434c87633936936b9114

Dotační program

Každoročně je vypisován dotační program "Sport pro zdraví - sport pro všechny" alokace 150 tis. Kč, informace o dotačním titulu viz odkaz.

https://www.litomerice.cz/dotace

Příspěvkové organizace

Zřizovatel příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, která spravuje letní koupaliště, plavecký bazen, multifunkční Kalich arenu (zázemí pro veřejné bruslení, bruslení základních a mateřských škol, lední hokej, judo, tenis, florbal, basketbal a další ) a fotbalový stadion – roční příspěvek na provoz:
2015 - 26.976 tis. Kč
2016 – 27.917 tis. Kč
2017 – 28.051 tis. Kč
2018 – 30.320 tis. Kč

Dům dětí a mládeže Rozmarýn nabízí 76 kroužků, z nichž je 30 kroužků zaměřených na pohybovou aktivitu, kterou pravidelně navštěvovalo kolem 250 dětí.

http://mszltm.cz/
http://www.ddmrozmaryn.cz/

Činnost sportovních klubů

Finanční podpora celoroční činnosti sportovních klubů a oddílů v Litoměřicích – alokace:
2015 – 13.700 tis. Kč
2016 – 14.300 tis. Kč
2017 – 15.200 tis. Kč
2018 – 15.900 tis. Kč

Základní školy

6 základních škol má zázemí pro celosezónní využití - tj. tělocvičny a školní víceúčelová sportovní hřiště, která slouží jak k vlastní výuce TV na školách, příp. aktivitám družiny a školních klubů, tak i pro sportování široké veřejnosti v odpoledních/večerních hodinách. Využívají je jak organizované sportovní kluby, tak i veřejnost.

Mateřské školy

Mateřské školy – 11 provozoven – zařazují tělesnou výchovu v různých formách prakticky každý den. Předškolní děti navštěvují kurzy plavání, některé MŠ využívají zimní stadion pro výuku bruslení, dále pak i její tělocvičnu a saunu.

Viz také Koncepce sportu: http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=626:koncepce-sportu&catid=52:strategicke-dokumenty&Itemid=82

 • 5.2.B Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.2.B:

50 hřišť - z toho 33 dětských a 17 míst pro pohybovou aktivitu ve správě města

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město je dostatečně pokryto dětskými hřišti, a tak v posledních letech nedochází k výraznému rozšíření počtu hřišť, ale zejména k rozšiřování a dovybavování stávajících hřišť. 

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Podpora pohybové aktivity, aktivní trávení volného času a příležitosti k využití sportovišť jsou stabilně dobré a významně podporované též dotačními tituly. Zajímavou inspirací pro jiné municipality, které mohou přispět k prevenci ortopedických problémů a vadného držení těla,  může být vybudování "bosé stezky", která vznikla, při jednom ze sportovišť v areálu základní školy.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

O využití území pro sport rozhoduje město, odpovídá za bezpečnost a kvalitu prostředí pro děti, rozhoduje i o umístění a provozu hřišť a sportovišť pro dospělé. Co se týče dětských hřišť postupně od roku 2008 docházelo k rušení těch nevyužívaných a nevyhovujících (herní prvky neodpovídaly normám ČSN/EN, apod.) a k výstavbě nových dle současné legislativy, takže sice došlo „opticky“ ke snížení počtu, avšak k podstatnému zvýšení kvality hřišť. V roce 2016 bylo 75 dětských hřišť - viz. příloha č. 1.

Sportovní hřiště pro dospělé/mládež prošla v posledních letech obdobným vývojem jako dětská hřiště, v roce 2016 jich v Jihlavě bylo 38 - viz. příloha č. 1. 

Další sportoviště ve správě města: hokejový zimní stadion velký a malý, fotbalový stadion, sportovní stadion Na Stoupách, plavecký stadion a Vodní ráj, sjezdovka Šacberk. Tyto sportoviště jsou pronajímány a provozovány jinými subjekty - viz. příloha.

Statutární město Jihlava připravuje webovou aplikaci, kde budou zveřejněna všechna sportoviště ve městě a režim, v jakém fungují.

Pro zvýšení aktivní mobility dětí a mládeže město ve sledovaném období zbudovalo více jak 17 km nových cyklostezek ve městě - http://jihlava.cz/mapa/d-495973/p1=76438 a upravilo více jak 40 přechodů pro chodce, jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska bezbariérovosti - více viz Audit UR - téma Doprava.

Na podporu pohybové aktivity dětí a mládeže statutární město Jihlava každoročně vypisuje dotace a rozděluje finanční dary z rozpočtu města na SPORT, TĚLOVÝCHOVA A VOLNÝ ČAS. V roce 2016 to byla čerpána částka 50.176.843 Kč - Dotace poskytnuté statutárním městem Jihlava na sport a volný čas v r. 2016 

Příloha č.1 - Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých

 

 • 5.2.B Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ?
  75 dětských hřišť, 38 zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ve správě OSR, 7 zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých, které město pronajímá, 34,5 km cykloopatření (cyklostezek a cyklotras)

Hodnota indikátoru:

 

 

Sebehodnocení +2

Ve sledovaném období město vybudovalo a opravilo dětská hřiště dle současné legislativy, která klade důraz zejména na bezpečnost uživatelů. Z hlediska zvýšení možnosti pohybové aktivity dětí a mládeže se dále zaměřilo na budování cykloopatření a zvyšování bezpečnosti přechodů pro chodce. V neposlední řadě se zvyšuje objem finančních prostředků, které jsou formou dotací a finančních darů rozdělovány na podporu sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit. 

Hodnocení oponenta +2

Hodnoceno velmi kladně, bez výhrad, výrazně se zlepšující oblast.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V městské zástavbě je 89 dětských hřišť, na kterých je umístěno 55 pískovišť, 7 průlezek, 19 houpaček a 2 kolotoče. Sportovních ploch je v městské zástavbě 31.

 

V rámci svěřené působnosti příspěvkové organizace zajišťuje provoz těchto sportovních areálů: Lyžařský areál Červený kámen, Letní koupaliště, Letní stadión, Skateboardový areál, Volejbalový areál, Krytý bazén, Zimní stadión, Hřiště Lubina, Hřiště Vlčovice, Dětská hřiště v městské zástavbě, Cykloturistické trasy Města Kopřivnice, Lyžařské běžecké trasy Červený kámen, Areál Discgolfu, Hřiště Mniší. Příspěvek na provoz těchto zařízení na byl v roce 2016 ve výši téměř 15 mil. Kč.

 

Na organizovanou sportovní činnost mládeže v roce 2016 město Kopřivnice vyhradilo 8,2 milionu korun, které měly k dispozici sportovní a mládežnické spolky prostřednictvím účelových dotací (Dotační program na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu). Město Kopřivnice pořádá během roku několik tradičních akcí, např. Pochod všech generací, Běh rodným krajem Emila Zátopka, Někdo ven?, Sportovec města Kopřivnice aj., dále podporuje finančními prostředky téměř 70 krátkodobých akcí, které jsou organizovány přímo sportovními spolky nebo školami.

 

V neposlední řadě je realizováno sportovní vyžití v rámci p.o., tj. základních škol a především Domu dětí a mládeže na ulici Kpt. Jaroše.

 

Nejvyšší náklady jsou spojeny s údržbou a obnovou sportovních areálů (investice), přičemž v poslední době bylo řešeno.:

Rekonstrukce zimního stadionu - výměna sedaček - R - 5 mil. Kč.

Modernizace vestibulu zimního stadionu - R - 1,5 mil. Kč.

Rekonstrukce zázemí sportovního areálu v Lubině - 65 tis. Kč (v roce 2016 - PD), realizace je plánovaná pro R 2017 - 5,7 mil.

Šatny, hřiště Vlčovice - 108 tis. Kč (v roce 2016 PD), v návrhu rozpočtového opatření pro R 2017 je navrhovaná částka na realizaci 6 mil.

Házenkářské hřiště - výkup pozemků 1,5 mil. Kč, doplatek v rozpočtu 2017 - 0,5 mil. Kč

Házenkářské hřiště - studie využití území - 80 tis. Kč.

Rekonstrukce zim.stadionu - I.et.(rekonstrukce chlazení) - 8 tis. Kč (doplatek k projektu realizovaného v předchozím roce).

Zimní stadion - oprava střechy - aktualizace PD - 238 tis. Kč (v roce 2016 PD), v návrhu rozpočtového opatření pro R 2017 je navrhovaná částka na realizaci 9 mil.
Zimní stadion - údržba, opravy - 1 091 tis. Kč .

ZŠ E.Zátopka - rekonstrukce soc. zařízení ve sportovní hale - 2,5 mil.

ZŠ 17. listopadu - rekonstrukce tělocvičny - 1,5 mil.

Zpracování projektu na rekonstrukci Letního stadionu cca 300 tis. Kč.

Město Kopřivnice se doposud nezabývalo řešením otázky klesající aktivity u dětí a mládeže, tuto otázku plánujeme zakomponovat v dalším období do strategfických dokumetů.

Sebehodnocení +1

V posledních letech proběhlo mnoho rekonstrukcí dětských hřišť, které jsou mimo jiné i využívány veřejností.

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města.

Město zodpovědně pečuje o sportoviště a hřiště na svém území a podporuje sportování dětí a mládeže.  

Doporučení pro další období: Audit by bylo vhodné doplnit odhadem procenta dětí ve městě, které se věnují  organizované sportovní či tělovýchovné aktivitě (i související, např. skauting) a odhadem procenta dětí, u nichž je fyzická aktivita dostatečná - zde lze využít např. studie Životní styl a zdraví dětí a mládeže, kterou město má k dispozici. Výsledky lze srovnat s celostátním průměrem a na základě toho pak odhadnout, na jaké úrovni v Kopřivnici pohybová aktivita dětí a mládeže je. Pokud je v Kopřivnici stejně jako v celé ČR úroveň pohybové aktivity u dětí a mládeže klesající, bylo by vhodné definovat pro další období strategie, jak tento problém v Kopřivnici zmírnit. 

5.2.5 Jaký je počet hřišť a dalších prostor pro pohybovou aktivitu dospělých a jak město podporuje pohyb a aktivní mobilitu občanů?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
 • V ZŠ jsou pronajímány pro veřejnost tělocvičny s následujícími pravidly:

Školy pronajímají v pracovních dnech v odpoledních a večerních hodinách své tělocvičny.

Malé tělocvičny o rozměrech 18,2 × 12,4 m za 230 Kč za jednu hodinu.

Velké tělocvičny o rozměrech 24,2 × 12,4 m za 250 Kč za jednu hodinu.

V ceně pronájmu je započítáno použití šaten a sprch. Kapacity jsou plně využity. 

Veřejnost i ostatní spolky mají možnost pronájmu celkem 8 tělocvičen, které jsou umístěny v budovách škol.

Veřejnosti jsou k dispozici i venkovní hřiště u škol.

 

 • Volně přístupná hřiště pro širokou veřejnost jsou součástí dnešních sportovišť města. 

Sportovní areály města Chrudim jsou komplexem kvalitních sportovišť pro vyžití celé rodiny. Zájemce o vodní sporty uspokojí krytý plavecký bazén s celoročním provozem, sauna a letní koupaliště. Pro vyznavače bruslení, hokeje i krasobruslení provozujeme zimní stadion - jež mimo sezónu zimních sportů též slouží jako základna in-line aktivit (bruslení, hokej).

Dětské dopravní hřiště se specializuje zejména na dopravní vzdělávání, fotbalový stadion pak na výchovu fotbalového dorostu. Sportovní hala nabízí  mix sportovních areálů pro halové sporty (basketbal, florbal, futsal, házená, moderní gymnastika, stolní tenis). Hokejbalové hřiště poskytuje zázemí hokejbalovým oddílům. Na hřišti MFK za Vodojemem jsou volné plochy pro nohejbal a volejbal.

Město Chrudim je 100% vlastníkem této obchodní společnosti.

Roční příspěvek na provoz:

2015: 17 700 000,00 Kč

2016: 17 900 000,00 Kč

2017: 20 682 904,08 Kč

 

Na základě poptávky veřejnosti bylo vybudováno workoutové hřiště, které je plně vytíženo nebo rozšířen saunový svět. Poblíž sportovních areálů bylo také instalováno hřiště pro seniory.

Ve městě máme 23,7 km cyklostezek. V současné době čekáme na vybudování 2. etapy obchvatu, poté bude zpracován strategický dokument řešící dopravu ve městě a nastaven nový systém a propojení cyklostezek. Nicméně veřejnost byla zapojena prostřednictvím workshopů a mapování pohybu cyklistů po městě.

Nově se letos zapojujeme do kampaně Do práce jen na kole.

V rámci revitalizace přednádražního prostoru je pamatováno i na cyklisty.

V rámci sportovních dotací jsou podporovány i projekty pro pobybovou aktivitu dospělých.

Prostřednictvím velkých osvětových kampaní jsou pro dospělé připravovány workshopy - např. kruhový trénink, chůze s nordic wolkingovými holemi apod.

 • 5.2.B Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ?
  63 celkem - 35 dětských a 28 sportovních
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Snažíme se prostřednictvím podpory projektů se zaměřením na sport podpořit i dospělou populaci. Je zajištěn každoroční příspěvek pro obchodní společnost Sportovní areály města Chrudim.  

Na základě poptávky veřejnosti se snažíme uspokojovat jejich potřeby.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Bez zásadních připomínek. 

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Hřiště

Od roku 2003 se ve městě Litoměřice podařilo zajistit na všech hřištích u základních škol „správcovství hřišť“. Zrekonstruovaná hřiště předalo město do správcovství základních škol. Každá základní škola má 2 - 3 správce, kteří hřiště dále udržují. Všechna hřiště u základních škol jsou v odpoledních hodinách a někde i do pozdních večerních hodin přístupná sportovní veřejnosti. Správcovstvím hřišť se podařilo minimalizovat vandalství na zařízení a vybavení hřišť. Správce se o hřiště stará, dohlíží na pořádek, kázeň, půjčuje sportovní výbavu, je k dispozici v případě technických potíží apod.

http://litomerice.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=56abd03db2d0434c87633936936b9114

Příspěvkové organizace

Zřizovatel příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, která spravuje letní koupaliště, plavecký bazen, multifunkční Kalich arenu (zázemí pro veřejné bruslení, bruslení základních a mateřských škol, lední hokej, judo, tenis, florbal, basketbal a další ) a fotbalový stadion – roční příspěvek na provoz
2015 - 26.976 tis. Kč
2016 – 27.917 tis. Kč
2017 – 28.051 tis. Kč
2018 – 30.320 tis. Kč

http://mszltm.cz/
http://www.ddmrozmaryn.cz/

Činnost sportovních klubů

Finanční podpora celoroční činnosti sportovních klubů a oddílů v Litoměřicích – alokace:
2015 – 13.700 tis. Kč
2016 – 14.300 tis. Kč
2017 – 15.200 tis. Kč
2018 – 15.900 tis. Kč

Dotační programy

Každoročně je vypisován dotační program "Sport pro zdraví - sport pro všechny", roční alokace činí 150 tis. Kč.

https://www.litomerice.cz/dotace

 • 5.2.B Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ?
  ANO

50 hřišť z toho 33 dětských a 17 prostor pro pohybovou aktivitu ve správě města

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město má dostatek zařízení pro sportovní aktivitu, která mají svého správce. Dále město velmi podporuje sportovní kluby a příspěvkové organizace, které podporují právě pohybovou aktivitu.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Podpora pohybové aktivity, aktivní trávení volného času a příležitosti k využití sportovišť jsou stabilně dobré a významně podporované též dotačními tituly. Město ve Zdravotním plánu na období 2015-2020 zohledňuje snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví lidí, plánuje zvýšit podíl cyklodopravy a pěších cest. V blízkosti nádraží je budována cyklověž. ZM pořádá na podporu cyklistiky aktivity v duchu programu "do práce na kole" pořádá vlastní soutěž "Úředník na kole".

Město zvyšuje každoročně příspěvek na provoz  městských sportovních zařízení, počet dětských hřišť se zvýšil o 1 DH. DH je k dispozici široké veřejnosti, plánuje se další modernizace a rozšíření DH.

Bude se omezovat parkování automobilů ve středu města.

 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Sportovní hřiště pro dospělé/mládež prošla v posledních letech obdobným vývojem jako dětská hřiště, v roce 2016 jich v Jihlavě bylo 38 - viz. příloha č. 1. 

Další sportoviště ve správě města: hokejový zimní stadion velký a malý, fotbalový stadion, sportovní stadion Na Stoupách, plavecký stadion a Vodní ráj, sjezdovka Šacberk. Tyto sportoviště jsou pronajímány a provozovány jinými subjekty - viz. příloha č. 1.

Statutární město Jihlava připravuje webovou aplikaci, kde budou zveřejněna všechna sportoviště ve městě a režim, v jakém fungují.

Pro zvýšení aktivní mobility dospělých město ve sledovaném období zbudovalo více jak 17 km nových cyklostezek ve městě - http://jihlava.cz/mapa/d-495973/p1=76438 a upravilo více jak 40 přechodů pro chodce, jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska bezbariérovosti - více viz Audit UR - téma Doprava.

Na podporu pohybové aktivity dospělých statutární město Jihlava každoročně vypisuje dotace a rozděluje finanční dary z rozpočtu města na SPORT, TĚLOVÝCHOVA A VOLNÝ ČAS. V roce 2016 to byla čerpána částka 50.176.843 Kč - Dotace poskytnuté statutárním městem Jihlava na sport a volný čas v r. 2016.

 • 5.2.B Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ?
  75 dětských hřišť, 38 zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ve správě OSR, 7 zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých, které město pronajímá, 34,5 km cykloopatření (cyklostezek a cyklotras)
Sebehodnocení +2

Ve sledovaném období město vybudovalo a opravilo dětská hřiště dle současné legislativy, která klade důraz zejména na bezpečnost uživatelů. Z hlediska zvýšení možnosti pohybové aktivity dětí a mládeže se dále zaměřilo na budování cykloopatření a zvyšování bezpečnosti přechodů pro chodce. V neposlední řadě se zvyšuje objem finančních prostředků, které jsou formou dotací a finančních darů rozdělovány na podporu sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit. 

Hodnocení oponenta +1

Možno hodnotit celou oblast kladně se zlepšujícím se vývojem. Velmi pozitivně lze hodnotit přípravu webové aplikace ke zveřejnění sportovišť a jejich režimu. Jediné, co doporučuji ke zlepšení je větší podpora tzv. menší sportů a pohybových aktivit oproti fotbalu a hokeje, kam směřuje velká část z dotací.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V městské zástavbě je 89 dětských hřišť, na kterých je umístěno 55 pískovišť, 7 průlezek, 19 houpaček a 2 kolotoče. Sportovních ploch je v městské zástavbě 31.

Město mimo jiné podporuje také aktivity pro dospělé občany, pro které je  speciálně zaměřené workoutové hřiště u skautského střediska Vanaivan. Sportovní aktivity dospělých jsou podporovány částečně hlavním dotačním programem (společně s mládeží a dětmi) a zvlášť v rámci individuálních dotací (hokej, házená).


V rámci svěřené působnosti příspěvkové organizace zajišťuje provoz těchto sportovních areálů: Lyžařský areál Červený kámen, Letní koupaliště, Letní stadión, Skateboardový areál, Volejbalový areál, Krytý bazén, Zimní stadión, Hřiště Lubina, Hřiště Vlčovice, Dětská hřiště v městské zástavbě, Cykloturistické trasy Města Kopřivnice, Lyžařské běžecké trasy Červený kámen, Areál Discgolfu, Hřiště Mniší.

Na všech sportovištích jsou realizovány aktivity jak pro dospělé (snad kromě pískovišť a dětských hřišť), tak i pro děti. Na většině sportovišť funguje rezervační systém, popř. je tamní aktivita organizována správcem hřiště. Pro účely cyklistické dopravy je ve městě řešen cyklogenerel.

Město každoročně dotačním titulem podporuje sportovní hry zdravotně postižených, které se v roce 2017 uskuteční již dvacátým rokem. Hry jsou hojně navštěvovány zdravotně postiženými dětmi i dospělými z celé republiky.

Město Kopřivnice podporuje též aktivní mobilitu v oblasti peší chůze, jednou ze stálých akcí pořádaných městem je aktivita "Pochod všech generací". V roce 2016 absolvovalo tento pochod nad 50 účastníků, jednalo se o sportovně zábavnou akci pro celou rodinu.

 

 

 

Sebehodnocení +2

Město se aktivně snaží rekonstruovat a rozšiřovat hřiště a zejména zpřístupnit tato hřiště veřejnosti.

Hodnocení oponenta +1

Oblast podpory sportu a pohybové aktivity dospělých je možno hodnotit kladně. 

 

5.2.6 Jak město reaguje na demografický vývoj? Jaký je objem a obsah činností zaměřených na aktivní stárnutí? Jak město tyto aktivity podporuje?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Objem činnosti věnovaný aktivnímu stárnutí má v Chrudimi vzrůstající trend, podílí se na něm město společně s příspěvkovými a neziskovými organizacemi.

Problematikou aktivního stáří se zabývá Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim – příspěvková organizace města https://www.socialni-sluzby.cz/. Jde o příspěvkovou organizaci města, jejíž činnost je podporována v rámci rozpočtu města.

Příspěvky na činnost v jednotlivých letech:

2015    15 170 000,00

2016     15 936 000,00

2017     18 554 000,00

Pro aktivní trávení volného času seniorů, zlepšení jejich kondice a možnosti co nejdéle zůstat v domácím prostředí je možno využít následujících aktivit:

Klub seniorů - celoroční provoz, přednášky, cvičení, turistika, kulturní setkání, zájezdy, výtvarné práce. Klub je otevřen všem seniorům ve městě, město poskytuje prostory a hradí provozní náklady. Program klubu zajišťují senioři sami.

Dobrovolnické centrum Farní charity Chrudim – dobrovolníky i využivateli této služby jsou právě senioři – zajišťují aktivizační programy v pobytových zařízeních

Městská knihovna má pro seniory připravenu nabídku vzdělávacích aktivit : http://www.knihovna-cr.cz/pro-seniory

Doprava MHD pro seniory nad 70 let a držitele průkazek TP a ZTP od roku 2016 zdarma.

Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim ve spolupráci s Městskou policií Chrudim, Rychlou lékařskou pomocí a firmou ELZO Chrudim zajišťuje nepřetržitou službu 24 hodin denně "Signál v tísni".

Ve městě funguje Společnost seniorů a jejich přátel, která připravuje projekty a aktivity pro seniory města.

Pro tuto cílovou skupinu jsou ve spolupráci s MŠ a NNO realizovány projekty zaměřené na mezigenerační soužití. Nově se zapojují i nově vzniklé NNO.

NNO Hurá spolek na výlet připravuje pro seniory besedy, projekty zaměřené na mezigenerační soužití. Některé z nich probíhají i s podporou města  http://www.huranavylet.info/centrum/

V roce 2018 spolek otevřel nové Hurá centrum pro seniory, ve kterém proběhlo celkem 20 přednášek, z toho také dva kurzy práce s počítačem. Přednášelo se o cestování, o víně, o přírodě, promítaly se fotografie z výletů, pletly se košíky, atd. Senioři se vydali celkem třikrát na komentovanou prohlídku s průvodcem.

V roce 2019 proběhne akce Senior bez nehod, akce zaměřená na zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě.

Péče o seniory je tak podrobně specifikována v KPSS, který reaguje na demografický vývoj a poptávku.

http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=8778

Prostřednictvím dotací na pobytové služby je finančně přispíváno na obyvatele s trvalým pobytem v Chrudimi přímo zařízením, ve kterém senioři pobývají.

V rámci MAS Chrudimsko prostřednictvím realizované strategie území, která je provázaná na strategii města, jsou podporovány aktivity podporující seniory - senior taxi, podpora Farní charity apod.

 • 5.2.C Činnosti věnované aktivnímu stárnutí ?
  zajišťuje CSSP Chrudim

rok 2016
997 akcí
10 645 účastníků

Kluby seniorů:
97 akcí
2 283 účastníků

rok 2017
975 akcí
9 822 účastníků

Kluby seniorů:
97 akcí
2 180 účastníků

rok 2018
911 akcí
8 971 účastníků

Kluby seniorů:
82 akcí
1 663 účastníků

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V oblasti aktivního stárnutí dochází k pozitivnímu vývoji, situace se plynule zlepšuje a město reaguje na demografický vývoj populace nabídkou slev a akcí cílených pro tuto generaci. Podporuje aktivity NNO zaměřené na tuto cílovou skupinu. Příspěvky na činnost CSSP Chrudim, které zajišťuje služby pro cílovou skupinu seniorů je stabilní.

Aktivity pro seniory jsou zajišťovány také ze strany města a NNO.

Na cílovou skupinu seniorů je pamatováno i v KPSS.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Soulad s hodnocením města.

Město vhodně reaguje na demografický vývoj a rozsah i obsah činností věnovaných podpoře zdraví seniorů a jejich aktivizaci tomu odpovídá. 

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Objem činností věnovaný aktivnímu stárnutí má v Litoměřicích vzrůstající trend, podílí se na něm město společně s příspěvkovými a neziskovými organizacemi.

Aktivní senioři

Služby pro seniory jsou v Litoměřicích zajištěny v rámci nestátních neziskových organizací, které město podporuje. Ve měste se náchazí 12 sociálních služeb, jejichž cílovou skupinou jsou právě senioři, jedná se o následující služby: pečovatelské a odlehčovací služby, denní a týdenní stacionáře, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a zdravotní péči.

Pro aktivní trávení volného času seniorů, zlepšení jejich kondice a možnosti co nejdéle zůstat v domácím prostředí  je možno využít následujících aktivit: 
• Vzdělávání pro seniory – počítačové kurzy 
• Klub seniorů - celoroční provoz, přednášky, cvičení, turistika, kulturní setkání, zájezdy, výtvarné práce. Klub je otevřen všem seniorům ve městě, město poskytuje prostory a hradí provozní náklady. Program klubu zajišťují senioři sami.
• Dobrovolnické centrum DCH LTM – dobrovolníky i uživateli této služby jsou právě senioři – zajišťují aktivizační programy v pobytových zařízeních
• 2 seniorské kluby při Knihovně KHM - Klub aktivního stáří a Klub tvůrčího psaní.
• V rámci služeb Knihovny KHM je nabízena výuka anglického jazyka, počítačové gramotnosti, psychomotorická cvičení  a trénování paměti pro seniory.
• Univerzita třetího věku.
• Setkání seniorů – pravidelně v červnu a v prosinci (vánoční posezení) pořádá město setkání seniorů v Domě kultury. Město zajišťuje kulturní program a občerstvení. Akce bývá navštěvována na jaře cca 300 seniory, na Vánoce cca 500.
• Doprava MHD pro seniory nad 70 let a držitele průkazek TP a ZTP zdarma.
• Senioři nad 65 let mají slevu na vstupném v kulturních a městských zařízeních města.

Místa v Litoměřicích přátelská seniorům

Město od roku 2013 každoročně pořádá Místa v Litoměřicích přátelská seniorům, jejímž cílem je představit organizace, které mimo jiné připraví i program, kterým bývají přednášky, sportovní aktivity a podobně. Vyvrcholením této akce je červnové vyhodnocení v kulturním domě.

2015 - http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=692:mista-patelska-seniorm-2015&catid=89:akce-2015&Itemid=129
2016 - http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&catid=91%3Aakce-2016&id=823%3Amista-patelska-seniorm-2016&Itemid=131
2017 - http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=995:mista-patelska-seniorm-2017&catid=95:akce-2017&Itemid=133

Spolupracující organizace

Kromě sociálních služeb zajišťují aktivity pro seniory i další organizace, který mi jsou Knihovna KHM, spolek LiPen, DDM Rozmarýn, Diecézní charita, Zdravé město, KPSS, Farní charita, Klub seniorů, SŠ Ekonom.

 • 5.2.C Činnosti věnované aktivnímu stárnutí ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.2.C:

Setkání seniorů - 1 200 účastníků/rok
Místa přátelská seniorům - 140 účastníků/rok
Přeplavme svůj La Manche - 100 účastníků/rok
Den seniorů - 200 účastníků
Počet sociálních služeb - 12

13 spolupracujících organizací

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Město má velký počet NNO, které se starají o činnosti zaměřené na aktivní stárnutí. Město podporuje tyto organizace a reaguje tak na demografický vývoj.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

 Souhlas s hodnocením města. Demografický vývoj město zohledňuje ve svých strategiích. Proseniorská politika města je jeho silnou oblastí (viz Komunitní plán služeb, koncepce prorodinné politiky, koncepce proseniorské politiky). V rámci komunitního plánování je zřízena speciální pracovní skupina pro seniory složena ze zástupců příspěvkových a neziskových organizací působicích v ORP Litoměřice (podrobněji komunitní plán 2018-2020). Péče o seniory je zajišťována mnoha organizacemi, které pořádají pro seniory mmj. řadu kulturních, vzdělávacích a zájmových činností. Je podporována péče seniorů v jejich domácím prostředí (soulad se Zdravím 2020). Město na tyto činnosti přispívá významnými částkami.

V prioritách zdravotního plánu  jsou v letech 2015-2020 plánovány aktivity na zdravé stárnutí a podporu počítačové gramotnosti s předpokládanými náklady ve výši 370 tis. Kč. Případný přesun fin. prostředků město využije v oblasti sociálních služeb.

 

 

 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město spolupracuje a prostřednictvím dotací podporuje řadu organizací a aktivit zaměřených na aktivní stárnutí.

Aktivnímu stárnutí a volnočasovým aktivitám se věnují např. tyto organizace:

Klub seniorů Jihlava (https://www.jihlava.cz/klub-senioru/d-1746), Svaz důchodců ČR - místní organizace Jihlava (http://www.svazduchodcu-jihlava.wbs.cz/) - kulturní a společenská činnost, zájezdová činnost 

Svaz důchodců ČR - místní organizace Jihlava- zdravotní akce pro seniory, přednášky 

Odbor sociálních věcí, Senior Point v Jihlavě (https://www.jihlava.cz/senior-point-jihlava/os-43620) - tematické besedy pro seniory 

Klub seniorů Jihlava, Svaz postižených civilizačními chorobami (http://www.civilky.cz/nase-organizace/vypis/kraj-vysocina/okresni-organizace-jihlava/)- klubová, zájezdová činnost

Svaz důchodců ČR v místní organizace Jihlava, Senior Point -internet pro seniory

Klub českých turistů (http://www.kctbedrichovjihlava.estranky.cz/) - většina členů je v seniorském věku 

VŠPJ - Univerzita třetího věku (http://u3v.vspj.cz/obecne-informace) - studijní programi, pohybové aktivity

Knihovna Jihlava (http://www.knihovna-ji.cz/50-aktualni-akce.html) - široké spektrum přednášek zaměřených na zdravý životní styl i na aktivní stárnutí

ZOO Jihlava (http://www.zoojihlava.cz/cz/pro-zvidave/zazitkove-programy/22-obsah/zazitky/pro-seniory) - zážitkové programy pro seniory

Specifické služby pro seniory jsou v Jihlavě zajišťovány odborem sociálních věcí, příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem a neziskovými organizacemi, které město podporuje.

http://www.jihlava.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=5967&id_u=40068&p2=2&p1=50133

Jedná se zejména o následující služby: pečovatelská služba (Integrované centrum sociálních služeb Jihlava), domovy pro seniory (Domov pro seniory Jihlava – Lesnov, Domov pro seniory Stříbrné terasy), zajištění  a zprostředkování sociálních služeb, sociální a odborné poradenství (odbor sociálních věcí)

Pro další možnosti trávení volného a možnost zůstat nadále v domácím prostředí je možno využít následujících služeb a aktivit:

tísňová péče AREÍON – hlídací a zabezpečovací systém pro seniory - Život 99

pobytová odlehčovací služba - Integrované centrum sociálních služeb Jihlava

denní stacionář „Domovinka“ - Integrované centrum sociálních služeb Jihlava

Dobrovolnické centrum Jihlava - Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava

odborné sociální poradenství - Bílý kruh bezpečí

pomoc seniorům ohrožených trestnou činností - Nebojte se policie, z.s.

V rámci dotačního programu Projektu Zdravé město a MA21 od roku 2013 podporujeme další aktivity pro seniory: např. Noc sokoloven, NordicWalking pro seniory, S městem Jihlava plave celá rodina, biojarmark, dlouhodobý program „Seniorem v pohodě“, zaměřenou na podporu zdravého životního stylu, zdravou výživu, předcházení nemocí a zapojení do pohybových aktivit. Ve spolupráci se  z. s. Nebojte se policie podporujeme od r. 2013 Policejní akademie pro seniory, specializované besedy a pohybové aktivity.

 

3 projekty v rámci dotace PZM a MA21 v roce 2016 byly zaměřeny přímo na seniory:

- Seniorem v pohodě, realizátor Zdravá Vysočina, z.s. - přednášky, pohybová cvičení, pochodem proti Alzheimerově chorobě

- Nordic Walking pro seniory, realizátor Ing. Hana Medřická - přednášky, pohybové aktivity

- Druhý ročník branného závodu pro jilavské seniory, Nebojte se policie, z.s. - pohybové aktivity

Příloha 2: Akce pro seniory-Nebojte se policie

Projekt Zdravé město a MA21 má své kampaně také zaměřené na seniory: Dny zdraví, Evropský týden mobility, Dny seniorů, Den Země apod. Všechny aktivity pro seniory jsou zahrnuty také ve Zdravotním plánu města Jihlavy 2015-17, které jsou zaměřeny na podporu jejich zájmů, vzdělávacích a pohybových aktivit, poradenství i zábavu.

Město má za cíl stále zlepšovat pohybobou aktivitu a odpočinek seniorů: bezbariérová doprava, rozšiřování odpočinkových zón /Borovinka, Sasov/, maximální využívání terénních sociálních služeb, zřizování lůžek paliativní péče, organizování tématických procházek po okolí. Kontaktním místem je Senior Point Jihlava, kde lze vyřídit seniorpasy www.seniorpasy.cz.

Příloha 3: Akce pro seniory- Klub seniorů

 • 5.2.C Činnosti věnované aktivnímu stárnutí ?
  3 projekty v rámci dotace PZM a MA21 byly zaměřeny přímo na seniory

 

 

 

Sebehodnocení +1

Se zvyšujícícm se počtem seniorů vzrůstá počet aktivit věnovaných aktivnímu stárnutí.

Hodnocení oponenta +1

Zde dochází postupně k významnému zlepšování, město poměrně dostatečně reaguje na nepříznivý demografický vývoj, zvyšuje své aktivity směrem ke zdravému stárnutí, vč. dotační podpory, spolupracuje v této oblasti s velkým množstvím institucí. Pozitivem je také pestrost nabídky a důraz na posilování mezigenerační spolupráce. Pouze doporučuji, aby finanční podpora projektů a aktivit zdravého stárnutí v rámci dotačního titulu byla vyšší - max. 20 tis. na celoroční projekty se jeví jako nedostatečné.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V rámci organizačního řádu MÚ se zabývá aktivitami zaměřenými na seniory odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Jedná se jak o koordinaci činností a spolupráci se seniory v rámci činností jednotlivých klubů seniorů (KS Kopřivnice, KS Lubina, KS Mniší a Vlčovice), ale také o zajišťování aktivit pro ostatní osoby v seniorském věku, a to v úzké spolupráci se seniory. Od roku 2012 město každoročně připravuje na daný rok soubor aktivit zaměřený na seniory pod názvem Aktivní senior 2012, 2013 atd.

Jednotlivé akce jsou zaměřeny buď cíleně na seniory, nebo jsou senioři jednou z cílových skupin  aktivit pořádaných městem či partnery: Dny bez úrazů, Dny zdraví, Evropský týden mobility, Dny seniorů.

Kluby důchodců s podporou města organizují pro své členy akce, které mají ve svém důsledku přispět k aktivizaci života seniorů – pravidelná setkávání v klubech, besedy, poznávací a turistické zájezdy, výstavky ručních prací, společné návštěvy aktuálních výstav ve městě, pravidelné vycházky po blízkém okolí města v rámci seniorské pěší turistiky(min. 2x týdně)   apod.

Knihovna Kopřivnice, p.o. města Kopřivnice organizuje řadu let pro seniory velmi oblíbenou  „Akademii 3. věku”;  kurzy „Trénování paměti” – s cílem posílení duševní pohody seniorů a získání nových informací a vědomostí v rámci celoživotního vzdělávání; Seniorcomp – kurz ovládání a zdokonalování se v práci na PC. O aktivity tohoto typu je také velký zájem ze stran seniorů, ročně navštíví kurzi v průměru 85 osob.

O aktivity pro seniory je značný zájem, senioři se ve velkém počtu účastní veškerých aktivit. Při plánovaní akcí na další období jsou nápomocní, sami posykutjí náměty, nápady či informace o dalších možnech využití aktivního způsbu života. V případě, kdy je některá aktivita neuskutečněná, žádají o ponechání či znovuobnovení. Zájem o pořádané aktivity se dle zkušenosti pořadatelů stále zvyšuje, senioři by přivítali více plánovaných aktivit. Domníváme se, že aktivity pro seniora spňují plánovaný účel.

 

V letošním roce byla zřízená webová srtánka pro aktivní seniory, která obsahuje přehled plánovaných aktivit, plakáty, fotogalerií a jiné.

 

Přehled jednotlivých aktivit pro aktivního seniora v roce 2016 Kopřivnice

Název aktivity

Datum realizace

Počet účastníků (seniorů)

S písničkou a zvesela do nového roku

28.01.2016

58

Křeslo pro hosta

23.02.2016

39

Školení řidičů seniorů a účastníků silničního provozu

03.03.2016

119

Národní týden trénování paměti

14.-20.03.2016

kapacita naplněná

SENIORCOMP

21.06.2016

36

Šikovné ruce seniorů

23.03.2016

12 vystavovatelů, akce pořádaná ve vestibulu radnice, hojná účast z řad veřejnosti, nelze doložit počtem navštívených osob

Jarní seniorské odpoledne

14.04.2016

210

„Chci Zůstat doma“ – nové trendy v sociálních službách

26.04.2016

32

Mami, táto, babi, dědo – pojďme spolu ven!

14.05.2016

50

Přes hory, přes doly – směr Špakov!

25.05.2016

50

Cyklozájezd – Na kole po Slezské magistrále

15.06.2016

47

Od jamky k jamce - minigolf

22.06.2016

44

Akademie III. věku

05.09.2016

???

Podzimní cyklovýlet

07.09.2016

47

Outdoorový den na Vanaivanu

14.09.2016

53

Zábavné soutěžní odpoledne

06.10.2016

47

Kreativní dílny

20.10.2016

14

Podzimní seniorské odpoledne

10.11.2016

210

Cestou, necestou po naší Zemi Kulaté

22.11.2016

31

 

Sebehodnocení +1

Objem aktivit věnovaným aktivnímu stárnutí je hodnocen jako nadprůměrný. Návštěvnost jednotlivých akcí pro seniory je víc než průkazná. Doporučení  - udržet stávající počet aktivit pro seniory a jejich různorodost

Hodnocení oponenta +2

Situaci hodnotím v této oblasti jako výbornou.

Senioři, kteří mají zájem, mohou v Kopřivnici využívat širkou škálu aktivit, podporujících zdravé stárnutí. Je zaručena dostatečná informovanost různými informačními kanály. 

 

5.2.7 Jaký je rozsah aktivit věnovaných výchově ke zdraví a podpoře zdraví dětí a mládeže (mimo povinné výuky v rámci výchovy ke zdraví dle ŠVP)
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Jsme si vědomi, že je třeba nabízet možnosti a podporovat především mladou generaci k pohybu. Proto v rámci Dnů zdraví připravujeme tradičně Běh naděje, kterého se každoročně účastní především děti MŠ, ZŠ a SŠ v Chrudimi a blízkého okolí. Cca bývá okolo 800 registrovaných účastníků. Právě tomu přizpůsobujeme i doprovodný program, který je právě cílen na pohyb a všestrannost - jízda na koloběžce, atletické disciplíny, cvičení s různým náčiním, tenis apod. Vedle toho samozřejmě i informace o závislostech - grogy, alkohol, kouření - přizpůsobeno věku dětí.

Dny Zdraví 2018 http://www.chrudim.tv/video_1755.html

Dny Zdraví 2017  http://www.chrudim.tv/video_1543.html

Dny Zdraví 2016 http://www.chrudim.tv/video_1363.html

Vedle těchto Dnů zdraví připravujeme pravidelný Pochod generací, který je mimo aktivního pohybu zaměřen na mezigenerační soužití. V cíli bývá připraveno měření tělesných hodnot, samovyšetřování prsu pro dospělé, workshop nordic wolking a pro děti pohybové a vzdělávací hry opět přizpůsobené věku dětí.

V počátku realizace projektu ZM a MA 21 byly na základě požadavků škol zájemci proškoleni v metodikách - kouření, zdravé zuby. Poté si tyto projekty realizují školy již samostatně - získaly pomůcky, metodiky...

V rámci škol fungují různé kroužky, které se především zaměřují na lyžařský a předplavecký výcvik, in-line bruslení, jógu pro děti.

Vedle ŠVP jsou realizovány projekty zaměřené na zdraví např.

Udržujeme si zdravé zuby -  souhrn preventivních aktivit pro správné hygienické návyky dětí, Já nebudu kouřit a vím proč - kampaň ve spolupráci se Zdravým městem Chrudim, Víme, co jíme ? - projekt zdravého stravování  pro děti, jídla na přání dětí i rodičů, receptury pro rodiče a od rodičů dětí, odšťavňování ovoce a zeleniny, Na kolo jen s přilbouDen bez aut- kampaně  města Chrudim, zaměřené na bezpečné chování.

Pro rodiče jsou připravovány přednášky se zdravotní tematikou: pohybem v předškolním věku ke zdraví - přednášku z fyzioterapeutkou s bohatou praxí Mgr. et Mgr. D. Chvojkovou na téma: pohybem v předškolním věku ke zdraví. Budeme hledat odpovědi na otázky: Jak ovlivníme zdraví dětí v dospělosti pohybovými návyky z dětství?, Jak připravit dítě na sezení ve škole?, Kdy a jak začít s dětmi sportovat, kterých pohybů je lépe se vyvarovat?, Jak je důležitý výběr správné obuvi a jak ji poznat?

Jedna MŠ se zapojila do projektu Zdraví do škol.

Školy si mohou podávat žádosti do grantů či dotací ostatních.

V této oblasti máme nadstandartní spolupráci se Střední školou zdravotnickou a sociální Chrudim, která nám připravuje projekty pro děti tzv. na míru.

 • 5.2.A Preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Výchova ke zdraví a podpora zdraví dětí a mládeže prolíná mnoha aktivitami, které město ve spolupráci s dalšími organizacemi ve městě připravuje. Ať to jsou velké osvětové kampaně nebo malé dílčí projekty. Díky dobré spolupráci se školami se daří uvádět v praxi i nad ŠVP. Snažíme se, aby akce a projekty vycházely z analýz o zdravotním stavu obyvatel města (ORP).

Dobrá a trvalá je spolupráce se Střední školou zdravotnickou a sociální Chrudim.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Bez připomínek. Soulad s hodnocením města.

V rámci diskuze při auditní návštěvě byly projednány připomínky k aktivitám Zdravá škola, kde bylo (již opakovaně) kritizováno množství administrativních povinností, které zapojení do tohoto projektu vyžaduje a které nepřináší konečným uživatelům projektu,  tj. dětem, škole, evn. rodičům benefity. 

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Dny zdraví

Dny zdraví pořádá Zdravé město Litoměřice se svými partnery vždy v říjnu. Koná se mnoho akcí jak preventivního rázu, tak na podporu zdravého životního stylu - stravování, pohybu. Bližší informace - plakáty, reportáže a zprávy jsou uvedeny v dataplánu:

2015 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2280421kF
2016 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2304221kF
2017 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2383463kF

Zdravé zoubky

Akce Zdravé zoubky se koná pravidelně každý rok pro děti z MŠ:
2015 - 3  MŠ 
2016 - 13 MŠ   
2017 - 14 MŠ 

2015 -  https://www.youtube.com/watch?v=GWk_Uwa28he, http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=644:zdrave-zoubky-2015&catid=89:akce-2015&Itemid=129
2016 - https://www.youtube.com/watch?v=gM7TGJwN5EA

Národní dny bez úrazů

Dny bez úrazu pořádá pravidelně každý rok Zdravé město Litoměřice se svými partnery - složkami IZS, ČČK, DDM, Vězeňskou službou a dalšími pro žáky MŠ, 1., 2., 5., a 9. tříd ZŠ. Akcí se účastní žáci všech litoměřických základních škol. V letních měsících organizuje Policie ČR s MěP informační kampaň pro cyklisty na cyklostezce. 

2015 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2278537kD
2016 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2309267kD
2017 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2351158kD

Dny bez tabáku

Akce je zaměřena především na studenty prvních ročníků středních škol, každoročně probíhají besedy lékařských kapacit s ukázkami vlivu kouření na zdraví:

2015 - https://www.youtube.com/watch?v=CDbvJRmvu1U
2016 - https://www.youtube.com/watch?v=a8YxEfkTd6g
https://www.youtube.com/watch?v=dQr_QrzogP0
2017 - https://www.youtube.com/watch?v=uzl3mgRTCfc&t=7s      
https://www.youtube.com/watch?v=HYcTb-AxCzw

 • 5.2.A Preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu ?
  ANO

2015 - 6
2016 - 5
2017 - 6
Odhadovaný roční počet účastníků je 4500.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Počet akcí je vysoký, a tak už nyní nebude docházet zvyšování počtu akcí, ale zejména o zvyšování kvality.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Výchova ke zdraví jako tematická oblast je značně obsáhlá a město může svými podněty či konkrétními aktivitami přispět k vyššímu zájmu škol o problémová témata, reagovat na aktuální vývoj ve společnosti a také zohlednit data o zdravotním stavu obyvatel na základě analýzy zpracovanou za oblast ORP.

Zvláště kladně lze hodnotit město v oblasti prevence kouření a výživy. Např. město vhodně reagovalo na veřejné diskuze okolo tzv. "protikuřáckého zákona" pořádáním přednášek, které byly vedeny odbornými lékařskými autoritami. Drobná výtka se týká způsobu, jakým je téma široké veřejnosti předkládáno - je vhodné citlivěji uvádět téma "proti kouření" tak, aby nedocházelo ke stigmatizaci kuřáků (viz "protikuřácký" versus "proti kuřáctví") . Posun celospolečenského vnímání, které se vyhrazuje proti kouření, by mohl v konečném důsledku vést k sociálnímu vyloučení některých občanů, jimž by měla být aktivně nabízená pomoc namísto restrikce. Primární prevenci kouření město plánuje zaměřit kromě studentů SŠ také na žáky 2. st. ZŠ.

Město spolupracuje se Střední pedagogickou školou, jejíž studenti se účastní programů ZM v oblasti PZ.

V rámci všech těchto aktivit je potřebné ověřovat odbornou úroveň poskytovaných informací, zejména pak s ohledem na programy o výživě.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Přednášky k prevenci onemocnění sexuálně přenosných chorob - Světlo pro AIDS - každoročně pořádané Zdravým městem Jihlava ve spolupráci se SZÚ regionální pracovniště pro Kraj Vysočina - http://www.jihlava.cz/svetlo-pro-aids-2016/d-512529/p1=104044

Další osvětové kampaně pořádané Zdravým městem Jihlava, kam jsou zvány jihlavské školy a spociálně pro ně i připravený program - tématické pohádky pro nejmenší, soutěže, kvízy apod. - více viz závěrečné zprávy - http://www.jihlava.cz/komunitni-kampane/ms-104037/p1=104037

např. simulovaná srážka vozidel a ukázka zásahu hasičského záchranného sboru a zdravotnické záchranné služby, soutěž Do přírody kolmo-pěšky apod.

Řadu preventivních akcí zaměřených na podporu zdraví, první pomoci a zdravého životního stylu pořádá pro jihlavské děti, mládež i veřejnost

- Oblastní spolek Českého červeného kříže v Jihlavě, za podpory statutárního města Jihlavy - http://www.cck-jihlava.cz/fotogalerie.html

- SZÚ regionální pracovniště pro Kraj Vysočina - http://www.szu.cz/oddeleni-podpory-zdravi-1

Cyklus preventivních akcí každoročně pořádá Městské policie Jihlava - Bezpečně na cyklostezce - např. https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=1614067r2314159kD

V rámci dotačního programu Projektu Zdravé město a MA21 od roku 2013 podporujeme další aktivity zaměřené na preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu - např. Zachraň život s městem Jihlava, Společně a jinak, S městem Jihlava plave spolu celá rodina, POhybová příprava dětí a mládeže, Dopinkněte se ven apod. viz. - seznamy podpořených projektů - http://www.jihlava.cz/dotacni-program-projektu-zdrave-mesto-a-ma21/ds-55072/p1=104059

 

 • 5.2.A Preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu ?
  13
Sebehodnocení +1

Ve sledovaném období se zvyšuje podpora města aktivitám zaměřeným na preventivní akce na podporu zdraví a zdravého životního stylu, od roku 2013 funguje dotační program v rámci PZM a MA21 podporující projekty partnerských organizací.

Hodnocení oponenta +1

Možno hodnotit opět kladně, město zvyšuje v této oblasti své aktivity, zvyšuje se podpora města, a to i finanční v rámci dotačního programu, mnohé aktivity i samo město organizuje a podílí se na jejich realizaci.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V rámci Zdravotního plánu města v oblasti Zdraví mladých pracuje tým koordinátorů zdravotního plánu. Koordinátoři jsou pedagogové z jednotlivých kopřivnických základních škol. Tento tým každoročně připravuje plán aktivit pro naplňování zdravotního plánu. Činnost je koordinována odborem školství, kultury a sportu. V roce 2017 se konají vzdělávací akce na téma poskytnutí první pomoci, besedy o zdravém stravování, Kopřivnice se stala zastávkou protidrogového vlaku. Na tyto aktivity existuje samostatná položka v rozpočtu města Kopřivnice (pro rok 2017 - 127 tis. Kč).

Co se týče aktivit podporovaných městem Kopřivnice, tak pod záštitou Odboru školství kultury a sportu, ze strany manažera pro volnočasové aktuivyty proběhyly v roce 2016 tyto akce:

Kurzy sebeobrany - žáci osmých tříd všech kopřivnických základních škol - 203 žáků - úspěšný program, bude realizováno v dalším období
Kurzy zdravého stravování - žáci osmých tříd všech kopřivnických základních škol - 203 žáků - úspěšný program, bude realizováno v dalším období.
Projekt TOOP - celoroční projekt - žáci osmých a devátých tříd kopřivnických základních škol - 402 žáků - úspěšný program
Kurzy nebezpečí šikany a kyberšikany - žáci šestých tříd všech kopřivnických základních škol - 198 žáků - úspěšný program

V roce 2017 již proběhly tyto akce:

Kurzy zdravého stravování - žáci osmých tříd - 217
Kurzy zdravého stravování - žáci čtvrtých tříd - 248
Protidrogový vlak - v Kopřivnici navštívilo protidrogový vlak celkem 440 lidí. Veřejnost 149 a školy 291.
Kurzy první pomoci s návštěvou záchranné stanice - Vzdělávací akce zaměřené na poskytnutí první  pomoci na záchranné stanici připravilo město Kopřivnice ve spolupráci s KZZS a Zdravotnickou záchrannou službou Nový Jičín v rámci aktivit Zdravotního plánu města v roce 2017. Kurzy na zdravotnické záchranné stanici absolvovali všichni žáci 4. (248) a 8. (217) tříd kopřivnických základních škol.
Aktivity zaměřené na zdravý vývoj komunikačních  schopnosti dětí - první stupeň základních škol (1187) - program pana Adolfa Dudka
 

 

Sebehodnocení +1

Došlo ke zlepšení situace na základě určení koordinátorů Zdravotní plánu na každé základní škole, kteří předávají aktuální potřeby.

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města.

Rozsah aktivit je široký, v auditu dostatečně popsaný. 

Funkce koordinátorů Zdravotního plánu na základních školách je dobrým strategickým krokem.

 

 

5.2.8 Jaká je účast obyvatel v diskusních a dotazníkových šetřeních pořádaných městem ve vztahu k zájmu o zlepšení zdraví?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Ve městě probíhají dotazníková šetření a ankety

Pravidelně je dotazníkovým šetřením sledován evropský indikátor ECI A.1 Spokojenost občanů s místním společenstvím. Šetření proběhlo v letech 2004, 2007, 2009, 2011 a 2015.

V rámci měření tohoto indikátoru je měřena např. spokojenost s dostupností praktických lékařů, s nemocnicí, s kvalitou sportovních zařízení, se zdravotními službami, se sociálními službami. Jako město jsme do standardizovaného dotazníku doplnili i otázku týkající se zdraví.

Nejvíce respondentů (34,2 %) uvedlo, že se aktivním pohybem či sportem zabývá zhruba 1–3 hodiny týdně. Pouze 16,9 % dotázaných, dle dotazníkového šetření, nesportuje vůbec. S tvrzením, že životní prostředí města má vliv na zdraví obyvatel, respondenti spíše souhlasí (80,5 %).

Obdobné výsledky vyplynuly i z předchozích dotazníkových šetření (2007, 2009 a 2011).

http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=2279

V roce 2015 bylo dotazováním zapojeno 700 respondentů.

Veřejné projednání Desatera problémů města Chrudim 

Oblast zdraví společně se zdravým životním stylem a sociální tematikou je jednou z 7 kulatých stolů - oblastí při každoročním veřejném projednání. Účast obyvatel bývá cca stejná - v rozmezí 130 - 160 osob.

10 TOP stanovených problémů bývá ověřováno ještě prostřednictvím ankety. Do ankety se v jednotlivých letech zapojilo:

2016 - 955 osob

2017 - 582 osob

2018 - 658 osob

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ano

Snažíme se o systematické plánování zdraví na základě analýzy zdravotního stavu obyvatel. O největších prioritách se domlouváme v pracovní skupině pro Zdravotní plán. Snažíme se reagovat např. prostřednictvím grantových témat na témata vzešlá z komunitního plánování, případně vítězné a ověřené problémy propojovat s rozpočtem města.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Účast obyvatel na veřejných projednáních je přibližně stejná. V cílených dotazníkových šetřeních bývá počet stanoven, u anket a dalších akcí souvisí s tématem.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Bez připomínek. Soulad s hodnocením města.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Diskuzní fórum

Oblast zdraví společně se sociální tematikou je jednou z 8 sekcí při každoročním veřejném fóru "Desatero problémů Litoměřic". Účast obyvatel se v posledních letech ustálila nad hodnotou 200 osob.
2015 - 230 osob
2016 - 200 osob
2017 - 200 osob

Desatero problémů probíhá každoročně od roku 2002. Výstupy z fóra jsou schvalovány Radou města, která zadává následně řešení těchto problémů jednotlivým odborům.

http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=82&Itemid=119

Dotazníkové šetření

V Litoměřicích je pravidelně dotazníkovým šetřením sledován evropský indikátor ECI A.1  Spokojenost občanů s místním společenstvím, šetření každé tři roky od roku 2007. 
V rámci měření tohoto indikátoru  je měřena např. spokojenost s dostupností praktických lékařů, s nemocnicí, s  kvalitou sportovních zařízení, se zdravotními službami, se sociálními službami
V roce 2017 se do měření spokojenosti zapojilo 503 občanů (standardizovaný počet pro šetření), spokojenost obyvatel se vyšplhala na 92,5 %.

http://zdravemesto.litomerice.cz//images/stories/file/indikatory_UR/ECI_Spokojenost_2017_vysledky_Litomerice.pdf

Anketa

Na diskuzním fóru vzejde 16 nejpalčivějších problémů, které jsou následovně ověřovány anketou a sociologickým průzkumem. V roce 2016 se ji účastnilo 403 hlasujících, v roce 2017 se ankety účastnilo 419 hlasujících. 

http://zdravemesto.litomerice.cz//images/stories/file/forum/ANKETA_Zaverecna_zprava_2016.pdf
http://zdravemesto.litomerice.cz//images/stories/file/forum/Anketa_D21_vyhodnoceni_LTM_2017.pdf

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO

Město plynule přechází na systematické plánování  zdravotních služeb na základě zpracovaných dokumentů a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných fór a komunitního plánování.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Počet účastníků dotazníkových a diskuzních šetření je stabilně vysoký a nedochází k výraznému nárůstu účastníků.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město se vůči občanům chová velmi transparentně, nabízí možnost vstupovat do rozhodování města formou pravidelných setkávání při diskusních fórech, vytipovávat priority k řešení, účastnit se dotačních programů, apod. Účast na veřejných projednáváních je vysoká a svědčí o zájmu obyvatel města o spolurozhodování.

Obyvatelé Litoměřic jsou informováni o budoucích záměrech města apod. (viz Zásobník projektů). Mezi další klady města patří prováděné sociologické průzkumy dle evropských indikátorů, které pomáhají při rozhodování úřadu a které zahrnují i některé zdravotnické ukazatele.

 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Fórum Zdravého města navštívilo:

2008 - 86 osob, 2009 - 58 osob, 2010 - 45 osob, 2011 - 49 osob, 2012 - 49, 2013 – 83 osob, 2014 – 66 osob, 2015 -107 osob, 2016 – 90 osob, 2017 - 82 osob.

Do ankety bylo posláno: v r. 2012 -82 hlasů, 2013 -992 hlasů, 2014 – 500 hlasů, 2015 – 346 hlasů, 2016 - 500 hlasů, 2017 - 674 hlasů.

 

Fórum mladých navštívilo:

V r. 2012 -53 žáků, 2013 – 66 žáků, 2014 – 50 žáků, 2015 – 69 žáků, 2016 – 64 žáků, 2017 - 94 žáků ZŠ a studentů SŠ.

Do ankety bylo posláno: v r. 2012 – 389 hlasů, 2013 – 710 hlasů, 2014 – 871 hlasů, 2015 – 1250 hlasů, 2016 – 984 hlasů, 2017 - 706 hlasů.

 

Setkání žákovských parlamentů jihlavských ZŠ  r. 2015: 55 účastníků

 

Kulaté stoly na aktuální téma např. V r.  2014 - Zlepšení odpadů (20 účastníků), v  r.  2015 - Prezentace zlepšení MHD (60 účastníků), Kulatý stůl k dopravě - 35 účastníků.

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO, plánování zdravotních a souvisejících služeb probíhá na základě průběžných analýz zdravotního stavu obyvatel Jihlavy a na základě veřejných diskusí s obyvateli města (např. Fórum ZM, Fórum mladých apod.).
Sebehodnocení +2

V hodnoceném období dochází ke zvýšení počtu obyvatel, kteří se zapojují do veřejných diskusí, anket a dotazníchových šetření o udržitelném rozvoji města, tedy i témat týkajících se zlepšování zdraví.

Hodnocení oponenta +2

Soulad s hodnocení města. Možno hodnotit velmi kladně, Fóra Zdravého města se uskutečňují pravidelně každý rok za poměrně velké a mírně se zvyšující účasti široké veřejnosti, podobně tomu je i Fór mladých. Důležitá je i skutečnost, že závěry z těchto veřejných diskuzí se následně promítají do činnosti, aktivit a podpory Zdravého města v praxi.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Účast v diskuzích a dotazníkových šetřeních spojených se zájmem o zlepšení zdraví nelze vyhodnotit. Zatím nebyl zaznamenán pokles či nárůst zájmu o tuto problematiku.

Odhadovaný počet obyvatel účastnících se preventivních programů, které probíhají v rámci celého roku je kolem 2 000.

Vzhledem k tomu, že většina akcí probíhá veřejně (bez prezence účastníků), je toto číslo pouze orientační. Nicméně můžeme říci, že participace občanů na těchto akcích má stoupající tendenci.

Co se týče dotazníkového šetření v rámci průzkumu na Fóru Zdravého města, pak se dá říct, že jsou účastníci spokojeni jak s obsahem , tak formou akce. Hodnocení programu se nachází mezi 1 - 2. Z celkem 100 rozdaných dotazníků se vrátilo 25. V dotaznících se 3x zopakovala žádost na delší prostor pro zápis a vymýšlení návrhů a dva účastníci by přivítali dřívější zahájení akce. Spokojeni byli např. s nabídkou občerstvení (fair, bio a zdravé formy) nebo pocitovou mapou. 

Účast na fórech ZM:

    účastníci:
23.5. 2012 95
20.5. 2013 83
2.4. 2014 102
20.5. 2015 105
11.5. 2016 54
3.5. 2017 114

Data jsou zadávány a ověřovány v Evidenci plnění kritérií MA21 (kritérium 10 - Pořádání veřejného fóra UR/MA21 k celkovému rozvoji města/obce), kde dokládáme zápis, fotografie, prezenční listiny a nově i usnesení). 

Vyhodnocení tzv. 10P vzešlých z fóra ZM následně ověřujeme anketou a sociologickým průzkumem. Výsledky Fóra, ankety, případně sociologického průzkumu zapracováváme do Plánu zdraví a kvality života města Kopřivnice - Plán obyvatel sledující řadu oblastí rozvoje města, které ovlivňují zdraví a kvalitu života obyvatel Kopřivnice. Návrh bývá připraven ve spolupráci s dotčenými odbory a projednává jej Komise pro Projekt Zdravé město a místní Agendu 21. Následně je předložen k projednání orgánům města na podzim každého roku.

Na Plán zdraví a kvality života pohlížíme jako na plán komunitní, ve kterém se promítají aktuální požadavky/potřeby občanů. Při tvorbě dalších strategických dokumentů města, zejména rozpočtu pro další období a akčního plánu rozvoje, k těmto požadavkům město přihlíží.

Na začátku diskuzního fóra procházíme se zúčastněnými loňské nápady, vysvětlíme, jak se s nimi pracovalo a pokud nedošlo k uspokojení občana, pak doplňujeme, z jakých důvodů není možné tuto aktivitu/prioritu realizovat. Často se potýkáme s majetkovými spory a faktem, že vlastníkem není Město Kopřivnice a proto má omezené nebo žádné prostředky v této věci dále jednat.

V příloze uvádíme, jak se pracovalo s "10P" v předchozích letech. Údaje z letošního Fóra ZM a jak se s nimi pracuje, bude schvalovat Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 21. 9. 2017 .

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
Sebehodnocení +1

Došlo ke zlepšení situace. Účast na diskusních a dotazníkových šetřeních je hodnocená pozitivně, občané jsou značně o možnosti informování.

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města

 

5.2.9 Jakým způsobem je zajištěna výzva obyvatelům města účastnit se diskusních jednání (diskusní fóra na webových stránkách města aj. systémy)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Informace s výzvou obyvatelům k účasti na společných setkáních je zajištěna tiskovou zprávou, která je distribuována médiím, na webu města Chrudim a Zdravého města, informace je zveřejněna v Chrudimském zpravodaji, který dostávají občané zdarma, někdy i prostřednictvím video pozvánky a také prostřednictvím plakátů, bannerů a osobních pozvánek.

Snažíme se využívat mobilních aplikací a FB stránek.

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město využívá všech dostupných mediálních prostředků k oslovení veřejnosti.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Bez připomínek. 

Město využívá v komunikaci s veřejností všechny soudobé dostupné informační kanály v přiměřené míře. 

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Obyvatelé jsou zváni k účasti na akcích za pomocí všech mediálních prostředů
- regionální televize Litoměřicko24
- sociální sítě - facobook.com, twitter.com
- webové stránky Zdravého města, města Litoměřice, Kam v Litoměřicích, Litoměřický deník
- mobilní rozhlas
- tisk Radniční zpravodaj
- plakáty na výlepních plochách
- spoty v rozhlase

- velkoplošné bannery na exponovaných místech

1url.cz/0tbEd
1url.cz/ftbE39
1url.cz/ItbEV
1url.cz/VtbEk
1url.cz/8tbEs
1url.cz/5tbET

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO

Město plynule přechází na systematické plánování  zdravotních služeb na základě zpracovaných dokumentů a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných fór a komunitního plánování.

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Město využívá všech dostupných mediálních prostředků k oslovení veřejnosti.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Souhlas s hodnocením města. O dobré informovanosti občanů účastnit se diskusních jednání svědčí trvale vysoká účast obyvatel na veřejných fórech.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Na webových stránkách www.jihlava.cz/zdravemesto, www.jihlava.cz,, Facebook, Noviny jihlavské radnice, inzerce v Jihlavských listech, nástěnky MMJ, Turiskická informační centra, plakátovací plochy ve městě, distribuce plakátů a pozvánek do všech ZŠ, NNO, sportovních, kulturních a jiných organizací. V roce 2017 nově použijeme banner s pozvánkou zavěšený na náměstí.

V neposlední řadě také využíváme přímého oslovení formou zvacího dopisu pro zastupitele města, členy všech komisí, spolupracující organizace apod. Dále přímo oslovujeme občany, kteří se již akcí či anket účastnili a zanechali nám pro tento účel svůj kontakt.

 

 

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO, plánování zdravotních a souvisejících služeb probíhá na základě průběžných analýz zdravotního stavu obyvatel Jihlavy a na základě veřejných diskusí s obyvateli města (např. Fórum ZM, Fórum mladých apod.).
Sebehodnocení +1

Každoročně zkoušíme nové další metody oslovení veřejnosti, abychom oslovili další občany ve městě.

Hodnocení oponenta +1

Souhlas se stanoviskem města, město využívá poměrně široké spektrum možností, jak informovat občany města. Promítá se to i do poměrně solidní a stále se zvyšující účasti na Fórech Zdravého města a Fórech mladých, vč. následných anket.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Výzvy k jednotlivým diskusím jsou obyvatelům města zprostředkovány pomocí tiskových zpráv na webu města Kopřivnice, plakátů vyvěšených na všech plochách k tomu určených, Facebooku Zdravého města a v týdeníku Kopřivnické noviny.

Pokud je diskusní setkání určeno konkrétní skupině obyvatel, jsou navíc i všem zainteresovaným osobám dodány malé letáčky do schránek.

V rámci spolupráce s partnery můžou být jedním z důkazů plakáty (kde jsou vždy partneři uvedeni). Co se týče medializace, tak vše je uvedeno na stránkách Zdravého města. 

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=forum-zdraveho-mesta-koprivnice

https://www.facebook.com/zdravemesto

Sebehodnocení 0

Oblast stagnuje.

Hodnocení oponenta +1

Cesty informovanosti směrtem k občanům jsou v Kopřivnici pestré a dostatečné, situaci hodnotím jako dobrou. 

5.2.10 Další indikátory k tématu
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Zaměstnanci mají možnost účastnit se odborných přednášek na téma zdraví stres, každoročně jsou připravovány vzdělávací semináře, ze kterých si vybírají dle svých potřeb a zájmu.

V průběhu let proběhla následující školení:

2016 - Den zdraví - zvyšování výkonnosti a podpora vitality a zdraví

2017 -  Stres - zvládání, obrana, psychohygiena

2018 -  Stres - zvládání, obrana, psychohygiena

 

V rámci Dnů zdraví proběhlo v roce 2017 pro zaměstnance zdarma měření tělesných hodnot přímo na MěÚ.

Připravujeme seminář zaměřený na samovyšetřování prsu. Vycházíme zde z analýzy zdravotního stavu obyvatel zpracovanou v roce 2015.

 • 5.2.G Vzdělávání zástupců samosprávy a státní správy v oblasti podpory zdraví ?
  Město podporuje vzdělávání v oblasti zdraví svých zaměstnanců, ti mají šanci se alespoň jednou ročně účastnit se přednášky na téma zdraví, témata si mohou sami volit dle zájmu.
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město podporuje vzdělávání v oblasti zdraví svých zaměstnanců, ti mají šanci se alespoň jednou ročně účastnit se přednášky na téma zdraví, témata si mohou sami volit dle zájmu.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Bez zásadních připomínek.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Zaměstnanci mají možnost účastnit se odborných přednášek na téma zdraví. 
2015
- Prevence obtíží a boleti z práce
- Rovnováha osobního a pracovního života
2016
- Zdravá strava a její vliv na zdraví a pracovní výkon
2017
- Prevence a náprava zdravotních obtíží z práce v sedě II.

 • 5.2.G Vzdělávání zástupců samosprávy a státní správy v oblasti podpory zdraví ?
  ANO

2015 - 2
2016 - 1
2017 - 1

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město podporuje vzdělávání v oblasti zdraví svých zaměstnanců, ti mají šanci se alespoň jednou ročně účastnit se přednášky na téma zdraví.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Vzdělávání zaměstnanců probíhá pravidelně, nejméně 1x ročně. Zaměstnanci úřadu měli možnost se seznámit s výsledky zprávy o zdravotním stavu obyvatelstva města Litoměřic prostřednictvím tiskových i elektronických materiálů. 

Témata ke vzdělávání si zaměstnanci vybírají dle svého zájmu či nabídky spolupracujících subjektů.

 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Zaměstnanci samosprávy a státní správy (Magistrátu města Jihlavy) se zúčastnili seminářů na téma, které může napomoci zdravému životnímu stylu a tím i podpory zdraví:

r. 2017 (stav únor):

Efektivní řešení konfliktů – 9 účastníků

Jednání s klientem se zvláštními potřebami a problematickými skupinami klientů v praxi úředníka -1 účastník

 

r. 2016:

Asertivita a jednání s problémovým klientem – 9 účastníků

Dopad negativního myšlení a stresu na zdravotní stav – 6 účastníků

Efektivní řešení konfliktů - 19 účastníků

Jak na emoce? – 9 účastníků

Jednání v krizových situacích – 9 účastníků

Manipulace a konstruktivní sebeobrana – 22 účastníků

Psychiatrické minimum – 2 účastníci

Psychohygiena a relaxační techniky - 2 účastníci

Sebeobrana v kanceláři – 16 účastníků

Sebepoznání, práce s nepříjemnými emocemi – 11 účastníků

Syndrom vyhoření – 5 účastníků

Zdravý životní styl – 10 účastníků

 

r. 2015:

Jednání v krizových situacích – 9 účastníků

Efektivní řešení konfliktů – 14 účastníků

Manipulace v mezilidské komunikaci a efektivní řešení konfliktů – 20 účastníků

Asertivní jednání – 54 účastníků

 

r. 2014:

Jednání v krizových situacích – 3 účastníci

Efektivní řešení konfliktů – 35 účastníků

Asertivní jednání – 4 účastníci

Psychohygiena – 20 účastníků

 

r. 2013:

Jednání v krizových situacích – 9 účastníků

Řešení problémů a zvládání krizových situací – 33 účastníků

Asertivní jednání – 16 účastníků

Zvládání stresu a stresové zátěže – 6 účastníků

 

r. 2012:

Jednání v krizových situacích – 3 účastníci

Asertivní jednání – 5 účastníků

Zvládání konfliktních situací – 75 účastníků

 

r. 2011:

Jednání v krizových situacích – 30 účastníků

Manipulace a konstruktivní sebeobrana – 6 účastníků

Psychohygiena při práci s lidmi – 3 účastníci

Asertivní jednání s problémovým klientem – 25 účastníků

Zvládání stresu a relaxační techniky – 6 účastníků

 

2010:

Manipulace a konstruktivní sebeobrana – 2 účastníci

Efektivní zvládání konfliktů – 4 účastníci

Asertivní jednání – 10 účastníků

 

2009:

Asertivní jednání s problémovým klientem – 22 účastníků

Jak zvládnout stres? – 6 účastníků

 

2008:

Asertivní jednání s problémovým klientem – 13 účastníků

Ochrana proti manipulaci – 4 účastníci

 

 • 5.2.G Vzdělávání zástupců samosprávy a státní správy v oblasti podpory zdraví ?
  12 akcí v roce 2016
Sebehodnocení +1

Zaměstnanci samosprávy a státní správy mají zájem zejména o vzdělávání v oblasti duševního zdraví, což se jim snaží zaměstnavatel ve zvyšující se míře formou nejrůznějších kurzů nabídnout.

Hodnocení oponenta +1

Možno hodnotit pozitivně ve smyslu sebehodnocení města.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město umožňuje zaměstnancům i zástupcům samosprávy účast na vzdělávacích kurzech, seminářích, přednášek a školení. Nabídka vzdělávacích akcí je distribuovaná prostřednictvím pozvánek z různých vzdělávacích agentur či společností, které nabízí širokou škálu možností nejen z oblasti zdraví. Povinnost vzdělávat se je daná též legislativně.

V oblasti podpory či prevence zdraví byly v roce 2016 realizovány vzdělávací akce pro zaměstance MÚ Kopřivnice  a zástupců samosprávy. Níže je uveden seznam těchto vzdělávacích akcí s počtem účastníků.

Vzdělávání v oblasti zdraví na MÚ v Kopřivnici v roce 2016

 

 

 

 

 Samospráva

Státní správa

Zaměstnanci MÚ Kopřivnice

Konflikt a jeho řešení

12

11

2

Psychosomatické nemoci, jejich příčiny

16

10

1

Životní scénář

12

11

2

Sebepoznání - základní principy jednání s lidmi

5

7

3

Sebepozná(vá)ní jako součást osobního i profesního rozvoje

13

4

2

Sebepozná(vá)ní jako součást osobního i profesního rozvoje

10

9

0

Čas a stres

4

13

3

Celkem počet účastníků vzdělávání

72

65

13

 

 • 5.2.G Vzdělávání zástupců samosprávy a státní správy v oblasti podpory zdraví ?
Sebehodnocení +1

Došlo ke zlepšení situace. Nepřeberné množství nabídek kurzů, seminářů, přednášek v rámci vzdělávaní v oblasti zdraví.

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města. 

Do budoucna doporučuji zařadit do školení také témata zabývající se i tělesným zdravím, nejen psychohygienou - i z toho důvodu, že dobré tělesné zdraví je jedním ze základních předpokladů duševní a celkové pohody člověka. 

5.3 Zdraví obyvatel

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 5.3 Zdraví obyvatel
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Zdravotní ukazatele obyvatel na území ORP Chrudim vykazují ve většině případů lepší dlouhodobé hodnoty, než jsou průměrné hodnoty těchto ukazatelů v ČR, v některých případech i pod úroveň Pardubického kraje nebo okresu Chrudim (např. předčasná úmrtnost). Za úspěch lze považovat zejména ukazatel střední délky života, který se zlepšuje tak, že v posledním sledovaném roce (2017) již překročil hodnoty za ČR. Lze tedy říci, že obyvatelé ORP Chrudim mají šanci dožít se mírně vyššího věku než většina obyvatel v ČR.

Dalším pozitivním ukazatelem je pokles incidence zhoubnými nádory, přestože v ČR incidence dlouhodobě roste. V ORP Chrudim jsou hodnoty nově hlášených případů onemocnění zhoubnými nádory významně pod průměrem ČR.

Došlo k poklesu celkové úmrtnosti a také úmrtnosti před 65. rokem věku. Naproti tomu však mírně roste počet hospitalizací pro úrazy u žen ve věkové kategoriii 25-44 let. Poranění a úrazy jsou v ORP Chrudim dlouhodobým problémem, jejich výskyt je nad celorepublikovými hodnotami.

V porovnání s předchozím obdobím bohužel pozorujeme i nadále zvýšený výskyt alimentárních infekcí.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Tato část auditu byla zpracována na základě aktuální analýzy zdravotního stavu obyvatel, jejíž odborná úroveň je velmi dobrá a která dokládá pozitivní vývoj zdravotního stavu obyvatel SO ORP Chrudim ve většině základních ukazatelů (střední délka života, standardizovaná úmrtnost, předčasná úmrtnost, incidence nádorů). Je potřeba pouze zmínit, že vlastní město Chrudim tvoří pouze menší část z obyvatel SO ORP - bylo by vhodné v analýze tuto skutečnost uvést, příp. okomentovat možné rozdíly a další aspekty z toho plynoucí (jsou-li významné). V dalším období by bylo vhodné jednak dále posilovat intervenčními a osvětovými akcemi i zdravotní politikou města nastoupené pozitivní trendy, ale také zaměřit pozornost na ty ukazatele, kde vývoj není optimální, tj. například na prevenci alimentárních infekcí (např. posilováním hygienických návyků u dětí, informační kampaní o zásadách bezpečnosti potravin zejména v letní, grilovací sezóně atp.) či na prevenci úrazů. Lze využít i nového zdravotního plánu, kde je možné tyto priority zařadit.

I když úroveň zdraví obyvatel je bezesporu ovlivněna mnoha faktory, v Chrudimi se potvrzuje, že dlouhodobá a kontinuální politika Zdravého města, zaměřená na posílení a zlepšování veřejného zdraví, koreluje s dobrými výsledky statistického sledování ukazatelů úrovně zdraví v dané lokalitě. 

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 5.3 Zdraví obyvatel
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

 U velké části sledovaných hodnot dochází k trvalému  zlepšování, počet léčených diabetiků trvale stoupá, ale stále je stále pod průměrem ČR.
Nicméně u některých sledovaných hodnot jako je celková incidence zhoubných novotvarů, počet léčených alergiků a počet léčených astmatiků roste a je nad průměrem ČR.
Ve sledovaném období došlo také k prudkému snížení klientů Kontakního centra tedy uživatelů drog, což vnímáme velmi pozitivně.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

V období mezi dvěma audity došlo ke zlepšení, ale i zhoršení situace některých ukazatelů.  

Analýza zdravotního stavu obyvatel byla aktualizována o nejnovější dostupná data a okomentována s doporučením, na které problémové oblasti se nejvíce v plánování zaměřit (nádorová onemocnění). Nevýhodou je, že se zpracovatel analýzy odkazuje v doporučeních na příliš dlouhé časové trendy a již méně zohledňuje vývoj posledních let. Z tohoto důvodu se mohou některé komentáře jednotlivých zdravotních ukazatelů odlišovat.

Počet dispenzarizovaných alergiků v Litoměřicích se stabilizoval. Nadále však roste počet diabetiků, ačkoli je nižší než v Ústeckém kraji a shodný s ČR.

Nepříznivý vývoj pokračuje v incidenci nádorů, nicméně tato situace je podmíněna též celkovým stárnutím populace.

Zajímavé je snížení počtu uživatelů drog. Tvrzení však bude nutné ještě ověřit a současně hledat zdůvodnění těchto změn, na které v současnosti neznáme odpověď. Zda se mění drogová scéna v Litoměřicích, a  co je toho příčinou, by mohl být další vhodný (doporučený) indikátor.

Mimo zjištění vyplývající z analýzy je v ORP Litoměřice nepříznivý nárůst předčasné úmrtnosti v kategorii mužů 25-44 let. Vzrostl počet obyvatel hospitalizovaných pro vážné úrazy. Těmto ukazatelům by bylo vhodné věnovat zvláštní pozornost.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 5.3 Zdraví obyvatel
Sebehodnocení +1
 • Zdravotní stav obyvatel v Jihlavě lze hodnotit ve srovnání s průměrem v ČR a mnohými jinými městy a oblastmi v ČR příznivě, ve většině analyzovaných ukazatelů jsou data a vývoj v posledních letech příznivější.
 • Střední délka života se v Jihlavě trvale prodlužuje, je v rámci celé ČR jedna z nejdelších.
 • Nejčastější příčinou úmrtí lidí do 65. let věku jsou v Jihlavě zhoubné nádory.
 • U dětí a mladistvých jsou zhoubné nádory diagnostikovány poměrně ojediněle, díky modernějším a účinnějším metodám léčby a díky screeningovým vyšetřením klesá v posledních letech úmrtnost na tyto choroby.

 

Hodnocení oponenta +1

Důležitá je skutečnost, že ve většině ukazatelů je ve vztahu k průměru ČR pozitivnější stav i vývoj, což může být částečně podmíněno i dlouholetou "zdravotní politikou" města a širokým spektrem preventivní aktivit, které město a spolupracující organizace již mnoho let realizují. Za důležité považuji to, že si město nechává zpracovat pravidelně Analýzu zdravotního stavu a její vyhodnocení. Poslední Analýza, ze které vychází hodnocení celkové i následná dílčí, byla provedena v prosinci 2016 (je proto aktuální) a je provedena velmi kvalitně zkušenými odborníky.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 5.3 Zdraví obyvatel
Sebehodnocení +1

Město přihlíží k vypracovanému Zdravotnímu plánu a podle něj sestavuje a řídí další postup. Sledujeme indikátory a celou oblast 5.3, tedy Zdraví obyvatel, hodnotíme kladně především z hlediska pozitivního vývoje většiny ukazatelů. Trend je tedy zlepšující se.

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města

Většina základních ukazatelů zdravotního stavu obyvatel vykazuje mírně pozitivní vývoj, celkově lze tedy hodnotit oblast jako +1, zlepšující se. 

Pro hodnocení oblasti má město k dispozici aktualizaci analýzy  zdravotního stavu obyvatel ORP Kopřivnice, která byla zpracovaná v r. 2014, a poskytuje data do roku 2012.

Pro další období je potřeba zajistit novou analýzu s aktuálními daty vč. interpretace. 

 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
5.3.1 Jak se vyvíjí střední délka života obyvatel při narození a v 65ti letech?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Střední délka života při narození v ORP Chrudim dlouhodobě zvolna roste, podobně jako je tomu v ČR. Pozitivní je zjištění, že v roce 2017 je předpokládaná délka života při narození poprvé v ORP Chrudim vyšší než v ČR, a to u chlapců i dívek.

Naděje dožití u 65 letých mužů v ORP Chrudim byla dlouhodobě v porovnání s ČR kratší přibližně o 5 - 7 měsíců. V posledních dvou letech se hodnota velmi přiblížila průměru a v roce 2017 je zde naděje dožití již delší než v ČR. Muži žijící v ORP Chrudim, kteří v roce 2017 dosáhli svých 65 let, mají dle propočtu ČSÚ z let 2016 -2017 pravděpodobnost dožít se 81,1 let a ženy 84,5 let, tj. zhruba o 2,5 až 3,5 měsíce více než v ČR.

 • 5.3.A Střední délka života při narození ?
  Střední délka života v Chrudimi roste

Rok 2017:

Muži - Chrudim 76,1; ČR 75,6
Ženy - Chrudim 81,8; ČR 81,5

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Střední délka života u žen i mužů při narození, a také naděje na dožití v 65 letech, roste v ORP Chrudim rychleji než v ČR.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Bez připomínek.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Vývoj průměrné délky dožití u 65-letých mužů má obdobný průběh jako u SDŽ při narození. Takto staří muži v ORP Litoměřice měli v roce 2008 v průměru ještě šanci dožít se 14,1 let, což je zhruba o 1,0 rok kratší šance než v ČR a o 0,4 roku déle než v Ústeckém kraji. Za 8 let došlo u 65 letých mužů v ORP Litoměřicích k prodloužení SDŽ o 0,5 roku se stagnaci v letech 2010 až 2013. U 65-letých žen v ČR se SDŽ v sledovaném období prodloužila jenom o 1,5 roku a u žen v ORP Litoměřicích 0,5 roku.  Rozdíl dožití je v ČR u žen věkové kategorie nad 65 let o 3,6 roku delší než u stejně starých mužů. Rozdíl je tudíž výrazně nižší než u SDŽ při narození. Lze usuzovat, že pokud obě pohlaví překonají nástrahy rizik / úrazy, onkologická a KVO onemocnění v nižších věkových skupinách / se jejich šance na zbylá léta života srovnávají.

 • 5.3.A Střední délka života při narození ?
  ANO

Střední délka života při narození
2016 -  2,8 roků pod průměrem ČR
Střední délka života ve věku 65 let
2016 -  1,7 roků pod průměrem ČR
             

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

I když je pod úrovní průměru ČR i ÚK, tak dochází k neustálému růstu, což značí zlepšující se úrověň zdravotního stavu.

Hodnocení oponenta 0
Trend ↑ zlepšující se

Střední délka života při narození a v 65ti letech v Litoměřicích roste, současně se mírně zvětšuje rozdíl mezi délkou života v Litoměřicích a průměrnou délkou života v ČR (muži). Střední délka života v Litoměřicích roste mírně pomaleji než v ČR.

Delší věk není přímým ukazatelem zlepšujícího se zdravotního stavu obyvatelstva, je také ukazatelem úrovně zdravotní péče.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Střední délka života při narození se trvale prodlužuje, u mužů v Jihlavě v roce 2015 dosáhla 76,4 let, u žen 82,6 let, u obou pohlaví je nad úrovní střední délky života v ČR
– u mužů je vyšší o 0,6 roku, u žen dokonce o 1,1 roku

 • střední délka života žen při narození patří v Jihlavě v rámci celé ČR mezi pětinu nejlepších, tj. těch, které mají střední délku života nejdelší
 • u žen je střední délka života při narození (a tudíž i průměrný věk) v průměru o 6 let delší než u mužů

Střední délka života v 65 letech se ve sledovaném období 2008 - 2015 zvyšovala. V roce 2015 dosáhla 16,1 let, u žen 20,2, u obou pohlaví je nad úrovní střední délky života v 65 v ČR - u mužů je vyšší o 0,1 roku, u žen o 0,9 roku.

Grafy a podrobnější informace viz. Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, prosinec 2016, zpracovatel Národní síť podpory zdraví - http://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062

 • 5.3.A Střední délka života při narození ?
  v roce 2015 - 76,4 muži, 82,6 ženy
Sebehodnocení +2

Střední délka života při narození i v 65 letech v ORP Jihlava se ve sledovaném období 2008 - 2015 zvyšovala. V obou případech je nad úrovní střední délky života v ČR.

Hodnocení oponenta +2

Hodnocení města je možno hodnotit kladně, bez připomínek a výhrad.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Střední délka života při narození je u mužů stabilní, v posledních letech na úrovni Moravskoslezského kraje, ale pod úrovní ČR. U dívek je trend mírně stoupající. Ve věku 40 a 65 let je trend v posledních sledovaných pěti letech klesající u obou pohlaví a pohybuje se pod úrovní ČR i kraje. Vzhledem k velikosti obce a poměrně krátké době sledování se může jednat o náhodné kolísání dat, nicméně tento nepříznivý trend vyžaduje další sledování a vyhodnocení, nejlépe každoročně.

 • 5.3.A Střední délka života při narození ?

Počet léčených pacientů v alergologických ordinacích

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Analyza_zdravotniho_stavu.pdf 

dále “Analýza zdravotního stavu obyvatel Kopřivnice – aktualizace dat 2014” – viz příloha č.4

Sebehodnocení -1

K dispozici jsou data od r. 2008 do r. 2012, a to za ORP , MSK a ČR. Data za Moravskoslezský kraj nejsou k dispozici v ukazateli očekávané střední délky života ve věku 45 let, nelze je tedy v tomto ukazateli srovnávat.

Hodnocení oponenta 0

Jak je uvedeno již výše, Kopřivnice má zpracována data o zdravotním stavu obyvatel ORP pouze do roku 2012. Z aktuálních dat  pro ORP ale vyplývá pozitivní vývoj ukazatele střední délka života při narození a v 65 letech od r. 2013 do r. 2015 (rok 2016 není v celostátních statistikách k dispozici). Střední délka života však nadále zůstává ve všech sledovaných kategoriích pod úrovní průměru ČR.

5.3.2 Došlo ke snížení celkové incidence zhoubných novotvarů (bez dg. C44)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

V ORP Chrudim pozorujeme nadprůměrné hodnoty incidence mezi lety 2011 – 2013, poté začala incidence zhoubnými nádory (dále jen ZN) klesat. Trend nemocnosti je v ORP Chrudim sestupný v pětiletém i v desetiletém srovnání a v roce 2016 (poslední dostupný údaj) je hodnota incidence hluboko pod celorepublikovým průměrem. V posledních dvou letech také pod průměrem hodnot incidence za Pardubický kraj.

V roce 2016 byla standardizovaná incidence zhoubnými nádory v ORP Chrudim o 16 % nižší než v ČR.

 

 • 5.3.D Výskyt zhoubných novotvarů ?
  Je v Chrudimi nižší než v ČR

Standardizovaná incidence zhoubných novotvarů a novotvarů in situ, bez C44 (evr. standard):

Rok 2016

Chrudim - 392,3
ČR - 465,7
Pard. kraj - 455,7

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Dlouhodobý trend incidence zhoubných nádorů v ČR (i v Pardubickém kraji) mírně roste, zatímco na území ORP Chrudim klesá, a to u obou pohlaví (u žen prudce).

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

V oblasti incidence zhoubných nádorů jsou výsledky Chrudimi od r. 2013 (u žen 2014) velmi dobré, pokles je výrazný. 

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

U mužů v ORP Litoměřice je incidence všech nádorů jak nad úrovní v České republice, tak i nad úrovní Ústeckého kraje a v posledních 4 letech má podobně jak v ČR i v Ústeckém kraji mírně vzestupnou tendenci i přes pokles v roce 2013. Regresní přímka má mírně stoupající tendenci. U žen hodnoty incidence oscilují kolem regresní křivky ČR a v posledním období se dostaly pod úroveň Ústeckého kraje. - viz příloha 5.3.1.

 • 5.3.D Výskyt zhoubných novotvarů ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.3.D:

ORP Litoměřice (2015)
muži - 545,6/100 tis. Ob.
ženy - 453,6/100 tis. Ob.

 

Sebehodnocení -1
Trend - stabilní

I když v posledních letech průměrné hodnoty klesají, tak dlouhodobá lineární křivka ukazuje, že trend je stoupající.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Soulad s hodnocením města. Celková incidence na nádorová onemocnění se zvyšuje v závislosti na stárnutí populace, avšak v Litoměřicích je incidence u mužů i žen nad průměrnými hodnotami vykazovanými za ČR, nicméně lepší než v Ústeckém kraji.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
 • z hlediska stále narůstajícího výskytu (incidence) zhoubných nádorů (novotvarů) má jednoznačně nejvýznamnější roli životní styl, a to zejména nesprávná výživa, kouření
  a konzumace alkoholu – odhaduje se, že jsou příčinou až 70 % zhoubných nádorů, přitom tyto faktory může ovlivnit každý člověk
 • incidence zhoubných novotvarů trvale stoupá a předpokládá se další vzestup
 • markantní rozdíl je ve vývoji výskytu nových případů zhoubných nádorů a v úmrtnosti na ně; zatímco v Jihlavě od roku 2003 klesla úmrtnost na zhoubné nádory o 22 %, ve výskytu došlo naopak k poměrně dramatickému nárůstu o 37 % – svědčí to zejména
  o úspěšnosti stále modernějších a účinnějších metod léčby, částečně i o efektu tzv. screeningových vyšetření na straně jedné a naopak o neúspěšnosti a nedostatku kvalitní a efektivní primární prevence a podpory zdraví na straně druhé
 • v Jihlavě je incidence novotvarů nižší, než je tomu v ČR, rozdíl však není významný (v souhrnu činí 2 %)
 • je patrný o něco více narůstající trend, za nímž stojí rostoucí počet nádorů u mužů i žen, přesto incidence u žen stoupá rychleji; porovnáme-li průměry v letech 2003 – 2005
  a 2012-2014, tak u mužů došlo k nárůstu o 2 %, u žen o více než 15 %
 • každý týden je v současnosti průměrně v ORP Jihlava diagnostikováno 11 nových případů novotvarů, počet žen a mužů je prakticky shodný
 • u dětí a mladistvých jsou zhoubné nádory diagnostikovány poměrně ojediněle, mnohem horší situace je věku do 65. roku, kdy je již u mužů diagnostikováno 44 % zhoubných nádorů ze všech, které jsou celkově u mužů nově objeveny a potvrzeny, u žen je to dokonce téměř polovina, tj. 48 %
 • nejčastějším typem zhoubných nádorů mužů jsou nádory prostaty, u žen jsou to nádory prsu; tyto nádory tvoří v absolutních číslech více než pětinu z nově diagnostikovaných zhoubných nádorů
 • zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku tvoří jedny z nejčastějších nádorů u obou pohlaví, incidence u mužů je ve srovnání se ženami více než dvojnásobná; incidence má v Jihlavě mírně klesající trend, pokles je však výrazně mírnější nižší než v ČR
 • trend vývoje incidence nádorů plic, průdušnice a průdušek je v ČR poměrně příznivý,
  tj. klesající, v Jihlavě je pokles výrazně mírnější, incidence v letech 2003-06 byla v Jihlavě v průměru o 16 % nižší, v letech 2011 – 2014 již pouze o 4 %
 • výskyt zhoubného melanomu kůže má v ČR i v Jihlavě v posledních letech mírně vzestupnou tendenci
 • incidence novotvarů prsu má v ČR i v Jihlavě také mírně narůstající trend, v Jihlavě je incidence ve většině let nižší než v ČR, v průměru za celé období o 11 %
 • incidence nádorů hrdla děložního v Jihlavě v posledních letech prakticky trvale osciluje kolem celkové incidence v ČR, incidence zhoubných nádorů dělohy je v ČR víceméně stabilní, v Jihlavě je trend vývoje klesající a z původně vyšší incidence oproti ČR
  (o cca 20 %) se incidence v posledních čtyřech sledovaných letech dostala pod ČR
  (o 9 %), výskyt zhoubných nádorů vaječníků vykazuje v ČR trvalý pokles, v Jihlavě je tento pokles mnohem mírnější
 • stoupající výskyt nádorů prostaty u mužů souvisí především s jejich prodlužujícím se věkem, souhrnná incidence v Jihlavě je sice poněkud vyšší než v ČR, ale trend je naopak pozitivnější než v ČR, kde dochází postupně k nárůstu výskytu, zatímco v Jihlavě lze pozorovat mírně sestupný trend.

Grafy a podrobnější informace viz. Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, prosinec 2016, zpracovatel Národní síť podpory zdraví - http://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062

 • 5.3.D Výskyt zhoubných novotvarů ?
  v roce 2014 - 439,4

Hodnota indikátoru:

 

Sebehodnocení -1

Celková incidence nádorů v součtu obou pohlaví (bez dg C44) je v ORP Jihlava ve sledovaném období (2003 – 2014) trvale nižší, než je průměr České republiky, rozdíl však není významný (v souhrnu cca 2 %). U Jihlavy je patrný o něco více narůstající trend, proto původně nižší incidence zhoubných novotvarů se v průběhu sledovaných let přibližuje v ORP Jihlava incidenci v České republice, rozdíl však nelze považovat za příliš významný a až podle vývoje v následujících letech se budou moci dělat další závěry. Za tímto vzestupným trendem stojí rostoucí počet nádorových onemocnění jak u mužů, tak i u žen, přesto incidence u žen stoupá výrazně více. Porovnáme-li průměry ze tří počátečních a posledních let ve sledovaném dvanáctiletém období, tj. v letech 2003 – 2005 a 2012-2014, tak u mužů došlo k nárůstu o 2 %, ale u žen o více než 15 %. U obou pohlaví je trend vývoje ve sledovaném období horší, tj. narůstá více než v ČR.

Hodnocení oponenta -1

Hodnocení města je možno hodnotit kladně, bez připomínek a výhrad. Incidenci zhoubných nádorů lze ve městě hodnotit jako obdobnou situaci v celé ČR.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Standardizovaná incidence zhoubných novotvarů a novotvarů in situ bez dg. C44, celkem u mužů I žen, má v ORP Kopřivnice mírně stoupající trend, hodnotíme-li dostupná data od r. 2003.  Ovšem od r. 2005, kdy došlo k výraznému meziročnímu vzestupu, je trend výskytů nádorů klesající a v posledním sledovaném roce je incidence prakticky na úrovni průměru České republiky. To je pozitivní stav, nicméně hodnotit jej jako trvalé zlepšení je předčasné a teprve další roky ukáží, zda incidence novotvarů v ORP klesá. 

Existují zde výrazné rozdíly mezi pohlavími, u mužů je trend incidence stoupající a převyšující průměr ČR, u žen je trend klesající, od r. 2007 pod průměrem ČR. Nejčastější typ zhoubných nádorů u žen jsou nádory prsu, jejich výskyt v ORP Kopřivnice stoupá. Nejčastějším typem zhoubných nádorů u mužů jsou nádory prostaty, jejich výskyt v ORP Kopřivnici výrazně převyšuje průměr v ČR a nadále stoupá.

 • 5.3.D Výskyt zhoubných novotvarů ?

Standardizovaná incidence zhoubných novotvarů a novotvarů in situ celkem bez dg. C44

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Analyza_zdravotniho_stavu.pdf  (str. 45)

dále “Analýza zdravotního stavu obyvatel Kopřivnice – aktualizace dat 2014”

Sebehodnocení 0

K žádnému vývoji v této oblasti nedošlo, situace se nezlepšila ani nezhoršila. 

K dispozici jsou data od r. 2003 do r. 2010.

Hodnocení oponenta +1

Na základě hodnocení aktuálních dat je u obou pohlaví incidence novotvarů za období 2003-2014 klesající s poměrně výrazným meziročním kolísáním.Pokles je výrazný zejména u žen. V posledních dvou letech se incidence zhoubných novotvarů v Kopřivnici pohybuje pod průměrem ČR.  

5.3.3 Došlo ke snížení případů výskytu syfilis, kapavky a dalších sexuálně přenosných nemocí?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

V ORP Chrudim, podobně jako v ČR, dochází k mírnému nárůstu počtu hlášených případů syfilis. V porovnání na 100 tis. obyvatel je však výskyt v ORP Chrudim oproti hodnotám za ČR pouze čtvrtinový a současně je nižší, než jsou hodnoty v Pardubickém kraji. Průměrná nemocnost je zde 1,8 případů ročně, zatímco v ČR je to 7,4 případů ročně a v Pardubickém kraji 3,6 případů ročně hlášených případů syfilis na 100 tis. obyvatel (v desetiletém srovnání).

 

v ORP Chrudim výskyt kapavky prudce vzrostl a v roce 2017 poprvé překonal v přepočtu na 100 tis. obyvatel celorepublikový průměr. Do té doby byl počet nově hlášených onemocněšní hluboko pod hodnotami ČR. V desetiletém porovnání onemocní průměrně za rok v ORP Chrudim 4 osoby a v ČR 12 osob na 100 tis. obyvatel.

 • 5.3.I Nově hlášená sexuálně přenosná onemocnění (syfilis, kapavka) ?
  Incidence na 100 tis. obyvatel

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Trend onemocnění je vzestupný v ČR i ORP Chrudim, a to zejména v případě onemocnění kapavkou. Výskyt onemocnění syfilitidou je v ORP Chrudim dlouhodobě významně nižší, než je úroveň ČR a dlouhodobě nižší než v Pardubickém kraji.

Hodnocení oponenta 0
Trend ↓ zhoršující se

Ačkoliv výskyt sledovaných sexuálně přenosných infekcí není významně nad úrovní průměru ČR, počet zachycených případů stoupá a situace se spíše zhoršuje, zejména u kapavky, kde je ještě nutné myslet na případy, nezachycené ve statistikách potvrzených infekcí. Doporučuji věnovat při plánování preventivních programů pozornost také sexuální výchově, tj. výchově k odpovědnému přístupu k partnerství a bezpečnému sexu, zejména u mládeže. 

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Výskyt syfilis se ve ORP Litoměřice za sledované období  (2003-2016) snižoval a dostal se až pod úroveň ČR. V dlouhodobém trendu má výskyt mírně klesající tendenci pod úrovni ČR. Incidence kapavky pro oblast Ústeckého kraje je celkově na průměru republiky, výskyt v ORP Litoměřice je na nižší úrovni než Ústecký kraj i ČR. Pohled na incidenci je značně zkreslený značným kolísáním hodnot v jednotlivých letech. Spojnice trendu však jednoznačně ukazuje za sledované období na mírný nárůst s maximem v roce 2010 a 2016. - viz příloha 5.3.1.

 • 5.3.I Nově hlášená sexuálně přenosná onemocnění (syfilis, kapavka) ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.3.I:

ORP Litoměřice(2016)
Syfilis - 5,1/100 tis. Ob.
Kapavka - 15,2/100 tis. Ob.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Hodnoty mají klesající tendenci a na území ORP Litoměřice nepřevyšují hodnoty ČR ani hodnoty ÚK.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

 Soulad s hodnocením města

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

v Jihlavě je ve srovnání s ČR výrazně nižší výskyt pohlavní cestou přenosných nákaz,
u kapavky je v Jihlavě v dlouhodobém vývoji zaznamenán mírný nárůst počtu případů a to z 6,1 případů v roce 2008 na 9,1 v roce 2015, v roce 2015 bylo v  průměru v ČR zaznamenáno 13,6 případů.

U syfilis je hodnota za sledované období konstatní v roce 2008 byla 4,1, v roce 2015 je 4, což je v obou případech hodnota nižší než průměrná za ČR v roce 2008 - 8,1, v roce 2015 - 7,2. 

Počet infikovaných HIV/AIDS vykazuje v Kraji Vysočina dlouhodobě nejnižší hodnoty ve srovnání všech krajů ČR, údaje za Jihlavu nejsou k dispozici. HIV byl dosud zjištěn u 38 osob s místem bydliště nebo trvalým pobytem v kraji, což je pouhých 1,1% z celkového počtu známých HIV pozitivních osob v ČR.

Grafy a podrobnější informace viz. Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, prosinec 2016, zpracovatel Národní síť podpory zdraví - http://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062

 • 5.3.I Nově hlášená sexuálně přenosná onemocnění (syfilis, kapavka) ?
  v roce 2015 - syfilis - 4, kapavka - 9,1 v ORP Jihlava, v roce 2016 - počet nakažených HIV/AIDS nákazou - 38 v Kraji Vysočina
Sebehodnocení +1

Z hlediska ORP Jihlava a Kraje Vysočina je stagnace, či mírné zhoršení z hlediska výskytu sexuálně přenosných chorob, v porovnání s průměrem ČR je výskyt výrazně nižší, u HIV infekce dokonce nejnižší z hlediska celé ČR.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek. Ve srovnání s incidencí v ČR je celkově situace ve městě Jihlavě lepší. U výskytu kapavky je třeba mít na vědomí, že počet evidovaných případů představuje jen, spíše menší, část z celkového počtu případů. Ale to platí nejen pro město, ale i pro celou ČR. Velmi pozitivně lze hodnotit nízkou prevalenci HIV pozitivních, čemuž pomáhá mj. i velmi častá realizace preventivních akcí.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Sexuálně přenosné nemoci jsou v ORP Kopřivnice potvrzeny ojediněle. U syphilis je situace příznivá – od r. 2003 byly potvrzeny 3 případy (v r. 2012 žádný). U kapavky je potvrzeno ročně 0-4 případy, v r. 2012 2 případy, ovšem skutečný počet nemocných je pravděpodobně vyšší. Počet zjištěných případů infekce HIV/AIDS není v rámci ORP sledován. Počet případů hepatitidy B je uveden níže.

Obecně lze konstatovat, že situace v oblasti sexuálně přenosných nákaz je příznivá a v žádné ze sledovaných infekcí výskyt nepřevyšuje průměr ČR.

 • 5.3.I Nově hlášená sexuálně přenosná onemocnění (syfilis, kapavka) ?

Hlášená onemocnění syfilis a gonokokové infekce

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Analyza_zdravotniho_stavu.pdf  (str. 41)

dále “Analýza zdravotního stavu obyvatel Kopřivnice – aktualizace dat 2014” – viz příloha č.4

Sebehodnocení 0

Stagnace, k žádnému vývoji nedošlo, situace se nezlepšila ani nezhoršila.

K dispozici jsou data od r. 2003 do r. 2012. Vzhledem k malému počtu případů nelze hodnotit trend  vývoje, situace je tedy označena jako stagnující (dlouhodobě příznivá).

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města. I v posledních letech (2013-2015) je vývoj ve sledovaných ukazatelích setrvalý, i když v roce 2015 bylo potvrzeno nejvíce, 5, případů kapavky.  

 

5.3.4 Došlo ke snížení výskytu alimentárních nemocí (salmonelózy, kampylobakteriózy)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Výskyt onemocnění salmonelózou, a zejména kampylobakterem, má v ORP Chrudim vzestupný trend. Trend v ORP Chrudim odpovídá celorepublikovému vývoji a také vývoji v Pardubickém kraji, hodnoty v ORP Chrudim jsou však nadprůměrné. Incidence onemocnění na 100 tis. obyvatel je v ORP Chrudim vyšší než v ČR a v Pardubickém kraji. V pětiletém srovnání je v ORP Chrudim diagnostikováno o 66 % více případů onemocnění salmonelózou na 100 tis. obyvatel. Po roce 2014 začíná trend onemocnění v ORP Chrudim klesat.

Onemocnění kampylobakterem je v ORP Chrudim o 26 % více než je pětiletý průměr hodnot v ČR (na 100 tis. obyv.).

Na dotaz z protiepidemického oddělení KHS pracoviště Chrudim nám bylo sděleno, že k nárůstu hodnot dochází pravděpodobně lepší a dostupnější diagnostikou, pravděpodobně také větší oblibou konzumace drůběžího masa (cenová dotsupnost, vnímání drůbežího masa jako zdravějšího, rychlá tepelná úprava), které je pro přenos těchto onemocnění více rizikové.

Zdroj: ÚZIS - podle místa záchytu

 

Zdroj: ÚZIS-PZU

Vyjádření KHS oddělení protiepidemické k výskytu salmonelóz:

v roce 2013 proběhla epidemie salmonelóz v rozsahu 18 hlášených onemocnění (Chroustovice a okolí),

v roce 2014 proběhla epidemie salmonelóz v rozsahu 12 hlášených onemocnění (Chrudim).

Nemyslím, že by zrovna toto se nějak výrazným způsobem podílelo na zvýšené nemocnosti v ORP Chrudim. Dobře zde funguje právě diagnostika a hlášení jednotlivých onemocnění.

Dalšími faktory jsou to jestli nemocný s obtížemi vůbec navštíví lékaře (častěji je onemocnění diagnostikováno u dětí a starých lidí než u osob produktivního věku) a ochota/rozhodnutí lékařů provádět vyšetření (výtěry z rekta) při obtížích.

Počet onemocnění docela dobře odráží počasí - když je hezky a teplo, tak je častější konzumace potravin za podmínek, kdy jsou porušeny běžné hygienické  návyky, nebo u potraviny došlo k porušení chladového řetězce (bakterie mají dobré podmínky pro pomnožení). Proč je právě zde nemocnost vyšší, těžko říct a rok 2018 jde u obou ukazatelů na okrese Chrudim opět nahoru.

 • 5.3.J Alimentární onemocnění (salmonelózy, kamplyobakteriózy) ?
  Ke snížení výskytu alimentárních infekcí došlo u salmonelóz, naopak u kamplybakterióz růst trendu pokračoval, podobně jako v ČR a v Pardubickém kraji.

V porovnání let 2013 - 2017, tedy za posledních pět let, byl výskyt onemocnění salmonelózou v přepočtu na 100 tis. obyvatel, v ORP Chrudim 190 onemocnění, v ČR 114 a v Pardubickém kraji 164 onemocnění.

Na infekci kampylobakterem v ORP Chrudim onemocní každoročně 262 obyvatel, v ČR 207 a v Pardubickém kraji 191 na 100 tis. obyvatel.

Tab.: Hlášená onem. na 100 tis. v ORP Chrudim

 

 

 

Sebehodnocení -1
Trend - stabilní

Počet onemocnění salmonelózou začal klesat, podobně jako v ČR, avšak vzestupný trend u kampylobakterióz nadále pokračoval. Od roku 2012 pozorujeme u obou diagnóz hodnoty významně nad průměrem České republiky.

Výskyt obou onem. je do značné míry závislý na dobré tepelné opracovanosti masa a dále na uplatňování hygienických zásad při manipulaci s potravinami. Nezastupitelnou úlohu v prevenci  onemocnění sehrává dozor v oblasti veřejného stravování (státní správa - orgány OPVZ).

Incidence alimentárních onemocnění je ukazatel obtížněji ovlivnitelný obcí, přesto osvěta a vzdělávání veřejnosti k dodržování hygienických pravidel ve vlastních domácnostech je v prevenci alimentárních onemocnění pro město vhodnou příležitostí.

Hodnocení oponenta -1
Trend - stabilní

Ačkoliv incidence obou sledovaných alimentárních infekcí je nad průměrem ČR i kraje, je nutné také zohlednit fakt, že na výsledné incidenci se u tohoto typu onemocnění podílí také míra cílené diagnostiky původců, čili že celkový počet mikrobiologických vyšetření může zvyšovat počet potvrzených případů. Bylo by vhodné doplnit informaci, zda v SO ORP došlo k hromadnému výskytu těchto nemocí (a kolikrát) a kolik potvrzených případů připadá na tyto lokální epidemie. V každém případě se jedná o preventabilní onemocnění, takže je potřeba zacílit preventivní aktivity směrem k posílení kompetencí obyvatel v prevenci alimentárních infekcí.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Trend vývoje výskytu salmonelózy je ve všech sledovaných lokalitách velmi podobný, dochází k poměrně výraznému poklesu výskytu nákazy. V ORP  Litoměřice došlo za sledované období k výraznému poklesu pod úroveň ČR. Výskyt kampylobakteriózy relativně nižší než výskyt salmonelóz, což však může být způsobeno i nižší „záchytností“. Jejich výskyt do roku 2005 narůstal, od té doby v celé ČR sledujeme pokles. Vývoj výskytu onemocnění je v ORP Litoměřice hluboko pod úrovní republiky a má velmi mírně sestupní trend. - viz příloha 5.3.1.

 • 5.3.J Alimentární onemocnění (salmonelózy, kamplyobakteriózy) ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.3.J:

ORP Litoměřice (2015)
Salmonelóza - 67,5/100 tis. Ob.
Kamplyobakterióza - 143,7/100 tis. Ob.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období dochází k výraznému poklesu případů alimentárním onemocněním a hodnoty jsou pod úrovní průměrů ČR.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Částečný souhlas s hodnocením města. Výskyt alimentárních nákaz je v ORP Litoměřice nízký v porovnání s celorepublikovými daty, avšak trend posledních sledovaných let naznačuje spíše růst trendu (2013-2015). V desetiletém srovnání (2006-2015) lze trend hodnotit víceméně jako stabilní.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Počet evidovaných případů salmonelózy v ORP Jihlava je od roku 2007 trvale nad incidencí v ČR. Výskyt v Jihlavě klesal prakticky do roku 2011, od tohoto roku opětovně mírně narůstá, přesto je trend vývoje ve sledovaném období mírně klesající, podobně jako v ČR. V absolutních hodnotách počty případů v jednotlivých letech velmi kolísají (od 99 případů v roce 2011 do 494 případů v roce 2004) a průměrná hodnota činí 192 případů za rok.

Trend výskytu kampylobakteriózy je v ORP Jihlava setrvalý, a to na rozdíl od ČR, kde je naopak dlouhodobě zaznamenáván pokles. V absolutních počtech je hlášena kampylobakterióza v rozmezí od 173 případů v roce 2011 do 295 případů v letech 2004
a 2014, průměrný počet případů je 229 za rok.

Grafy a podrobnější informace viz. Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, prosinec 2016, zpracovatel Národní síť podpory zdraví - http://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062

 • 5.3.J Alimentární onemocnění (salmonelózy, kamplyobakteriózy) ?
  V roce 2015 - salmonelóza - 178,5; kampylobakterióza - 2289,8
Sebehodnocení 0

V hodnoceném období nedošlo k poklesu alimentárních onemocnění, výskyt je v ORP Jihlava v porovnání s průměrem ČR vyšší.

Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek, situace je dlouhodobě stabilní.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Výskyt onemocnění salmonelózou má v posledních deseti letech příznivý klesající trend, počet potvrzených případů je po přepočtu na 100 000 obyvatelů nižší než je průměr ČR. V posledních 5ti letech bylo ročně hlášeno méně než 50 případů, v roce 2012 to bylo 33 případů. 

Počet osob, u nichž byla potvrzena nákaza kampylobakteriózou, má také klesající trend, ale počet potvrzených případů je při přepočtu na 100 000 obyvatel vyšší, než je průměr ČR. V roce 2012 bylo potvrzeno 122 onemocnění.

 • 5.3.J Alimentární onemocnění (salmonelózy, kamplyobakteriózy) ?

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Analyza_zdravotniho_stavu.pdf (str. 40)

dále “Analýza zdravotního stavu obyvatel Kopřivnice – aktualizace dat 2014” – viz příloha č.4

Sebehodnocení +1

Pozitivní vývoj, tj. došlo ke zlepšení situace.

K dispozici jsou data od r. 2003 do r. 2012, a to za ORP a ČR. Data za Moravskoslezský kraj nejsou zcela kompatibilní, nelze je tedy v tomto ukazateli srovnávat.

Hodnocení oponenta -1

Dle aktuálních dat je v posledních letech (od r. 2012) výskyt salmonelózy stoupající a již převyšuje průměr ČR. V absolutních počech bylo v r. 2015 potvrzeno více jak dvojnásobně nemocných osob oproti roku 2012. Ve vyšší míře, než je průměr ČR, je zde také potvrzena kampylobakterióza, která má také v posledních 3 letech mírně stoupající trend výskytu.  

 

5.3.5 Došlo ke snížení výskytu virové hepatitidy typu A? B? C? Byl nalezen zdroj?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Vývoj nemocnosti na hepatitidy je různý podle původce onemocnění (viru).

V případě hepatitidy A (VHA) je trend posledních pěti let v ORP Chrudim klesající (podobně jako v Pardubickém kraji), zatímco v ČR byl v tomto období mírně vzestupný trend. Jedná se o onemocnění, které se přenáší fekálně orální cestou, proto mají tato onemocnění zpravidla epizodní výskyt. Za posledních 5 sledovaných let (2013-2017) došlo pouze ke 2 hlášeným případům onemocnění, a to v r. 2013 a 2014 (importovaná infekce z jiného kraje).

Hepatitida B (VHB) se vyskytuje v ORP Chrudim sporadicky, za posledních deset sledovaných let (2008-2017) byly hlášeny 2 případy onemocnění (v r. 2011 a v r. 2015), jednalo se však o chronická onemocnění - získaná v minulosti a zjištěna při náhodném vyšetření.

Hepatitida C (VHC) má vzestupnou tendenci v ČR, v Pardubickém kraji, ORP Chrudim nevyjímaje. Podle přepočtu na 100 tis. obyvatel je počet případů onemocnění v ORP Chrudim pod úrovní ČR a kolísavě pod a nad hodnotami Pardubického kraje. V absolutních číslech byl hlášeno v posledních dvou letech (2016 a 2017) celkem 12 případů nových onemocnění. VHC je onemocnění, které se přenáší podobně jako VHB krevní cestou, popř. pohlavním stykem. Nejčastěji je VHC přenášen mezi injekčními uživateli drog.

Téměř všechna zjištěna onemocnění VHB a VHC u obyvatel ORP Chrudim má chronický průběh (až na jeden případ). Většinou se jednalo o injekční uživatele drog, v minulosti provedenou tetováž, piercing, nechráněný pohlavní styk a transfúzi provedenou v zahraničí. V jednom případě šlo o akutní onemocnění v důsledku poranění jehlou u ZP, zdroj infekce byl dohledán a prokázán (r. 2017). 

Zdroj: ÚZIS podle trvalého bydliště, KHS - pracoviště Chrudim

 • 5.3.K Nová onemocnění hepatitidou typu A,B,C ?
  Hepatitidy na 100 tis. obyvatel

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Počet obyvatel ORP Chrudim, které onemocní hepatitidami je dlouhodobě na nízké úrovni a vývoj situace je v posledních 5 sledovaných letech pod hodnotami ČR. Celkově lze hodnotit trend jako stabilní, kdy výskyt onemocnění zůstává na nízké úrovni, přestože počet nově hlášených onemocnění VHC má vzestupnou tendenci na všech úrovních (ČR. Pk i ORP Chrudim). Dle informací z KHS byla většina hlášených onemocnění VHC zjištěna při náhodném vyšetření (jednalo se o chronická onemocnění).

Přes nízký výskyt hlášených infekcí VHB a VHC je nutné mít na zřeteli, že tato onemocnění mohou probíhat bez rozpoznaných příznaků onemocnění. Virus hepatitidy typu B, C je vysoce infekční, přičemž nejvíce se uplatňuje přenos krví a pohlavním stykem. Skutečný počet onemocnění tak může být i vyšší.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Bez připomínek. Situaci ve výskytu virových hepatitid hodnotím jako dobrou.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve vývoji výskytu celé sumy nejčastěji se vyskytujících typů hepatitid je vidět maximum případů v roce 2005 a následným pozvolným snižováním počtu případů kdy v roce 2011 se nevyskytlo žádné onemocnění. Regresní přímka ukazuje za sledované období sestupní trend. - viz příloha 5.3.1.

 • 5.3.K Nová onemocnění hepatitidou typu A,B,C ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.3.H:

ORP Litoměřice (2015)
3,4/100 tis. Ob.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Dochází k trvalému snižování hlášených onemocnění hepatitidou typu A,B,C. Průměr hodnot na území ORP Litoměřic je výrazně nižší než průměr ČR 

Hodnocení oponenta +2
Trend ↓ zhoršující se

 Částečný souhlas s hodnocením města- situace v Litoměřicích je příznivější než v ČR, výskyt hepatitid je pod celorepublikovým průměrem. Dlouhodobý trend je sestupný, zatímco trend posledních pěti let naznačuje mírný růst hodnot, podobně jako je tomu v celé ČR.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
 • Výskyt hepatitid typu A, B, C, pokud je hodnotíme souhrnně, je v ČR i v ORP Jihlava kolísavý, v ČR zejména v souvislosti s výskytem epidemií hepatitidy typu A. V Jihlavě je celkový trend sestupný oproti stabilnímu trendu v České republice a incidence je s výjimkou jediného roku (2005) stabilně nižší, než je průměr v ČR.

  Celostátně je příznivá situace ve výskytu i trendu hepatitidy typu B. Trend v Jihlavě vykazuje stejný pokles jako v ČR s tím, že incidence je prakticky trvale nižší, do roku 2011 velmi kolísala a od roku 2012 nebyl zaznamenán žádný případ tohoto typu infekční žloutenky. Za celé sledované období (2003-2015) zde bylo hlášeno pouze 15 těchto nákaz. Důvodů je samozřejmě více, nejvýznamnějším pak povinné (plošné) očkování dětí, které u nás probíhá od roku 2001, a proto mají nyní mladí lidé proti této nemoci vytvořeny protilátky a imunitu.

  Méně příznivá je situace ve výskytu hepatitidy C, ale i zde je incidence prakticky trvale nižší, než je průměr ČR. Na rozdíl od stabilního trendu v ČR, je v Jihlavě v trendu patrný mírný pokles. Každoročně je v průměru diagnostikováno 5 případů hepatitidy typu C.

Grafy a podrobnější informace viz. Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, prosinec 2016, zpracovatel Národní síť podpory zdraví - http://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062

 • 5.3.K Nová onemocnění hepatitidou typu A,B,C ?
  2015 - 3
Sebehodnocení +1

Incidence infekčních žloutenek typu A, B i C má v Jihlavě v souhrnu klesající trend a je trvale nižší než v ČR, v mnohých letech dokonce nebyl zaznamenán žádný případ hepatitidy typu A či B, proto lze situaci hodnotit příznivě.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek, situace se dlouhodobě vyvíjí mírně pozitivně, tj. příznivě.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Výskyt hepatitidy A nebyl v průběhu posledních 10 let v ORP Kopřivnice potvrzen, situace je dlouhodobě příznivá.

Virová hepatitida typu B byla v období posledních 10ti let zachycena 6x, v roce 2012 nebyl zaznamenán žádný případ.

Výskyt virová hepatitida typu C má, i přes celkový nízký počet potvrzených případů (20 v průběhu posledních 10ti let), bohužel stoupající trend. V roce 2012 byla prokázána u 5ti osob, skutečný počet případů bude patrně vyšší. 

Obecně se tedy dá říci, že ve městě Kopřivnice se objevují případy infekce hepatitidy
B a C sporadicky.

Doposud nebyl nalezen zdroj infekce, město nedisponuje žádnými daty vztahujícími se k této oblasti.  

 • 5.3.K Nová onemocnění hepatitidou typu A,B,C ?

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Analyza_zdravotniho_stavu.pdf (str. 38)

Dále “Analýza zdravotního stavu obyvatel Kopřivnice – aktualizace dat 2014” – viz příloha č.4

Sebehodnocení 0

U hep. A a B stagnace je situace dlouhodobě příznivá (+1) . U hepatitidy typu C došlo je zhoršení stavu(-1).

K dispozici jsou data od r. 2003 do r. 2012, a to za ORP a ČR. Data za Moravskoslezský kraj nejsou zcela kompatibilní, nelze je tedy v tomto ukazateli srovnávat.

Hodnocení oponenta 0

Soulad s hodnocením města.

Ve výskytu infekční hepatitidy A a B je situace ve městě dlouhodobě příznivá. Výskyt hepatitdy C má stoupající trend, v roce 2015 bylo v ORP potvrzeno zatím nejvíce, 8 případů. Audit nezmiňuje, zda byl nalezen zdroj infekce ani jiné okolnosti.

 

5.3.6 Došlo ke snížení případů hospitalizace pro úrazy a otravy? Celkem a podle příčiny.
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Počet případů hospitalizací na poranění a otravy (úrazy) v ORP Chrudim v pětiletém srovnání mírně klesá, hodnoty jsou však trvale vyšší než v ČR u mužů i žen (v pětiletém srovnání o 17 %). Za desetiletí došlo poklesu případů hospitalizací u mužů o 9 % (v ČR o 5 %). Naopak u žen se za stejné období zvýšil počet hospitalizací o 6 % (v ČR o 4,5%).

Podrobnějším zkoumáním ukazatele je zřejmé, že nadprůměrné hodnoty hospitalizace na poranění a otravy se týkají zejména osob mladších věkových kategorií do 64 let. Hlavně u mužů do 24 a do 44 let, vzestupný trend pozorujeme v posledních pěti letech u žen ve věku 25-44 let (viz Příloha). Naopak hospitalizace u seniorů jsou v ORP Chrudim na poranění a otravy srovnatelné nebo nižší než je úroveň ČR (hrubá incidence na 100 tis. obyv.).

Počet hospitalizací „celkem“ posuzovaný podle trvalého bydliště pacienta je v ORP Chrudim, s výjimkou jednoho roku, po celé sledované období trvale vyšší než v ČR, a také vyšší, než je úroveň hodnot za Pardubický kraj. V desetiletém srovnání činí rozdíl oproti ČR 7 % v neprospěch ORP Chrudim. Pozitivní je však pokles hodnot, který koresponduje s celkovou situací v ČR. Za menším počtem hospitalizací stojí především nižší počet případů pro nemoci oběhové soustavy (v ORP Chrudim o 30 %, v ČR o 23 % za desetiletí) a pro nádorová onemocnění (o 1/4 v obou případech).

Graf: Standardizovaná hospitalizace - epizody (evr. standard) pro poranění a otravy - muži+ženy

 • 5.3.E Hospitalizace pro poranění a otravy ?
  Ano, ke snížení hospitalizace pro úrazy v Chrudimi došlo, ačkoliv jsou hodnoty vyšší než v ČR.

SDR hospitalizace v roce 2017 na 100 tis. obyvatel v ORP Chrudim:

 • Celkem: 19789,7 (v ČR 18640,6)
 • Na KVO: 1827,3 (V ČR 1892,7)
 • Na nádory: 1158,8 (v ČR 1177,2)
 • Na úrazy: 2026,7 (V ČR 1705,4)
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Rozdíl v celkové standardizované hospitalizovanosti klesl od posledního hodnocení mezi ORP Chrudim a ČR o 1 %, přestože v desetiletém srovnání hodnot je ukazatel v ORP Chrudim vyšší o 7 % (zejména pro úrazy).

SDR hospitalizace na KVO je v ORP Chrudim srovnatelná s ČR a klesá, na nádory je nižší než úroveň ČR a také klesá. Hospitalizací pro poranění je v ORP Chrudim více nž v ČR (hlavně u žen), celkový trend se ale mírně zlepšuje, s výjimkou žen ve věkové kategorii 25-44 let.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Vzhledem k vyššímu počtu stand. hospitalizací ve srovnání s průměrem ČR i kraje (i když i zde se na úrovni hospitalizace může podílet více faktorů) hodnotím situaci jako spíše stabilní a uspokojivou, než dobrou. 

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Standardizovaná hospitalizace obyvatel ORP Litoměřice se v nemocnicích (všechna lůžková zdravotnická zařízení) pohybuje vysoko nad republikovým průměrem. Hodnoty průměru ČR jsou vyrovnané, ale hodnoty ORP Litoměřice od roku 2010 výrazně rostou. - viz příloha 5.3.1.

 • 5.3.E Hospitalizace pro poranění a otravy ?
  ANO

ORP Litoměřice (2016)
2046/ 100 tis. Ob. 

Sebehodnocení -1
Trend - stabilní

Průměrné hodnoty ORP Litoměřice od roku 2010 výrazně rostou, zatímco průměrné hodnoty ČR jsou na stejné úrovni.

Hodnocení oponenta -1
Trend ↓ zhoršující se

Souhlas  s hodnocením města. Situace v Litoměřicích se v pětiletém i desetiletém srovnání zhoršila, dochází k růstu trendu na hospitalizace pro poranění  a otravy.

Je důležité, aby se město zabývalo příčinami zhoršení situace. Proč je hospitalizace na poranění a otravy vyšší v LT než je celoreúpublikový průnměr? Proč dochází k růstu hodnot, přestože před rokem 2009 docházelo k plynulému poklesu hospitalizací? O jaké konkrétní hospitalizace se jedná nejvíce? Jaká opatření může město přijmout, aby se situace nezhoršovala?

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Standardizovaná hospitalice na poranění a otravy v ORP Jihlava a ČR v letech 2003 - 2015 byla téměř stabilní. Tento ukazatel je trvale nad průměrem ČR.

Celková standardizovaná hospitalizace obyvatel ORP Jihlava v nemocnicích se, podobně jako v celé ČR, dlouhodobě snižuje, nicméně se pohybuje trvale (s výjimkou jediného roku)
a poměrně výrazně nad republikovým průměrem – v průměru o více než 10 %. Trend poklesu je nepatrně pozitivnější, než tomu je v ČR. Standardizovaná hospitalizace na nemoci oběhové soustavy (kardiovaskulární onemocnění) a na novotvary (zhoubné nádory) je přitom mírně nižší, než je průměr ČR s takřka stejným poklesem. Naopak výrazně vyšší je standardizovaná hospitalizace na poranění a otravy, a to v průměru o 11 %.

V absolutních počtech je v průměru každoročně hospitalizováno téměř 24 tisíc nemocných z ORP Jihlava, přičemž téměř 58 % tvoří ženy. Na onemocnění srdce a cév je průměrně ročně hospitalizováno téměř 3 tisíc případů (12,5 % z celkového počtu případů hospitalizace), z toho je 52 % mužů. Na zhoubné nádory cév je průměrně hospitalizováno 1 650 případů
(6,9 % z celkového počtu případů hospitalizace), z toho je 51 % žen. Na poranění a otravy cév je pak průměrně 2 027 případů (8,6 % z celkového počtu případů hospitalizace), z toho je
55 % mužů.

Grafy a podrobnější informace viz. Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, prosinec 2016, zpracovatel Národní síť podpory zdraví - http://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062

 • 5.3.E Hospitalizace pro poranění a otravy ?
  2015 - 1997
Sebehodnocení -1

Hospitalizace pro úrazy a otravy má v ORP Jihlava téměř stabilní trend, trvale nad průměrem ČR. 

Hodnocení oponenta -1

Soulad s textem a hodnocením města.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V ORP Kopřivnice od r. 2003 klesá trend hospitalizace z důvodů poranění a otrav a v posledních letech klesají standardizované údaje pod průměr České republiky.  Sestupný trend hospitalizací je patrný také u nejmladší věkové kategorie, osob do 24 let věku.   Stoupající počty hospitalizovaných ve věkové kategorii osob nad 65 let věku souvisí mj. se zvyšujícím se počtem obyvatel této věkové kategorie,tedy s prodlužováním střední délky života (stoupající trend u této věkové kategorie je patrný i v celé ČR) a bez bližší analýzy nelze tedy v této věkové kategorii stoupající počet hospitalizací hodnotit jako jednoznačně negativní jev.  

V Kopřivnici dlouhodobě dochází k poklesu celkové hospitalizace, a to jak v absolutních číslech, tak ve standardizovaných hodnotách (na 100 obyvatel). Tento pokles je v souladu s republikovým trendem. Důvodem je zejména přesun léčby do domácího prostředí, snižuje se také průměrný počet dní hospitalizací v nemocnicích a léčebných zařízeních. Celkový počet hospitalizací přepočtený na 100 000 obyvatel v ORP Kopřivnice nižší, než je průměr ČR (je třeba ovšem zohlednit také skutečnost, že přímo v ORP není nemocnice, což může mít v některých případech vliv na rozhodnutí o hospitalizaci). 

Pokud se týká hospitalizací u hlavních diagnóz mimo poranění a otravy, V ORP Kopřivnice od r. 2003 klesá trend hospitalizace z důvodů  srdečně cévních nemocí i novotvarů.

 • 5.3.E Hospitalizace pro poranění a otravy ?

Standardizovaná hospitalizovanost v nemocnicích 2003 – 2012

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Analyza_zdravotniho_stavu.pdf  (str. 64)

dále “Analýza zdravotního stavu obyvatel Kopřivnice – aktualizace dat 2014” – viz příloha č.4

Sebehodnocení +1

Pozitivní vývoj, tj. došlo ke zlepšení situace.

K dispozici jsou data od r. 2003 do r. 2012, a to za ORP a ČR. Data za Moravskoslezský kraj nejsou zcela kompatibilní, nelze je tedy v tomto ukazateli srovnávat.

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města, situace i v posledních letech odpovídá trendu vývvoje do roku 2012, kterou popisuje audit. 

 

5.3.7 Došlo ke snížení celkové úmrtnosti? Jaká je kojenecká úmrtnost, úmrtnost způsobena úrazy?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Celková úmrtnost klesá v ORP Chrudim mírně rychleji než v ČR (o 2,4 % v pětiletém srovnání). v roce 2017 se pohybuje pod úrovní SDR úmrtnosti v ČR i v Pardubickém kraji.

Situace dle hlavních dignóz:

 1. Úmrtnost na nemoci oběhové soustavy je v roce 2017 v ORP Chrudim o 31 % nižší, než před deseti lety (v ČR o 24 %). Trend zde klesá rychleji než v ČR, ale pomaleji než v Pardubickém kraji.
 2. Úmrtnost na nádory je z dlouhodobého hlediska v ORP Chrudim o 5% nižší, než je celorepublikový průměr mezi lety 2008 - 2017 a téměř srovnatelná s dlouhodobým průměrem v Pardubickém kraji. Trend úmrtnosti nadále mírně klesá u obou pohlaví, přestože došlo k výkyvům hodnot.
 3. Trend úmrtnosti na úrazy (poranění a otravy) je přes kolísavost hodnot v posledních pěti letech v ORP Chrudim sestupný (od r. 2013), v desetiletém srovnání vykazuje mírný vzestup. V posledním sledovaném roce (2017) byla hodnota standardizované úmrtnosti mužů a žen na poranění a otravy o 6 % nižší, než průměr ČR.
 4. Standardizovaná úmrtnost na sebevraždy je za posledních deset let v ORP Chrudim o 30 % nižší než v ČR a oproti Pardubickému kraji o 26 %.

Kojenecká úmrtnost:

V ORP Chrudim je kojenecká úmrtnost celkově vyšší, než je dlouhodobý průměr v ČR i v Pardubickém kraji. Dlouhodobý (desetiletý) ukazatel je uspokojivý - kojenecká úmrtnost mírně roste, novorozenecká úmrtnost (je součástí kojenecké) mírně klesá. Trend posledních pěti sledovaných let kojenecké úmrtnosti sice roste, jedná se však o jednotky případů, které vyvolají při srovnání hodnot s ČR v přepočtu na 100 tis. obyvatel  značný výkyv. V absolutních číslech zemřely v ORP Chrudim 4 děti do jednoho roku věku, z toho byli 2 novorozenci. Na dotaz ČSÚ se jednalo zejména o úmrtí v důsledku stavů vzniklých v perinatálním období.

 • 5.3.G Kojenecká úmrtnost ?
  Rok 2017 -Chr. 4,6 (ČR 2,7) na 100 tis. obyv.
 • 5.3.B Trend standardizované úmrtnosti ze všech příčin a pro hlavní diagnózy ?
  Klesající

Standardizovaná úmrtnost na 100 tis. obyvatel

Rok 2017

 • Celková SDR úmrtnost: 603,6 (ČR 649/100 tis. obyv.)
 • SDR na KVO:241,1 (ČR 270/100 tis. obyv.)
 • SDR na nádory:154,3 (ČR 169,3/100 tis. obyv.)
 • SDR na poranění a otravy: 38,7 (ČR 41,1/100 tis. obyv.)
 • SDR na sebepoškození: 5,2 (ČR 11,7/100 tis. obyv.)

Dochází k poklesu hodnot SDR úmrtnosti ze všech příčin i na hlavní diagnózy.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Opět došlo ke snížení celkové standardizoavné úmrtnosti, a to ze všech hlavních příčin, včetně úmrtnosti v důsledku úrazů. Hodnoty všech sledovaných ukazatelů jsou v ORP Chrudim, v posledním sledovaném roce, pod úrovní ČR.

Ukazatel kojenecké úmrtnosti vykazuje v ORP Chrudim dlouhodobě vyšší hodnoty, které však v absolutních číslech znamenají jednotky případů a zahrnují i novorozeneckou úmrtnost. Žádné z těchto úmrtí nebylo způsobeno porodem v domácím prostředím.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Bez připomínek. Soulad s hodnocením města.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Celková standardizovaná úmrtnost mužů za sledované období v celé ČR, v Ústeckém  kraji a v ORP Litoměřice poměrně výrazně klesá. V ORP Litoměřice se v letech 2008 až 2011 výrazněji přiblížila úrovni ČR a je strmější s výrazným poklesem v posledních dvou sledovaných letech. U žen je situace opačná, po poklesu v letech 2013 až 2015 došlo k vzestupné tendenci až nad úroveň Ústeckého kraje s následným prudším poklesem v rove 2016. Za sledované období je úroveň poklesu mírnější než u mužů. 
V průměru v ORP Litoměřice ročně umírají v kojeneckém věku (tj. do roku života) 2-3 děti z tisíce živě narozených, z toho jedno až dvě děti již ve věku novorozeneckém, tj. do 28 dne svého života. Trendy vývoje kojenecké i novorozenecké jsou v posledních letech mírně pod průměrem ČR - viz příloha 5.3.1.

 • 5.3.G Kojenecká úmrtnost ?
  ANO
 • 5.3.B Trend standardizované úmrtnosti ze všech příčin a pro hlavní diagnózy ?
  ANO

Hodnota indikátoru 5.3.G:

ORP Litoměřice (2016)
Muži - 906,8/100 tis. Ob.
Ženy - 579,3/100 tis. Ob.

5.3.G Kojenecká úmrtnost
ORP Litoměřice (2016)
3,5/ tis. živě nar.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Dochází k trvalému poklesu všech sledovaných hodnot.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Nesouhlas s hodnocením města. Celková úmrtnost je v ORP Litoměřice vyšší než je celorepublikový průměr a přechodně (v letech 2012-2015) horší než v Úst. kraji. Pokles dlouhodobého trendu úmrtnosti je v LT pozvolnější než v ČR.

Kojenecká úmrtnost je dlouhodobě velmi nízká, a to i přes kolísání hodnot v jednotlivých letech nad průměrné hodnoty ČR.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Celková standardizovaná úmrtnost vykazuje v Jihlavě, podobně jako v ČR, trvale příznivý sestupný trend, standardizovaná úmrtnost mužů je významně vyšší než žen

 • v roce 2015 zemřelo v ORP Jihlava 967 osob, z toho 510 (52,7 %) mužů a 457 (47,3 %) žen, zemřelo o 49 (5,3 %) osob více než v roce předchozím (2014)
 • stejně jako střední délka života, tak i úmrtnost populace je ovlivněna všemi základními determinantami zdraví, tj. především životním stylem, méně již úrovní lékařské péče, kvalitou životního, pracovního a sociálního prostředí i dědičnými předpoklady každého člověka
 • nejčastější příčinou úmrtí lidí v Jihlavě jsou u obou pohlaví nemoci oběhové soustavy, které jsou nyní příčinou 43 % všech úmrtí (v ČR je to výrazně více – 48 %), následují úmrtí na nádorová onemocnění s 28 % podílem (v ČR to je méně – 25 %) a na poranění
  a úrazy 5 % (v ČR také 5 %)
 • úmrtnost na srdečně cévní choroby má podobně jako v celé ČR klesající trend a je v Jihlavě v součtu obou pohlaví, u mužů i žen nižší, než je průměr ČR
 • standardizovaná úmrtnost mužů na srdečně cévní nemoci je v celém sledovaném období, až na výjimky nižší než úmrtnost žen na tato onemocnění
 • standardizovaná úmrtnost na zhoubné nádory je v Jihlavě u mužů i žen vyšší, než je průměr České republiky, a to v průměru za celé sledované období u obou pohlaví
  o zhruba 7 %
 • úmrtí na poranění a otravy je výrazně častější příčinou smrti u mužů než u žen; v průměru tvořily úrazy a otravy u mužů 6,9 % příčin smrti a u žen 3,3 %; úmrtnost na tyto příčiny je v Jihlavě celkově nižší, než je průměr ČR, klesající trend vývoje však není tak příznivý, zejména u žen
 • standardizovaná úmrtnost na sebepoškození je v Jihlavě celkově nižší než v ČR, trend
  u mužů je však mírně narůstající a muži na sebevraždy umírají 7x častěji než ženy
 • mladí lidé v Jihlavě nejvíce umírají v důsledku úrazů, ve středním věku dominují úmrtí na nádorová onemocnění a s postupujícím věkem se stávají hlavní příčinou smrti nemoci srdce a cév
 • ukazatel předčasné úmrtnosti je jedním z nejdůležitějších indikátorů úrovně zdravotního stavu obyvatel v daném regionu či městě, protože mnohem lépe ukazuje na nejzávažnější rizikové faktory našeho zdraví
 • nejčastější příčinou úmrtí lidí do seniorského věku jsou v Jihlavě zhoubné nádory – umírá na ně v tomto věku téměř 41 % osob; u žen je tento podíl dokonce ještě vyšší (51 %), tzn., že každá druhá žena do 65. roku věku umírá na některý ze zhoubných nádorů
 • muži předčasně umírají také nejvíce na zhoubné nádory, podíl je však významně nižší
  (36 %)
 • muži významně více před svým seniorským věkem umírají na poranění, úrazy a otravy – jedná se o 16 % z nich, u žen je tato příčina úmrtí v tomto věku mnohem méně častá, na úrazy a jejich následky jich umírá necelých 7 % z celku
 • předčasně, tj. do 65. roku věku, zemře v Jihlavě 22 % obyvatel z celkového počtu zemřelých osob, u mužů je tento podíl významně vyšší – 29 % oproti 14 % u žen, podíl mužů z celkového počtu zemřelých ve věku do 65. roku věku pak činí téměř 69 % (tzn., že více než 2/3 z těch, co zemřou v tomto před seniorském věku, jsou muži)
 • velmi podobný podíl je i u mladých zemřelých osob ve věku do 24 let – zde podíl chlapců a mladých mužů činí 70 % oproti 30 % dívek a mladých žen
 • kojenecká i novorozenecká úmrtnost je velmi nízká, vývoj v Jihlavě koresponduje s klesajícím trendem úmrtnosti nejmenších dětí v celé ČR

Standardizovaná úmrtnost na tyto příčiny je v ORP Jihlava celkově nižší, než je průměr ČR, klesající trend vývoje však není tak příznivý, zejména u žen (zde dokonce v absolutních hodnotách je trend vývoje narůstající), což se promítá i do celkového trendu obou pohlaví.

V absolutních počtech umíralo v ORP Jihlava na poranění a otravy v průměru 48 lidí ročně, z toho bylo 33 (68 %) mužů a 15 (32 %) žen. Nejvíce lidí na tyto příčiny zemřelo v roce 2010 (celkem 61) a 2015 (celkem 60), nejméně v roce 2005 (celkem 31).

Ve sledovaném období zemřelo na poranění a otravy celkem 48 osob ve věku do 24 let, do 65. roku věku umírá na poranění a otravy 55 % osob z celkového počtu zemřelých na tyto příčiny. Již zmíněný rozdíl v úmrtnosti na poranění a otravy mezi muži a ženami potvrzuje
i skutečnost, že v Jihlavě umírá do 65. roku věku 28 % žen z celkového počtu zemřelých žen na tyto příčiny, ale více než polovina mužů, přesněji 69 % z celkového počtu mužů zemřelých na poranění a otravy.

Grafy a podrobnější informace viz. Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, prosinec 2016, zpracovatel Národní síť podpory zdraví - http://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062

 

 • 5.3.B Trend standardizované úmrtnosti ze všech příčin a pro hlavní diagnózy ?
  V roce 2015 - 609
 • 5.3.G Kojenecká úmrtnost ?
  V roce 2015 - 0,8, dle definice novorozenecké úmrtnosti: počet zemřelých do 28 dní věku připadající na 1 000 dětí živě narozených
Sebehodnocení +1

Celková standardizovaná úmrtnost vykazuje v Jihlavě, podobně jako v ČR, trvale příznivý sestupný trend, standardizovaná úmrtnost mužů je významně vyšší než žen.

Kojenecká i novorozenecká úmrtnost je velmi nízká, vývoj v Jihlavě koresponduje s klesajícím trendem úmrtnosti nejmenších dětí v celé ČR.

Standardizovaná úmrtnost na tyto příčiny je v ORP Jihlava celkově nižší, než je průměr ČR.

 

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením,situaci město hodnotí správně, vývoj u všech uvedených typů úmrtnosti je příznivý.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Standardizovaná celková úmrtnost má v ORP Kopřivnice v posledních sledovaných 10 ti letech sestupný trend, který se pohybuje v oblasti průměrných hodnot celé České republiky a je mírně pod hodnotami Moravskoslezského kraje.

Úmrtnost na poranění (vnější příčiny) vykazuje také dlouhodobě mírně klesající trend, a to u mužů I u žen, ačkoliv meziroční výkyvy jsou vzhledem k malému celkovému počtu případů značné.

Kojenecká úmrtnost a její hodnoty v ORP Kopřivnice odpovídají příznivým hodnotám ČR i MSK v posledních sledovaných letech.

 • 5.3.B Trend standardizované úmrtnosti ze všech příčin a pro hlavní diagnózy ?
 • 5.3.G Kojenecká úmrtnost ?

Standardizovaná úmrtnost

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Analyza_zdravotniho_stavu.pdf  (str. 35)

 

dále “Analýza zdravotního stavu obyvatel Kopřivnice – aktualizace dat 2014” – viz příloha č.5

Sebehodnocení +1

Pozitivní vývoj, tj. došlo ke zlepšení situace.

K dispozici jsou data od r. 2003 do r. 2012, a to za ORP a ČR.

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města.

Vývoj v posledních letech je v souladu s pozivitním vývojem do r. 2012, který popisuje audit (s výjimkou úmrtnosti na úrazy u žen) .   

 

5.3.8 Jaký je vývoj předčasné úmrtnosti? Došlo ke snížení, zvýšení, stagnaci tohoto ukazatele u mužů a žen?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Hodnoty předčasné úmrtnosti za obě pohlaví jsou v ORP Chrudim v posledních dvou sledovaných letech významně lepší než v České republice, v Pardubickém kraji, ale také lepší než v chrudimském okrese. Rozdíl oproti ČR představuje v roce 2017 o 11 % nižší úmrtnost, oproti Pardubickému kraji o více než 5 % nižší úmrtnost a oproti okresu Chrudim je předřasná úmrtnost do 65 let nižší o 3 %.

Dle věkových kategorií předčasné úmrtnosti (do 24 let, 25-44 let, 45-64 let) je ze tří kategorií ve dvou z nich předčasná úmrtnost pod úrovní ČR, přičemž pokles byl nejzřetelnější ve věkové skupině 45 – 64 let. Předčasná úmrtnost do 24 let věku je však v ORP Chrudim dlouhodobě vyšší než v ČR (desetiletý průměr je vyšší o 31 %). Trend tohoto ukazatele je v posledních pěti letech spíše vyrovnaný. Důvodem vyšší předčasné úmrtnosti do 24 let jsou v ORP Chrudim zejména vnější příčiny (úrazy). Pozitivní je, že v posledním sledovaném roce 2017 byla úmrtnost do 24 let nejnižší od roku 2003.

Z hledika pohlaví se daří v ORP Chrudim snižovat předčasnou úmrtnost žen na KVO ve věkové kategorii 25-44 let. (viz Příloha). V ostatních hlavních příčinách úmrtí před 65. rokem věku nepozorujeme oproti ČR zvláštnosti.


Zdroj dat: ÚZIS, PZU

Viz příloha - podařilo se potvrdit, že pokles předčasné úmrtnosti nesouvisí jen s poklesem počtu obyvatel v příslušné věkové kategorii.

 • 5.3.C Předčasná úmrtnost (ve věku 0-64let) ze všech příčin u mužů a u žen ?
  SDR úmrtnost (evrop.st.) do 65 let - muži a ženy
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

U zemřelých  na 100 000 obyvatel ve věku 45 - 64 let za sledované období 2003 - 2016 má klesající tendenci s velkými ročními výkyvy nad úrovní ČR s následném prudkým poklesem pod úroveň ČR u obou pohlaví - jak mužů, tak i žen. U věkové skupiny 25 - 44 let u mužů v sledovaném období dochází v ORP Litoměřice v letech 2003 - 2011 k prudkému poklesu až pod úroveň ČR a v následujících letech k prudkému nárůstu vysoko nad úroveň ČR.

 • 5.3.C Předčasná úmrtnost (ve věku 0-64let) ze všech příčin u mužů a u žen ?
  Viz komentář.

Kvůli velkým výkyvům lze  těžko hodnotit, v letech 2003 - 2011 došlo ke snížení pod úroveň průměru ČR. V dalších letech se čísla vyšplhala vysoko nad průměr ČR.

Sebehodnocení -1
Trend ↓ zhoršující se

Kvůli velkým výkyvům lze těžko hodnotit, v letech 2003 - 2011 došlo ke snížení pod úroveň průměru ČR. V dalších letech se čísla vyšplhala vysoko nad průměr ČR.

Hodnocení oponenta -1
Trend ↑ zlepšující se

Předčasná úmrtnost je v ORP LT dlouhodobě vysoko nad průměrem ČR. Podrobnějším zkoumáním ukazatele je patrné, že z hlediska vysoké úmrtnosti a nepříznivého vývoje je na tom nejhůře věková kategorie mužů 25-44 let. V ostatních věkových kategoriích je sestupný trend (2007-2016).

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Předčasná úmrtnost mužů i žen v ORP Jihlava má ve sledovaném období pozitivní trend, trvale mírně klesá, podobně jako klesá celková úmrtnost. Pokles u mužů je v průběhu celého období nepatrně větší než u žen. Srovnáme-li však průměry za první tři roky sledování (2003-2005) s průměry za poslední tři roky sledování (2013-2015), došlo u mužů k poklesu 15 % a u žen
o 19 %. Předčasná úmrtnost je u mužů v absolutních hodnotách každoročně vyšší, než je tomu u žen. Průměrně předčasně, tj. do 65. roku svého života, za rok zemře v ORP Jihlava 139 mužů a 64 žen. Hodnoty u mužů v e sledovaném období oscilují mezi 158 (v roce 2003) a 110 (v roce 2015) zemřelými, u žen pak mezi 82 (v roce 2009) a 39 (v roce 2015) zemřelými.

Ve sledovaném období se určitým způsobem změnil i podíl jednotlivých příčin předčasné úmrtnosti.

U mužů se značným způsobem zvýšil podíl počtu úmrtí na tzv. „ostatní“ příčiny, a to z 18 % na 28 %. Jen podrobnější analýza by odhalila, která konkrétní nemoc nebo skupina nemocí má na tomto navýšení největší podíl. Prakticky stejný je podíl úmrtí na úrazy a poranění, k poklesu došlo u onemocnění srdce a cév (z 29 % na 26 %) a zejména pak u zhoubných nádorů (z 39 % na 31%), přičemž průměr za celé sledované období činí 36 %.

U žen došlo u podílu kardiovaskulárních nemocí taktéž k poměrně výraznému poklesu z 26 % na 17 %, podíl úmrtí na úrazy a poranění je trvale prakticky stejný a k nepatrnému nárůstu došlo u nejčastější příčiny předčasné úmrtnosti u žen, tj. u novotvarů o 2 % (z 51 % na 53 %) a k nejvyššímu pak u tzv. ostatních příčin, a to ze 17 % na 23 %.

I přes určitý pokles podílu novotvarů v předčasné úmrtnosti u mužů, je stále tato skupina nemocí nejčastější celkovou příčinou předčasných úmrtí (muži a ženy celkem).

Grafy a podrobnější informace viz. Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, prosinec 2016, zpracovatel Národní síť podpory zdraví - http://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062

 • 5.3.C Předčasná úmrtnost (ve věku 0-64let) ze všech příčin u mužů a u žen ?
  2015 - muži - 110, ženy - 39
Sebehodnocení 0

U žen i mužů se jedná o klesající tred vývoje přečasné úmrtnosti.

Hodnocení oponenta 0

Souhlas s hodnocením města. Dovoluji si doporučit, aby město v budoucnu zaměřovalo své preventivní aktivity a projekty podpory zdraví s ohledem na aktuální stav a vývoj tohoto význmaného ukazatele zdraví.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Standardizovaná úmrtnost dle jednotlivých příčin v r. 2010 vykazuje  počet 1089, na sledovaný vzorek 100 000 mužů je tato hodnota mírně zvýšená, a to 1137, z těchto údajů vyplývá, že došlo ke zvýšení oproti standardizované úmrtnosti u mužů v rámci Moravskoslezského kraje.

Standardizovaná úmrtnost dle jednotlivých příčin u žen v r. 2010 vykazuje 596, na sledovaný vzorek u 100 000 žen je pak dále 1001 oproti standardizované úmrtnosti u žen v rámci moravskoslezského kraje.

Podle ukzatele Zemřelí na 100 000 Obyvatel, muži a ženy ve věkových kategoriích do 24 let; 25-44 let a 45-64 let lze celkovou situaci předčasné úmrtnosti u mužů i žen (ve věkových kategoriích do 64 let) hodnotit jako stagnující.

 

 • 5.3.C Předčasná úmrtnost (ve věku 0-64let) ze všech příčin u mužů a u žen ?

Příloha č. 4: Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2013
(str. 30)

Příloha č. 5: Tabulka standardizovaná úmrtnost

Příloha č. 6: Úmrtnost - Kopřivnice


 

 

Sebehodnocení 0

Stagnace

Hodnocení oponenta +1

Počet osob, předčasně zemřelých  ve věku 0-64 let je u mužů i žen v Kopřivnici klesající, situace se tedy vyvíjí pozitivním směrem, a to i po zohlednění mírného úbytku obyvatel v této věkové kategorii za sledované období. Ukazatel tedy hodnotím jako +1, dobrý.

 

5.3.9 Jaký je vývoj incidence pacientů pro diabetes?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Ukazatel incidence v časovém vývoji nemáme na úrovni ORP k dispozici, porovnat můžeme pouze poslední dva sledované roky (Zdroj: ÚZIS-PZU). Incidence v období let (2016-2017) v ORP Chrudim klesá (viz Graf incidence v příloze), přesto se nelze o tato data spolehlivě opírat.V současnosti nabízí lepší srovnání v časovém vývoji ukazatel prevalence.

Prevalence diabetu má v Chrudimi (ORP) dlouhodobě vzestupný trend, který byl po celou dobu sledování až do roku 2017 pod celorepublikovou úrovní (v r. 2014 výpadek dat ÚZIS). Od roku 2016 můžeme pozorovat zlom a celkový pokles hodnot léčených osob pro diabetes na všech sledovaných úrovních (změna výkaznictví?). V posledním sledovaném roce je tak podle ÚZIS hodnota prevalence v ORP Chrudim téměř srovnatelná s ČR, vyšší než v Pardubickém kraji, ale nižší než je úroveň okresu Chrudim (viz Obr.1 Graf Prevalence).

V pětiletém srovnání (2012-2017) je v OP Chrudim evidováno o 9 % méně diabetiků než v ČR.

Tabulka: Počet evidovaných diabetiků - celkem na 100 000 obyvatel (podle kraje zařízení) k 31.12:

Regiony 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ČR     7 999,4    8 196,5 x    8 129,8    8 143,2    6 185,9
 ORP Chr.    6 917,0    7 132,8 x    7 349,9    7 728,5

   6 209,6

 

Počet absolutně léčených diabetiků v ORP Chrudim meziročně poklesl o 20 %. Zatímco se v roce 2016 v ORP Chrudim léčilo pro DM 6 413 obyvatel (tj. 7 728,5 na 100 tis. obyv.), v roce 2017 jich bylo léčených o 1 251 obyvatel méně (tj. 6 209,6 na 100 tis. obyv.). Zdroj: ÚZIS - PZU

Z hlediska pohlaví jsou hodnoty prevalence v ORP Chrudim téměř vyrovnané, resp. střídavé v nepropěch mužů v jednom roce a naopak s převahou žen v jiném roce (na 100 tis. obyvatel).

Obr. 1 - Graf prevelance diabetu na 100 tis.

 • 5.3.F Výskyt (prevalence) diabetu ?
  Prevalence a incidence DM je v Chrudimi nižší než v ČR

Prevalence (M+Ž) na 100 tis. podle kraje zařízení (Zdroj: ÚZIS-PZU)

Incidence: Hlášená onemocnění diabetem mellitem - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (Zdroj: ÚZIS-PZU)

 

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Pozitivní je pokles hodnot prevalence, avšak vzhledem k tomu, že je tento pokles nápadně shodný na všech úrovních, domníváme se, že mohl být způsoben změnou ve vykazování ÚZIS. Zajímavější je proto  ukazatel incidence, kde můžeme v posledních 2 letech (2016-2017) také sledovat prudce sestupný trend.  Hodnoty incidence jsou významně níže, než je úroveň ČR a okresu Chrudim.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Domnívám se, že u této otázky a u otázky 5.3.10 nejsou data z ÚZIS (také dle sdělení pracovníků ÚZIS) zcela relevantní, takže hodnocení výsledků u této a následující návodné otázky je spíše orientační 

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Počty léčených diabetiků  za uvedené období pomalu stoupá pod celorepublikovým průměrem mezi lety 2008 až 2013 byl nárůst velmi strmý, od roku 2013 se tento růst zastavil a nyní jsou hodnoty shodné s průměrem ČR. - viz příloha 5.3.1.

 • 5.3.F Výskyt (prevalence) diabetu ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.3.F:

ORP Litoměřice(2016)
8161/100 tis. Ob.

 

Sebehodnocení -1
Trend ↓ zhoršující se

Počet léčených diabetiků je mírně stoupající, byl však pod průměrem ČR, v posledních letech se zvýšil počet léčených diabetiků, a tak v roce 2016 se tento počet téměř shoduje.

Hodnocení oponenta -1
Trend ↓ zhoršující se

Soulad s hodnocením města

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Prevalence diabetiků má v celé ČR dlouhodobě a výrazně vzestupnou tendenci. Předpokládá se, že počet nemocných se bude zvyšovat i do budoucna. To přináší nejen zdravotní potíže
a omezení nemocným, ale také značně finančně zatěžuje zdravotnický sektor. Neustále stoupající počet nemocných souvisí především s nevhodným životním stylem a nárůstem nadváhy a obezity u naší populace. Dále je dán postupným zvyšováním střední délky života, lidé žijí déle a diabetes 2. typu, který představuje většinu onemocnění cukrovkou, se projevuje především ve středním a vyšším věku. Svůj podíl má i časná diagnostika a kvalitní léčba, která umožňuje nemocným žít s diabetem mnohem déle, než tomu bylo v minulosti. To vše přispívá k tomu, že v populaci žije s touto nemocí čím dál více osob.

Údaje o prevalenci, tj. počtu léčených diabetiků, jsou (podobně jako u alergií) k dispozici pouze do roku 2013. Standardizovaný počet diabetiků (tzv. prevalence), léčených v ordinacích v ORP Jihlava, je výrazně nižší než je republikový průměr (prevalence v ČR), dokonce i trend dlouhodobého vývoje je v Jihlavě pozitivnější (narůstá méně), než v ČR.

Grafy a podrobnější informace viz. Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, prosinec 2016, zpracovatel Národní síť podpory zdraví - http://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062

 • 5.3.F Výskyt (prevalence) diabetu ?
  v roce 2013 - 6624,5

Hodnota indikátoru:

Trend výskytu diabetes na Vysočině i v celé ČR má od r. 2008 stoupající tendenci.

Sebehodnocení -1

Výskyt cukrovky – diabetu mellitu – a tím i počet léčených diabetiků v Jihlavě trvale roste, standardizované počty diabetiků (tzv. prevalence), léčených v ordinacích v ORP Jihlava, jsou výrazně nižší, než je republikový průměr.

Hodnocení oponenta -1

Soulad s hodnocením města, bez připomínek.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Počet léčených diabetiků v ČR dlouhodobě narůstá, jinak tomu není ani v ORP Kopřivnice. Výskyt diabetes je častější u mužů, často je toto onemocnění spojené s jinými chorobami. Počet diabetiků v ORP Kopřivnice se k období roku 2010 vyčleňuje počtem 5535, 5 osob /100 000 obyvatel,  oproti průměru ČR 7654, 5 osob léčených diabetiků. Tato čísla ovšem mohou být ovlivněna I úrovní časného zjišťování nových případů.

 • 5.3.F Výskyt (prevalence) diabetu ?

Počet léčených diabetiků

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Analyza_zdravotniho_stavu.pdf (str. 58)

dále “Analýza zdravotního stavu obyvatel Kopřivnice – aktualizace dat 2014” – viz příloha č. 5

Sebehodnocení -1

Ačkoliv počet dispenzarizovaných diabetiků je v posledních letech mírně stoupající, zůstává stale poměrně hluboko pod průměrem ČR.  

K dispozici jsou data od r. 2003 do r. 2012, a to za ORP a ČR. Data za Moravskoslezský kraj nejsou zcela kompatibilní, nelze je tedy v tomto ukazateli srovnávat.

Hodnocení oponenta -1

Soulad s hodnocením města, vývoj v posledních letech je v souladu s trendem popisovaným v auditu.

  

5.3.10 Jaký je vývoj incidence pacientů pro alergie a astma?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Podle dostupných údajů z databáze ÚZIS máme možnost sledovat vývoj počtu léčených pacientů pro alergie, bohužel na úrovni ORP nezjistíme počet astmatiků a dispenzarizovaných, jak tomu bylo dříve. Z předchozích hodnocení však víme, že postupně rostl počet evidovaných alergiků v ORP Chrudim tak, že z hladiny hluboko pod výskytem obvyklým v ČR jsou hodnoty za poslední 3 sledované roky (2015-2017) o 12 % vyšší než je průměr ČR.

V pětiletém a tříletém srovnání trendu, a přes výpadek dat roku 2014, pozorujeme pokles hodnot v ORP Chrudim i v ČR, a to pro nápadný meziroční pokles (2016 a 2017). Nedokážeme prozatím odpovědět, co tento pokles způsobiloa zda bude pokračovat nebo se hodnoty prevalence stabilizují.

Tabulka: Celkový počet ambulantních pacientů alergologie, podle sídla zařízení, kteří byli alespoň jedenkrát za sledovaný rok ošetřeni (tj. počet prvních ošetření – vyšetření v roce a každý pacient je započten pouze jedenkrát), přepočtený na 100 tis. obyvatel.

Regiony 2015 2016 2017
ČR     9 678,1    8 326,5    5 636,3
Pk      6 546,9    2 570,5
Chr. okres      9 135,4    4 426,0
Chr. ORP    9 366,4    11 453,5    5 545,6

Zdroj: ÚZIS- PZU

Graf: Celkový počet ambulantních pacientů alergologie, podle sídla zařízení, kteří byli alespoň jedenkrát za sledovaný rok ošetřeni (tj. počet prvních ošetření – vyšetření v roce a každý pacient je započten pouze jedenkrát), přepočtený na 100 tis. obyvatel.

 • 5.3.L Léčení alergici a astmatici (prevalence) ?
  Vývoj incidence by mohl naznačovat pokles trendu, počet ošetření je však vyšší než v ČR.

Počet prvních ošetření dle zdrav. zařízení v alergolog. ambulancích.

Z důvodu omezeného prostoru, odkazujeme na tabulku v textu.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Oproti předchozímu období bylo možné pozorovat další vzestup počtu ošetřených osob v alergolog. ambulancích, přestože pětiletý a tříletý trend naznačuje již sestupnou tendenci, situaci  hodnotíme spíše jako stabilní. Počet ošetřených pacientů v alergo ambulancích je v posledních  dvou sledovaných letech v ORP Chrudim vyšší než v ČR. Situaci vnímáme jako uspokojivou, neboť vyšší počet návštěv v alergo ambulancích přímo neodráží vyšší počet nemocných. Vyšší osvěta laické i odborné vřejnosti vede k časnějšímu záchytu problémů, které přivádí obyvatele do alergologických ambulancí, aniž víme, zda jim bylo alergologické onemocnění diagnostikováno. Počet návštěv proto nevnímáme přímo jako negataivní ukazatel, ukazuje nám však, že tématu alergií je potřeba věnovat zvýšenou pozornost (dostupnost péče, spolupráce s alergologem, osvěta veřejnosti)

Město Chrudim již v minulosti zareagovalo na zvýšený výskyt alergických onemocnění častější sečí trav (z původních 8 sečí za rok na 10 sečí ročně).

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Komentář viz předchozí otázka.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

V Ústeckém kraji i v ČR zůstávají hodnoty prevalence na stejné úrovni. V  ORP Litoměřice je trend prevalence alergicky nemocných vysoko nad úrovni Ústeckého  kraje i ČR a je mírně vzestupný. Jak tento stav vysvětlit, zda je to dobrou diagnostikou, dostatkem alergologů nebo aktivním vyhledáváním nemocných a podobně. - viz příloha 5.3.1.

 • 5.3.L Léčení alergici a astmatici (prevalence) ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.3.L:

ORP Litoměřice (2016)
13944,7/100 tis. Ob.

 

Sebehodnocení -2
Trend ↓ zhoršující se

Počet léčených pacientů je výrazně vyšší než průměr ČR.

Hodnocení oponenta -1
Trend - stabilní

Částečný souhlas s hodnocením města. V ORP Litoměřice je nadprůměrný počet dispenzarizovaných osob pro alergie. Zároveň je z doložených údajů zřejmé, že trend v posledním desetiletí je spíše stabilní, podobně je tomu u pětiletého porovnání (až na výkyvy v jednotlivých letech). K dalšímu dramatickému růstu dispenzarizovaných osob již nedochází. 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Jedním z nejčastějších důvodů dispenzarizace jsou v současné době různá alergická onemocnění. Jejich podstatou je nepřiměřená reakce imunitního systému organizmu na látky, se kterými se běžně setkáváme v našem prostředí. Spektrum projevů alergických nemocí je velmi široké a příznaky se velmi často objevují již v dětství.

Počet pacientů v alergologických ambulancích v ORP Jihlava je po přepočtu na 100 000 obyvatel po převážnou část sledovaného období (2006 – 2011) nižší, než je průměr ČR, v posledních dvou analyzovaných letech (2012-2013) však prevalence v Jihlavě opět převýšila prevalenci v ČR. Trend vývoje je však na rozdíl od ČR klesající a až další roky ukáží, zda se jedná o krátkodobý výkyv nebo trvalý trend. Příčiny nárůstu po roce 2008 by bylo potřeba více analyzovat, např. zjištěním spektra zde léčených alergických nemocí, nebo vyloučením podílu jiných než přímo zdravotních vlivů (i zde se jedná o údaj, který vyjadřuje prevalenci podle sídla zdravotnického zařízení, které poskytlo péči).

Podle výsledků detailnějšího šetření by pak bylo vhodné přijmout případná opatření, která můžou být v kompetenci samotného města – např. obměna městské zeleně za druhy s nižším alergenním potenciálem, redukce prašnosti atd.

Grafy a podrobnější informace viz. Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, prosinec 2016, zpracovatel Národní síť podpory zdraví - http://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062

 • 5.3.L Léčení alergici a astmatici (prevalence) ?
  v roce 2013 - 8933,5 (počet léčených pacientů v alergologických ordinacích na 100 tisíc obyvatel v ORP Jihlava
Sebehodnocení -1

Počet osob léčených na alergie je v Jihlavě po převážnou část sledovaného období nižší, než je průměr ČR, od roku 2008 však dochází k určitému nárůstu s tím, že prevalence byla v letech 2012-13 již vyšší než v ČR.

Hodnocení oponenta -1

Soulad s hodnocením města, bez připomínek.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V posledním desetiletí výrazně stoupl v ORP Kopřivnice počet pacientů, léčených z důvodů alergií a astmatu. Počet léčených osob v alergologických ambulancích ORP, přepočtený na počet 100 000 obyvatel, překračuje průměr ČR a má, na rozdíl od víceméně stagnujícího trendu ČT, stoupající charakter. Je ovšem otázka, do jaké míry se na tomto faktu podílí zodpovědné zjišťování alergií a zařazení do disp. peče.

 • 5.3.L Léčení alergici a astmatici (prevalence) ?

Počet léčených pacientů v alergologických ordinacích

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Analyza_zdravotniho_stavu.pdf  (str. 59), dále “Analýza zdravotního stavu obyvatel Kopřivnice – aktualizace dat 2014” – viz příloha č. 4

Sebehodnocení -1

K dispozici jsou data od r. 2003 do r. 2012, a to za ORP a ČR. Data za Moravskoslezský kraj nejsou zcela kompatibilní, nelze je tedy v tomto ukazateli srovnávat

Hodnocení oponenta -1

Soulad s hodnocením města, vývoj v posledních letech je v souladu s trendem popisovaným v auditu.

 

5.3.11 Jak se vyvíjí počet uživatelů drog? Jaká je úmrtnost na následky užívání drog a alkoholu?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Drogová situace je na Chrudimsku stabilizovaná a z hlediska Policie ČR zde situace nevybočuje ve srovnání s jinými ORP v rámci Pardubického kraje.

Z pohledu kontaktního centra v Pardubicích a harm reduction služeb, které na chrudimsku (v celém Pardubickém i sousedním Královehradeckém kraji) zajišťuje organizace LAXUS víme, že na chrudimsku dlouhodobě působí uzavřená drogová scéna injekčních uživatelů drog (pervitinu). Uživatelé drog na chrudimsku jsou úzce spjati s herními aktivitami (gamblingem). Organizace Laxus je finančně podporována z proastředků města Chrudim, proto mohla být navýšena časová dotace terénních služeb s cílem více motivovat uživatele drog k léčbě.

Situace z hlediska léčených uživatelů drog: Dle ÚZIS máme na úrovni ORP k dispozici pouze údaje za roky 2015 a 2016, trend proto nelze objektivně zhodnotit pro dané území. Vzhledem ke změně systému ve vykazování přes Národní registr uživatelů drog došlo k problémům s hlášením (je na dobrovolné úrovni hlásících zařízení), kdy od roku 2016 probíhá již mimo hygienickou službu.

Z hlediska úmrtí vlivem drog a alkoholu:

Počet dopravních nehod s přítomností alkoholu za okres Chrudim (zdroj: PČR):

 • Rok: 2017 alkohol 80x, OPL 1x
 • Rok 2018 alkohol 84, OPL 1x

OPL= osoba pod vlivem jako účastník nehody

Pozn: starší údaje se nám nepodařilo získat

Úmrtí zaviněná alkoholem a drogami dle ÚZIS (dotupné jsou údaje pouze za okres, a to souhrně za období 2006-2017). S požadavkem na podrobnější data byl osloven ÚZIS (data byla přislíbena, prozatím čekáme na odpověď).

 • 5.3.N Uživatelé drog ?
  Léčení dle místa zdravotnického zařízení
 • 5.3.H Úmrtí zaviněná alkoholem nebo drogami ?
  viz níže

Léčení pacienti dle místa zdravotnického zařízení celkem a nově zjištěné případy (incidence). Data jsou uváděna v absolutních číslech. (Zdroj: ÚZIS/PZU - data k dispozici pouze za poslední 2 roky)

 

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Byla navýšena časová dotace pro výkon terénní práce pracovníků Laxus v Chrudimi  a okolí. Snahou harm reduction pracovníků je více a přitom citlivě pronikat do velmi uzavřené scény uživatelů drog a motivovat je k léčbě. Z hlediska vývoje je zde situace stabilizovaná.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Bez zásadních připomínek.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Počet uživatelů drog, kteří jsou uvedeny v Národním registru léčby uživatelů drog se velmi snižuje. Úmrtí spojené s užíváním drog nebylo zaznamenáno.

 • 5.3.N Uživatelé drog ?
  ANO
 • 5.3.H Úmrtí zaviněná alkoholem nebo drogami ?
  0

5.3.N Uživatelé drog
2015 - 116 klientů
2016 - 68 klientů
2017 - 45 klientů

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Úmrtí zaviněné alkoholem nebo drogami nebylo v posledních letech zaznamenané, počet uživatelů Kontaktního centra výrazně klesá.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Hodnocení tohoto ukazatele je komplikované vzhledem k odkazovanému zdroji informací, jakým je NRLUD.

Od r. 2015, kdy se změnil způsob shromažďování dat, se v rámci celé ČR významně snížil počet uživatelů drog. Z hygienické praxe víme, že pokles počtu může souviset s nízkou ochotou při vykazování údajů do NRLUD. Současně s tím se mění preference při zneužívání omamných látek (převládájí závislí na alkoholu, sedativech a benzodiazepinech nad léčbou nelegálních drog).

Doporučila bych proto využít k objektivizaci údajů o drogové scéně psychiatrické a adiktologické ambulance, L/K centra a další poradny, též Policii ČR.  Lze iniciovat vlastní průzkum o drogové scéně ve městě. Kolik je injekčních uživatelů drog?  Mění se drogová scéna? Je nabízena pomoc pro osoby s problémovým užíváním alkoholu? K odpovědím na tyto otázky by mohlo být přihlíženo v dalším hodnotícím období, neboť zejména alkohol je celospolečensky podceňovanou drogou, se kterou souvisí celá řada zdravotních i socioekonomických komplikací.

 

 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Data na lokální úrovni jsme získali od Centra U Větrníku - kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené drogovou závislostí.

http://jihlava.charita.cz/zavislosti/kacko/

Ve sledovaném období došlo k mírnému poklesu celkového počtu klientů uživatelů, kteří alespoň jednou využili služeb zařízení. Oproti roku 2015 se tedy jedná o rozdíl 19 klientů. Počet klientů se v terénním programu mírně snížil a to o 16 klientů. 

Poměr mužů a žen se nezměnil. Mírně se zvýšil průměrný věk uživatelů, což připisujeme vracejícím se klientům z vězení, kteří jsou většinou staršího věku. Opět se nám oproti roku 2015 výrazně zvýšil počet kontaktů s neuživateli, kteří alespoň jednou využili služeb programu.

Příloha č. 4 - Počet uživatelů drog

 

 • 5.3.H Úmrtí zaviněná alkoholem nebo drogami ?
 • 5.3.N Uživatelé drog ?
  2016 - 240 uživatelů drog dle statistik Centra u Větrníku, Jihlava
Sebehodnocení +1

Trend je klesající. V letech 2013 - 2015 byl počet uživatelů drog přes 270, v roce 2016 je to 240 uživatelů. 

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města, bez připomínek.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V roce 2015 bylo zjištěno celkem 104 přímých drogových úmrtí v rámci celé ČR, tedy smrtelných předávkování nelegálními drogami, těkavými látkami a psychoaktivními léky, a to jak předávkování sebevražedná, tak náhodná či bez zjištěného úmyslu. Z toho bylo 44 případů smrtelných předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami. Psychoaktivní léky byly příčinou předávkování v 60 případech.

V roce 2015 byl zaznamenán výskyt jednoho přímého úmrtí vlivem drog v Moravskoslezském kraji.

Od 1.1.2016 do 31.12.2016 došlo v Kopřivnici k 505 kontaktům a 19409 výměnných injekčních setů. V roce 2016 bylo stále v popředí užívání pervitinu. Své prvenství, co se týče užívání nealkoholových drog, si však stále drží opiáty, především fentanyl, tramal a subuxol. V letních měsících narůstá  a opakovaně dochází ke zneužívání surového opia v podobě makovic. V roce 2016 bylo bohužel zaznamenáno i úmrtí osob užívající návykové látky, kteří byli klienty renarkonu.

Renarkonu nevede žádnou oficiální statistiku, která by se zabývala zaznamenáváním úmrtí osob užívajícími návykové látky. Z činnosti Renarkonu vyplývá, že počet zemřelých osob užívajících návykové látky v roce 2016 byl v počtu 4 osob na následky amfetaminu.

 

Příloha: priloha-c.-3.pdf
 • 5.3.H Úmrtí zaviněná alkoholem nebo drogami ?
 • 5.3.N Uživatelé drog ?

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Analyza_zdravotniho_stavu.pdf  (str. 32)

Příloha č. 3: Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2015.

Sebehodnocení +1

pozitivní vývoj, tj. došlo ke zlepšení situace. K dispozici jsou data od
r. 2003 do r. 2012, a to za ORP a ČR. Data za Moravskoslezský kraj nejsou zcela kompatibilní, nelze je tedy v tomto ukazateli srovnávat.

Hodnocení oponenta 0

Na základě předchozích připomínek město zajistilo informace od neziskové organizace Renarkon, která poskytuje služby osobám závislým na návykových látkách, což je pozitivní. Audit však neposkytuje dostatečnou odpověď z hlediska vývoje zneužívání návykových látek v Kopřivnici. Udává informace, které posyktla organizace Renarkon, pouze za rok 2016. Vývoj tedy nelze hodnotit a moje hodnocení - 0 - je pouze odhad. 

Protože relevantní údaje o úmrtnosti následkem užívání návykových látek nelze získat, údaj o úmrtí klienta/klientů Renarkonu (v možné souvislosti s užíváním dorg) je správně veden pouze jako doplňující a informativní.  

 

5.3.12 Disponuje město vlastním systémem sledování vybraných zdravotních rizik nebo ukazatele (např. vlastní sběr dat některých dg., prevalence či incidence, např. počet kojených dětí nad 6 měsíců apod.), která nejsou sledována ÚZIS?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

V období hodnocení nejsou sledovány žádné další nepovinné indikátory, využíváme poznatků získaných ze studie prováděné na chrudimských školách v roce 2015 Univerztitou Palackého v Olomouci, která byla podobně zaměřena jako celonárodní studie HBSC tak, aby bylo možné výsledky průzkumu vzájemně porovnat. Poznatky získané ze studie jsou využívány. Byly definovány problémové oblasti, kterým byl přizpůsoben dotační program a jsou podporovány konkrétní aktivity - viz podrobněji část 5.2.

V minulosti byly sledovány ukazatele úrazovosti v rámci projektu Bezpečná komunita, avšak přes vysokou zátěž nepřineslo sledování očekávané výstupy, proto bylo od dalšího sledování upuštěno.

O nastavení dalších nepovinných indikátorů bude komise teprve jednat ve vazbě na výsledky a závěry vyplývající z analýzy o zdravotním stavu obyvatelstva (2019).

 

Využití preventivních onkologických vyšetření (v %) - viz str. 92 analýzy, jedná se však o celorepubliková data zjištěna v rámci studie EHIS (2014). Zdroj je uveden pod  příslušnou tabulkou, takže je evidentní, že nejde o vlastní průzkum. Zkratka EHIS je pro nezasvěcené čtenáře uvedena ve vysvětlivkách. 

Pokud jde o jiná vlastní sledování - nejsou součástí Analýzy o ZS, ale jedná se např. o Zprávu o realizaci projektu Centra terénních programů zařízení Laxus, který v Chrudimi realizuje protidrogové a harm reduction programy. Tato zpráva je však uvedena v jiné části Auditu, konkrétně 5.3.11., přičemž nejde o průzkum, ale popis stavu.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

O sledování nepovinných indikátorů bude teprve jednáno při zasedání komise pro zdravotní plán města, kde budou projednávány výstupy z analýzy o zdravotním stavu obyvatelstva zpracované v letošním roce.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Doporučuji i nadále maximálně využívat všechny závěry souvisejících studií, jako je v auditu zmiňovaná studie HBSC a další

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Nesleduje se a ani není vlastní systém sledování prevalence či incidence diagnóz: Nejsou ani sledována ÚZIS.

Trend nehodnoceno

Není hodnoceno.

Doporučení - výhledově se zabývat podrobněji okolnostmi, které vedou ke zvyšování závažných úrazů, (viz nepříznivý ukazatel hospitalizovaných pro poranění a otravy)

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město nedisponuje vlastním systémem sledování zdravotních rizik nebo ukazateků. Pravidelně pro město byly zpracovány Analýzy zdravotního stavu obyvatel Jihlavy.

Všechny analýzy jsou blíže popsány v části 5.1 a jsou uveřejněny na webu Zdravého města - http://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062

V rámci vyhodnocování Zdravotního plánu má město nastaven i vlastní systém kritérií a indikátorů. V rámci vyhodnocování současného Zdravotního plánu a při přípravě nového Zdravotního plánu v roce 2018 bude zvážena možnost zavedení vlastního systému sledování dalších vybraných zdravotních ukazatelů a rizik. A to i v návaznosti na studii „Analýza zdraví a životního stylu mládeže v Kraji Vysočina“, která je v současnosti realizována Krajem Vysočina.

 

 

Sebehodnocení 0

Město nedisponuje vlastním systémem sledování zdravotních rizik nebo ukazateků.

Město se o zdravotní stav obyvatel zajímá a pravidelně nechává zpracovávat Analýzu zdravotního stavu obyvatel města Jihlavy, analýza z roku 2016 je zpracována včetně SWOT analýzy a doporuční expertů.

 

Hodnocení oponenta 0

Město prozatím nedisponuje svým vlastním systémem sledování zdravotních rizik nebo ukazatelů. Plně však využívá vyhodnocování a analýzy ukazatelů zdravotního stavu obyvatel, které nechává pravidelně zpracovat. Pozitivní je předpoklad zabývat se touto otázkou v nejbližší době s využitím již získaných dat. 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město nedisponuje žádným vlastním systémem sledovaní vybraných zdravotních rizik nebo ukazatelů.

Město doposud nepracuje s výsledky získaných dat zjištěných v rámci studie Životního stylu a zdraví dětí a mládeže.

Sebehodnocení 0

K žádnému vývoji nedošlo. Město v dohledné době neplánuje disponovat vlastním systémem sledování rizik.

Hodnocení oponenta -1

Soulad s hodnocením města. 

Pro město kategorie B není povinnost sbírat vlastní data. Ovšem jako poznámku uvádím, že město některé soubory dat má k dispozici - např. ze studie Zdraví a životní styl mládeže - a je škoda, že s nimi dále nepracuje.

5.3.13 Další indikátory k tématu
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Během desetiletí klesl počet hospitalizovaných obyvatel v ORP Chrudim na nemoci oběhové soustavy téměř o 30 %. V ČR činil pokles hospitalizací za stejné období a pro stejné diagnózy 23 %.

Tabulka: Standardizovaná hospitalizace - epizody (evr. standard) na nemoci oběhové soustavy - muži+ženy

 

 • 5.3.M Hospitalizace pro nemoci oběhové soustavy ?
  Významně klesá

viz Tabulka v textové části, kde jsou hodnoty standardizované hospitalizace (případy) za poslední 3 roky v porovnání ORP Chrudim a ČR

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Dochází k poklesu hospitalizací pro nemoci oběhové soustavy v pětiletém i desetiletém srovnání. Tento charakter vývoje je celorepublikový, avšak v ORP Chrudim je pokles trendu prudší.

Hodnocení oponenta 0
Trend ↑ zlepšující se

Bez připomínek

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Bylo by vhodné sledovat pomocí pediatrů počet kojených dětí nad 6 měsíců.

 • 5.3.M Hospitalizace pro nemoci oběhové soustavy ?
  Nesleduje se.
Trend nehodnoceno

Není hodnoceno.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Standardizovaná hospitace na nemoci oběhové soustavy v ORP Jihlava ve sledovaném období měl klesající tendenci (v roce 2008 - 2532). 

Grafy a podrobnější informace viz. Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, prosinec 2016, zpracovatel Národní síť podpory zdraví - http://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062

 • 5.3.M Hospitalizace pro nemoci oběhové soustavy ?
  v roce 2015 - 1873
Sebehodnocení +1

Standardizovaná hospitace na nemoci oběhové soustavy v ORP Jihlava ve sledovaném období má klesající tendenci, obdobnou jako trend v celé ČR, hodnoty jsou v posledních letech nižší.

Hodnocení oponenta +1

Souhlas.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V Kopřivnici dochází dlouhodobě k poklesu celkové hospitalizace, a to jak v absolutních číslech, tak ve standardizovaných hodnotách (na 100 obyvatel). Tento pokles je v souladu s republikovým trendem. Důvodem je zejména přesun léčby do domácího prostředí, snižuje se také průměrný počet dní hospitalizací v nemocnicích a léčebných zařízeních.

Celkový počet hospitalizací přepočtený na 100 000 obyvatel v ORP Kopřivnice nižší, než je průměr ČR (je třeba ovšem zohlednit také skutečnost, že přímo v ORP není nemocnice, což může mít v některých případech vliv na rozhodnutí o hospitalizaci). 

Pokud se týká hospitalizací u hlavních diagnóz mimo poranění a otravy, V ORP Kopřivnice od r. 2003 klesá trend hospitalizace z důvodů srdečně cévních nemocí.

 • 5.3.M Hospitalizace pro nemoci oběhové soustavy ?

Standardizovaná hospitalizovanost v nemocnicích 2003 – 2012

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Analyza_zdravotniho_stavu.pdf  (str. 64)

dále “Analýza zdravotního stavu obyvatel Kopřivnice – aktualizace dat 2014” – viz příloha č.5

Sebehodnocení +1

Pozitivní vývoj, tj. došlo ke zlepšení situace.

K dispozici jsou data od r. 2003 do r. 2012, a to za ORP a ČR. Data za Moravskoslezský kraj nejsou zcela kompatibilní, nelze je tedy v tomto ukazateli srovnávat.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek.

5.4 Zajištění zdravotní péče

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
...přehled aktuálních kompletních Auditů