• naše weby..
 • ..
 • .
Téma

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Porovnání měst

Zajímá Vás, jak města porovnat z pohledu udržitelného rozvoje?
Podle jakých kritérií či oblastí?
Díky těmto Auditům udržitelného rozvoje naleznete odpovědi
na otázky...

Jak témata řeší různá města?
Jak vnímají své silné a slabé stránky a jak je vidí externí experti?
Jak měří aktuální stav a s jakými daty pracují?
Kde jsou excelentní výsledky a inspirace pro ostatní?

Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost
Rozbalit všechna +

5 Zdraví

5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má na základě Analýzy a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel z roku 2016 zpracovaný Zdravotní plán města Jihlavy platný do 12/2020. V únoru 2020 město zadalo zpracování Analýzy a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel za období 2017-2018. V návaznosti na něm bude zpracován Zdravotní plán města na další období. 

Zdravotní plán města byl v minulosti vyhodnocován pouze interně v rámci jednotlivých odborů, organizací či institucí, které do něj byly zapojeny. Aktuální zdravotní plán na období 2018 - 2020 bude vyhodnocen dle metodiky NSZM formou semaforu. Finální verze bude předložena na vědomí Radě a Zastupitelstvu města během podzimních měsíců roku 2020 a zveřejněna na webu města. Práce na vyhodnocení aktuálního Zdravotního plánu jsou v současné době již ve své závěrečné fázi.    


Při zpracovávání aktualizací dalších strategických dokumentů, oborových koncepcí apod. do nich byly zapracovávány výsledky analýzy Zdravotního stavu obyvatel a místní cíle ze Zdravotního plánu.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Dlouhodobě stabilní dobrý vývoj, podložený kvalitními podklady i všemi relevantními strategickými materiály v oblasti podpory zdraví obyvatel, zejména Zdravotním plánem. Pozitivem je i kvalifikovaný přenos tématu do dalších strategických dokumentů města i do následného praktického rozhodování. Velmi pozitivně lze hodnotit pojmutí tématu "Zdraví obyvatel" v celém širokém kontextu ovlivňování a zlepšování zdraví a podmínek pro zdraví občanů města, tedy nejenom v rámci sektoru zdravotnictví.  Kladně lze také hodnotit zpracování auditu, věcné, se všemi potřebnými informacemi a relevantními odkazy, bez balastních informací.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Situace je stabilní. Nastavená spolupráce v rámci plnění aktivit Zdravotního plánu se ukázala jako prospěšná. Město díky tvorbě Zdravotního plánu spolupracuje i se zdravotnickými zařízeními a odborníky ve městě.  Zdravotní plán, ale i další strategické materiály se snaží reagovat na potřeby svých občanů a výzvy, které lze očekávat v souvislosti se zdravím v budoucnosti.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Stabilní velmi dobrý vývoj, existence zdravotního plánu i dalších strategických materiálů. Pozitivem je i kvalifikovaný přenos tématu podpory zdraví a prevence nemocí do dalších strategických dokumentů města a následně i do praktického rozhodování. "Zdraví obyvatel" je pojímáno v širokém kontextu ovlivňování a zlepšování podmínek pro zdraví a kvalitu života občanů města. Kladně lze také hodnotit věcné zpracování auditu, jsou zde uvedeny důležité a potřebné informace a také relevantními odkazy. V auditu nejsou zbytečné balastní informace, audit vykazuje snahu komplexně popsat situaci ve městě.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Problematika zdraví je zakomponována do strategických dokumentů města (Integrovaný plán rozvoje města, II. Komunitní plán sociálních služeb v ORP Velké Meziříčí). Ve městě dochází k integraci zdravotních hledisek do plánování a rozhodování. Město dosud nemá zpracovaný plán zdraví města, avšak v současné době je již zpracovaná Analýza zdravotního stavu obyvatel a Zdravotní plán města je tvořen za pomoci odborné veřejnosti.


Podrobné informace ohledně zdravotního plánu města zpracovány v otázce 5.1.1.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Bez zásadních připomínek, město v průběhu auditu doplnilo na základě připomínek text a potřebné náležitosti, dobře spolupracovalo.  Audit je nyní zpracován poměrně kvalitně se snahou popsat komplexně danou situaci ve městě. Bude třeba, aby se město zaměřilo na kvalitní zpracování Zdravotního plánu a promítlo do něj veškeré priority a cíle potřebné pro zlepšování zdraví a kvality života obyvatel, které budou vycházet z podrobné analýzy zdravotního stavu obyvatel a z reálných a praktických skutečností a dosavadních zkušeností. Zdraví obyvatel a jeho ochrana a podpora jsou již nyní promítnuty do některých strategických dokumentů města, město podporuje pro obyvatele i kvalitní a dostupnou zdravotní péči.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Problematika zdraví je provázána do strategických dokumentů města. Snažíme se o integraci zdravotních hledisek do plánování a rozhodování. Podkladem pro to je nám Analýza zdravotního stavu obyvatel města Chrudim a Zdravotní plán města Chrudim. Zdravotní plán vychází z cílů Zdraví21/Zdraví2020. V červnu byl schválen radou města i nový Zdravotní plán na období 2019 - 2021. Touto problematikou se zabývá pracovní skupina ke Zdravotnímu plánu složená z odborníků na tuto oblast, v roce 2019 byla doplněna. Tato pracovní skupina vytipovává největší problémy, které vycházejí z Analýzy o zdravotním stavu obyvatel a stanovuje opatření k jejich zlepšení. Oblast zdraví je provázána do dotací a grantů města Chrudim. Touto podporou především škol a NNO se snažíme o zvyšování efektivity realizovaných opatření.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Problematika ochrany a podpory zdraví obyvatel je ve městě dlouhodobě integrována do politik a rozhodovacích procesů města prostřednictvím strategických dokumentů. Vzhledem ke změnám ve vedení města došlo k vyhodnocení základního strategického dokumentu v této oblasti, tj. Zdravotního plánu, a k jeho aktualizaci až během doby hodnocení auditu. V současnosti je nový Zdravotní plán města Chrudim zpracovaný a město tak má k dispozici veškeré potřebné strategické dokumenty pro oblast ochrany a podpory zdraví svých obyvatel. 

Část auditu 5.1 je zpracována autory auditu důkladně a podrobně, někdy ve snaze o precizní popis dochází až k opakování stejné informace ve více odpovědích, což poněkud zhoršuje přehlednost textu.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Problematika zdraví je zakomponována do strategických dokumentů města. Ve městě dochází k integraci zdravotních hledisek do plánování a rozhodování na základě Analýzy zdravotního stavu obyvatel města Litoměřice a na základě Zdravotního plánu. Zdravotní plán vychází z cílů Zdraví21/Zdraví2020. Touto problematikou se zabývá pracovní skupina ke Zdravotnímu plánu složená z odborníků na tuto oblast. Tato pracovní skupina definuje TOP problémy, vycházející ze Zdravotního plánu a dále stanovuje opatření k jejich zlepšení, tato opatření jsou každoročně vyhodnocována. Dále je oblast zdraví součástí dotačních programů města Litoměřice, čím se město snaží o zvyšování efektivity realizovaných opatření.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Zdravotní plán vytváří v Litoměřicích expertní pracovní skupina, která byla v roce 2015 rozšířena o nové lékařské kapacity. V plánování se zohledňovaly potřeby vyplývající z pravidelných veřejných fór, sociologických průzkumů, analýzy zdravotního stavu obyvatel z roku (2011) a dalších koncepčních materiálů. Došlo k navýšení finanční částky na Podporu sociálních a zdravotních aktivit.

Zdravotní plán se zaměřil na 3 hlavní priority, které se daří průběžně plnit a vyhodnocovat. Oproti předchozímu hodnocení došlo k přehlednějšímu zpracování plnění zdravotního plánu, doporučení oponenta auditu z roku 2015 byla akceptována.

 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
5.1.1 Dochází k systematickému plánování zdravotních služeb v souvislosti s problémy zdraví obyvatel ve městě?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Statutární město Jihlava se zabývá systematickým plánováním a analyzováním zdravotních služeb a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných fór a komunitního plánování.

Statutární město Jihlava v pravidelných časových intervalech zpracovává Analýzu a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města a zpracovává Zdravotní plán města.

 

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města Jihlavy byla zpracovaná v letech 2010, 2014 a 2016

https://www.jihlava.cz/analyzy-zdravotniho-stavu-obyvatel-jihlavy/d-523714/p1=104062

 

V únoru 2020 proběhlo prostřednictvím NSZM zadání zpracování nové Analýzy a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města za roky 2017 a 2018, které bude vypracováno nejpozději do 30. 6. 2020. Jakmile bude tato Analýza k dispozici, budou její výsledky zapracované do tohoto dokumentu.

 

Město také zpracovává Zdravotní plán města Jihlavy

 

https://www.jihlava.cz/zdravotni-plany-mesta-jihlavy/d-523718/p1=104062

 

 

V současnosti používaný Zdravotní plán města je platný do konce roku 2020. V návaznosti na nově zadané zpracování Analýzy a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel bude v druhé polovině roku 2020 zahájen proces zhodnocení stávajícího Zdravotního plánu a zahájena tvorba Zdravotního plánu na další období. 

 

Při vyhodnocování, aktualizaci a zpracování Zdravotního plánu spolupracovalo Zdravé město Jihlava v minulosti s odbornými partnery z oblasti zdravotnictví a souvisejících služeb - odbor sociálních věcí, odbor školství, kultury a tělovýchovy MMJ, Krajským úřadem - odbor zdravotnictví, koordinátorkou Zdravého kraje Vysočina, Nemocnicí Jihlava, Státním zdravotním ústavem, MZ ČR, Zdravou Vysočinou, Krajskou hygienickou stanicí, Oblastním spolkem Českého červeného kříže Jihlava, VZP ČR, Zdravou školou ZŠ Březinova apod.

 

Strategické dokumenty jsou pro veřejnost snadno dohledatelné na webových stránkách města

 

https://www.jihlava.cz/strategicke-dokumenty/ms-104060/p1=104060

 

Při zpracování a aktualizaci dalších strategických dokumentů, oborových koncepcí apod. jsou do nich zahrnovány výsledky analýzy Zdravotního stavu obyvatel a místní cíle ze Zdravotního plánu.

Ve Strategickém plánu rozvoje města Jihlavy do r. 2020 jsou 4 prioritní oblasti; tématem zdraví se zabývá Prioritní oblast B – Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost.

Specifický cíl: B2. Zvýšení povědomí občanů města o zdravém životním stylu a významu prevence

Opatření: B2.1 Rozšířit a efektivně koordinovat programy prevence zaměřené na osoby ohrožené sociálním vyloučením, děti a mládež

Opatření: B2.2 Naplňovat a pravidelně aktualizovat Plán zdraví a kvality života

Opatření: B2.3 Podporovat zviditelnění národních a mezinárodních zdravotnických kongresů konaných v Jihlavě

http://www.jihlava.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta-jihlavy/d- 500097/p1=72158

Strategický plán města je vyhodnocován a aktualizován ve dvouletých cyklech. V rámci aktualizace jsou vždy zohledněny aktuální analytické a strategické dokumenty města včetně Auditu udržitelného rozvoje, Analýzy zdravotního stavu obyvatel Jihlavy a Zdravotního plánu města Jihlavy.

https://www.jihlava.cz/plneni-strategie/d-505415

V Územním plánu města Jihlavy jsou respektovány cíle stanovené relevantními strategickými dokumenty. Problematice sociální oblasti a zdravotnictví se věnuje kapitola III 2.5. https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=510448

Komunitní plán sociálních služeb města Jihlavy byl schválen Zastupitelstvem města v červnu 2016 usnesením č. 221/16-ZM

http://www.jihlava.cz/komunitni-planovani-ve-meste-jihlave/d- 333816/p1=80511

Nedílnou součástí komunitního plánu je Příloha poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících služeb. Tato příloha se každoročně aktualizuje.

 

 

Ve městě působí od roku 2011 Komise PZM a MA21.

Více informací o složení a činnosti Komise PZM a MA21 na webu Zdravého města -

http://www.jihlava.cz/komise-pzm-a-ma21/ds- 56274/p1=106089

https://www.jihlava.cz/zapisy-z-jednani-komise-projektu-zdrave-mesto-a-mistni-agendy-21/ds-57033

 

Zdravé město Jihlava má od roku 2013 nastaven dotační program, který podporuje společensky prospěšné aktivity otevřené veřejnosti, které: propagují Zdravé město Jihlava, MA21, uplatňují principy trvale udržitelného života, podporují toleranci a snižováni předsudků, posilují pocit sounáležitosti s městem, posilují zapojování občanů do veřejného života, propagují zásady zdravého životního stylu, vytvářejí podmínky pro volnočasové aktivity mládeže, zapojují sociálně vyloučené občany, navazují na Problémy definované na Fórech Zdravého města či další veřejné diskuse či na Zdravotní plán města Jihlavy a Audit udržitelného rozvoje.

Na dotační titul bylo v letech 2018, 2019, 2020 alokována částka ve výši 400.000 Kč.

 • 5.1.C Kompetence města (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel ?
  ANO
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO

5.1.A

Plánování zdravotních a souvisejících služeb probíhá na základě průběžných analýz zdravotního stavu obyvatel Jihlavy a na základě veřejných diskusí s obyvateli města (např. Fórum ZM, Fórum mladých apod.).

5.1.C

Členové Komise PZM a MA21, partnerské organizace ve městě zabývající se zdravotnictvím a souvisejícími službami

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Statutární město Jihlava má zpracovaný Zdravotní plán města Jihlavy a v pravidelných časových intervalech zadává zpracování Analýzy zdravotního stavu obyvatel. Zjištěné výsledky zohledňuje při plánování a rozhodování o dalším rozvoji města.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Bez připomínek. Dlouhodobě stabilní dobrý vývoj, podložený kvalitními podklady i strategickými materiály v oblasti zdraví obyvatel. Pozitivem je také kvalifikovaný přenos tématu do dalších strategických dokumentů města.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Kopřivnice nemí poskytovatel zdravotních služeb ani zřizovatel žádného zdravotnického zařízení. Zdravotní služby ve městě může ovlivnňovat pouze nepřímo.

Město Kopřivnice od roku 2014 systematicky přistupuje k plánování zdravotních a souvisejících služeb prostřednictvím Zdravotního plánu města Kopřivnice, který vychází z Analýzy zdravotního stavu. V roce 2017 byl tento Zdravotní plán aktualizován (schválen 16.03.2017 v ZM) navazuje na původní dokument. V roce 2019 probíhaly přípravy k sestavení Zdravotního plánu města Kopřivnice na období 2020-2022 (zastupitelstvo jej bude schvalovat na svém jednání v únoru 2020).

S problematikou zdraví souvisí taktéž další strategické materiály města:  III. střednědobý plán sociálních služeb města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice a Ženklava na období 2018-2021, Plán zdraví a kvalita života služeb, Akční plán…,  Zimní krizový plán a další.

Ročně bývá problematika zdraví a zdravotních služeb řešena s veřejností na veřejném projednání Desatera problémů města Kopřivnice (Fórum Zdravého města), a to zejména ve vztahu k preventivním programům zaměřených na návykové látky či zlepšování infrastruktury pro zdravý životní styl.

V rámci pravidelně realizovaných průzkumů mezi obyvateli města, které jsou prováděny každé dva roky se město dotazuje svých obyvatel jak jsou spokojeni se zdravotními službami. Z posledního průzkumu z roku 2018 vyplývá, že spokojeno je 52,7 % respondentů a nespokojeno 9 % respondentů. Ostatní vyjádřili svou spokojenost jako střed. 

Městský úřad neeviduje žádný odbor, který by se výhradně zabýval řešením problematiky zdraví. Oblast je zaštítěná aktivitami Zdravého města a MA 21, dále také Odborem sociálních věcí a zdravotnictví; Odborem školství, kultury a sportu; Odborem životního prostředí. 

Město je v kontaktu s největším poskytovatel zdravotních služeb ve městě - Therápon98, a.s., který poskytuje převážně ambulantní zdravotní služby, rehabilitaci, následnou lůžkovou péči, pobytovou službu sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení, pečovatelskou službu a domácí zdravotní péči. Průběžně s tímto zařízením konzultuje nedostatek některých odborností, zejména zubních lékařů.

Dále je město v kontaktu s největšími zdravotními pojišťovna působícími na území města a průběžně s nimi konzultuje problematiku nedostatku některých odborností na území města - zubní lékaři, psychiatrie (v r. 2019 vznik nové soukromé ambulance na území města).

 • 5.1.C Kompetence města (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel ?
  0
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  Odkazy na dokumenty a tiskové zprávy
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V roce 2019 byla zpracována Analýza zdravotního stavu obyvatel Kopřivnice a došlo k aktualizaci Zdravotního plánu.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Bez připomínek. Dlouhodobě stabilní dobrý vývoj, město od roku 2014 systematicky přistupuje k plánování zdravotních a souvisejících služeb prostřednictvím Zdravotního plánu, který je nyní na roky 2020-22, a který vychází z Analýzy zdravotního stavu. Existují další provázané strategické materiály, uskutečňují se pravidelná Fóra i průzkumy mezi obyvateli města.

Doplněna poznámka či dotaz: Z velkého množství definovaných cílů, opatření či aktivit uvedených ve Zdravotním plánu na roky 2020-2022 není zřejmé, které oblasti či cíle jsou stanoveny jako prioritní. Pokud jsou stanoveny, je třeba toto do auditu doplnit. Pokud ne, uvést, proč nejsou priority stanoveny.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Velké Meziříčí má v plánu se od roku 2019 zabývat touto problematikou a přistoupit k plánování zdravotních a souvisejících služeb prostřednictvím Zdravotního plánu města Velkého Meziříčí. Tento bude vycházet z Analýzy zdravotního stavu https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/analyza-zdravotniho-stavu , která byla zpracována v první polovině roku 2019. S problematikou zdraví souvisí taktéž další strategické materiály města. 

Zdravotní plán je zpracován, jako další krok bylo na měsíc březen svoláno komunitní projedníní, bohužel pandemie vše zdržela o cca 6 měsíců. Veřejné projednání je plánováno na začátek září. Pak by měli následovat další kroky tak, aby byl Zdravotní plán do konce roku schválen.

Zdravotní plán města Velkého Meziříčí: již v roce 2019 jsme plánovali a předpokládali, že Zdravotní plán města bude dokončen do konce prvního pololetí roku 2020. Již v září 2019 proběhla první schůzka MVDr. Janovské - metodika pro zpracování Zdravotního plánu s vedením města, kde bylo vše vysvětleno a probrány dotazy. Byla vytvořena pracovní skupina zahrnující širokou odbornou veřejnost včetně zástupců zastupitelstva města a první zasedání proběhlo 27.11.2019. Na Zdravotním plánu a souvisejících dokumentech se intenzivně pracovalo a druhé zasedání proběhlo 20.1.2020. Po zasedání pracovní skupina opět zpracovala veškeré podklady tak, aby proběhlo veřejné projednání 10.3.2020, poté se měla sejít pracovní skupina potřetí a do poloviny roku 2020 byl předpoklad, že bude Zdravotní plán schválen. Bohužel na počátku března se objevil koronavirus v České republice, veřejné projednání bylo zrušeno, bylo plánováno, že proběhne v červnu. Ani tento termín však vzhledem k probíhající situaci nebyl vedením města schválen jako vhodný. Poslední termín veřejného projednání je stanoven na 24.9.2020 a je předpoklad, že Zdravotní plán bude schválen do konce roku 2020. 

Zdravotní plán již obsahuje konkrétní aktivity, co se týká jak ochrany podpory veřejného zdraví, prevence nemocí, ale i aktivity podporující zlepšování kvality života občanů, případně zkvalitňování zdravých životních podmínek.


Integrovaný plán rozvoje města Velké Meziříčí, který je v současné době aktualizován a na konci roku 2020 schválen zastupitelstvem města.

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty6%20-%20IPRM%202013%20-%202020.pdf

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/aktuality/11720-radnice-ziskala-5-6-milionu-korun-z-evropskeho-socialniho-fondu

Plán rozvoje sociálních služeb města Velké Meziříčí na období 2015 - 2016

https://www.velkemezirici.cz/dalsi-instituce/socialni-sluzby/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/9428-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-mesta-velke-mezirici-na-obdobi-2015-2016

Adresář poskytovatelů sociální služeb na území města Velké Meziříčí

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/Sociln_sluby/Adresar_pss_2015-05.pdf

Elektronický katalog sociálních služeb

http://socialnisluzby.velkemezirici.cz/

Analýza uživatelů sociálních služeb v ORP Velké Meziříčí

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/Sociln_sluby/Anal%C3%BDza_u%C5%BEivatel%C5%AF_soci%C3%A1ln%C3%ADch_slu%C5%BEeb_v_ORP_Velk%C3%A9_Mezi

%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD_______________2017.pdf

II. Komunitní plán sociálních služeb ORP Velké Meziříčí, který byl zpracován na léta 2018 -2020.

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/odbor_socialni/II_KPSS_ORP_VM_fin%C3%A1ln%C3%AD_verze.pdf


 

Vzhledem k tomu, že II. Komunitní plán ORP Velké Meziříčí pozbývá účinnosti byl v měsíci dubnu 2020 odstartován v rámci projektu OPZ Projekt aktualizace plánu sociálních  služeb na léta 2021-2023.

Každoročně bývá problematika zdraví a zdravotních služeb řešena s veřejností na veřejném projednání Desatera problémů města Velké Meziříčí, zde se diskutují problémy, jako např. nedostatek zubních lékařů (město Velké Meziříčí na svoje náklady nechalo vybudovat dvě zubní ordinace v prostorách ZŠ Sokolovská a tyto za zvýhodněných podmínek pronajímá zubním lekářům, pro nové zubní lékaře nabízí městský byt), nedostatek očních lékařů, zvýšení bezpečnosti chodců, protidrogová prevence, ...

Městský úřad nedisponuje odborem, který by se výhradně zabýval řešením problematiky zdraví. Oblast je částečně zajišťována aktivitami Zdravého města a MA 21, dále odborem sociálních věcí a zdravotnictví, odborem školství a kultury a odborem životního prostředí.

Postupujeme standardním způsobem, dle metodiky NSZM, tzn. Veřejné fóum, ověření pomocí ankety, veřejnost je poté seznámena s výsledky pomocí všech informačních kanálů (noviny do každé schránky, web, ...). Výsledky jsou  probírány na radě města i zastupitelstvu města, jsou přijímana usnesení a veřejnost je vždy další rok na začátku veřejného fóra seznámena s tím jakého progresu bylo dosaženo v bodech veřejností označených za nejdůležitější v minulém roce. Některé body lze splnit jednoduše, některé viz. obchvat jsou běh na delší trať, které mnohdy není město schopno samostatně řešit....


https://www.velkomeziricsko.cz/vsehochut/7528-propojeni-cyklostezek-a-nedostatek-lekaru-trapi-obcany-mesta

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/12265-propojeni-cyklostezek-a-nedostatek-lekaru-trapi-obcany-mesta

https://www.dataplan.info/img_upload/708c0d2a3db450506eea851d4be7d1b2/rocni-akcni-plan-zdraveho-mesta-velke-mezirici-a-ma21-2020.pdf

https://www.dataplan.info/img_upload/708c0d2a3db450506eea851d4be7d1b2/hodnotici-zprava-za-rok-2019.pdf

https://www.dataplan.info/img_upload/708c0d2a3db450506eea851d4be7d1b2/hodnotici-zprava-plan-aktivit-2018.pdf

 

V oblasti zdraví a zdravotního stylu byl v rámci Veřejného fóra občany kritizován nedostatek zubních, očních, ale i dalších odborných lékařů ve městě. Město vedlo poměrně intenzivní jednání s Krajem a s VZP. Již v prosinci roku 2019 vyčlenilo město částku 1,2 mil. kč v rozpočtu města na stipendia pro studující lékaře, kteří by se zavázali zřídit si ve VM praxi, na vybavení ordinací,... Město je připraveno poskytnout služební byt pro odborného lékaře, který by se ujal odborné praxe ve městě.

Podařilo se vyjednat a zřídit ve městě ordinace dermato-venerologa a z výše uvedené částky mu byl schválen dar na pořízení digitálního dermatoskopu. O dalších lékařích se vedou jednání. Na Domě zdraví byly dále obsazeny 2 zubní ordinace zubními lékaři.

Postupně jsou doplňovány hnízda s lavičkami (revitalizace veřejné zeleně a doplnění lavičkami před ZUŠ, obdobně se postupovalo před budovou ZŠ Sokolovská.) Postupně jsou doplňovány lavičky na nábřežní komunikaci hojně využívané cyklisty i chodci k procházkám.

Co se týče farmářských trhů, jsme ve velmi úzkém kontaktu a jednání s místním občanem, panem Jonákem, držitelem značky Klasa -a majitelem společnosti Olejový mlýn Petráveč. V letošním roce proběhla pouze jedna akce Festival kmínu, kde se zúčastnilo množství farmářů. Vzhledem ke koronaviru se letos neuskutečnily farmářské trhy v pravidelném rytmu. Příští rok je v plánu ve spolupráci s panem Jonákem tyto pravidelné trhy zajistit. https://www.velkomeziricsko.cz/kultura/6322-festival-ceskeho-kminu-zazil-svoji-premieru-v-sobotu-22-cervna-na-namesti-ve-velkem-mezirici


Osvěta: V rámci pravidelně se opakujících kampaní se zaměřujeme i na problémy, které trápí naše obyvatele tj. na nemoci oběhové soustavy, tak i na prevenci a odhalování zhoubných nádorů. Osvěta probíhá například v průběhu Dnu zdraví ve stanech dvou největších poskytovatelů zdravotních služeb v ORP, tj. Dům zdraví (největší ambulantní poskytovatel zdravotnických služeb) a Nemocnice svaté Zdislavy Mostiště. Tito poskytují zájemcům kompetentní informace, i co se týče aktuálních otázek města, tj. nádorových onemocnění a nemocí oběhové soustavy a k rozebrání jsou osvětové letáky. Tamtéž se prezentuje také Klub naděje, největší neziskovka sdružující onkologické pacienty, ta v průběhu kalendářního roku provádí i velkou spoustu přednášek pro členy i veřejnost (nedisponují webovými stránkami). Dlouholetá předsedkyně Klubu naděje získala za příkladnou osvětovou práci nejvyšší ocenění Kraje Vysočina: https://www.novinyvm.cz/16683-kvetuse-dolezalova-zakladatelka-klubu-nadeje-ziskala-krajske-oceneni.html

https://www.jupiterclub.cz/udalosti/prednasky-vzdelavaci-porady/153790-zdravy-zivotni-styl-co-bere-mou-vuli-se-hybat

https://www.jupiterclub.cz/udalosti/prednasky-vzdelavaci-porady/153721-zdravy-zivotni-styl-fermentovani-zeleniny

https://www.jupiterclub.cz/udalosti/sportovni-akce/153760-dny-zdravi-s-pohybem-a-chuzi-s-holemi-nordic-walking

Město pro rok 2020 mělo v plánu daleko větší osvětu než v minulých letech, pro své aktivity získalo i lukrativní místnost v centru města přístupnou i pro tělesně postižené (bývalá restaurace Obecník) a proběhli zde i první úspěšné akce Zdravého města. Např. Den mateřského jazyka, zaměřený především na předškolní a školní mládež s logopedickými vadami s praktickými tréninky https://www.novinyvm.cz/17221-zdrave-mesto-poprve-oslavilo-mezinarodni-den-materskeho-jazyka.html, Den pro ženu - s poradenstvím zaměřeným na ženy. Bohužel od března zasáhla naši republiky pandemie koronaviru a poté bylo velmi obtížné plánovat "setkávací osvětové a školící aktivity". Tyto nově rozjíždíme od září především v rámci kampaní (Dny zdraví  ve stanech dvou největších poskytovatelů zdravotních služeb v ORP, tj. Dům zdraví (největší ambulantní poskytovatel zdravotnických služeb) a Nemocnice svaté Zdislavy Mostiště. Tito poskytují zájemcům kompetentní informace a k rozebrání jsou osvětové letáky)

https://www.velkemezirici.cz/component/content/article/1218-slideshow/12327-dny-zdravi-2020

https://www.novinyvm.cz/18151-prijdte-se-na-namesti-dozvedet-o-ekologii-i-neco-o-svem-zdravi.html

Dny záchranářů - letos co se týče zdravotníků zaměřený na nepřímou srdeční masáž a především na osvětu týkající se covidu, včetně ukázek. https://www.velkemezirici.cz/component/content/article/1218-slideshow/12332-den-zachranaru-2020

Evropský týden mobility - pohybové aktivity https://www.velkemezirici.cz/component/content/article/1218-slideshow/12333-evropsky-tyden-mobility-2020

Trochu s obavami sledujeme čísla nakažených v rámci ČR, je jisté, že nakažených bude dále přibývat a těžko se nám odhaduje, jak moc budou vyhlašována restriktivní opatření a jak se případně budou chovat obyvatelé, i když budou moci některé přednášky navštěvovat, ale jestli se jich z preventivních důvodů zúčastní ????

 • 5.1.C Kompetence města (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel ?
  Ano spolupráci se zastupiteli lékaři, spolupráce s lékaři z Domu zdraví
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  Ano

Plánování zdravotních a souvisejících služeb probíhá na základě veřejných diskuzí (např. Fórum zdravého města) a na základě dosud uskutečněných analýz a v budoucnu bude probíhat i na základě nově zpracovaného Zdravotního plánu. A dále strategického plánu rozvoje města na roky 2021 - 2028, kde probíhá jeho nové zpracování včetně akčního plánu.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Systematické plánování zdravotních služeb je obsahem strategických plánů města, viz. 5.1.1.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Bez zásadních připomínek. Město sice nemá Zdravotní plán (ZP), ale avizuje jeho zpracovávání, předpokládám, že dopracování i schválení by mělo proběhnout ještě v letošním roce, k čemuž by se mělo město i v auditu zavázat. Město má strategické dokumenty (v auditu jsou odkazy), jejichž součástí jsou zdravotnické služby. Nicméně upozorňuji na to, že „zdraví obyvatel“ nejsou pouze zdravotnické služby, ale také ochrana a podpora veřejného zdraví vč. prevence nemocí, vytváření a zkvalitňování zdravých životních podmínek, vytváření podmínek pro zdravý životní styl občanů a zlepšování kvality života, a to napříč komunit i věku. Z dokumentů postrádám např. Akční plány zlepšování MA21 a jejich plnění či vyhodnocení nebo Udržitelný plán mobility. Doporučuji zamyslet se, zejména do budoucna i nad volbou indikátorů. Ty by měly být nastaveny tak, aby se dal vývoj, plnění atd. reálně a objektivně vyhodnotit. V textu je též mj. uvedeno, že plánování probíhá na základě veřejných diskuzí (např. Fórum zdravého města), ale nikde jsem nenašel odkaz, jaké závěry veřejné diskuze a Fóra přinesly a jak na ně město reagovalo.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Poprvé byl zdravotní stav obyvatel zanalyzován v roce 2007, kdy vznikla dle metodiky MZČR a NSZM ČR ve spolupráci s KHS a ZÚ Analýza zdravotního stavu obyvatel města Chrudim - 2007.

Tento materiál byl prvním dokumentem, který se věnoval zdravotnímu stavu obyvatelstva města Chrudim. K jeho posouzení v kontextu regionu Chrudimska, celého Pardubického kraje i celé České republiky byla využita data získaná z ÚZIS Praha i z krajského pracoviště Pardubice. Doplňující informace byly získány z Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích. Na Profil zdraví následně navázalo zpracování a realizace Zdravotního plánu města, který určuje dlouhodobé priority města Chrudim v oblasti podpory zdraví a zlepšování zdravotního stavu obyvatel města.

Na další období byla zpracována Analýza zdravotního stavu obyvatel v roce 2014, byla vypracována SZÚ. Jednalo se o druhou část analýzy zdravotních ukazatelů pro město Chrudim. Oproti první analýze bylo rozšířeno období dostupnosti dat přímo pro samotné město.

http://www.chrudim.eu/StaticFiles//cs/download/zdrave-mesto/analyza_zdravotniho_stavu_chrudim_2015.pdf

Na základě tohoto dokumentu proběhla v pracovní skupině pro Zdravotní plán aktualizace Zdravotního plánu města Chrudim na roky 2015 – 2018 https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/strategie/zdravotni-plan-mesta-chrudim-2015-2018

Priority stanovené ve Zdravotním plánu byly konzultovány i v Komisi sociální a zdravotní, která je z 90% tvořena lékaři.

Zdravotní plán na období 2015 - 2018 je schválen ZM, jsou nastaveny komunitní indikátory. Je stanoven optimální směr, zodpovědná osoba a popis indikátoru.

Řešení problémů prolíná Komunitním Plánem zdraví a kvality života a Komunitním plánem sociálních služeb. Při komunitním plánování se objevují i problémy, které nejsou v pravomoci města. Tyto jsou řešeny ve spolupráci s Pardubickým krajem.

Analýza zdravotního stavu byla vydána také v tištěné podobě a následně distribuována na Informační centrum, členům komise ZM a MA 21, školám, NNO a dalším zájemcům. Veřejnost byla informována prostřednictvím Chrudimského zpravodaje. 

V roce 2019 proběhlo zpracování nové Analýzy zdravotního stavu obyvatel. Ta volně navazuje a doplňuje Zprávu o zdravotním stavu obyvatel v Pardubickém kraji vypracovanou v roce 2018.

http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=9680

Základním zdrojem použitých dat je Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). V rámci stávající pracovní skupiny pro Zdravotní plán města proběhlo jeho vyhodnocení - viz. příloha. Na základě výsledku Analýzy zdravotního stavu obyvatel a vyhodnoceného Zdravotního plánu za uplynulé období byl se staven nový Zdravotní plán na období 2019 - 2021. Ten byl představen v komisi sociální a zdravotní a byl schválen. V červnu byl schválen radou města. Zastupitelstvo města ho bude schvalovat v září 2019. 

Byla doplněna a schválena radou města pracovní skupina pro Zdravotní plán na období 2019 - 2021 o další odborníky.

Komunitní plánování sociálních služeb

Proces KPSS ve městě probíhá od roku 2002. Za dobu trvání komunitního plánování se podařilo rozvinout širokou síť služeb sociálních a služeb souvisejících.

Komunitní plán byl zpracován na základě Analýzy potřebnosti sociálních služeb, kterou si město nechalo zpracovat.

Všechny informace o komunitním plánování jsou obsaženy na webových stránkách

Mapování potřeb aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny v ORP za období 2016 - 2017. http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=9110

http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=9112 - podrobná zpráva

Plánování s veřejností 

Každoročně je problematika zdraví a zdravého životního stylu, sportu i sociální oblasti součástí veřejného projednání Desatera problémů města - forma kulatého stolu. Vzhledem k tomu, že problematika zdraví prolíná všemi oblastmi života lze říci, že i téma zdraví je s veřejností projednáváno pravidelně (vazba na oblast zdravého životního stylu, dopravy, životního prostředí apod.).

Od roku 2016 máme zpracován nový Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudim 2015 - 2030. Oblast zdraví je součástí Rozvojové oblasti C - Sociálně - společenská oblast (sociální oblast, zdraví, vzdělávání, kultura, sport, volnočasové aktivity).

Grafické zpracování strategie: http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=6659

Město Chrudim je členem MAS Chrudimsko, z.s.(předsednické město). V rámci MAS jsou také finančně podporovány organizace s projekty, které se týkají oblasti zdraví. Např. podpora senior taxi služby ve městě, podpora NNO Péče o duševní zdraví - program prevence hospitalizace, zvýšení dostupnosti a kvality terénních služeb pro závažně duševně nemocné - nákup auta, prorodinná opatření - příměstské tábory, Šance pro Tebe - Dejme šanci pracovat - podpora znevýhodněných skupin obyvatel na trhu práce, Kruh zdraví - podpora sociálního podnikání, komunitní centra, modernizace vybavení Farní charity Chrudim - pro poskytování sociálních služeb. Tyto projekty byly vytipovány na základě vypracované strategie území, která je v souladu se strategií města.

V rámci MAP II - Místní akční plán vzdělávání na území ORP Chrudim - cílem je analýza potřeb škol, vypracování strategie pro tuto oblast. Zde jsou také podporovány projekty , které realizují NNO - např. mezigenerační projety, mobilní tým - logoped a speciální pedagogové v rámci ORP, exkurze a vzdělávání pedagogů, rodičů, veřejnosti i z oblasti zdraví a sociální problematiky.

Na základě provedené analýzy v roce 2015 HBSC se podařilo v oblasti prevence šikany na školách zakomponovat do rozpočtu města stálou položku, kterou je podporována NNO Semiramis, která se ZŠ spolupracuje. V rámcu grantů jsou podporovány i další NNO, které se zabývají problematikou šikany a dalších negativních jevů.

V rámci realizace MAP II je vytvořen mobilní tým složený ze speciálních pedagogů a logopedky. Cílem je zvýšení informovanosti veřejnosti (hlavně rodičů) v oblasti inkluze a jiného přínosu v rámci jejich zvýšení motivace a způsobů zapojení do problematiky vzdělávání a výchovy.

Využití expertního týmu je ověření nového způsobu odborného poradenství v území, které si klade za cíl urychlit proces implementace inkluzivních opatření v území a uspokojit poptávku pedagogů po odborné pomoci při správném nastavení plánu péče o dítě díky zpřesnění identifikace jeho potřeb, které povede k volbě vhodné intervence u žáků se speciální výchovnou podporou. Od září 2019 bude tento tým se specializovat na identifikaci nadaných dětí.

V únoru 2019 proběhl Workshop s výměnou zkušeností s Dr. Lidmilou Pekařovou na téma "Autorita učitele a kázeň, osobnost učitele a žáka, vztah rodiny a školy". Navštívilo ho na 160 účastníků.

více o projektu na http://www.chrudim.eu/mistni%2Dakcni%2Dplan%2Drozvoje%2Dvzdelavani%2Dii%2Dv%2Dorp%2Dchrudim/d-9252/p1=1945

 • 5.1.C Kompetence města (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel ?
  ano
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město disponuje v současnosti s aktuálně zpracovanou Analýzou zdravotního stavu obyvatel města (ORP), která umožňuje pracovat s posledními dostupnými daty a vývojovými trendy. Na výsledky této analýzy navážeme v letošním roce přípravou nového zdravotního plánu a předpokládáme její využití i ve strategických dokumentech.

Komunitní plán zdraví a kvality života - je vyhodnocován každoročně v rámci 10P. Prezentace s postupem řešení problému je dostupná na webových stránkách města.

Zdravotní plán je vyhodnocován sestavenou sadou indikátorů, jednou za tři roky je předložen ZM společně s návrhem nového Zdravotního plánu. V současné době připravila pracovní skupina pro Zdravotní plán vyhodnocení plánu za roky 2015 - 2018 a sestaven byl plán na další období. Nový zdravotní plán města 2019 - 2021 byl schválen radou města v červnu. Tato situace nastala vzhledem ke změnám ve vedení města po komunálních volbách.

V rámci fungování města Chrudim v MAS Chrudimsko, z.s. a MAP II dochází k propojení strategických dokumentů napříč územím ORP, jsou finančně podporovány projekty i z oblasti zdraví a sociální problematiky.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Bez zásadních připomínek - hodnocení viz celkové hodnocení oblasti 5.1. Jako pozitivní hodnotím větší zapojení zdravotnických pracovníků (lékařů ad.) do procesu plánování ve srovnání se situací při posledním auditu.  

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Analýza zdravotního stavu obyvatel

Město Litoměřice za podpory NZSM ČR, Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje (KHS ÚK) nechalo v roce 2007 zpracovat analýzu zdravotního stavu obyvatel města Litoměřice. Tato analýza informuje o zdravotním stavu, vývoji, struktuře obyvatel, úmrtnosti, nemocnosti a podobně. Analýza byla zpracována na základě dat poskytnutých Českým statistickým úřadem, Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR a Zdravotním ústavem. V roce 2014 byla vypracována KHS ÚK druhá Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Litoměřic. Došlo k porovnání vývoje od roku 2007 vzhledem k úrovni ČR a Ústeckého kraje. Na základě této analýzy došlo k přípravě aktualizace Zdravotního plánu z roku 2008.
V roce 2016 byla provedena aktualizace analýzy zdravotního stavu obyvatel na základě expertní hodnotitelky za oblast zdraví. Byly doplněny číselné údaje ke grafům a dopracovány komentáře. Vzhledem k tomu, že se neaktualizovala data, nedošlo ke zjištění nových informací, nepromítla se tato aktualizace do změn ve Zdravotním plánu. Analýza byla vydána také v tištěné podobě a následně distribuována OSVaZ, zdravotní a sociální komisi, školám, Nemocnici Litoměřice a privátním lékařům.
V roce 2018 se plánuje aktualizace Analýzy zdravotního stavu obyvatel, kdy půjde zejména o aktualizaci uvedených dat. Aktualizovaná verze se promítne i do aktualizace Zdravotního plánu.

http://komplanlitomerice.cz/article/analyza-zdravotniho-stavu-obyvatel-mesta-litomerice/383/4/0

Komunitní plánování sociálních služeb

Problematikou oblasti zdraví se zabývá úsek komunitního plánování sociálních služeb při odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Město komunitně plánuje od roku 2004. Za dobu trvání komunitního plánování se podařilo rozvinout širokou síť služeb sociálních a služeb souvisejících.
V roce 2017 byl dokončen nový komunitní plán, který je již pátým v pořadí a je prvním, který je vytvořen na celou oblast ORP Litoměřice. Komunitní plán byl zpracován na základě Analýzy potřebnosti sociálních služeb, kterou si město nechalo zpracovat. Všechny informace o komunitním plánování jsou obsaženy na webových stránkách http://www.komplanlitomerice.cz/ 

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/5-KomunitniPlan.pdf

Plánování s veřejností 

Každoročně je problematika zdraví projednávána s veřejností na diskuzním fóru Desatero problémů Litoměřic, kde jednu z osmi sekcí tvoří sociální oblast a zdravotnictví. Problémy se zdravotní tématikou, které se objevily na veřejných fórech v minulých letech jako hlavní, jsou následující: 
2017 - Zřídit domov se zvláštním režimem pro lidi postižené demencí
2016 - Zřídit mamograf v Nemocnici Litoměřice
2015 - Zajistit větší množství a kvalitní péči psychoterapie a psychiatrie

http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=82&Itemid=119

Akční plán zlepšování ZM a MA21

Akční plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož Komise Zdravého města a MA21 navrhuje, jakého zlepšení má být v daném roce dosaženo. Aktivity v akčním plánu se neustále rozšiřují, v roce 2014 bylo uvedeno 8 aktivit a postupně během let se rozrostly až na 15 aktivit v roce 2017. Dochází tedy k neustálému zlepšování akčního plánu z hlediska zakonponování oblasti zdraví.
Akční plán je pravidelně vyhodnocován, je schvalován Radou města a je propojen s dotačním titulem Zdravého města a MA 21. 

http://zdravemesto.litomerice.cz//images/stories/file/dokumenty/ostatni_dokumenty/APZ_ZM_MA21_2017.pdf

 • 5.1.C Kompetence města (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel ?
  ANO - viz komentář
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.1.A:

Město plynule přechází na systematické plánování  zdravotních služeb na základě zpracovaných dokumentů a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných fór a komunitního plánování.

Hodnota indikátoru 5.1.C:

Byla vytvořena expertní skupina ke zdravotnímu plánu, jejími členy je ředitel Nemocnice Litoměřice, zástupce KHS, zástupci OSVaZ, zástupci Zdravého města, 5 privátních lékařů a další.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Dochází k postupné integraci zdravotních hledisek do plánování a rozhodování ve městě na základě Zdravotního plánu města zpracovaného na základě Analýzy zdravotního stavu obyvatel města Litoměřice. 

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Text odpovědi na auditní otázku poskytuje dostatečný přehled o způsobu strategického plánování v Litoměřicích v oblasti podpory a ochrany zdraví obyvatel a popisuje hlavní relevantní nástroje pro strategické plánování.

Audit popisuje systematické plánování oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví (nikoliv přímo plánování zdravotních služeb, kde jsou ovšem možnosti působení města omezené), které vychází z aktuálních podkladů.

5.1.2 Zabývá se město zdravím a dopadem na zdraví ve svých strategiích?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Na magistrátu města Jihlavy (MMJ) neexistuje odbor, který by se výhradně zabýval řešením problematiky zdraví obyvatel. Toto téma je součástí Projektu Zdravého města a MA21, jehož agenda spadá od roku 2015 pod Kancelář primátora (pozn. paní primátorka je političkou Zdravého města a MA21) a částečně pod odbor sociálních věcí.

Problémy města v oblasti zdraví a prevence nemocí byly identifikovány v rámci Analýzy zdravotního stavu obyvatel města Jihlavy, která byla zpracovaná v letech 2010, 2014 a 2016. Z předložené analýzy zdravotního stavu jasně vyplývá, že řada onemocnění a jiných poruch zdraví je preventabilní, tzn. že řadě onemocnění se dá předejít úplně nebo alespoň včas rozpoznat a zmírnit závažnost nemoci účinnou a včasnou prevencí. V původní analýze je řada dat zpracována na úrovni Kraje Vysočina, což částečně zkresluje data o městě. Pro bližší identifikace dat bylo zadáno zpracování analýzy na úrovni ORP Jihlava, což městu poskytlo přesnější informace o zdravotním stavu jeho obyvatel - Analýza zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, prosinec 2016, zpracováno Národní sítí podpory zdraví.

V únoru 2020 bylo prostřednictvím NSZM zadáno zpracování nové Analýzy zdravotního stavu obyvatel, která bude k dispozici nejpozději do 30.6.2020. Nově získané informace budou následně zapracovány do tohoto dokumentu.


V rámci PZM a MA21 byly zpracovány Zdravotní plány města Jihlavy:


Zdravotní plán města Jihlavy na roky 2012 - 2014

Zdravotní plán města Jihlavy na roky 2015 – 2017

Zdravotní plán města Jihlavy na roky 2018 – 2020


https://www.jihlava.cz/zdravotni-plany-mesta-jihlavy/d-523718/p1=104062


Město se ve spolupráci s Komisí PZM a MA21 a dalšími partnery se v těchto a dalších strategických dokumentech zabývá zdravím a dopadem na zdraví, vč. potřebných opatření v oblasti podpory a ochrany zdraví a prevence nemocí.

Na přelomu 2017/2018 byl vyhodnocen Zdravotní plán 2015 – 2017 a ve spolupráci s odborníky bylo zahájeno aktivní sestavování nového Zdravotního plánu města Jihlavy na roky 2018 – 2020, které se opíralo o Analýzu zdravotního stavu obyvatel z prosince 2016.


https://www.jihlava.cz/tvorba-zdravotniho-planu-mesta-jihlavy-2018-2020/d-523747


Zdravotní plán města Jihlavy na roky 2018 – 2020

https://www.jihlava.cz/zdravotni-plany-mesta-jihlavy/d-523718


V současnosti používaný Zdravotní plán města je platný do konce roku 2020. V návaznosti na nově zadané zpracování Analýzy a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel bude v druhé polovině roku 2020 zahájen proces zhodnocení stávajícího Zdravotního plánu a zahájena tvorba Zdravotního plánu na další období. 


Problematika zdraví a zdravotních služeb byla v roce 2018 řešena s mládeží na Fóru mladých aneb Desatero problémů města Jihlavy očima mladých.

Příklady definovaných "problémů" z oblasti zdraví:

- nekuřácké prostory, oprava dětských hřišť, podpora malých sportů, více obchodů se zdravou výživou, zlepšit obědy ve školních jídelnách, více otevřených sportovišť a školních hřišť ve volném čase, delší veřejné bruslení, dokončení cyklostezek apod.

Stejná problematika byla v roce 2018 tématem Fóra Zdravého města a MA21 aneb Desatero problémů města Jihlavy očima veřejnosti:

Příklady definovaných "problémů" z oblasti zdraví - stravování dětí s bezlepkovou dietou, podpora nekuřáckých restaurací, výchova dětí ke zdravému životnímu stylu, vytvoření venkovních sportovišť, nepřetržitý provoz pohotovostních služeb, podpora primární a sekundární prevence, problematika obézních dětí apod.


Stav řešení problémů byl zpracován v Plánu zdraví a kvality života (PZKŽ) a Plánu zdraví a kvality života mládeže (PZKŽM) pro příslušné roky.

 

http://www.jihlava.cz/plan-zdravi-a-kvality-zivota/ds- 55052/p1=104064

V rámci řešení výše zmíněných problémů probíhá i nadále pravidelná komunikace zástupců vedení města a příslušnými úředníky s odborníky v oblasti zdraví.

 

Koncept 10 P se v rámci města Jihlavy přežil. V současné době (v roce 2019 i v roce 2020 v rámci Fóra projednáváme aktuálně potřebná témata (velké investiční projekty, zásadní měkké projekty, strategické dokumenty) a to optikou všech 10 témat UR.

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  ANO

V přijatých a schválených strategiích města a při hodnocení projektů v rámci dotačního programu Projektu Zdravé město a MA21 případně při podpoře zdraví a zdravého životního stylu v jiných dotačních programech města jsou jako základní kritéria pro hodnocení zvoleny indikátory týkající se zdraví, dopadů na zdraví a dopadů na životní styl obyvatel města. Konkrétně viz příslušné strategie a dotační programy.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Statutární město Jihlava se ve svých strategiích zabývá zdravím a dopadem na zdraví.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Audit bezesporu dokládá, že se město zabývá dopady svých strategií na zdraví občanů.    

Jako drobnou výhradu lze uvést, že popis řešení problémů, vycházejících z Fór zdravého města (odkaz http://www.jihlava.cz/plan-zdravi-a-kvality-zivota/ds- 55052/p1=104064) , je poněkud nepřehledný. Ale vzhledem k tomu, jak autor auditu uvádí, že stávající koncept 10P už se (podobně jako v řadě jiných měst) přežil a budou voleny jiné formy projednávání s občany, je tato připomínka spíše námět pro příští zpracování podobných dokumentů. 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Kopřivnice se zdravím a dopadem na zdraví zabývá ve strategických dokumentech, jedná se konkrétně o  tyto dokumenty:

Zdravotní plán města Kopřivnice na léta 2017-2019

Strategický  plán města Kopřivnice pro období 2014-2022

Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2017-2018

Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2018-2019

III. střednědobý plán sociálních služeb města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice a  Ženklava na období 2018-2021

Adaptační strategie na změnu klimatu pro Kopřivnice

Akční plán zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice 2019-2020

Plán zdraví kvality života Kopřivnice - je sestavován veřejností (obyvateli města) prostřednictvím formulace problémů/příležitostí. K těmto definovaným problémům následně město přijímá konkrétní opatření a možná řešení. Plán nepopisuje veškeré aktivity města daného období, ty jsou obsaženy např. v dvouletém Akčním plánu města Kopřivnice. Plán se snaží reagovat na konkrétní potřeby obyvatel definovaných na jednáních Zdravého města Kopřivnice. Každý rok je vyhodnocován.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Aktualizován Zdravotní plánu města Kopřivnice. Při tvorbě jednotlivých strategií a plánů spolupracují všechny zainteresované odbory. Město se zabývá i budoucími hrozbami v souvislosti s změnami klimatu.

Úspěšně zapojujeme veřejnost při sestavování dokumentů.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Bez zásadních připomínek, zejména díky kvalitně zpracovanému a realizovanému Plánu zdraví. Ve strategickém plánu města, podobně i v akčních plánech města jsou však zdraví a dopady na zdraví zahrnuty pouze velmi okrajově. Lze tedy doporučit, aby při tvorbě těchto nových strategií věnovalo město problematikám zdraví a dopadů na zdraví větší pozornost.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Velké Meziříčí se zdravím a dopadem na zdraví zabývá ve strategických dokumentech, jedná se konkrétně o tyto dokumenty:

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty

- Zdravotní plán, který právě vzniká (plánovaný termín dokončení 12/2020)

- Integrovaný plán rozvoje města Velké Meziříčí

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/OMesteRozvojHistorie/StrategickeDokumenty/6%20-%20IPRM%202013%20-%202020.pdf

- Analýza prevence kriminality 2020 - 2021

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/odbory/odbor-spravni/12074-koncepce-prevence-kriminality-bezpecnostni-analyza-mesta-2020

- II. Komunitní plán sociálních služeb ORP Velké Meziříčí 2018 - 2020

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/odbor_socialni/II_KPSS_ORP_VM_fin%C3%A1ln%C3%AD_verze.pdf

  Další střednědobý Komunitní plán sociálních služeb ORP Velké Meziříčí 2021 - 2023 se již připravuje.

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  Ano V rámci vzniku II. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2018 - 2020, Zdravotního plánu i IPRM.

viz. 5.1.3.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

V současné době disponujeme čtyřmi strategickými dokumenty zabývajícími se zdravím a Zdravotní plán města právě vzniká.

Na zdravotním plánu  aktivně pracuje pracovní skupina, zahrnující širokou odbornou veřejnost, je předpoklad, že bude schválen do konce roku 2020.

Zdravotní plán již obsahuje konkrétní aktivity, co se týká jak ochrany podpory veřejného zdraví, prevence nemocí, ale i aktivity podporující zlepšování kvality života občanů, případně zkvalitňování zdravých životních podmínek.

Město Velké Meziříčí je na velmi solidní úrovni co se týká řešení problematiky veřejného zdraví ve svých strategiích.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Bez zásadních připomínek a viz hodnocení k 5.1.1. Lze tedy doporučit, aby při tvorbě těchto nových strategií věnovalo město problematice zdraví a dopadů na zdraví, zejména pak v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví, prevence nemocí, vytváření a zkvalitňování zdravých životních podmínek, vytváření podmínek pro zdravý životní styl občanů a zlepšování kvality života potřebnou a dostatečnou pozornost.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Strategické dokumenty zpracované pro potřeby města – Územní plán – je posouzen z hlediska SEA. Problematika zdraví je poté integrována do nového Strategického plánu pro udržitelný rozvoj města Chrudimi 2015 - 2030, který je posouzen také z hlediska SEA – i ve vztahu ke zdraví. http://www.chrudim.eu/sea-ke-strategickemu-planu-udrzitelneho-rozvoje-mesta-chrudimi-2015-2030/d-1668/p1=1841

V rámci hodnocení vlivů jednotlivých opatření nebyly identifikovány žádné významnější negativní vlivy na lidské zdraví. Naopak u řady opatření se dají předpokládat potenciálně pozitivní vlivy na veřejné zdraví.

Speciální význam přičítáme doporučenému opatření  B.2.4 Snižování negativního vlivu dopravy na životní prostředí - v případě působení silniční dopravy jde nejen o hluk, ale i dopravní zplodiny, bezpečnost apod. Realizace záměrů v této oblasti má potenciálně významný pozitivní vliv na zdraví a životní prostředí - komplexní (dokončena 1. etapa obchvatu 2015, nyní se připravuje etapa č.2).

V roce 2019 byla zpracována Analýza zdravotního stavu obyvatel -  (dle stanovených odborných indikátorů) a data z této studie jsou využívána pro procesy rozhodování ve městě.

Strategický plán pro udržitelný rozvoj města Chrudim 2015 - 2030

Nový Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudim byl schválen ZM v roce 2016. Jeho hlavní vizí je Chrudim -  město s bohatou historií, vysokou kvalitou života, slibnou budoucností – udržitelné a zdravé město, kde stojí za to žít.

V tomto novém strategickém dokumentu je problematika zdraví zahrnuta do  Rozvojové oblasti C

Sociálně - společenská oblast (sociální oblast, zdraví, vzdělávání, kultura, sport, volnočasové aktivity). 

V oblasti je řešena jak problematika zdraví, tak i sociálních služeb – je třeba chápat zdraví jako komplexně. V opatřeních je zdraví řešeno v těchto bodech - C 3.1. – C 3.7. (příloha strategická mapa)

Zdraví je také součástí KPSS. Oblast prevence úrazů je řešena odbornou koncepcí – Bezpečná komunita.

Pro hodnocení projektů, které by měly být zařazeny do Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2012 – 2015 jsme využili Evaluátor" pro hodnocení dopadů projektů na udržitelný rozvoj prostřednictvím DTP NSZM. Ten nám umožnil stručnou a rámcovou interpretaci dopadů daného projektového záměru na udržitelný rozvoj z pohledu jeho vybraných parametrů. Využili jsme formu sebehodnocení formou expertního odhadu. Dle výsledků evaluace i dalších zadaných údajů  nám tento systém umožnil rámcovou priorizaci projektových záměrů pro diskusi v příslušných orgánech samosprávy.

Dílčí hodnocení je prováděno týmem v jednotlivých oblastech udržitelného rozvoje - Přínos / dopad na ekonomiku, Přínos / dopad na společnost - zde je hodnocena oblast zdraví, Přínos / dopad na životní prostředí

https://www.dataplan.info/cz/chrudim/strategie/projekty?id=56fe8d25628977787c9ff1e805d4a3c2 - podrobné hodnocení ze všech tří oblastí

https://www.dataplan.info/cz/chrudim/strategie/projekty

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Posuzovaná dokumentace v dostatečné míře respektuje cíle stanovené relevantními strategickými dokumenty. Návrhové lokality územního plánu lze, v případě uplatnění výše doporučených opatření, považovat z hlediska životního prostředí a vlivu na veřejné zdraví považovat za akceptovatelné.

Pro hodnocení projektů je nově využíván tzv. evaluátor, prostřednictvím kterého jsou projekty posuzovány z hlediska dopadu na UR (zastoupeny jsou všechny tři pilíře UR).

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Bez zásadních připomínek - hodnocení viz celkové hodnocení oblasti 5.1.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město zohledňuje problematiku zdraví a dopadu na zdraví ve svých strategických dokumentech.

Strategický plán rozvoje města

V roce 2012 byl aktualizován Strategický plán rozvoje města Litoměřice (SPRM).
Jednou z hlavních vizí SPRM je “Litoměřice – atraktivní město pro život všech generací, bydlení, práci i podnikání, město kultury, vzdělanosti, vědy I výzkumu, sportu, zdravého životního stylu a čistého životního prostředí.” 
Oblast zdraví je součástí rozvojové oblasti "C” – Litoměřice zdravé město, město kultury, sportu a vzdělanosti (sociální oblast, zdraví, společenský život, vzdělávání).
Cíl C IV. – Cílem města je vytvořit podmínky pro kvalitní zdravotní péči a efektivní síť sociálních služeb, která bude odrážet aktuální potřeby obyvatel města. Bude optimalizováno řízení systému poskytovatelů sociálních služeb pomocí průběžně aktualizovaného komunitního plánu. Město si uvědomuje důležitost komunitního plánování a zapojení cílových skupin do procesu přípravy a realizace konkrétních produktů a opatření. Optimálním řešením této problematiky je zajistit kvalitně propojený a spolupracující systém zdravotní a sociální péče a komunitního plánování.
Vazba na Strategický plán je zajišťována prostřednictvím dílčích koncepcí a strategií (koncepce rodinné politiky apod.) a v rámci těchto dokumentů byly identifikovány konkrétní oblasti, kterými jsou: vytváření a zlepšování podmínek pro seniory, zdravotně postižené a občany ohrožené sociálním vyloučením. 

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/SPRM_2012_FINAL_pro_web-2014.pdf

Komunitní Plán zdraví a kvality života

V komunitním plánu zdraví a kvality života, který je každoročně aktualizován po Fóru Zdravého města, je řešena oblast zdraví v rámci oblasti D - Zdravý životní styl, zdravotní služby  a dále v oblasti C - Sociální služby (senioři)

https://www.dataplan.info/cz/litomerice/ocima-lidi/planovani-s-verejnosti/komunitni-plan-zdravi-a-kvality-zivota-litomerice-2017-2018?typ=o

Komunitní plán sociálních služeb

Problematikou oblasti zdraví se zabývá úsek komunitního plánování sociálních služeb při odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Město komunitně plánuje od roku 2004. Za dobu trvání komunitního plánování se podařilo rozvinout širokou síť služeb sociálních a služeb souvisejících. V roce 2017 byl dokončen nový komunitní plán, který je již pátým v pořadí a je prvním, který je vytvořen na celou oblast ORP Litoměřice. Komunitní plán byl zpracován na základě Analýzy potřebnosti sociálních služeb, kterou si město nechalo zpracovat. Všechny informace o komunitním plánování jsou obsaženy na webových stránkách http://www.komplanlitomerice.cz/.

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/4-KomunitniPlan.pdf

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/5-KomunitniPlan.pdf

Koncepce proseniorské politiky

Koncepce proseniorské politiky na roky 2017 - 2020 řeší téma zdraví ve velké části bodů, řeší zejména zapojení seniorů do různých aktivit, které jsou důležité pro zlepšení zdravotního stavu seniorů. 

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/koncepce-proseniorske-politiky-pro-rok-2017-2020.pdf

Koncepce rodinné politiky

V Koncepci rodinné politiky 2014 - 2019 je oblast zdraví obsažena v oblastech:
1 Služby pro rodiny – opatření 1.8. Podpora zdravého životního stylu

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Koncepce_prorodinne_politiky_2014.pdf

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.1.B:

Ve strategických dokumentech je zohledňována problematika zdraví.

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Problematika zdraví a dopadu na zdraví je součástí strategických dokumentů města. Zdravotní plán vychází z ezinárodních programů  Zdraví21/Zdraví2020.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Téma zdraví je součástí všech předkládaných strategických a koncepčních dokumentů města. Oblast zdraví je městem vnímána citlivě -město reaguje na potřeby obyvatel, současně přiměřeně realisticky -stanovuje si splnitelné cíle. Při hodnocení dotačních projektů město zohledňuje naplňování zdravotního plánu, který je v souladu s národní strategií Zdraví 21/Zdraví 2020.

 

5.1.3 Má město zpracován přímo Zdravotní plán města?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Zdravotní plán města Jihlavy představuje důležitou součást strategické dokumentace města. Jedná se o odborný dokument (koncepci), jehož cílem je nastavení základního systémového rámce v oblasti podpory zdraví obyvatel. Zdravotní plán navazuje na mezinárodní dokumenty Světové zdravotnické organizace Zdraví 21 a Zdraví 2020.


Zpracování prvního Zdravotního plánu města Jihlavy na r. 2012 – 2014 předcházela Analýza zdravotního stavu obyvatel města Jihlavy, kterou zpracovalo o. s. Zdravá Vysočina. V rámci této Analýzy byl prověřen zdravotní stav obyvatel města Jihlavy (délka života, nemocnost, úmrtnost apod.). Pro Analýzu byly využity zdravotní informace ze zdrojů ČSÚ a ÚZIS.


Zdravotní plán města Jihlavy na roky 2015 – 2017 byl zpracován na základě aktualizované Analýzy zdravotního stavu obyvatelstva z roku 2014 a vyhodnocení stávajícího Zdravotního plánu města Jihlavy.


Na přelomu let 2017/2018 byl vyhodnocen Zdravotní plán 2015 – 2017 a ve spolupráci s odborníky bylo zahájeno aktivní sestavování nového Zdravotního plánu města Jihlavy na roky 2018 – 2020, které se opíralo o Analýzu zdravotního stavu obyvatel z prosince 2016.


https://www.jihlava.cz/tvorba-zdravotniho-planu-mesta-jihlavy-2018-2020/d-523747


Zdravotní plán města Jihlavy na roky 2018 – 2020


https://www.jihlava.cz/zdravotni-plany-mesta-jihlavy/d-523718

V průběhu druhého pololetí roku 2020 plánujeme svolání PS k tvorbě Zdravotního plánu a jeho předběžné vyhodnocení garanty jednotlivých oblastí. Na základě výsledků a informací, které přinese nově zpracovaná Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, plánujeme následně spuštění prací na sestavení Zdravotního plánu města na další období.

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  ANO
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO

5.1.B

V přijatých a schválených strategiích města a při hodnocení projektů v rámci dotačního programu Projektu Zdravé město a MA21 případně při podpoře zdraví a zdravého životního stylu v jiných dotačních programech města jsou jako základní kritéria pro hodnocení zvoleny indikátory týkající se zdraví, dopadů na zdraví a dopadů na životní styl obyvatel města. Konkrétně viz příslušné strategie a dotační programy.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V rámci hodnoceného období bylo pracováno s vypracovanou Analýzou a vyhodnocením zdravotního stavu obyvatel a zpracován Zdravotní plán města Jihlavy platný do roku 2020.

Zdravotní plán města byl v minulosti vyhodnocován pouze interně v rámci jednotlivých odborů, organizací či institucí, které do něj byly zapojeny. Aktuální zdravotní plán na období 2018 - 2020 bude vyhodnocen dle metodiky NSZM formou semaforu. Finální verze bude předložena na vědomí Radě a Zastupitelstvu města během podzimních měsíců roku 2020 a zveřejněna na webu města. Práce na vyhodnocení aktuálního Zdravotního plánu jsou v současné době již ve své závěrečné fázi. 

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Bez zásadních připomínek. 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Zdravotní plán představuje součást strategické dokumentace města, jehož účelem je nastavit koncepční rámec pro oblast podpory zdraví místních obyvatel a tím zvýšit kvalitu života svých obyvatel v souladu s principy udržitelného rozvoje. V Kopřivnici byl poprvé Zdravotní plán připraven v září 2013 na léta 2014 až 2016. V  roce 2017 byla provedena jeho aktualizace, a to na období let 2017 až 2019. 

Dne 25.06.2019 vzala rada města na své 16. schůzi na vědomí informaci o přípravě nového 3. Zdravotního plánu na následující tři léta a schválila odbornou pracovní skupinu se zapojením partnerů z řad zdravotnických zařízení, škol a dalších subjektů, která se podílela na jeho sestavení. Metodickou pomoc při vzniku nového Zdravotního plánu poskytla NSZM ČR prostřednictvím spolupráce s MVDr. Kateřinou Janovskou, předsedkyní Národní sítě podpory zdraví, z.s. Návrh 3. Zdravotního plánu byl předložen veřejnosti k připomínkování, a to v období od 9.1.2020 do 24.1.2020. Relevantní připomínky byly do plánu následně zapracovány. Zdravotní plán města Kopřivnice na léta 2020-2022 bude schvalovat zastupitelstvo na svém prvním zasedání v roce 2020.

Hlavní cíle 3. Zdravotního plánu vycházejí z Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020, která vychází z programu Světové zdravotnické organizace Zdraví 2020 a navazuje na předcházející dokument Zdraví 21. Pracovní skupina vybrala 6 oblastí ovlivňujících zdraví obyvatel města zásadní měrou, na něž jsou navázána jednotlivá opatření a konkrétní aktivity. Zpracování 3. Zdravotního plánu předcházela Analýza zdravotního stavu obyvatel města Kopřivnice (2018), která je nedílnou součástí dokumentu. Tato analýza se soustředila na prověření zdravotního stavu obyvatelstva na území města a blízkého regionu z hlediska základních ukazatelů zdraví, jako jsou délka života, analýza nemocnosti a úmrtnosti. Pro tuto analýzu byly využity zdravotní indikátory doporučené Ministerstvem zdravotnictví, pro něž poskytly data odborné celostátní instituce (ČSÚ, ÚZIS, NOR).

Město tedy může v řadě oblastí kladně intervenovat a tímto dokumentem vyjadřuje svůj záměr být v tomto ohledu aktivní. Ve Zdravotním plánu jsou aktivity, které se v minulém období osvědčily, probíhají na území města průběžně a jsou doporučeny k podpoře i v následujícím období. Dále materiál obsahuje aktivity nové, jejichž potřeba vyplynula ze společenského vývoje a které doporučili odborní partneři jako přínosné.

Po schválení 3. Zdravotního plánu v zastupitelstvu města jsou připraveny návazné kroky, zaměřené na přímou realizaci plánu. Zdravotní plán je průběžně vyhodnocován ve spolupráci se zainteresovanými odbory (školství, rozvoje města, životního prostředí, sociálních věcí a zdravotnictví). Jednou ročně je předložena pravidelná hodnotící zpráva o plnění Zdravotního plánu zastupitelstvu města.

Ve Zdravotním plánu jsou nastaveny odpovědné osoby (odbory) za plnění jednotlivých aktivit. Aktivity jsou realizovány průběžně dle časového harmonogramu, který je součástí dokumentu. Jednou ročně je předložena pravidelná hodnotící zpráva o plnění Zdravotního plánu zastupitelstvu města.

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  Odkazy na dokumenty
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  Odkazy na dokumenty a tiskové zprávy

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/zdravotni_plan.pdf

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V roce 2019 byl Zdravotní plán aktualizován.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Bez připomínek.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Velké Meziříčí má v plánu se od roku 2019 zabývat touto problematikou a přistoupit k plánování zdravotních a souvisejících služeb prostřednictvím Zdravotního plánu města Velkého Meziříčí. Tento bude vycházet z Analýzy zdravotního stavu https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/analyza-zdravotniho-stavu , která byla zpracována v první polovině roku 2019. S problematikou zdraví souvisí taktéž další strategické materiály města, viz. bod 5.1.1.

Zdravotní plán je zpracován, jako další krok bylo na měsíc březen svoláno komunitní projedníní, bohužel pandemie vše zdržela o cca 6 měsíců. Veřejné projednání je plánováno na začátek září. Pak by měli následovat další kroky tak, aby byl Zdravotní plán do konce roku 2020 schválen.

Zdravotní plán města Velkého Meziříčí: již v roce 2019 jsme plánovali a předpokládali, že Zdravotní plán města bude dokončen do konce prvního pololetí roku 2020. Již v září 2019 proběhla první schůzka MVDr. Janovské - metodika pro zpracování Zdravotního plánu s vedením města, kde bylo vše vysvětleno a probrány dotazy. Byla vytvořena pracovní skupina zahrnující širokou odbornou veřejnost včetně zástupců zastupitelstva města a první zasedání proběhlo 27.11.2019. Na Zdravotním plánu a souvisejících dokumentech se intenzivně pracovalo a druhé zasedání proběhlo 20.1.2020. Po zasedání pracovní skupina opět zpracovala veškeré podklady tak, aby proběhlo veřejné projednání 10.3.2020, poté se měla sejít pracovní skupina potřetí a do poloviny roku 2020 byl předpoklad, že bude Zdravotní plán schválen. Bohužel na počátku března se objevil koronavirus v České republice, veřejné projednání bylo zrušeno, bylo plánováno, že proběhne v červnu. Ani tento termín však vzhledem k probíhající situaci nebyl vedením města schválen jako vhodný. Poslední termín veřejného projednání je stanoven na 24.9.2020 a je předpoklad, že Zdravotní plán bude schválen do konce roku 2020. 

Zdravotní plán již obsahuje konkrétní aktivity, co se týká jak ochrany podpory veřejného zdraví, prevence nemocí, ale i aktivity podporující zlepšování kvality života občanů, případně zkvalitňování zdravých životních podmínek.

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  Ano V rámci vzniku II. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2018 - 2020, Zdravotního plánu i IPRM.
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  Ano

Analýza zdravotního stavu obyvatel byla zpracovaná v roce 2019 a Zdravotní plán bude dokončen a schválen do prosince 2020. V současné době plánování zdravotních a souvisejících služeb řešíme v dalších strategických dokumentech, viz. bod 5.1.1.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Města má v současné době zpracovanou Analýzu zdravotního stavu a nově vzniká Zdravotní plán města Velké Meziříčí.

Na Zdravotním plánu intenzivně pracuje skupina složená z odborné veřejnosti a členů zastupitelstva města, je předpoklad, že bude schválen do konce roku 2020.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Město nemá ZP, deklaruje, že ho zpracuje. V auditu je třeba také uvést, v jaké fázi nyní jeho příprava je, termín jeho dokončení i předpokládaný termín jeho schválení zastupitelstvem města (časový harmonogram).

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Zdravotní plán představuje důležitou součást strategické dokumentace města. Jedná se o odborný dokument (koncepci), jehož cílem je nastavit základní systémový rámec v oblasti podpory zdraví obyvatel. Zdravotní plán navazuje na Zdraví 21 a Zdraví 2020.

Zdravotní plán města Chrudim je zpracováván již od roku 2008. Od této doby probíhá pravidelně jeho aktualizace. Zdravotní plán je rozpracován ve struktuře - Priority (s ohledem na priority Zdraví 21 a Zdraví 2020), cíle, opatření a aktivity. Poslední verze Zdravotního plánu na období 2015 - 2018 byla schválena Zastupitelstvem města dne 18. 5. 2015.

Na stanovené priority jsou navazovány opatření a konkrétní aktivity, které jsou dle možností provazovány s rozpočtem města. Tyto priority se také stávají tématy pro grantová témata Zdravého města a MA 21. Zde se naskýtá možnost pro podporu partnerských organizací, které se stávají realizátory dílčích akcí podporující zdravý životní styl.

Pro realizaci Zdravotního plánu je RM ustavena pracovní skupina pro Zdravotní plán. Ta je složena ze zástupců MěÚ, lékařů, ale i zástupců organizací, které uvádějí priority plánu do praxe. Nově je doplněna o 2 osoby z Chrudimské nemocnice. Tato skupina se schází cca 2 ročně, jinak dle potřeby. Připravuje aktualizaci plánu, vyhodnocuje indikátory a zabývá se i analýzou výsledků těchto nastavených indikátorů.

Zdravotní plán je projednáván i v komisi sociálně zdravotní, která je tvořena převážně lékaři. Dochází zde i k rozboru výsledků analýz.

Vzhledem ke změnám po komunálních volbách v roce 2018 není prozatím zpracován nový Zdravotní plán na další období. V roce 2019 byla zpracovaná nová aktualizovaná analýza zdravotního stavu obyvatel, na jejímž základě bude sestaven v pracovní skupině nový zdravotní plán na další období.

Zdravotní plán https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/strategie/zdravotni-plan-mesta-chrudim-2015-2018

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  ANO
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ano
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Zdravotní plán má město již od roku 2008. V roce 2015 zastupitelstvo města schválilo aktualizaci Zdravotního plánu. Do projednávání plánu je zapojena i odborná veřejnost. Nový Zdravotní plán na období 2019 - 2021 byl v červnu schválen radou města, stejně jako vyhodnocení Zdravotního plánu na roky 2015 - 2018. Nový plán byl projednán a schválen také v sociálně zdravotní komisi.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Bez zásadních připomínek - hodnocení viz celkové hodnocení oblasti 5.1. 

Byl zpracován nový, resp. aktualizovaný zdravotní plán na roky 2019-2021. Jeho základní podoba (bez tabulkového rozpracování) je doložena jako příloha k auditu. Chybí informace o tom, zda byl tento plán již schválen zastupitelstvem města.  Poznámka: v textu auditu u odpovědi na tuto otázku byla ponechána původní informace, že nový plán 2019-2021 není ještě připravený. Jedná se zřejmě o formální opomenutí, neboť nový plán je vložen jako příloha.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Zdravotní plán města Litoměřice

V roce 2007 bylo město Litoměřice v rámci Projektu Zdravé město WHO vybráno Ministerstvem zdravotnictví jako jedno z pilotních měst pro zpracování Zdravotního plánu města. Komise ZM a MA 21 schválila v červnu roku 2007 zpracování první etapy „Zdravotního plánu“, tzv. Analýzy zdravotního stavu obyvatel. Analýza byla zpracována ve spolupráci s odbornými zdravotnickými institucemi. V dubnu roku 2015 byl schválen Zastupitelstvem města Zdravotní plán města Litoměřice na roky 2015 - 2020. Základní struktura toho plánu byla zpracována na základě závěru z analýzy odborným týmem, kterým je pracovní skupina ke Zdravotního plánu. Tato struktura definuje priority, oblasti vytipované ve Zdraví 21/Zdraví 2020, cíle, opatření, náměty a poté byla doplněna komisí zdravotní a sociální při Radě města. Zdravotní plán je pravidelně aktualizován a reaguje na aktuální výsledky analýzy zdravotního stavu obyvatel.

https://www.dataplan.info/cz/litomerice/rozvojove-zamery/koncepce/zdravotni-plan-mesta-litomerice-2015-2020?typ=struktura

TOP 3 zdravotní problémy

Alespoň jednou ročně se schází pracovní skupina ke Zdravotnímu plánu, která má mimo jiné na starost vybrat TOP zdravotní problémy na období tří let. Vybrané problémy jsou řešeny například při osvětových akcích.  V roce 2017 přešla agenda Zdravotního plánu zakomponována do činnosti Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Na období let 2009 – 2010 byly vybrány TOP3:
1. Bude podporován aktivní život seniorů (vč. fyzického a duševního zdraví)
2. Budou probíhat programy sexuální výchovy (vč. výchovy k odpovědnému rodičovství)
3. Bude podporována osvěta v oblasti kouření, drog a alkoholu všech věkových kategorií. 
Na období let 2011-2014 byly vybrány TOP3:
1. Bude podporována výchova ke zdraví ve školách
2. Bude podpořena prevence cukrovky
3. Bude se snižovat hluková zátěž obyvatel města. 
Na období 2015 – 2017 byly vybrány TOP3 :
1. Bude se zvyšovat kvalita životního prostředí ve městě
2. Bude podporována výchova ke zdraví na školách
3. Bude zlepšováno duševní zdraví občanů
TOP 3 problémy v letech 2015 - 2017 byly vybrány TOP3:
1. Bude se zvyšovat kvalita životního prostředí ve městě
2. Bude podporována výchova ke zdraví na školách
3. Bude zlepšováno duševní zdraví občanů
Vyhodnocení TOP 3 P 2015 - 2017 přílohou
TOP 3 problémy v letech 2018 - 2020 byly vybrány TOP3:
1. Bude zlepšováno duševní zdraví
2. Bude podporováno zdravé chování ve výživě a stravování a aktivní trávení volného času
3. Bude se snižovat vliv dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  ANO
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO

Město plynule přechází na systematické plánování  zdravotních služeb na základě zpracovaných dokumentů a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných fór a komunitního plánování.

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Město zpracovalo zdravotní plán, který byl schválen zastupitelstvem v roce 2015. Skupina ke zdravotnímu plánu vybrala TOP problémy, které jsou každoročně vyhodnocovány.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Město má zpracován, využívá a vyhodnocuje Zdravotní plán města Litoměřice.

Současný zdravotní plán je platný pro období let 2015-2020, byl připraven expertní pracovní skupinou, která je od roku 2015 rozšířena o nové lékařské kapacity. V plánování se zohledňují potřeby vyplývající z pravidelných veřejných fór, sociologických průzkumů, Analýzy zdravotního stavu obyvatel (2014), Strategického plánu rozvoje města (2012), Koncepce prorodinné politiky 2014-2019, 4. komunitního plánu soc. služeb (2014-2017).

Zdravotní plán je v souladu s dalšími koncepčními dokumenty města (Komunitním plánem zdraví a kvality života Litoměřice 2017-2018, s Akčním plánem zlepšování 2017 projektu ZM a MA 21 v Litoměřicích a národní strategií Zdraví 2020).

Je zřejmé, že znečištěné ovzduší je problém, který se občanů Litoměřic opakovaně dotýká, podařilo se však nalézt zdroj znečištění, jak vyplynulo z vyhodnocení Zdravotního plánu za roky 2015-2017. Dalším dlouhodobým problémem je  nedostatek psychiatrické péče. Nově byla navázána spolupráce s 1 dětským psychologem.

Indikátory úspěšnosti pro hodnocení zdravotního plánu byly splněny (popř. odůvodněny).

5.1.4 Má municipalita vlastní dotační program na podporu aktivit Zdraví 21 / Zdraví 2020?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Zdravé město Jihlava má nastaven od roku 2013 dotační program, který podporuje společensky prospěšné aktivity otevřené veřejnosti, které: propagují Zdravé město Jihlava, MA21, uplatňují principy trvale udržitelného života, podporují toleranci a snižováni předsudků a sociálně nežádoucích jevů, posilují pocit sounáležitosti s městem, jsou zaměřené na prorodinnou politiku, posilují zapojování občanů do veřejného života, propagují zásady zdravého životního stylu, vytvářejí podmínky pro volnočasové aktivity, jsou součástí kampaní Zdravého města, navazují na Problémy definované na Fórech Zdravého města či další veřejné diskuse a neposlední řadě navazují na Zdravotní plán města Jihlavy a Audit udržitelného rozvoje.

Výzvu na poskytování dotací vyhlašuje statutární město Jihlava. Dotace schvaluje Rada města Jihlavy na Komise PZM a MA21 sestavuje návrh na poskytnutí dotace vybraným projektům.

V současnosti lze na jeden projekt přispět maximální částkou 30 000 Kč na jednodenní aktivity a 50 000 Kč na vícedenní aktivity.

V letech 2013 - 2015 bylo z rozpočtu města poskytnuto na dotace v rámci PZM a MA21200 000 Kč.

V roce 2015 statutární město Jihlava vyčlenilo na podporu projektů 197 000 Kč.

V roce 2016 došlo k navýšení alokace na 300 000 Kč a podpoření 18 projektů.

V roce 2017 bylo rozděleno celkem 300 000 Kč mezi 18 projektů.

V roce 2018 došlo k navýšení alokace na 400 000 Kč. Podpora projektů byla rozdělená do dvou výzev, podpořeny byly také individuální žádosti.

V I. výzvě rozděleno celkem 246 720 Kč mezi 11 projektů a byl poskytnut dar z.s. Nebojte se polici ve výši 5 000 Kč.

V II. výzvě bylo rozděleno celkem 48 200 Kč mezi 3 projekty a dále byly v rámci individuálních žádostí podpořeny 3 další projety v celkové výši 100 000 Kč.

V roce 2019 bylo podpořeno 12 projektů v celkové výši 389 800 Kč.

Pravidla pro poskytování dotace ze statutárního města Jihlavy v rámci PZM a MA21, Výzva k podávání žádostí a seznamy podpořených projektů za jednotlivé roky jsou k nalezení na webu Zdravého města -

http://www.jihlava.cz/dotacni-program-projektu-zdrave-mesto-a- ma21/ds-55072/p1=89149

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  ANO
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO

Plánování zdravotních a souvisejících služeb probíhá na základě průběžných analýz zdravotního stavu obyvatel Jihlavy a na základě veřejných diskusí s obyvateli města (např. Fórum ZM, Fórum mladých apod.).

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Statutární město Jihlava od roku 2013 pravidelně vyčleňuje z rozpočtu města finanční prostředky na dotace v rámci PZM a MA21. Tato částka byla v roce 2018 navýšena na 400 000,00 Kč. Stejný objem finančních prostředků byl vyčleněn také v roce 2019 a v roce 2020.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Bez připomínek.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Municipalita má vlastní dotační program “Zdravé město Kopřivnice”, který je jedním z dotačních programů města a přímo podporuje aktivity související se Zdravotním plánem města Kopřivnice.  Výše alokace částky na dotace činí  30 000 Kč, město má další dotační programy, (na podporu kultury, sportu aj..), poskytuje individuální dotace v sociální a zdravotní oblasti (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dotace-koprivnice ), ze kterých je také možno čerpat na některé aktivity plynoucí ze Zdravotního plánu či s plněním Zdravotního plánu související.

Město také každoročně usiluje o získání externích prostředků na realizaci aktivit v oblasti zdraví. V souvislosti s přímým zařazením aktivit Zdravotního plánu do jednoho z dotačních programů města Kopřivnice a získávání externích prostředků na realizaci aktivit v oblasti zdraví.

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dotace-zdrave-mesto-koprivnice

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  Odkazy na dokumenty
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  Odkazy na dokumenty a tiskové zprávy

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dotace-zdrave-mesto-koprivnice

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město podporuje aktivity související se zdravím. Má samostatný dotační titul, žadatelé využívají i dotace i jiné dotační tituly na provoz, kde jsou zohledňovány i jeich aktivity související se zdravím.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Bez připomínek. Je pozitivní, že město má svůj vlastní dotační program Zdravého města, pouze celková alokace na všechny projekty ve výši 30 tis. Kč na celý rok je poměrně nízká, lze doporučit její navýšení.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Navodná otázka 5.1.4.
Zdravé město Velké Meziříčí má nastaven od roku 2009 dotační program - Grantový program Zdravé město-Město Velké Meziříčí 2020, který podporuje společensky prospěšné aktivity otevřené veřejnosti, které podporují Zdravé město Velké Meziříčí a MA21, uplatňují principy trvale udržitelného života, podporují tolerance a snižování předsudků, posilují pocit sounáležitosti s městem, posilují zapojování občanů do veřejného života, propagují zásady zdravého životního stylu, vytvářejí podmínky pro volnočasové aktivity mládeže na tvorbě programu, jsou součástí kampaní Zdravé město. Navazují na problémy definované na veřejných fórech našeho města, či další veřejné diskuze.

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/12037-vyhlaseni-grantu-zdraveho-mesta-na-rok-2020

Dotace sportovní - podpora zdraví a sportu především pro děti a mládež, ale i dospělé (nově od roku 2019)

https://www.velkemezirici.cz/kultura-sport-turistika/sport/sportovni-oddily/dotace-sportovnim-oddilum/11950-grantovy-program-podpory-sportu-pro-rok-2020

Grant především pro organizace působící v sociální sféře a také částečně slouží k podpoře zdraví.

https://www.velkemezirici.cz/dalsi-instituce/socialni-sluzby/dotace-v-socialni-oblasti/11919-grantovy-program-pro-poskytovani-dotaci-v-socialni-oblasti-pro-rok-2020

Město také každoročně usiluje o získání externích prostředků na realizaci aktivit v oblasti zdraví, což se nám každoročně daří.

Granty jsou každoročně využívány a organizace, které dotace čerpají, naplňují při realizaci projektů očekávání města v oblasti podpory zdraví. Realizované akce přispívají ke zkvalitnění života obyvatel města. Tuto zpětnou vazbu získáváme od občanů při veřejných projednáváních.

 https://www.velkemezirici.cz/o-meste/dotacni-programy/poskytovane-mestem/prehled-vsech-dotaci-a-daru

 

Akce podporované z grantového programu Zdravé město v roce 2019, např.:

Junák - český skaut VM - Memoriál prof. Krejčího -  http://skautvm.cz/memorial-prof-b-krejciho-14-9-2019/  - jde o akci pořádanou každoročně, která se těší velké účasti. Cílem projektu je rodinám s dětmi zábavnou formou přiblížit možnosti, jak aktivně trávit volný čas v přírodě a ve společnosti kamarádů. Jedná se o závod s putováním po stanovištích po městě a okolí, na kterých plní úkoly na dané téma, aby se zlepšila jejich fyzická zdatnost, manuální zručnost, týmová spolupráce a posílení vztahu k přírodě. Akce je k uctění památky prof. Bedřicha Krejčího zakladatele místního oddílu.

Kynologický klub VM - Zdravě se psím parťákem - cílem projektu je podpora aktivit stávajících i nových členů kynologického klubu soužití se psem, zvýšit informovanost cílových skupin o práci se zvířaty - ekologie, hygiena, bezpečnost. Aktivity zaměřené na výcvik a výchovu psů na cvičišti v Martinicích probíhají během celého roku. Zázemí dovoluje aktivity celodenního charakteru. v rámci tohoto roku byly připraveny zkoušky dle národního a mezinárodního řádu, závod Legrando, přednášky zaměřené na veterinární prevenci, první pomoc při úrazech (člověk).

Dóza, s v.č. - Po kapkách - Projekt se zaměřoval na zvýšení informovanosti o zdravém životním stylu, zapojení do osvětových kampaní. Proběhly rukodělné dílny, sportovně vědomostní aktivity pro děti předškolního věku s cílem podpory aktivní výchovy při získávání informací, návyků ke zdravému životnímu stylu a snížení rizika úrazovosti.

Far. sbor českobr. církve evang. - Večer s hostem 2019 - Večery s hostem jsou prevencí proti nezdravému životnímu stylu (konzumismu, zkratkovitému a tendenčnímu myšlení, lhostejnosti,...) a povzbuzující k obhajobě zdravých hodnot (sebevědomí, úcta k životu,...). Jedná se o šest večerů s hostem na téma zdraví - mentální, psychické, sociální a spirituální.  https://www.evangelicivm.cz/

Chaloupky o.p.s. - EVVO pro děti v zahradě na Ostrůvku - Cílem projektu je ekologická výchova, vzdělávání a osvěta dětí z mateřských škol ve VM na zahradě ekocentra Chaloupky VM.

Sociální služby města VM -  Aktivní stárnutí - Projekt řeší sociální začlenění nebo podporu sociální situace. Projekt na klienty působí aktivně. Jde o proces soc. začlenění, kdy osoby dostanou příležitost se zapojit do sociálního i kulturního života společnosti.

ZŠ Sokolovská - Kruh 2019 -  https://www.zssokolovska.cz/cs/titulka/1919-osmicky-znovu-na-zasece - jde o tradiční akci osmých tříd ZŠ Sokolovská, kdy dochází k netradiční výuce, získávání praktických dovedností, budování týmového ducha, ...Byly zde zahrnuty nácviky první pomoci a v etapové hře se využívalo mluveného projevu žáků i prvků arteterapie při výtvarných činnostech.

ZŠ Školní VM - Prevence sociálně-patologických jevů  - https://www.velkemezirici.cz/o-meste/akce-podporovane-mestem/10308-prevence-socialne-patologickych-jevu-zaku-5-9-trid - projekt byl realizován prostřednictvím Oblastní charity Žďár nad Sázavou, Centrum prevence PONORKA. Studenti si během projektu vytvořili k tématům vlastní názor, byla posílena jejich sebedůvěra, komunikační dovednosti, atd. Došlo mimo jiné k upevnění odmítavého postoje k návykovým látkám. Hlavním cílem je podpora ke zdravému životnímu stylu, k nepatologickému jednání (odmítání cigaret, alkoholu a drog), k rozvíjení komunikace a tolerance, k upevňování a posilování pozitivních hodnot a postojů. Každý program zhodnotili lektoři programu a výstup poskytli metodikovi prevence školy.

Výchovný ústav - Cyklistikou za poznáním -  https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/11936-cykloturistikou-za-poznanim Jde o akci pořádanou především pro děvčata, která nemohou léto a prázdniny trávit se svými rodinami a blízkými. Děvčata si odvezla mnoho zážitků, dokázala zvládnout a překonat mnoho překážek. Cílem projektu je podpora pohybové aktivity, přimění k aktivní formě tráveného volného času, zdolávání psychické a fyzické zátěže, upevnění vztahů mezi vrstevníky a rozšíření kulturního rozhledu u dětí s nařízenou ústavní péčí.

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  Ano V rámci vzniku II. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2018 - 2020, Zdravotního plánu i IPRM.
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  Ano

Plánování souvisejících služeb probíhá i na základě veřejných diskuzí (např. veřejné fórum) a také v rámci komunitního plánování a nově zpracovaného Zdravotního plánu.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Zdraví a zdraví životní styl je jedním se strategických cílů města. Město podporuje oblast zdraví formou dotačního programu.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Je pozitivní, že město má svůj vlastní dotační program Zdravého města, je zde uveden odkaz na program v roce 2020. Město má i další grantové programy, které souvisí se zdravím (sport, sociální sféra…). Postrádám však vyhodnocení využití a přínosů těchto grantů, zejména pak programu Zdravé město v minulých letech – počet projektů, výše podpory, efektivita, přínosy, zkušenosti… Ev. samozřejmě stačí i odkazy na web města.

Nebylo stále doplněno vyhodnocení využití a přínosů těchto grantů, zejména pak programu Zdravé město v minulých letech – hlavně efektivita, přínosy, zkušenosti…jak jsem uváděl v první hodnocení. Stačí stručně, ale konkrétně.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Problematiku zdraví můžeme najít nově v 5 existujících dotačních titulech:

http://www.chrudim.eu/formulare/ds-1254/p1=1471

Grantový systém Zdravého města a MA 21 - zde je alokována částka 200.000 Kč, která je po léta stabilní. Pro žadatele je připravena podpora 70% z celkového rozpočtu projektu.

Cílem grantového systému je podpora města Chrudim následujícím aktivitám:

 • Aktivity reagující na potřeby a problémy identifikované komunitním Plánem zdraví a kvality života Zdravého města Chrudim 
 • Aktivity reagující na problémy vzešlé z veřejného diskuzního fóra – „Desatero problémů města Chrudim"
 • Aktivity reagující na problémy vzešlé z mladého fóra - Desatero problémů města Chrudim očima mladé generace
 • Aktivity související s dalšími odbornými koncepcemi - např. Zdravotní plán, Bezpečná komunita apod.

Jedno z témat je vždy věnováno zdraví - v roce 2017, 2018 a 2019 bylo vyhlášeno téma:  3a) Realizace projektů v souladu s programem Zdraví 2020- Zdravé stárnutí

- Prevence úrazů u všech věkových skupin, prevence závislosti
- Zdravý životní styl (stravovací návyky a pohyb)
- Programy podpory zdraví (např. prevence civilizačních chorob...)


Podpořeno bylo: 
2018 - 12 žádostí - z toho přímo na zdraví bylo 10 žádostí (nordicwolking, první pomoc, prevence rizikového chování mládeže, prevence úrazů, podpora aktivního života seniorů apod.)
2017 - 15 žádostí - z toho přímo na zdraví bylo 9 žádostí (první pomoc, prevence úrazů, Podpora svépomocné skupiny rodičů osob se závažným duševním onemocněním apod.)
2016 - 21 žádostí - z toho přímo na zdraví bylo 10 žádostí (Prevence úrazů a rozšiřování znalostí první pomoci, Bezpečnými aktivitami společně proti předváděcím akcím šmejdů apod.)

Snažíme se uspokojovat 100% oprávněných žadatelů.


Dotace ostatní – nezařaditelné mezi sport a kulturu - celková alokace 450.000 Kč, tato dotace je 100%
Dotace sportovní – podpora sportu pro registrované sportovce
Dotace přímé – především pro NNO organizace - je řešeno v rámci rozpočtu města na daný rok
Dotace sociální - dotace na podporu neziskového sektoru a na dotace pobytových služeb http://www.chrudim.eu/dotace/ms-2193/p1=2193

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  ANO
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Oblast zdraví je součástí dotačních programů města Chrudimi, přičemž dochází k propojení a zvyšování efektivity působení na obyvatele.

V roce 2017 byly nově zavedeny dotace v sociální oblasti.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Bez připomínek. Soulad s hodnocením města.  

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice má  5 dotačních titulů, které souvisí s oblastí zdraví. Tato oblast je součástí dotačních programů Zdravého města Litoměřice, odboru sociálních věcí  a zdravotnictví a odboru školství, kultury, sportu a památkové péče. 

Dotační program Zdravého města Litoměřice

Dotační program Zdravého města Litoměřice  vychází z problémů z veřejných diskusních fór "Desatero problémů Litoměřic " a "Mladé fórum", Komunitního plánu zdraví a kvality života - oblast D Zdravý životní styl, zdravotní služby a tématu stanoveného pro daný rok Komisí ZM a MA21. Tento dotační program je vypisován už o roku 2003, od roku 2015 tématicky zaměřený na zdraví. Každý rok je pravidelně rozdělována částka 150 tis. Kč:
2015 - Po městě zdravě a bezpečně
2016 - Zdraví nás baví
2017 - Ve zdravém těle zdravý duch
2018 - Zdravě mezi generacemi

http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=48&Itemid=105

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Program podpory zdravotních a sociálních aktivit pro občany města Litoměřice je jedním z dotačních titulů města. Tento dotační program podporuje aktivity už od roku 2006. Dochází k postupné navyšování přerozdělované částky, kdy bylo v roce 2017 schváleno navýšení o 50 tis. Kč na 250 tis. Kč.

https://www.litomerice.cz/dotace

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče vypisuje několik dotačních programů, které pomáhají k podpoře zdraví
- Sport pro zdráví/sport pro všechny
- Podpora v oblasti volného času dětí
- Podpora celoroční činnosti sportovních spolků

https://www.litomerice.cz/dotace

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  ANO
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO

Město plynule přechází na systematické plánování  zdravotních služeb na základě zpracovaných dokumentů a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných fór a komunitního plánování.

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Oblast zdraví je součástí dotačních programů města Litoměřice, čímž dochází k propojení a zvyšování efektivity působení na obyvatele.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Dotační program města byl vytvořen již v roce 2003, od roku 2015 je tematicky zaměřený na zdraví. Nabízí širší využití než jak jsou vymezeny cíle národní strategií Zdraví 21/Zdraví 2020. Program město zohledňuje mimo jiné odkazem na zdravotní plán.

Silnou stránkou města je, z pohledu aktivit i ze strany financování, zejména sociální oblast - prorodinná politika a podpora sociálně znevýhodněných skupin, včetně seniorů. Plánování se odvíjí od konkrétních problémů v obci a zohledňují se problémy obyvatel, které vyplývají z veřejných fór. Jmenované oblasti se zdraví více či méně dotýkají, zejména pokud jde o oblast duševního zdraví a pohybové aktivity je možné oblast hodnotit velmi pozitivně.

Dotační titul Zdravého města a MA 21 nabízí krytí nákladů projektu do výše 80 % nákladů (celková alokovaná částka je 150 tis. Kč)

Došlo k navýšení financí v dotačním titulu "Podpora sociálních a zdravotních aktivit" o 50 tis. Kč (v návaznosti na komunitní plán). Celková částka dosahuje 250 tis. Kč, žadateli mohou být fyzické i právnické osoby. Priority programu nejsou pro žadatele přímo vyspecifikovány.

 

5.1.5 Plní a vyhodnocuje municipalita vybrané cíle Zdraví 21 / Zdraví 2020?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Statutární město Jihlava plní vybrané cíle Zdraví 21/ Zdraví 2020 prostřednictvím aktivit a projektů (vlastních - převážně osvětových; partnerských organizací - podpořených v rámci dotací) a vyhodnocuje je. Některé, na tuto problematiku zaměřené projekty jsou podpořeny z dotace v rámci PZM a MA21.


V Pravidlech pro poskytování dotací v rámci PZM a MA21 je Zdravotní plán přímo uveden jako jeden z výchozích strategických dokumentů. Žadatelé o dotaci v rámci PZM a MA21 ve své žádosti uvádějí vazbu na Zdravotní plán. Tato změna byla do Pravidel pro poskytování dotací v rámci PZM a MA21 zanesena na základě podnětů Komise PZM a MA21 a schválena ve Výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Jihlavy v rámci PZM a MA21 na rok 2017.


Na přelomu 2017/2018 byl vyhodnocen Zdravotní plán na roky 2015 – 2017 a ve spolupráci s odborníky bylo zahájeno aktivní sestavování nového Zdravotního plánu města Jihlavy na roky 2018 – 2020 dle nové metodiky, které se opírala o Analýzu zdravotního stavu obyvatel z prosince 2016.


https://www.jihlava.cz/tvorba-zdravotniho-planu-mesta-jihlavy-2018-2020/d-523747


Zdravotní plán města Jihlavy na roky 2018 – 2020


https://www.jihlava.cz/zdravotni-plany-mesta-jihlavy/d-523718


Prioritní oblasti Národní strategie Zdraví 2020 a cíle Zdraví 21 jsou provázány do realizace Zdravotního plánu města Jihlavy. Zdravotní plán města Jihlavy obsahuje 7 prioritních oblastí a 15 místních cílů. Na jejich plnění všech cílů spolupracují kompetentní odbory magistrátu s partnery PZM a MA21.


CÍL 1: Zdraví mladých (prioritní oblast 1. Zdraví 2020)

CÍL 2: Zdravé stárnutí (prioritní oblast 1. Zdraví 2020)

CÍL 3: Zlepšení duševního zdraví (prioritní oblast 1. Zdraví 2020)

CÍL 4: Zdravější životní styl (prioritní oblast 4. Zdraví 2020)

CÍL 5: Snížení škod způsobených alkoholem, drogami a tabákem (prioritní oblast 4. Zdraví 2020)

CÍL 6: Zdravé místní životní podmínky (prioritní oblast 4. Zdraví 2020)

CÍL 7: Mobilizace partnerů pro zdraví (součástí strategických cílů 1. - 5.)


Na základě výstupů z jednání pracovní skupiny byl cíl č. 3 Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (Zdravotní plán na roky 2015 – 2017) ve Zdravotním plánu na roky 2017 – 2020 nahrazen cílem Zlepšení duševního zdraví, v rámci kterého se město snažilo cílit na osvětu a výchovu v oblasti péče o duševní zdraví.


V průběhu druhého pololetí roku 2020 plánujeme svolání PS k tvorbě Zdravotního plánu a jeho předběžné vyhodnocení garanty jednotlivých oblastí. Na základě těchto výsledků plánujeme v druhé polovině roku 2020 spuštění prací na sestavení Zdravotního plánu města na další období 2021 – 2023.

 • 5.1.C Kompetence města (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel ?
  ANO
 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  ANO
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO

5.1.A

Plánování zdravotních a souvisejících služeb probíhá na základě průběžných analýz zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, spoluprací s odborníky a na základě veřejných diskusí s obyvateli města (např. Fórum ZM, Fórum mladých apod.).

5.1.B

V přijatých a schválených strategiích města a při hodnocení projektů v rámci dotačního programu Projektu Zdravé město a MA21 a ev. při podpoře zdraví a zdravého životního stylu v jiných dotačních programech města jsou jako jedny ze základních kritérií zvoleny indikátory týkající se zdraví, dopadů na zdraví a dopadů na životní styl obyvatel města. Konkrétně viz příslušné strategie a dotační programy.

5.1.C

Členové Komise PZM a MA21, partnerské organizace ve městě zabývající se zdravotnictvím a souvisejícími službami.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Statutární město Jihlava si zvolilo 7 cílů v návaznosti na Zdraví 21/Zdraví 2020, které jsou naplňovány prostřednictvím 15 místních cílů. Vyhodnocení v současné době platného Zdravotního plánu je předběžně naplánováno na druhou polovinu roku 2020, celý proces bude zahájen svoláním pracovní skupiny, kde bude dohodnut harmonogram celého procesu vyhodnocení a tvorby Zdravotního plánu na další období.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Bez připomínek.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Cíle Zdraví 21, které jsou kompatibilní s cíli Zdraví 2020, se prolínají do realizace Zdravotního plánu. Na realizaci cílů spolupracujeme s partnery ZM a MA 21.

Vybrané cíle municipality:

Zdraví mladých; Zdravé stárnutí; Zlepšení duševního zdraví; Zdravé a bezpečné místní životní podmínky; Zdravější životní styl;  Snížení škod způsobených alkoholem, drogami a tabákem; Mobilizace partnerů pro zdraví.

Hodnocení plnění vybraných cílů je podstatou ročního vyhodnocení plnění Zdravotního plánu města, který je každoročně předložen Zastupitelstvu města, a to vždy na počátku roku.

 • 5.1.C Kompetence města (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel ?
  0
 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  Odkazy na dokumenty
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  Odkazy na dokumenty a tiskové zprávy

5.1.A

Plnění ZP - 2017 - 2019

5.1.B

Viz popis u idikátoru 5.1.B v bodě 5.1.2

5.1.C

Městský úřad neeviduje žádný odbor, který by se výhradně zabýval řešením problematiky zdraví. Oblast je zaštítěná aktivitami Zdravého města a MA 21, dále také Odborem sociálních věcí a zdravotnictví; Odborem školství, kultury a sportu; Odborem životního prostředí.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Plnění vybraných cílů Zdraví 21/Zdraví 2020 a jejich vyhodnocování probíhá v souvislosti s každoročním vyhodnocováním plnění Zdravotního plánu.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Bez připomínek. Město má vybrané cíle, které jsou definovány ve ZP a každoročně hodnotí jejich plnění.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Cíle Zdraví 21, které jsou kompatibilní s cíli Zdraví 2020. Z těchto cílů byly stanoveny priority připravovaného Zdravotního plánu, který je již ve velmi vysokém stavu rozpracovanosti, v současné době zbývá realizovat pouze některé procesní záležitosti v rámci daného postupu schvalování, ty však již dle našeho názoru nebudou mít významný vliv na podobu zdravotního plánu, neb komise již "odpracovala" nejdůležitější část zpracovávaného plánu zdraví, která je realizována před "schvalovacími procesy". Pracovní skupina pro tvorbu ZP prioritně vybrala oblasti: Zdraví mladých, Zdravé stárnutí, Zlepšení duševního zdraví, Zdravé a bezpečné místní životní podmínky, Zdravější životní styl, Snížení škod způsobených alkoholem, drogami a tabákem.  

Cíle schválené ve Zdravotním plánu bude město závazně naplňovat.

Cíle nejsou dosud vyhodnocovány, protože nebylo formálně dokončeno zpracování zdravotního plánu.

 • 5.1.C Kompetence města (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel ?
  Ano spolupráci se zastupiteli lékaři, spolupráce s lékaři z Domu zdraví
 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  Ano V rámci vzniku II. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2018 - 2020, Zdravotního plánu i IPRM.
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  Ano

II. Komunitní plán sociálních služeb ORP Velké Meziříčí na období 2018 - 2020, Zdravotní plán, IPRM

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Cíle Zdraví 21 korespondují s cíli Zdraví 2020 a prolínají se do Integrovaného programu rozvoje města Velké Meziříčí, Komunitního plánu ORP Velké Meziříčí.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Zde textu nerozumím. Je uvedeno, že se cíle Zdraví 21/2020 prolínají do realizace Zdravotního plánu, přitom ZP město zatím nemá, takže ho nemůže ani realizovat. Z textu nelze ani posoudit, jak jsou uvedené městem vybrané cíle plněny. Předpokládám, že město stanoví priority vycházející z cílů Zdraví 21/2020 do vytvářeného Zdravotního plánu a bude je pak závazně naplňovat. Pokud byly městem tyto priority a cíle v minulosti již stanoveny a plněny, pak je třeba toto do auditu doplnit.

Poznámka k uvedenému textu: uvedených oblastí je poměrně dost, hodně bude asi i stanovených cílů a opatření. Město by však v rámci ZP mělo na nejbližší období také stanovit priority.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Cíle Zdraví 21 jsou provázány do realizace Zdravotního plánu. Je zde také soulad priorit města s Akčními plány v rámci implementace Národní strategie Zdraví 2020.

Realizované cíle Zdraví 21, na nichž spolupracujeme s partnery ZM a MA 21.

CÍL 3: ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA
CÍL 4: ZDRAVÍ MLADÝCH
CÍL 5: ZDRAVÉ STÁRNUTÍ
CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ
CÍL 9: SNÍŽENÍ VÝSKYTU PORANĚNÍ ZPŮSOBENÝCH NÁSILÍM A ÚRAZY
CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
CÍL 11: ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL
CÍL 12: SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI A TABÁKEM
CÍL 13 - ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

Zdravotní plán na roky 2015 - 2018 bude v nejbližším období vyhodnocen a na základě nově analýzy zdravotního stavu obyvatel vypracován plán nový. Došlo zde ke zpoždění v důsledku změn ve vedení po komunálních volbách.

 • 5.1.C Kompetence města (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel ?
  ano
 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  ANO
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ano
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Zdravotní plán města je koncipován na základě cílů Zdraví 21/Zdraví 2020.

Vyhodnocení plnění cílů proběhne cca do června 2019.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Vybrané priority pokrývají v podstatě celou oblast podpory a ochrany zdraví obyvatel města. Jedná se o ambiciózní rozsah, ovšem, jak je popsáno v části 5.2 auditní zprávy, město se snaží o jeho naplňování konkrétními kroky. 

Poznámka: v textu auditu opět ponechána původní informace o nedokončeném vyhodnocení Zdrav. plánu 2015-2018, přičemž vyhodnocení je vloženo jako příloha.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Cíle Zdraví 21/Zdraví 2020

Město se soustřeďuje zejména na TOP 3 problémy, které vychází ze Zdravotního plánu, tyto cíle jsou každoročně vyhodnocovány. Cíle Zdraví 21/Zdraví 2020 jsou provázány s tímto plánem Litoměřic následovně:

Cíl 4: Zdraví mladých
Cíl 5: Zdravé stárnutí
Cíl 6: Zlepšení duševního zdraví - součástí aktualizované podoby ZP
Cíl 8: Snížení výskytu neinfekčních onemocnění
Cíl 10: Zdravé a bezpečné životní prostředí
Cíl 11: Zdravější životní styl
Cíl 12: Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem
Cíl 13: Zdravé místní životní podmínky

 • 5.1.C Kompetence města (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel ?
  ANO - viz komentář
 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  ANO
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO

Město plynule přechází na systematické plánování  zdravotních služeb na základě zpracovaných dokumentů a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných fór a komunitního plánování.

Komentář k indikátoru 5.1.C:

Byla vytvořena expertní skupina ke zdravotnímu plánu, jejími členy je ředitel Nemocnice Litoměřice, zástupce KHS, zástupci OSVaZ, zástupci Zdravého města, 5 privátních lékařů a další.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Zdravotní plán města je koncipován na základě cílů Zdraví 21/Zdraví 2020, dochází vyhodnocování cílů vybraných v rámci TOP 3 problémů.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Zdravotní plán města je v souladu se Zdravím 21. Vyhodnocení zdravotního plánu je přehledně doloženo ve vztahu k nastaveným prioritním cílům. V hodnoceném období (2015-2017) byly všechny významné cíle dosaženy. U některých dílčích cílů kvantitativní ukazatele během hodnoceného období rostly (prevence zubního kazu) nebo došlo k jejich přechodnému zvýšení (zdravé stravování a výživa, prevence užívání návykových látek). Významným úspěchem je nalezení zdroje hlavního znečistitele ovzduší a pravidelný monitoring ovzduší, ke kterému přispělo pořízení 12 měřících stanic v roce 2017. Ve městě průběžně dochází ke zvyšování množství zeleně.

Je zřejmé, že vytyčené cíle městem jsou průběžně řešeny a vyhodnocovány, případně jsou zdůvodněny změny, které vedly k omezení splnění.

 

5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město se svými partnery pravidelně připravuje osvětové akce zaměřené na zdravý životní styl. Pořádané kampaně na podporu zdraví se v hodnoceném období zkvalitňují, daří se zvát a spolupracovat s novými partnery.

Město se stará o kvalitu dětských hřišť, kterých ve městě přibývá, modernizují se a přizpůsobují se požadavkům občanů. Hřiště odpovídají normám EU. Nově vznikají workoutová hřiště pro mládež a dospělé. Ve druhé polovině roku 2019 byla započata rekonstrukce dětského dopravního hřiště, tak aby odpovídalo novým předpisům a normám.   

Péči o seniory ve městě zajišťuje odbor sociálních věcí ve spolupráci s odbornými partnery.

Ve sledovaném období se podařilo pro veřejnost zpřístupnit školní hřiště.            

Město spolupracuje a prostřednictvím dotací podporuje řadu organizací a aktivit zaměřených na aktivní stárnutí.   

Zdraví obyvatel a prevence nemocí jsou podporovány i prostřednictvím dotací z rozpočtu statutárního města Jihlavy - dotační program PZM a MA21 a dotace na sociální službu, činnost neziskového sektoru v sociální oblasti, preventivního, osvětového či veřejně prospěšného charakteru.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

V části 5.2 podává město precizní a obsáhlý výčet infrastruktury, akcí a aktivit zaměřených na podporu zdraví občanů a zlepšení podmínek pro zdraví ve městě. Jedná se o silnou stránku Jihlavy, kde je tradice pořádání kvalitních akcí a kampaní tohoto typu již dlouhodobá. V posledních letech je vedle tradičního zájmu o podporu zdraví dětí a mládeže možno v auditu sledovat rozšiřující se spektrum služeb pro seniory.

Na základě připomínek v průběhu hodnocení auditu doplnil autor vlastní sebehodnocení, tj. názorový komentář, které u města usilujícího o kategorii A má být součástí auditu. Lze ocenit snahu popsat pozitivní výsledky, ale stejně tak není potřeba se bát pojmenovat problematické oblasti a navrhovat cesty ke zlepšení.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Došlo k mírnému zlepšení. Spolupráce města s různými organizacemi na aktivitách souvisejícími se zdravím je stabilní, účast je zde přiměřená. Město disponuje rozsáhlou sítí hřišť a sportovišť  a  každoročně připravuje či podporuje nepřebernou škálu aktivit pro různé cílové skupiny od dětí až po seniory. Město prostřednictvím pořádaných aktivit podporuje též mezigenerační soužití. Zároveň se připravuje na změnu demografického vývoje.   Široká veřejnost je každoročně zapojena do oblastí výzkumů a šetření, na kterých se město podílí. Účast na veřejných projednáváních v jednotlivých oblastech je stabilní. Město využívá různé kanály k oslovování a vyzývání veřejnosti.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

V této části podává město poměrně obsáhlý výčet akcí a aktivit zaměřených na podporu zdraví občanů, na zlepšování podmínek pro zdraví ve městě a na zlepšení kvality jejich života, které jsou postaveny na kvalitní infrastruktuře. Vedle zájmu o podporu zdraví dětí a mládeže je možno sledovat i stále se rozšiřující spektrum služeb a aktivit pro seniory. Jedná se o silnou stránku města s dlouhodobou tradicí a kvalitou. Na připomínky město reagovalo doplněním.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

V porovnání s minulými roky došlo ke zlepšení situace.

Město každoročně připravuje poměrně širokou škálu aktivit pro různé cílové skupiny od dětí až po seniory. Město prostřednictvím pořádaných aktivit podporuje též mezigenerační soužití.

Široká veřejnost je každoročně zapojená do oblasti šetření, na kterých se město podílí. Účast na veřejných projednáváních v jednotlivých oblastech má mírně stoupající trend.

Je třeba si uvědomit si výchozí pozici k obhajobě. Pokud porovnáváme města, která obhajovala kategorie B či A, byla vždy okresní města několikanásobně větší s relativně velkým úřednickým aparátem. Naše město má 10 tisíc obyvatel, jedná se tedy o menší město, úředníků je asi 80 a politická reprezentace již dlouhodobě razí myšlenku levného a velmi efektivně fungujícího úřadu.

I vzhledem k velikosti města, pokud realizuje město kampaně, či další akce, tak jsou připravovány tak, že jsou zaměřeny na všechny věkové kategorie. A všechny akce připravuje stále stejný velmi nepočetný štáb lidí (3), mající okamžitě přehled o tom, co se povedlo a co tudíž prohlubovat, a co se nepovedlo, tudíž se tomuto příště  vyvarovat.

Jsme si vědomi, že právě oblast zdraví by si zasloužila více aktivit,  zacílených na konkrétní skupiny, což je již zohledněno ve zdravotním plánu, a jen doufáme, že nás nebude trápit koronavirus.

I navzdory koronaviru jsme například v první polovině září úspěšně realizovali dvě poměrně velké kampaně:

Den zdraví https://www.novinyvm.cz/18151-prijdte-se-na-namesti-dozvedet-o-ekologii-i-neco-o-svem-zdravi.html

Den záchranářů https://www.novinyvm.cz/18168-deti-zazily-dopoledne-se-zachranari.html, pro všechny věkové kategorie

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

V této části podává město poměrně obsáhlý výčet akcí a aktivit zaměřených na podporu zdraví občanů, na zlepšování podmínek pro zdraví ve městě a na zlepšení kvality jejich života, které jsou postaveny na poměrně kvalitní infrastruktuře. Město, ač poměrně malé, organizuje či se podílí na organizaci spousty akcí a aktivit pro své občany, vč. dětí, mládeže i seniorů. Na připomínky v průběhu auditu město reagovalo doplněním textu, spolupráce byla dobrá.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Podporujeme preventivní aktivity dotačními prostředky dle stanovených priorit a též na základě poptávky a problémů ve spolupráci s partnery vytváříme i vlastní preventivní programy.

Dětských hřišť ve městě přibývá, dochází ke kontrole a dovybavení hřišť stávajících, vznikají nově dětská hřiště i plochy pro sport.

Pohybová aktivita dětí a mládeže je městem podporována prostřednictvím sportovních dotací - pro registrované. Jsou ale také podporovány pohybové aktivity a projekty pro širokou veřejnost - tedy i neregistrované. Tato podpora je stabilní.

V oblasti aktivního stárnutí dochází k pozitivnímu vývoji, situace se plynule zlepšuje a město reaguje na demografický vývoj populace nabídkou slev a akcí cílených pro tuto generaci. Podporuje aktivity NNO zaměřené na tuto cílovou skupinu. Příspěvky na činnost CSSP Chrudim, které zajišťuje služby pro cílovou skupinu seniorů jsou stabilní.

Aktivity pro seniory jsou zajišťovány také ze strany města a NNO.

Na cílovou skupinu seniorů je pamatováno i v KPSS.

Výchova ke zdraví a podpora zdraví dětí a mládeže prolíná mnoha aktivitami, které město ve spolupráci s dalšími organizacemi ve městě připravuje. Ať to jsou velké osvětové kampaně nebo malé dílčí projekty. Díky dobré spolupráci se školami se daří uvádět v praxi i nad ŠVP. Snažíme se, aby akce a projekty vycházely z dat analýzy zdravotního stavu obyvatel.

Dobrá a trvalá je spolupráce se Střední školou zdravotnickou a sociální Chrudim.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Oblast 5.2, podpora zdraví a prevence nemocí, je tradičně silnou stránkou města. Město v auditu i během kontrolní návštěvy auditorů doložilo množství aktivit v této oblasti, ať se jedná o organizaci a podporu kampaní na podporu zdravého životního stylu či péče o zlepšení místních podmínek a prostředí města, aktivit pro děti a mládež, rodiny či pro seniory. Existuje tradiční a silná spolupráce mezi městem a zainteresovanými organizacemi (NNO, zdravotnické organizace, školy ad.)

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město společně s NNO připravuje řadu akcí a kampaní pro všechny věkové generace. NNO jsou podporovány buď přímo z rozpočtu (neziskové organizace) nebo formou dotací. Počet akcí na podporu zdraví je vysoký, a tak už nedochází k zvyšování počtu akcí, ale je tu snaha o zvýšení kvality a efektivity.
Město je dobře zasíťováno dětskými a sportovními hřišti, a tak za poslední roky nedošlo k výraznému zvýšení jejich počtu, v poslední době dochází spíše k rozšiřování nebo obnově stávajících hřišť. Dále na podporu pohybové aktivity město velmi podporuje Městská sportovní zařízení a sportovní kluby. Účast obyvatel na veřejných fórech je stabilně vysoká a pomáhá k tomu mimo jiné dobrá medializace akcí. Městský úřad začal pro své zaměstnance každoročně připravovat přednášky na téma zdraví, a tak probíhá vzdělávání i v této oblasti. Město má tuto podporu nastavenou na vysoké úrovni, a tak oproti minulému auditu nedošlo k tak výraznému posunu, proto snižujeme hodnocení na +1 pozitivní vývoj.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Podpora zdraví je ve městě dlouhodobě na velmi dobré úrovni.  Město se snaží o rozvoj podmínek pro rekreační sport a aktivní távení volného času svých občanů, ať už z hlediska budování infrastruktury, tak doprovodných aktivit a kampaní. Vzhledem k tomu, že problém hypomobilty většiny české populace je zapříčiněn zejména vyřazením chůze jako hlavního zdroje aktivního pohybu, je plánované omezení parkování v centru města vítaným opatřením podporujícím pěší pohyb občanů. 

Podpora zdraví ve městě je pestrá, mezigenerační, přesto se zde nabízí příležitost většího zapojení škol a školských organizací do ověřených, akreditovaných preventivních programů. Např. vyzývá město školy, kterých je současně zřizovatelem (MŠ, ZŠ), k implementaci programů podporujících zdraví?

 

 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
5.2.1 Jaká je spolupráce vládních a nevládních organizací v regionu, které se zabývají podporou zdraví, se samosprávou?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Spolupráce probíhá na úrovni:

- tvorby strategických dokumentů města Jihlavy

- finanční podpory partnerů v rámci dotačních titulů

https://www.jihlava.cz/dotacni-program-projektu-zdrave-mesto-a-ma21/ds-55072/p1=104059

- pořádání osvětových komunitních kampaní -

http://www.jihlava.cz/komunitni-kampane/ms-104037/p1=104037

a další osvětové akce viz návodná otázka 5.2.2.

 • 5.2.F Spolupráce s podnikatelskou sférou v oblasti zdraví ?
  ANO
 • 5.2.E Podpora NNO a dalších organizací zabývajících se zdravím ?
  ANO

5.2.E

Podpora je realizována v rámci projektů NNO a dalších organizací zabývajících se zdravím prostřednictvím dotačních titulů, propagace jejich činnosti a jejich přizvání na pořádané osvětové kampaně

5.2.F

3 osvětové kampaně

Světlo pro AIDS, Do práce na kole, Evropský týden mobility

Podnikatelé podporují sportovní a kulturní aktivity ve městě, které přispívají ke zlepšení fyzického a duševního zdraví obyvatel.

 

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

S růstem finančních prostředků na dotaci v rámci PZM a MA21 se daří zkvalitňovat pořádané osvětové kampaně a zvyšovat počet spolupracujících subjektů. V rámci dotačních titulů se daří spolupráce s realizátory, jejichž projekty mají dlouhodobou tradici a probíhají opakovaně (např. Policejní akademie pro seniory -  v roce 2019 - již 6. ročník, nebo každoročně se opakující programy pro zvýšení fyzické aktivity seniorů či obézních dětí). Dotační program PZM a MA21 je dobře propagovaný a v každém ročníku se hlásí i noví realizátoři.

V rámci komunitních kampaní oslovuje PZM a MA21 široký okruh spolupracujících subjektů. Snahou je každoročně zapojení nových subjektů a rozšíření o témata, která jsou právě aktuální a tudíž pro občany zajímavá. (v roce 2019 např. navázání nové spolupráce s PNJ Jihlava, Trivis Jihlava, Loono Praha, sportovní organizace baseballový klub Ježci Jihlava...), tradičně dobrá je spolupráce se Zdravým Krajem Vysočina.

Oslovené subjekty - pokud jim to jejich časové možnosti dovolí - spolupracují a zapojují se do kampaní.

Na první polovinu roku 2020 byly naplánované dvě nové osvětové akce zaměřené jednak na zdravé stravování, propagaci fair trade a regionálních výrobců potravin, dále na ukázky sportovních aktivit pod vedením erudovaných lektorů v rámci kampaně Do práce na kole. Z důvodu pandemie se tyto kampaně bohužel nemohly fyzicky uskutečnit. Podařilo se je však alespoň částečně realizovat virtuálně (informace na FB, edukační video)

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Z odpovědi na návodnou otázku nelze zcela vyhodnotit vývoj, čili zda se daří rozšiřovat a prohlubovat v Jihlavě komunitní spolupráci, s jakými subjekty, příp. zda existují nějaké problémy. Bylo by vhodné doplnit komentář, jak konkrétně město v realitě vnímá zájem ostatních složek veřejného života o tuto oblast, kde vidí rezervy, zda se něco nedaří, naopak zda město má nějaký příklad dobré praxe apod.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Při řešení problematiky spojené se zdravím obyvatel spolupracujeme na místní úrovni s odbornými partnery jako je Therápon 98, a.s., Renarkon, o.p.s., KHS, základní a mateřské školy, pediatři, rychlá záchranná služba, „ Máš čas?“, z.s, Armáda spásy v České republice, z.s.,  Centrum pro rodinu Kopřivnice, z.s. atd. Jedná se o spolupráci na konkrétních aktivitách – např. Den země, nebo při řešení aktuálních (i dlouhodobých) problémů – např. rozšiřování terénních sociálních služeb. Ve městě Kopřivnice však chybí silný partner přímo z oblasti zdravotnictví, který by zastřešoval tuto oblast.

Jednotliví partneři z řad NNO jsou zapojeni v rámci své působnosti do činností pracovních skupin (Pracovní skupina ZM a MA 21, Pracovní skupina Zdravotního plánu, prac. skupiny komunitního plánování sociálních služeb …) a komisí působících ve městě (komise prevence kriminality atd.). Podílí se na tvorbě a přípravě strategických dokumentů, kdy jsou náměty zapracovány do těchto dokumentů. Město podporuje NNO, a to prostřednictvím poskytování dotací, které jsou určeny jak na pravidelnou činnost (např. Renarkon, o.p.s. - sociální služba terénní programy včetně poradny pro osoby závislé a osoby ovliněné závislostí), tak na jednorázové aktivity.  

Město samo organizuje aktivity, do kterých se zapojují jak NNO, tak další instituce jako např. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje - viz např. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=kampane-spolecne-akce-zdravych-mest-koprivnice, http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=den-zdravi-ve-zdravem-meste&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1832. Dále město finančně podporuje činnost NNO, které se zdravím souvisejí, a to buď dotacemi na jednotlivé akce nebo podporou celoročního provozu dané organizace.

Město Kopřivnice finančně podporuje Centrum signálních zvířat. http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=v-centru-signalnich-zvirat-chteji-promenit-vymenik-na-laborator&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=26457

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=centrum-signalnich-zvirat-se-nevzdava-snu-o-vlastnim-zazemi-%E2%80%93-vybralo-penize&clanek=26932

 • 5.2.F Spolupráce s podnikatelskou sférou v oblasti zdraví ?
  1
 • 5.2.E Podpora NNO a dalších organizací zabývajících se zdravím ?
  Odkazy

5.2.E

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=planovani-socialnich-sluzeb-koprivnice-zapisy

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dotace-koprivnice

5.2.F

Město Kopřivnice má zřízený neformální poradní orgán starosty - Radu pro rozvoj lidských zdrojů (http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=rada-pro-rozvoj-lidskych-zdroju&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24481 ). V Radě jsou zastoupci významných zaměstnavatelů v Kopřivnici (např. Brose, Tatra, ....). V rámci jednání Rady je diskutována problematicka zaměstnanosti ve městě,  perosnální problematika včetně oblasti zdraví zaměstnanců. Členové Rady jsou seznamováni s výstupy Analýzy zdraví.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město v posledních třech letech začalo realizovat tématické kampaně zaměřené na zdraví, do kterých se snaží zapojovat jak vládní, tak nevládní organizace. Město finančně podporuje organizace, které se, kromě jiného, také zabývají problematikou zdraví.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město se snaží o kvalitní spolupráci s organizacemi, ač chybí partner přímo z oblasti zdravotnictví. Bylo by vhodné doplnit informaci, jak konkrétně město v realitě vnímá zájem organizací o oblast podpory zdraví a prevence nemocí. Uvést i rezervy a možnosti ke zlepšení stávajícího stavu, zda se některé (např. zamýšlené nebo realizované) akce či aktivity nezdařily, naopak i příklady dobré praxe.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Vládní i nevládní organizace se aktivně podílejí na podpoře zdraví společně se samosprávou. Jsou zapojovány při organizaci akcí a kampaní pro veřejnost, tyto organizace jsou podporovány buď přímo z rozpočtu města (příspěvkové organizace) nebo prostřednictvím dotací (viz bod 5.1.4). Dále město spolupracuje s privátními lékaři, kteří jsou zapojeni především při kampani Dny zdraví, kde jsou v roli přednášejících. Město má také odborné partnery.

Jedná se o každoročně se opakující kampaně upozorňující na specifická témata z oblasti zdraví a propagující a vybízející občany města ke zdravému životnímu stylu. 
 

Den Země
https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/12208-den-zeme-oslavime-virtualne 
https://www.velkomeziricsko.cz/udalosti/zabavne-odpoledne/152434-uklid-okolo-kopretiny-a-opekani-spekacku
https://www.chaloupky.cz/den-zeme-hlina-v-rukou-cloveka/

Den bez tabáku
https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/12274-zajemci-navstivi-vez-zdarma-v-ramci-celosvetove-kampane

Dny zdraví

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/11906-probehl-tradicni-den-zdravi-s-vodni-tematikou
https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/11377-den-zdravi-nabidl-ukazky-remesel-rukodelne-vyrobky-i-ochutnavky

Den záchranářů

http://www.novinyvm.cz/16366-na-namesti-jste-mohli-videt-jak-pracuji-zachranari.html
http://www.novinyvm.cz/12852-den-zachranaru-simulovana-nehoda-horici-panev-oleje-a-zasah-policejniho-psa.html

Evropský týden mobility

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/11884-evropsky-tyden-mobility-2019
https://www.chaloupky.cz/evropsky-tyden-mobility/

Spolupracující organizace MŠ a všechny typy škol, organizace zřizované městem (Městská policie, DDM, knihovna, aj.), sportovní organizace, neziskové organizace (Skaut, Spolek žen, Kopratina, Chaloupky, Kociánka, Červený kříž, Sdružení včelařů, zahrádkářů, Wellmez, Charita) a vybrané podnikatelské subjekty města zabývající se zdravou stravou a zdravým životním stylem (Dům zdraví, Nemocnice Mostiště), PČR, HZS, ZZS a SZÚ.

DÓZA - středisko volného času Velké Meziříčí

Jde o centrum volného času pro všechny věkové skupiny obyvatel Velkého Meziříčí a okolí. Město Velké Meziříčí je jeho zřizovatelem. Středisko nabízí velkou škálu volnočasových aktivit pro děti, žáky, studenty i dospělé občany města. Účastní se všech kampaní se zdravotnickou tématikou vždy s realizací dílčích aktivit.

http://www.dozavm.cz/

Městská knihovna Velké Meziříčí

Knihovna je organizací města, sídlí v jeho budově a město stoprocentně hradí jeho provoz. Nejenže půjčují knihy, ale i pořádají soutěže a akce pro obyvatele města.

https://www.knihovnavm.cz

Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Koretina - centrum pro rodiče s dětmi ve Velkém Meziříčí

Centrum pro rodiče s dětmi je zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Jejich posláním je podpora rodiny, zvyšování rodičovských kompetencí a zodpovědnosti. Jejich programy působí preventivně proti negativním jevům v rodině, podporují mezigenerační komunikaci, vztahy a soudržnost rodiny. Pořádají každoročně několik přednášek na aktuální otázky zdravotní problematiky místních obyvatel.

https://zdar.charita.cz/nase-sluzby/kopretina/

Chaloupky, o.p.s.

V tomto centru sídlí Klub Lebeda. Jde o bezbariérové ekocentrum v zemědělské usedlosti uprostřed přírodního parku Balinské údolí. Podstatná část usedlosti byla nákladně zrekonstruována. Bezbariérový prostor sestává z učebny, sálu a rozsáhlé terapeutické zahrady, která reflektuje specifické potřeby lidí s handicapem.

https://www.chaloupky.cz/socialni-programy/

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub Velké Meziříčí

Tento klub je otevřeným, nepolitickým spolkem. Usiluje o komplexní péči o osoby s různým handicapem a to vše v kombinaci se zdravými. Nabízí volnočasové aktivity pro děti a rodiče.

http://www.asociacevm.cz/

Handicap sport club Velké Meziříčí

Provozování sportovních klubů pro handicapované pořádání turnajů a dalších sportovních akcí. Zaměřujeme se na atletiku, boccia, curling, závěsný kuželník, stolní tenis a další. Tento klub je pro všechny věkové kategorie.

https://hscvm.cz/

Vlastivědná a genealogická společnost * Velké Meziříčí

Činnost společnosti spočívá především v pravidelném pořádání přednášek. Také uskutečňuje besedy, tématické vycházky a exkurze. Tento klub je určen pro všechny věkové kategorie, zúčastňují se však zejména senioři.  

http://www.vgsvm.estranky.cz/

Spolek žen Velké Meziříčí je ZO ČSŽ z.s.

tj. nezávislý, dobrovolný spolek, který působí na území České republiky. Sdružuje ženy bez ohledu na jejich národnost, náboženskou víru, politickou příslušnost, sociální postavení, profese a zájmy. Pravidelně se zapojuje do kampaní pořádaných Zdravým městem.

http://www.velkomeziricsko.cz/spolky/38-spolek-zen

Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Wellmez - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez je poskytovat pomoc a podporu dospívajícím, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, nebo jsou jí ohroženi, a přispívat ke zlepšení kvality jejich života.

https://zdar.charita.cz/kontakty/?s=wellmez-nizkoprahove-zarizeni-pro-deti-a-mladez

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Velké Meziříčí

Zapojují se do aktivit města v rámci aktivit Dnů zdraví a akcí UR

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velké Meziříčí

Zapojují se do aktivit města v rámci aktivit UR

Junák – český skaut, středisko Velké Meziříčí, z. s.

http://skautvm.cz/o-nas/

Domov pro seniory – realizující spoustu aktivit pro seniory ve městě, např. každoročně se opakující a mezi seniory velmi oblíbená univerzita 3. Věku, různé jednorázové akce (trénink paměti,…)

Římskokatolická farnost Velké Meziříčí

https://www.farnostvm.cz/archiv-aktualit - poskytující zázemí pro oddíly skautů

Českobratrská církev evangelická

https://www.evangelicivm.cz/ realizující přednáškovou činnost v rámci každoročně vypisovaného grantového programu Zdravé město

Jupiter club

https://www.jupiterclub.cz/ - kulturní středisko, zřizované městem, poskytující zázemí i pro akce týkající se zdravotní oblasti

Akce jsou zaměřeny na prevenci infekčních i neifekčních nemocí, seznamují občany s významem preventivních prohlídek a pobízí ke zdravětšímu životnímu stylu.

 • 5.2.F Spolupráce s podnikatelskou sférou v oblasti zdraví ?
  Ano Spolupráce s privátními lékaři ve městě a s privátními lékaři z Domu zdraví. Vytipovaní podnikatelé jsou přizíváni ke spolupráci na akcích pořádaných městem.
 • 5.2.E Podpora NNO a dalších organizací zabývajících se zdravím ?
  Ano

NNO jsou zapojovány do pořádání akcí na podporu zdraví. Město tyto NNo podporuje buď přímo z rozpočtu (příspěvkové organizace) nebo formou dotací, ale i propagací a zapojováním do aktivit města. Počet zapojovaných neziskových organizací je stabilní.

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/11906-probehl-tradicni-den-zdravi-s-vodni-tematikou

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Akce na podporu zdraví město pravidelně připravuje ve spolupráci s NNO, které jsou podporovány městem.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Město se určitě snaží o kvalitní spolupráci s organizacemi, a jak v textu uvádí, podporuje je. Text je však velmi obecný, postrádám konkrétní informace, o jaké organizace se jedná (alespoň výčet, ev. jejich zaměření), o jakou konkrétní podporu se jedná, co pro město v oblasti podpory zdraví dělají atd. Alespoň velmi stručně a přehledně nebo uvést odkazy, kde je to na webu uvedeno.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Vládní i nevládní organizace spolupracují se samosprávou aktivně a ve velké míře se podílí na podpoře zdraví a zdravého životního stylu všech generací. Bývají partnery města při pořádaných akcí pro veřejnost.

Od vstupu do NSZM se spolupráce NNO se samosprávou pozitivně vyvíjí, organizace participují na akcích pořádaných městem a naopak město organizace podporuje v rozvoji jejich aktivit, které přispívají k podpoře zdraví.

Organizace jsou podporované i přímo z rozpočtu města (v případě příspěvkových organizací a obchodních společností) nebo prostřednictvím dotací a grantů.

Akce jsou pravidelně připravované ve spolupráci s partnery a NNO, které město podporuje.

Dále město spolupracuje s privátními lékaři, kteří jsou zapojeni především při kampani Dny zdraví, kde jsou v roli přednášejících či odborníků v rámci workshopů - kožní znaménka, tejpování, tenzometrická podložka, očkovací poradna apod.

V rámci spolupráce se daří úspěšně již po tři roky rozvíjet kampaň Dnů zdraví s Chrudimskou nemocnicí.  Město má také odborné partnery, se kterými spolupracuje při tvorbách analýz a strategií. Příkladem může být Krajská hygienická stanice. 

V rámci kampaně Do práce na kole chceme navázat bližší spolupráci s většími zaměstnavateli ve městě (Vivantis, Vodafone, Nemocnice).

Právě díky dobré spolupráci např.s ČČK nebo Střední školou zdravotnickou a sociální Chrudim jsou připravovány projekty tzv. šité na míru. Jsou poté podpořeny grantem.

 • 5.2.F Spolupráce s podnikatelskou sférou v oblasti zdraví ?
  ano
 • 5.2.E Podpora NNO a dalších organizací zabývajících se zdravím ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Organizace jsou podporované i přímo z rozpočtu města (v případě příspěvkových organizací a obchodních společností) nebo NNO a školy prostřednictvím dotací a grantů.

Akce jsou pravidelně připravované ve spolupráci s partnery a NNO, které město podporuje.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Bez připomínek, soulad s hodnocením města.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Vládní i nevládní organizace se aktivně podílejí na podpoře zdraví společně se samosprávou. Jsou zapojovány při organizaci akcí a kampaní pro veřejnost, tyto organizace jsou podporovány buď přímo z rozpočtu města (příspěvkové organizace) nebo prostřednictvím dotací. Dále město spolupracuje s privátními lékaři, kteří jsou zapojeni především při kampani Dny zdraví, kde jsou v roli přednášejících. Město má také odborné partnery, se kterými spolupracuje při tvorbách analýz a strategií. Příkladem může být Krajská hygienická stanice. 

 • 5.2.F Spolupráce s podnikatelskou sférou v oblasti zdraví ?
  ANO
 • 5.2.E Podpora NNO a dalších organizací zabývajících se zdravím ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.2.E:

NNO jsou zapojovány do pořádaní akcí na podporu zdraví. Město tyto NNO podporuje buď přímo z rozpočtu (příspěvkové organizace) nebo formou dotací.

Hodnota indikátoru 5.2.F:

Nově probíha snídaně podnikatelů s tajemníkem, která je uskutečněna vždy na konkrétní téma a podnikatelé se tak mohou dozvědět plánované kroky města. Dále se alespoň jednou ročně uskuteční podnikatelské fórum, jehož hlavním tématem je Akční plán rozvoje spolupráce s podnikateli pro roky 2015 – 2020.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Akce na podporu zdraví město každoročně připravuje ve spolupráci s NNO, které jsou podporovány městem. 

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město spolupracuje zejména s mítními příspěvkovými či neziskovými organizacemi. S odbornými organizaci na celostátní úrovni spolupracuje při kampaních pořádaných ZM. Ve vztahu ke školám a  školským organizacím je využívána spolupráce s odborem školství. Školám jsou nabízeny programy z "repertoáru" místní příspěvk. organizace. 

Město může modelovat vlastní požadavky na témata programů PZ v souladu s potřebami, které vyplývají např. z Analýzy o zdravotním stavu obyvatel a zdravotního plánu (nepřizpůsobovat se nabídce, ale hledat odborné partnetry dle potřeb) a v souladu s vědecky ověřenými postupy (EBM). 

 

 

5.2.2 V jakém rozsahu a s jakým ohlasem jsou pořádány preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Příprava osvětových kampaní probíhá na koordinačních schůzkách společně s partnery PZM a MA21 a v rámci jednání Komise PZM a MA21.

Každý rok bývají ve spolupráci s partnery připraveny následující kampaně, město je hlavním organizátorem:

Den Země

Akce se koná na Masarykově náměstí (hlavní náměstí města), jedná se spíše o komorně laděnou akci s menším počtem spolupracujících subjektů (10 – 15), návštěvnost závisí na aktuálním počasí. Tím, že se akce koná na hlavním náměstí je zajištěna účast i náhodných kolemjdoucích.  Akce se snaží oslovit všechny skupiny obyvatel města. Počet účastníků přibližně 800 osob.

 

Den bez tabáku - cesta za čistým vzduchem

Komorně laděná akce zaměřená především na žáky ZŠ a SŠ, která se zaměřuje na osvětu v oblasti závislosti na tabákových výrobcích a riziky spojenými s jejich užíváním. K názorné prezentaci jsou využívány zdravotnické modely, včetně modelů zanesených plic.  Program doplňují soutěže se zdravotní tématikou. Součástí kampaně je bezplatné měření CO2 ve výdechu, jak pro žáky, tak i pro širokou veřejnost.

Akce bývá propojena s bezplatným výstupem na ochoz Brány matky Boží – „za čistým vzduchem“.

Počet účastníků přibližně 800 osob.

 

Světlo pro AIDS, problematika HIV/AIDS, Evropský testovací týden

Akce cílí především na žáky ZŠ a SŠ, kteří jsou zváni na tematické besedy s HIV pozitivním lektorem. Celkem se koná 6 besed, účast 400 – 500 žáků, jeden den je vyhrazen testování, k dispozici zájemcům je sanitka organizace Rozkoš bez rizika, ve které je možné se nechat bezplatně otestovat. (počet zájemců se pohybuje mezi 30 – 50 otestovanými osobami)

 

Den bez úrazu

Květnová akce, která se zaměřuje na preventivní kontrolu zraku motoristů s cílem předcházení úrazů a nehod v silničním provozu a cykloprovozu. Prevence bývá propojena s kulturní akcí se zdravotní tematikou.

 

Evropský týden mobility, Jihlavský den zdraví a Den bez aut

Celotýdenní akce zaměřená na všechny skupiny obyvatel města. Program zajištěn na každý den. Velkou akcí je celodenní Den zdraví, který se koná na Masarykově náměstí, na kterém spolupracuje velký počet subjektů (+/- 30). Program na náměstí je rozčleněn do 3 sektorů, péče o zdraví – osvěta, první pomoc + stan s možností měření základních zdravotních parametrů), sportovní + zážitková – možnost vyzkoušet si různé sportovní disciplíny a zasoutěžit si, dopravní – udržitelné dopravní prostředky, nové trendy v dopravě, dopravní výchova. Odhadem se této kampaně účastní až 5 000 občanů.

 

Jihlavský týden sociálních služeb

Celorepubliková kampaň, ke které se připojují poskytovatelé sociálních služeb působící na území statutárního města Jihlavy. V průběhu daného týdne má široká veřejnost v rámci dnů otevřených dveří možnost seznámit se s činností organizací a nabízenými službami přímo u jejich poskytovatelů.  

 

Silák roku

Sportovní soutěž pro žáky ZŠ. Nejlepší sportovně založení žáci ze ZŠ soutěží v několika disciplínách pod dohledem Městské policie. V roce 2019 se konal již 20. ročník této soutěže, které se každoročně účastní přibližně 200 dětí.

 

Bezpečně na cyklostezce

Městská policie pořádá v letních měsících preventivní program Bezpečně na cyklostezce. Strážníci se na vybraných cyklostezkách ve městě setkávají s aktivními občany, se kterými probírají mimo jiné problematiku bezpečného pohybu jak na cyklostezkách, tak i na stezkách pro chodce. Současně provádějí preventivní kontrolu kol.

Počet účastníků přibližně 800 osob

https://www.jihlava.cz/komunitni-kampane/ms-104037/p1=104037

https://jihlava.cz/tyden-socialnich-sluzeb-se-uskutecni-na-zacatku-rijna/d-534898

 https://www.jihlava.cz/silak-roku-2018/a-3297

https://www.jihlava.cz/silak-roku-2019/a-4886

 

 Statutární město se dále spolupodílí na pořádání následujících akcí:

Do práce na kole, spolupráce s Krajem Vysočina

https://www.jihlava.cz/do-prace-na-kole/gs-5479

https://www.jihlava.cz/do-prace-na-kole-tentokrat-jako-homo-cykliens/d-531329

 

Sportujeme s VŠPJ, partner akce od roku 2016

 

Sportujeme s VŠPJ – od roku 2016 se statutární město Jihlava stalo partnerem akce 

https://www.jihlava.cz/aktuality/ds-55587/p1=104029&tzv=1&pocet=25&stranka=2

 

https://www.jihlava.cz/sportujeme-s-vspj/a-5239

 

V roce 2019 se město stalo partnerem 1. ročníku Branného závodu pořádaného SŠ Trivis - https://www.jihlava.cz/branny-zavod-jihlava/a-5296

 

V roce 2019 se město poprvé zapojilo do soutěžní kampaně Pěšky do školy, kterou pořádá skupina Pražské matky. Prvního ročníku se zúčastnily 3 ZŠ a jedna MŠ, jedna ze základních škol se umístila na druhém místě.

 

https://www.jihlavske-listy.cz/radnicni_noviny/clanky/jr/2019-09/09jr02.pdf

 

Kampaně jsou připravovány pro široké spektrum cílových skupin a každá z nich v sobě zahrnuje další dílčí aktivity, které jsou garantovány našimi partnery.

Komunitní kampaně a besedy propagují a podporují zdravý životní styl, zpřístupňují pohybové aktivity pro vyloučené skupiny obyvatel (senioři, děti s nadváhou, děti ze sociálně slabých rodin, rodiny s malými dětmi), snaží se je zapojit do aktuálního dění a umožnit jim setkávání a aktivnější život.

Občané mohou nalézt informace o pořádaných akcích v kulturním kalendáři (web I tištěná podoba v rámci Novin Jihlavské radnice, které jsou doručovány do každé domácnosti). Informace o akcích pořádaných přímo PZM a MA21 lze nalézt na webu Zdravého města, ke každé kampani je otištěna tisková zpráva a leták v Novinách jihlavské radnice, leták k akci je dále publikován v Jihlavských listech, vylepen na všech výlepních plochách ve městě, umístěn na vývěskách v okrajových částech, rozeslán velkým zaměstnavatelům a spolupracujícím organizacím.

 • 5.2.C Činnosti věnované aktivnímu stárnutí ?
  ANO
 • 5.2.A Preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu ?
  ANO

5.2.A

13

5.2.C

Činnosti věnované aktivnímu stárnutí jsou podporované především v rámci dotace z rozpočtu PZM a MA21, na seniory bývají vždy zaměřeny 3 podpořené projekty

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V hodnoceném období statutární město Jihlava pořádalo tradiční osvětové komunitní kampaně upozorňující na zdravý životní styl a prevenci nemocí a podpořilo formou dotace řadu akcí na podporu zdraví a zdravého životního stylu.

Odhadnout počty účastníků popsaných kampaní není zcela jednoduché, vzhledem k tomu, že akce probíhají pod "širým nebem". Počty uvedené u jednotlivých kampaní se vztahují vždy pouze k výše popsané kampani. Nejedná se o celkový údaj za všechny kampaně. Návštěvnost kampaní  je logicky ovlivněná i přízní počasí. Celkově lze říci, že jsou všechny kampaně dobře navštěvované, jelikož se konají na hlavním jihlavském náměstí přes které prochází velký počet lidí, či jsou na ně cíleně zvány jihlavské školy. Největšímu zájmu se již tradičně těší Jihlavský den zdraví, který občanům města mimo jiné nabízí možnost testování základních zdravotních parametrů, přehlídku sociálních služeb, které na území města fungují a také sportovní aktivity pro děti. V každém ročníku se snažíme zařadit nového partnera, v roce 2019 se jednalo o ukázku a možnost vyzkoušení baseballu, či ochutnávku zdravých pomazánek a přípravu zdravých svačin.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Preventivní kampaně jsou tradičně silná stránka Zdravého města Jihlava. Bez zásadních připomínek, pouze by stálo za to upřesnit počet účastníků. Uvedený počet účastníků 800 se vztahuje ke všem akcím organizovaných městem nebo jen k některé určité? V případě, že se vztahuje ke všem akcím, je to na město velikosti Jihlavy překvapivě malý zájem občanů.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město se snaží plánovat aktivity zaměřené na zdravý životní styl komplexně: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=projekt-podpora-aktivit-zdrava-udrzitelna-koprivnice, viz příloha - Vyhodnocení projektů Podpora aktivit ke zdravé a udržitelné Kopřivnici (2018) a Rozvoj MA 21 aneb 15 let Zdravého města Kopřivnice (2019). 

Příprava osvětových kampaní probíhá na koordinačních schůzkách společně s partnery ZM a MA 21. V rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 a Komunitního plánování sociálních služeb každoročně probíhají tyto kampaně: Den Země, Světový den bez tabáku, Národní dny bez úrazu, Dny zdraví, Evropský týden mobility, Evropský den bez aut , každá tato kampaň zahrnuje další dílčí aktivity. 

Ve spolupráci s organizací Senior Fitnes z.s. probíhá cvičení pro seniory v bazénu. https://www.seniorfitnes.cz/cm/cvicebni-mista/?tag=koprivnice#s.

Akce v jednotlivých letech:

2018:

Světový den bez tabáku – 30.5.2018 – Interaktivní výstava Zdravé plíce jako upozornění na blížící se Světový den bez tabáku.

Pohádková první pomoc a Den sociálních služeb – 1.6.2018 - Akce, která nabídla kromě her, soutěží a atrakcí, ukázky fungování složek integrovaného záchranného systému (IZS). K vidění byla technika IZS, ale také dynamické ukázky jejich práce. 

Evropský týden mobility – 13.-22.9.2018 – Do kampaně Den bez aut se Zdravá města ČR zapojila jako první v republice a nyní tvoří velkou část realizátorů Týdne mobility EU.

Dny zdraví – 15.10.2018 – Ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí MS kraje, kopřivnickým Centrem Radosti a organizací Onkomaják byl pro občany města připraven program před Kulturním domem - interaktivní osvětový projekt Střevo Tour, zaměřující se na poskytování informací o možnostech léčby rakoviny tlustého střeva a konečníku.


2019:

Světový den bez tabáku – 31.5.2019 – Interaktivní program ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí před Kulturním domem, součást dne dětí – měření CO ve výdechu, edukační materiály, prezentace apod.

Cyklohrátky v rámci kampaně Dny bez úrazů – součástí prohlídka záchranného vozu ZZS MSK

Evropský týden mobility – 16.-22.9.2019 – Do kampaně Den bez aut se Zdravá města ČR zapojila jako první v republice a nyní tvoří velkou část realizátorů Týdne mobility EU.

Dny zdraví – 11.4. a 10. 10. 2019 akreditované školení pro zaměstnance úřadu s fyzioterapeutkou, 2. 10. 2019 zapojení se do plavecké soutěže měst 

2017

Evropský týden mobility - září 2017 http://www.koprivnice.cz/zdrave_mesto/aktuality/mobilita2017.pdf, http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=evropsky-tyden-mobility-nabizi-pestrou-smesici-akci&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1658 

Parky v pohybu - http://www.koprivnice.cz/zdrave_mesto/aktuality/parky.pdf

Jak pečovat o seniora - http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=kurzy-poradi-s-domaci-peci-o-seniora&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1665

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=kampane-spolecne-akce-zdravych-mest-koprivnice#dny_zdravi

Pro cílovou skupinu rodičů, děti a pedagogové byly realizovány tyto tématicky zaměřené aktivity:

2017
První pomoc pro pedagogy
První pomoc pro rodiče
Sportující dítě a jeho výkon ve škole (motivace, odpočinek, sladění činností, postoje rodičů, postoje dětí)
Kurz pro rodiče - jak připravit svačiny do školy i do práce - http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=kurz-rodice-inspiruje-jak-pripravit-svaciny-do-skoly-i-do-prace&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1597

2018
Bezpečná škola pro alergické dítě - určeno pedagogům MŠ, vedoucím ŠJ a kuchařkám v MŠ

2019
Kurzy pro rodiče - http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=mistni-akcni-plan-v-novem-skolnim-roce-nabizi-zajimave-rodicovske-kurzy&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1962

 • 5.2.C Činnosti věnované aktivnímu stárnutí ?
  celoroční program "Aktivní senior"
 • 5.2.A Preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu ?
  2017 - 7 akcí 2018 - 5 akcí 2019 - 5 akcí

5.2.C

Každoročně připravuje odbor sociálních věcí projekt celoročních aktivit pro seniory - tzv. Aktivní senior .... V roce 2019 se jednalo již o 8. ročník tohoto projektu pro seniorskou veřejnost – „Aktivní senior 2019 aneb Setkávání při sportu, zábavě i vzdělávání“. Kalendář aktivit je pro seniory vydáván jak v tištěné podobě vždy na počátku roku, je dostupný také na odkaze Aktivní senior na stránkách města  http://www.koprivnice.cz/index.php?id=aktivni-senior , kde jsou i další zajímavé články a odkazy pro seniory,  nově také na facebooku  https://www.facebook.com/aktivnisenior/ . Aktivity byly spolufinancovány z dotačního Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019, z kterého Město Kopřivnice obdrželo dotaci ve výši 99.000 Kč. Tento program obsahoval celkem 21 jednotlivých aktivit, u 17 aktivit byl hlavním organizátorem OSV, z toho:

 • 10 vzdělávacích (SENIORCOMP, Trénování paměti, Akademie 3. věku, 3 samostatné počítačové kurzy, Mozkocvična – tyto aktivity zajišťovali partneři města v tomto projektu – Skautské centrum Vanaivan a Knihovna Kopřivnice), akce jednorázové – besedy (Spotřebitelské právo v denním životě, Senior bez nehod, Hra s Příběhy, aneb kurz tvůrčího psaní
 • 6 sportovních (každé úterý zdravotní cvičení QI GONG, Turnaj v bowlingu, Outdoorové dopoledne na Vanaivanu, Cyklovýlet, minigolf Od jamky k jamce, Turisticko-poznávací zájezd),
 • 5 společensko–kulturních akcí (Jarní a Podzimní seniorské odpoledne, zpívání při harmonice – Sejdeme se, zazpíváme, dobrý vtip si k tomu dáme, Zábavné soutěžní odpoledne, Kreativní dílna).

Kromě tohoto programu běžel pravidelný  provoz 2 městských Klubů seniorů – v Kopřivnici a společný klub Mniší-Vlčovice. Tyto kluby jsou při pořádání svých akcí (zájezdů a společenských akcí) finančně podporovány.

 

Počet akcí v rámci programu „Aktivní senior“:

Rok

Počet akcí

Počet účastníků

2016

19

 

2017

18

891

2018

21

1664

2019

21

1942

 

Průměrná návštěvnost na akcích se odvíjí od náplně a místa konání. Velkých společensko–kulturních akcí se účastní přes  200 osob, sportovní aktivity navštěvuje v průměru 30-60 osob. V případě pořádání cyklozájezdů je naplněn celý autobus a poptávka převyšuje nabídku. Oblíbené jsou také vzdělávací aktivity. 

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město pořádá řadu aktivit zaměřených buď na určité cílové skupiny nebo na určité téma. Nabídka aktivit je různorodá. Zejména v případě seniorů se zvyšuje počet účastníků těchto akcí.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město organizuje poměrně značné množství preventivních akcí, které má stručně, ale přehledně vyhodnoceny. Účast na nich se jeví jako uspokojivá. Proto bez zásadních připomínek, pouze snad postrádám slovní vyhodnocení, jak veřejnost a ev. i politici města hodnotí úroveň, účast, úspěšnost či efektivitu těchto akcí.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Příprava osvětových kampaní probíhá na koordinačních schůzkách společně s partnery ZM a MA 21. V rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 a Komunitního plánování sociálních služeb každoročně probíhají tyto kampaně: Den Země, Světový den bez tabáku, Den bez úrazu, Dny zdraví, Den záchranářů, Evropský týden mobility, Evropský den bez aut, každá tato kampaň zahrnuje další dílčí aktivity.

Den Země

organizuje se pravidelně každý rok, ve spolupráci s mateřským centrem Kopretina a ekologickým centrem Chaloupky. Vždy je dohodnut konkrétní program a místo aktivit.

Cílová skupina: klienti sociálních organizací, širokou veřejnost a děti mateřských škol

Aktivity: vzdělávací program s tvořivými a zážitkovými aktivitami, beseda a tvořivé dílny
Účast: 300 osob
Výstup: osvěta a podpora kampaně Den Země u rodičů s dětmi, mládeže, široké veřejnosti a sociální organizace ve Velkém Meziříčí.

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/12208-den-zeme-oslavime-virtualne 
https://www.velkomeziricsko.cz/udalosti/zabavne-odpoledne/152434-uklid-okolo-kopretiny-a-opekani-spekacku
https://www.chaloupky.cz/den-zeme-hlina-v-rukou-cloveka

Světový den bez tabáku

organizuje se pravidelně každý rok ve spolupráci s mateřským centrem Kopretina. Vždy je dohodnut konkrétní program a místo aktivit.

Místo uskutečnění: Centrum pro rodiče s dětmi - Ostrůvek

Cílová skupina: rodiče s dětmi, mládež a mateřskou školu
Aktivity: divadlo pro veřejnost, soutěže a tvoření aj.
Účast: 100 osob
Výstup: osvěta a podpora kampaně Den bez tabáku u rodičů s dětmi, široké veřejnosti a mateřské školy

V letošním roce (2020) vzhledem k pandemii koronaviru jsme byli nuceni upravit program, jelikož Centrum pro rodiče s dětmi - Kopretina, které tuto akci ve spolupráci s městem pořádá bylo uzavřeno.

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/12274-zajemci-navstivi-vez-zdarma-v-ramci-celosvetove-kampane

V letošním roce se této akce zúčastnilo několik stovek občanů, šlo o celé rodiny, skupinky mládeže, seniory.
 

Den bez úrazu

organizuje se pravidelně každý rok ve spolupráci s Dózou. Vždy je dohodnut konkrétní program a místo aktivit.

Cílová skupina: děti mateřských a základních škol
Aktivity: sportovně vědomostní soutěže
Účast: 400 osob
Výstup: osvěta a podpora uvědomování si možnosti zdravotních rizik, jejich eliminaci a upevnění zásady zdravého životního stylu

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/11483-pataci-meli-den-bez-urazu-3

Dny zdraví

konají se pravidelně každý rok na náměstí (po celý den je uzavřen vjezd), prezentují se zde všechny neziskové organizace města a regionální živnostníci. Každý rok má specifický program, je věnován určitému tématu.


Cílová skupina: široká veřejnost města, NNO města a podnikatelé města

Aktivity: tvůrčí dílna, přednáška, besedy, soutěže, prezentace výrobků zdravého životního stylu
Účast: 1 500 osob
Výstup: osvěta a podpora kampaně zdravého životního stylu u široké veřejnosti ve Velkém Meziříčí, zaměříme se také na prosazování zdravého životního stylu v organizaci a zřizovaných organizací

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/11906-probehl-tradicni-den-zdravi-s-vodni-tematikou
https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/11377-den-zdravi-nabidl-ukazky-remesel-rukodelne-vyrobky-i-ochutnavky

Den záchranářů

koná se pravidelně každý rok na náměstí (po celý den je uzavřen vjezd), prezentují se zde všechny složky integrovaného záchranného systému.

Cílová skupina: široká veřejnost a žáci základních a středních škol

Aktivity: ukázka činnosti a techniky záchranářů pro veřejnost
Účast: 400 osob
Výstup: osvěta činnosti integrovaného záchranného systému veřejnosti

http://www.novinyvm.cz/16366-na-namesti-jste-mohli-videt-jak-pracuji-zachranari.html
http://www.novinyvm.cz/12852-den-zachranaru-simulovana-nehoda-horici-panev-oleje-a-zasah-policejniho-psa.html

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 

koná se po celý týden ve spolupráci s neziskovým sektorem a podnikatelským sektorem. Po celý týden jsou různé aktivity na území města. Je přijímána deklarace.

Cílová skupina: mládež a široká veřejnost

Aktivity: soutěže, výlet, výstava, tvůrčí dílna a orientační běh
Předpokládaná účast: 300 osob
Výstup: osvěta a podpora kampaně šetrného způsobu dopravy, zdravého životního stylu

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/11884-evropsky-tyden-mobility-2019
https://www.chaloupky.cz/evropsky-tyden-mobility/


Jedná se o Den Země, Den bez tabáku, Dny zdraví, Den záchranářů, Evropský týden mobility - každoročně se opakující kampaně upozorňující na specifická témata z oblasti zdraví a propagující a vybízející občany města ke zdravému životnímu stylu.
Spolupracující organizace: MŠ a všech ny typy škol, organizace zřizované městem (Městská policie, DDM, knihovna, aj.), sportovní organizace, neziskové organizace (Skaut, Spolek žen, Kopratina, Chaloupky, Kociánka, Červený kříž, Sdružení včelařů, zahrádkářů, Wellmez, Charita) a vybrané podnikatelské subjekty města zabývající se zdravou stravou a zdravím životním stylem (Dům zdraví, Nemocnice Mostiště), PČR, HZS, ZZS.

Zpětnou vazbu zjišťuje od účastníků přímo na akcích popřípadě na veřejných projednáních. Velký zájem projevují účastníci pravidelně o měření zdravotních ukazatelů (měření tlaku krve, cukru, cholesterolu, BMI, apod.)

Pro příští ročníky uvažujeme o rozšíření měření (kontrola mateřských znamének) na základě požadavků účastníků.

Politická reprezentace města aktivity na podporu zdraví podporují a aktivně se akcí zúčastňují.

 • 5.2.C Činnosti věnované aktivnímu stárnutí ?
  Ano
 • 5.2.A Preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu ?
  6 akcí

Každoročně nejméně 5 akcí.

v rámci kampaní Dne zdraví, Evropského týdne mobility, Dne bez bolístek a Dne bez úrazu a v rámci činnosti mateřského centra Kopretina.

6 akcí v rámci 6 celostátních kampaní

Detailněji rozpracováno viz. návodná otázka 5.2.2.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Počet účastníků akcí na podporu zdraví každoročně stoupá. Některé z nich se staly již velmi vyhledávané tradiční akce (Den zdraví, Evropský týden mobility,...)

Vzhledem k velikosti města, dochází k pořádání dostatečného množství aktivit a akcí, zaměřených na osvětu a podporu zdraví. Jejich počet je velký, všechny jsou hojně navštěvovány. Město tyto akce podporuje.

Počet účastníků akcí na podporu zdraví každoročně stoupá. Některé z nich se staly již velmi vyhledávané tradiční akce (Den zdraví, Evropský týden mobility,...)

Vzhledem k velikosti města, dochází k pořádání dostatečného množství aktivit a akcí, zaměřených na osvětu a podporu zdraví. Jejich počet je velký, všechny jsou hojně navštěvovány. Město tyto akce podporuje.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Z uvedeného výčtu je patrné, že město organizuje poměrně značné množství preventivních akcí. Text je opět velmi obecný, chybí vyhodnocení, počet účastníků, jak veřejnost a ev. i politici města hodnotí úroveň, úspěšnost či efektivitu těchto akcí.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Příprava osvětových kampaní probíhá na koordinačních schůzkách společně s partnery ZM a MA 21 na koordinačních schůzkách. Každoročně jsou volena témata, která jsou pro dané období aktuální a vycházejí z potřeb města - ve vazbě na dokumenty.

Každý rok bývají ve spolupráci s partnery připraveny následující kampaně: Den Země, Světový den bez tabáku, Týden pro fairtrade a Férový piknik, Národní dny bez úrazů, Dny zdraví, Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, Chrudim za udržitelný svět. Jsou připravovány pro široké spektrum cílových skupin. Každá tato kampaň v sobě zahrnuje další dílčí aktivity, které jsou garantovány našimi partnery.

Akce pořádané v rámci Dnů zdraví jsou zaměřené na aktuální priority, které vyplývající ze Zdravotního plánu města. Již každoročně zařazujeme téma týkající se prevence rakoviny - prsu, varlat, střeva. I vzhledem k tomu, že se objevují zhoubné nádory kůže, připravili jsme pro veřejnost ve spolupráci s kožní lékařkou kontrolu pih, ale i ve spolupráci s KHS očkovací poradnu. Právě Dny zdraví se stávají velkou akcí, která se těší stále většímu zájmu ze strany obyvatel. Jako velice dobrou hodnotíme spolupráci s Chrudimskou nemocnicí, kdy právě spojení akcí ZM a MA 21 a nemocnice je obyvateli dobře vnímáno a hodnoceno (i ze strany vedení obou institucí).

video z roku 2017 - http://www.chrudim.tv/video_1543.html

2018 - http://www.chrudim.tv/video_1755.html

V roce 2017 jsme pro školy připravili novou akci s názvem Chrudim za udržitelný svět. Cílem je přiblížit dětem plnění vytipovaných cílů SDgS. Zdraví je zastoupeno Střední školou zdravotnickou a sociální, která připravuje stanoviště zaměřené na téma HIV a AIDS.

video z akce 2017 http://www.chrudim.tv/video_1471.html

2018 http://www.chrudim.tv/video_1685.html

Každé dva roky je pořádána akce Bezpečné prázdniny - u příležitosti Dne Policie ČR a Národních dnů bez úrazů. Hlavním programem byly ukázky činností složek Integrovaného záchranného systému. Účast cca 1 500 dětí různého věku MŠ a ZŠ.

video z akce Bezpečné prázdniny http://www.chrudim.tv/video_1482.html

Více o jednotlivých akcích na: http://www.chrudim.eu/akce-a-kampane/ds-1164/p1=1979

Počty účastníků jednotlivých kampaní jsou zachyceny ve výroční zprávě Zdravého města a MA 21.

http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=1761&n=vyrocni%2Dzpravy&p1=1979

Velkou oblastí je i realizace projektů podporující zdraví, které řešíme také ve spolupráci s partnery – jak školami mateřského i základního školství, tak i patřičnými NNO. Zpočátku byly školy podpořeny ze strany města při proškolování, aplikaci metodik a byly vybaveny potřebnými pomůckami. V současné době jsou tyto programy již zahrnuty do vzdělávacích plánů škol dle potřeby.

 • 5.2.C Činnosti věnované aktivnímu stárnutí ?
  zajišťuje CSSP Chrudim
 • 5.2.A Preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Počet akcí na podporu zdraví od roku 2002 stoupá, stejně jako počet zapojených organizací a účastníků akcí. Počet osob bývá měřen někdy počtem registrovaných účastníků, někdy kvalifikovaným odhadem. Ze sledovaných dat lze konstatovat, že připravované akce mají stabilní zájem ze strany veřejnosti, různých cílových skupin.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Bez připomínek. Soulad s hodnocením města.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Na podporu zdravého životního stylu a péče o zdraví realizuje Zdravé město Litoměřice (dále ZML) v průběhu celého roku buď konkrétní akce nebo celé kampaně - viz níže: Dny zdraví, Dny bez úrazu, Dny bez tabáku.

Dny zdraví

Dny zdraví pořádá Zdravé město Litoměřice se svými partnery vždy v říjnu. Koná se mnoho akcí jak preventivního rázu, tak na podporu zdravého životního stylu - stravování, pohybu. Bližší informace - plakáty, reportáže a zprávy - jsou uvedeny v dataplánu:

2015 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2280421kF
2016 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2304221kF
2017 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2383463kF

Roadshow k prevenci rakoviny

V návaznosti na Zdravotní plán proběhla v březnu roku 2015 roadshow k prevenci proti rakovině pořádanou Ministerstvem zdravotnictví. Akce se účastnili odborníci z řad lékařů, kteří přítomným blíže představili screeningové programy a jejich význam pro včasné odhalení rakoviny.
Další roadshow proběhla v zaří roku 2017, kdy přijela Liga proti rakovině se svou dvoudenní putovní výstavou "Každý svého zdraví strůjcem". Lidé mohli zjistit důležité informace o problematice prevence proti rakoviny, dorazilo přes 1000 lidí. Návštěvníci měli možnost nechat se vyšetřit Státním zdravotním ústavem. Této možnosti využilo 184 návštěvníků.

2015 - https://www.youtube.com/watch?v=UVbE4wB5HP8&feature=youtu.be
2017 - https://www.youtube.com/watch?v=pQl-LFTEAEA
závěrečná zpráva viz příloha Priloha_5_2_2_zaverecna_zprava

Zdravé zoubky

Akce Zdravé zoubky se koná pravidelně každý rok pro děti z MŠ:
2015 - 3  MŠ 
2016 - 13 MŠ   
2017 - 14 MŠ 

2015 -  https://www.youtube.com/watch?v=GWk_Uwa28he, http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=644:zdrave-zoubky-2015&catid=89:akce-2015&Itemid=129
2016 - https://www.youtube.com/watch?v=gM7TGJwN5EA

Národní dny bez úrazu

Národní dny bez úrazu pořádá pravidelně každý rok Zdravé město Litoměřice se svými partnery - složkami IZS, ČČK, DDM, Vězeňskou službou a dalšími pro žáky MŠ, 1., 2., 5. a 9. tříd ZŠ. Akcí se účastní žáci všech litoměřických základních škol. V letních měsících organizuje Policie ČR s MěP informační kampaň pro cyklisty na cyklostezce. 

2015 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2278537kD
2016 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2309267kD
2017 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2351158kD

Evropský týden mobility

Aktivity Evropského týdne mobility jsou pravidelně organizovány jak ZML, tak jeho partnery. Realizované akce jsou uvedeny na webu NSZM a byly hojně navštíveny občany města všech věkových kategorií. Co do rozsahu mimořádnou akcí byla v tomto roce akce UŽÍT Litoměřice - ukázky úsporné dopravy a energetiky.
Od roku 2016 pořádá MěÚ pro své zaměstnance každoročně vyhodnocovanou akci "Úředník na kole".

2015 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2285450kE
2016 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2326173kE
2017 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2371354kE

Dny bez tabáku

Akce je zaměřena především na studenty prvních ročníků středních škol, každoročně probíhají besedy lékařských kapacit s ukázkami vlivu kouření na zdraví:

2015 - https://www.youtube.com/watch?v=CDbvJRmvu1U
2016 - https://www.youtube.com/watch?v=a8YxEfkTd6g
https://www.youtube.com/watch?v=dQr_QrzogP0
2017 - https://www.youtube.com/watch?v=uzl3mgRTCfc&t=7s      
https://www.youtube.com/watch?v=HYcTb-AxCzw
 

 • 5.2.C Činnosti věnované aktivnímu stárnutí ?
  ANO
 • 5.2.A Preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.2.A:

2015 - 6
2016 - 5
2017 - 6
Odhadovaný roční počet účastníků je 4500.
29 akcí v rámci kampaně Dny zdraví

Hodnota indikátoru 5.2.C:

Setkání seniorů - 1 200 účastníků/rok
Místa přátelská seniorům - 140 účastníků/rok
Přeplavme svůj La Manche - 100 účastníků/rok
Den seniorů - 200 účastníků
Počet sociálních služeb - 12

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Počet akcí je vysoký, a tak už nyní nebude docházet ke zvyšování počtu akcí, ale zejména ke zvyšování kvality.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Preventivní aktivity města jsou na vysoké úrovni a stávají se postupně tradičními programy.   Počet akcí je celkově vysoký, stejně tak počet návštěvníků dosahuje významných hodnot, které vypovídají o zájmu obyvatel města se zdravím zabývat. Aktivity město vhodně dokumentuje a dokládá pozitivními ohlasy návštěvníků. Při pořádání aktivit využívá nové možnosti spolupráce a nová témata.

Nově byla zařazena témata pro prevenci rakoviny a uspořádány kampaně ve spolupráci s celostátně působícími organizacemi (Liga proti rakovině, SZÚ). Prevence nádorů je téma, které by s ohledem na výsledky analýzy zdravotního stavu obyvatelstva mělo být zařazováno pravidelně. Kladně hodnotím spolupráci dermatologa v kampani "Každý svého zdraví strůjcem", neboť z výsledků analýzy vyplývá potřeba se zabývat prevencí a časnou diagnostikou mimo jiných dg. zhoubným nádorem kůže (melanomem).

Právě oblast 5.2.2 by měla odrážet svým zaměřením problémová témata, která vyplývají z aktuálních trendů nemocnosti a úmrtnosti obyvatel ORP Litoměřice.

5.2.3 Jaké aktivity na podporu nekouření město podporuje/organizuje a kolik se ve městě nachází nekuřáckých provozoven (částečně oddělené, celé)?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

V r. 2011 se Zdravé město Jihlava v rámci osvětové kampaně Světový den bez tabáku rozhodlo iniciovat vznik Sítě nekuřáckých restaurací. Smyslem projektu je propagovat nekuřácká restaurační zařízení a pomoci obyvatelům a návštěvníkům města, aby se sami rozhodli, v jakém zařízení stráví svůj volný čas.


Zástupci provozoven, jejichž prostředí bylo výhradně nekuřácké, případně s oddělenou nekuřáckou místností, se mohli bezplatně zaregistrovat do této sítě restaurací pomocí online formuláře, který byl umístěn na adrese http://www.jihlava.cz/formular-k-registraci-do- site-nekurackych-provozoven/d-483707/p1=104057.


V r. 2012 bylo do projektu přihlášeno 22 zařízení, v roce 2017 se zapojilo celkem 29 provozoven: 17 zcela nekuřáckých a 12 s oddělenou nekuřáckou místností.


Statutární město Jihlava také vydalo propagační leták „Síť nekuřáckých restaurací v Jihlavě“, který byl nedílnou součástí propagace PZM a MA21 na všech komunitních kampaních i na všech veletrzích cestovního ruchu, kterých se statutární město Jihlava účastnilo.


S účinností od 31.5.2017 vstoupil v platnost zákon 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Tímto se všechny stravovací provozovny automaticky přešly do nekuřáckého režimu.

V souvislosti se zákazem kouření v uzavřených prostorech restaurací došlo k tomu, že se kuřáci přesunuli před tyto podniky. V řadě případů to přineslo značné problémy v podobě hluku, znečišťování chodníků a stížností na zápach. Městská policie na tyto stížnosti reagovala cílenou kontrolní činností zaměřenou na dodržování nočního klidu a znečišťování veřejných prostranství. V případě hluku před dobou platnosti nočního klidu a zvýšeného zápachu z cigaret, na který si stěžovali obyvatele bytů v okolí restaurací, strážníkům chyběl nástroj k řešení. Jako vhodný nástroj se projevila obecně závazná vyhláška zakazující ve vymezených lokalitách požívání alkoholických nápojů na veřejnosti. 

https://www.jihlava.cz/vyhlaska-c-10-2016/d-515239/p1=103392

Kouření před restauracemi je problémem především v letních měsících, strážníci MP kuřáky upozorňují a vzniklou situaci se snaží řešit především dohodou.
V rámci komunitních kampaní pořádaných PZM a MA21 se každoročně v druhé polovině května koná Den bez tabáku – cesta za čistým vzduchem, jehož stálými partnery jsou pracovníci Poradny pro odvykání kouření, Nemocnice Jihlava a odborníci ze SZÚ. Široká veřejnost má možnost se dozvědět o činnosti poradny, nechat si otestovat zanesení plic CO2, seznámit se možnými následky závislosti a diskutovat možnosti boje se svou závislostí, vlivu na nejbližší okolí apod. Prostor tematice škodlivosti kouření je věnován také v rámci podzimní kampaně Jihlavský den zdraví, který se koná v rámci Evropského týdne mobility.


Ve sledovaném období lektorky ze SZÚ pořádaly k problematice prevence závislostí několik besed se žáky SŠ a ZŠ:

4/2019 - beseda se žáky ŠECR k prevenci závislostí (tabák, alkohol, drogy)

Den bez tabáku na parkánu 31.5. - osvěta, interaktivní hry, diskuse s občany na téma závislosti na tabáku

11/2019 - ZŠ O.B. Demlova Jihlava - interaktivní hra Jak se nestát závislákem - prevence závislostí (alkohol, drogy, tabák, obecně co jsou závislosti)

 

rok 2018 v Jihlavě:

2, 3, 11/2018 – 5 x beseda a interaktivní hra Jak se nestát závislákem - prevence závislostí na ZŠ a SŠ v Jihlavě

Den bez tabáku na parkánu 31.5. - osvěta, interaktivní hry, diskuse s občany na téma závislosti na tabáku

11, 12/2018 VŠPJ, zdr. katedra - přednáška

 

rok 2017 v Jihlavě:

5, 6/2017 6 x beseda prevence závislostí, zdravý životní styl na ZŠ a SŠ v Jihlavě

12.5.2017 SŠ stavební Jihlava - beseda prevence závislostí, zdravý životní styl, (Analýza zdravotního stavu mládeže)

Farmeko - 13.2. - alkohol a drogy

SVOSŠ - 14.2. - alkohol a drogy

Den zdraví pro Erko - veřejnost - minibesedy o prevenci užívání návykových látek

Den bez tabáku na parkánu 31.5. - osvěta, interaktivní hry, diskuse s občany na téma závislosti na tabáku

ZŠ O.B. Demlova Jihlava - Veletrh zdraví

 

Aktivity na podporu boje proti kouření a osvětu o nemocech, které kouření způsobuje

Cesta za čistým vzduchem - Den bez tabáku, Jihlavský den zdraví

 • 5.2.D Aktivity na podporu nekuřáckého prostředí ?
  ANO

Aktivity na podporu boje proti kouření a osvětu o nemocech, které kouření způsobuje


Cesta za čistým vzduchem - Den bez tabáku, Jihlavský den zdraví

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období nedocházelo ke zvyšování počtu nekuřáckých restaurací. V roce 2017 v souvislosti s přípravou změny legislativy další nekuřácké restaurace již neměly potřebu registrovat se do Sítě nekuřáckých restaurací.


Zdravé město Jihlava pokračuje v pravidelném pořádání osvětových kampaní zaměřených na prevenci kouření. Na kampaně zve pracovníky z Poradny pro odvykání kouření, Nemocnice Jihlava i odborné pracovníky regionálního pracoviště SZU a v jejich rámci zprostředkovává možnost poradenství a testování široké veřejnosti.

Důležitým partnerem je také městská policie, která každoročně pořádá preventivní besedy o škodlivosti kouření s žáky 5. tříd. 

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Bez zásadních připomínek.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

V minulosti město realizovalo certifikaci nekuřáckých provozoven, ale s přijetím tzv. protikuřáckého zákona tato aktivita pozbyla smyslu. Proto se město zaměřilo na propagace Světového dne bez tabáku:

2018:

Světový den bez tabáku – 30.5.2018 – Interaktivní výstava Zdravé plíce jako upozornění na blížící se Světový den bez tabáku.

2019:

Světový den bez tabáku – 31.5.2019 – Interaktivní program ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí před Kulturním domem, součást dne dětí – měření CO ve výdechu, edukační materiály, prezentace apod.

V souvislosti se zákazem kouření v restauracích a veřejných prostorách se ve městě neobjevily žádné problémy, jako např. shromažďování kuřáků před provozovnami, hluk či nepořádek.

 • 5.2.D Aktivity na podporu nekuřáckého prostředí ?
  Veškeré provozovny jsou nekuřácké.
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město organizuje aktivity ke světovému dni bez tabáku.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Bez zásadních připomínek. Bylo by zajímavé doplnit komentář, zda se v souvislosti se zákazem kouření v restauracích a veřejných prostorách objevily ve městě nějaké problémy, jako např. se shromažďováním kuřáků před provozovnami, s hlukem či nepořádkem a ev., jak město tyto problémy řešilo. Akce Světového dne bez tabáku v roce 2019 není uvedena v dokumentu „Vyhodnocení projektů Podpora aktivit…“, proto nelze ani vyhodnotit účast na této akci atd.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

V rámci novely zákona platí od 31.5.2017 "Protikuřácký zákon". Norma zavedla také zákaz kouření i na nekrytých částech zastávek hromadné dopravy, užívání elektronických cigaret v nemocnicích, školách či nákupních centrech.

Den bez tabáku - organizuje se pravidelně každý rok ve spolupráci s mateřským centrem Kopretina. Vždy je dohodnut konkrétní program a místo aktivit. Aktivitu Den bez tabáku neorganizuje přímo město, ale ve spolupráci s městem ji organizačně zajištuje mateřské centrum Kopretina Velké Meziříčí, kdy město se podílí organizačně (prostory) a hlavně finančně.

Jde vždy o přednášku na téma tabák a zdraví a divadýlko pro děti a mládež také na toto téma.

Akce Den bez tabáku se účastní vždy celé rodiny, včetně dětí a mládeže. Účast je vždy hojná.

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/12274-zajemci-navstivi-vez-zdarma-v-ramci-celosvetove-kampane

S kouření dle informací městské policie obecně nejsou ve městě problémy. Občas se vyskytují lokální incidenty.

V současné době spolupracuje ZŠ Olavická Velké Meziříčí s Centrem prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Toto realizuje programy dlouhodobé primární prevence a adaptační kurzy, které pomáhají upevnit znalosti, dovednosti a postoje mladého dospívajícího člověka tak, aby se vyhnul rizikovému chování (zneužívání návykových látek, agresivita, vandalismus, apod).

https://www.prevence-ochzr.cz/cs/cesta-k-dospelosti/2-stupen-zs

V roce 2020 organizovalo Město akci v rámci celosvětové kampaně Den bez tabáku s názvem Vzhůru za čistým vzduchem.

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/12274-zajemci-navstivi-vez-zdarma-v-ramci-celosvetove-kampane

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/12292-mnozi-vystoupali-na-vez-a-podporili-svetovy-den-bez-tabaku

 • 5.2.D Aktivity na podporu nekuřáckého prostředí ?
  Ano

Všechny provozovny.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Od 31.5.2017 začal platit "Protikuřácký zákon". Norma zavedla také zákaz kouření i na nekrytých částech zastávek hromadné dopravy, užívání elektronických cigaret v nemocnicích, školách či nákupních centrech.

Město Velké Meziříčí finančně podporuje kampaně na podporu nekouření.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Opět příliš obecná odpověď, opět chybí alespoň informace o tom, jaké jsou programy Dne bez tabáku, jaký je zájem, účast, jak se na ní podílí mládež, jaká je finanční podpora města, jaké je hodnocení efektu atd. Bylo by zajímavé také doplnit komentář, zda se v souvislosti se zákazem kouření v restauracích a veřejných prostorách objevily ve městě nějaké problémy, jako např. se shromažďováním kuřáků před provozovnami, s hlukem či nepořádkem a ev., jak město tyto problémy řešilo.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Od roku 2010 do roku 2016 jsme realizovali projekt s názvem Nekuřácké provozovny. Vzhledem ke změně v zákoně se nyní zaměřujeme především na osvětu formou:

pořádání akce Světový den bez tabáku - pravidelně každoročně je připravován výšlap po Krkonoších - pro širokou veřejnost - zaměřený na podporu zdravého životního stylu

workshopy při Dnu zdraví - jsou zaměřeny na následky kouření, poradna pro odvykání kouření. V roce 2018 jsme se také navíc zaměřili na problematiku alkoholu.

MŠ jsou zapojeny do projektu My nechceme kouřit ani pasivně - získávají od nás pro děti tematické omalovánky, samolepky a odznaky.

 • 5.2.D Aktivity na podporu nekuřáckého prostředí ?
  ano

projekty v MŠ, besedy, workshopy, akce zaměřené na podporu zdravého životního stylu pro veřejnost

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Počet nekuřáckých provozoven je nyní díky platnosti zákona maximální. Ve svých aktivitách podporujeme různé cílové skupiny, problematiku kouření doplňujeme nově informací o závislosti na alkoholu.  V  Chrudimské nemocnici je k dispozici poradna pro odvykání kouření (na objednání).

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Bez zásadních připomínek. Vzhledem ke změně celostátní legislativy lze situaci jednoznačně hodnotit jako zlepšující se. 

Město by ale mohlo doplnit popis, jak řeší problematiku kouření návštěvníků restaurací ve venkovních prostorách před restauracemi, zda dochází např. k rušení nočního klidu či stížnostem obyvatel okolních domů kolem restaurací na nepořádek a hluk atd. - jedná se o problém, který rezonuje v mnoha municipalitách. 

Dále lze doplnit počet návštěvníků poradny pro odvykání kouření.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Dny bez tabáku

Město od roku 2008 každoročně pořádá akci Dny bez tabáku. V rámci této kampaně probíhají přednášky, které jsou zaměřené především na studenty prvních ročníků středních škol, každoročně probíhají besedy lékařských kapacit s ukázkami vlivu kouření na zdraví.

2015 - https://www.youtube.com/watch?v=CDbvJRmvu1U
2016 - https://www.youtube.com/watch?v=a8YxEfkTd6g
https://www.youtube.com/watch?v=dQr_QrzogP0
2017 - https://www.youtube.com/watch?v=uzl3mgRTCfc&t=7s      
https://www.youtube.com/watch?v=HYcTb-AxCzw

Nekuřácké provozovny

V roce 2015 město začalo certifikovat nekuřacké provozovny. 
V květnu roku 2017 vešel v platnost zákon, který zakazuje kouření ve vnitřních prostorách restaurací, tudíž se staly všechny provozovny nekuřácké.

https://www.litomerice.cz/aktuality/2938-certifikace-nekurackych-provozoven-v-litomericich-pokracuje

Soutěž

Natoč protikuřácký videoklip proběhla v roce 2016, do soutěže bylo přihlášeno celkem 9 videoklipů.

http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=787:nato-protikuacky-videoklip-2016&catid=91:akce-2016&Itemid=131

 • 5.2.D Aktivity na podporu nekuřáckého prostředí ?
  ANO

Hodnota indikátoru 5.2.D:

Pořádání kampaní, soutěžě, certifikace nekuřáckých provozoven, přednášky pro střední školy - cca 90 účastníků na přednášku.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Počet nekuřáckých provozoven v minulosti klesal, nyní díky platnosti zákona jsou nekuřácké všechny restaurační zařízení. Dále se město zaměřuje na mládež, kdy v rámci Dnů bez tabáku organizuje přednášky o vlivu kouření na zdraví, které absolvují žáci středních škol.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

V oblasti prevence kouření je město velmi aktivní, spolupracuje přitom s odbornými lékaři a významnými autoritami.

Podporu nekuřáctví společně s nadužíváním alkoholu město vnímá jako opatření proti jedné z nejvýznamějších příčin  nemocnosti a úmrtnosti obyvatel, kterou je možné, přes složitosti spojené s omezováním kouření na veřejnosti, eliminovat.

Ruku v ruce s podporou nekuřáctví a prevencí kouření může být aktivně nabídnuta pomoc kuřákům (odkazy, kontakty na lékaře, poradny, centra pro závislé na tabáku, farmaceuty proškolené v odvykání kouření apod.).

 

 

 

 

5.2.4 Jaký je počet dětských hřišť a jak město podporuje pohybovou aktivitu dětí a mládeže?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město na svém území dlouhodobě buduje a udržuje infrastrukturu pro sport a volný čas.

O využití území pro sport rozhoduje město, odpovídá za bezpečnost a kvalitu prostředí pro děti, rozhoduje i o umístění a provozu hřišť a sportovišť pro dospělé. Od roku 2008 docházelo k rušení nevyužívaných a nevyhovujících dětských hřišť (herní prvky neodpovídaly normám ČSN/EN, apod.) a k výstavbě nových dle současné legislativy. Tím sice došlo ke snížení jejich počtu, avšak k podstatnému zvýšení jejich kvality. K 1/2020 na území statutárního města fungovalo 79 dětských hřišť. V roce 2017 bylo dokončeno multifunkční hřiště s umělým povrchem v části města Helenín. Součástí hřiště byl sklad mobiliáře a venkovní kryté posezení.

Ve sledovaném období se podařilo zpřístupnit školní hřiště osobám z řad veřejnosti. Všechny základní školy v Jihlavě mají k dispozici vlastní školní hřiště. 

Viz. 5.2. B Příloha dětská hřiště

Viz. RM 11 OŠKT DV N03- Návrh na souhlas s umožněním výpůjčky školních sportovních areálů

Sportovní hřiště pro dospělé/mládež prošla v posledních letech obdobným vývojem jako dětská hřiště, K 1/2020 na území statutárního města fungovalo 39 sportovišť

Viz. Příloha seznam sportovišť další kapitola

Další sportoviště ve správě města:

Sportovní zařízení v majetku města nebo v majetku organizací, kde má město podíl

Sportovní zařízení

Druh

Provozovatel

Uživatelé

1 Vodní ráj

koupaliště + aquapark

SMJ

veřejnost, turisté

2 Horácký zimní stadion

zimní stadion

HC Dukla

veřejnost, profi, spolky, turisté

3 Zimáček

zimní stadion

HC Dukla

veřejnost, profi, spolky, diváci, turisté

4 Bazén E. Rošického

bazén 25 m + sportovní hala

SMJ

veřejnost, profi, spolky, turisté

5 Fotbalový stadion

fotbalový stadion

FC Vysočina

profi, spolky, diváci, turisté

6 Hřiště s umělým povrchem Rošického

fotbalové hřiště

FKM Vysočina

profi, spolky, veřejnost

7 Hřiště s umělým povrchem Na Stoupách

fotbalové hřiště

FKM Vysočina

spolky, veřejnost

8 Sportovní areál Na Stoupách

atletický ovál a sektory

SMJ

spolky, veřejnost

9 Teniscentrum

tenis, squash, badminton

Teniscentrum

spolky, profi, veřejnost, turisté

10 Skiareál Šacberk

skiareál

SALIX INTEGRA, s r.o.

veřejnost, turisté

 

Zdroj – Plán rozvoje sportu v Jihlavě 2018 – 2025 https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=528633

 

 Na webových stránkách města je umístěna aplikace, kde jsou zveřejněna všechna sportoviště ve městě a režim, v jakém fungují.

 

https://www.jihlava.cz/kam-za-sportem/ms-103881/p1=103881

 

 Statutární město Jihlava kontinuálně pokračuje v budování cyklistických stezek, tras, cyklistické infrastruktury a dalších opatřeních pro cyklisty v souladu s Generelem cyklistické dopravy města Jihlavy. V roce 2019 byla s podporou Kraje Vysočina realizována oprava cyklotrasy B06 – Reindlerův dvůr, na kterou navazuje v témže roce dokončená cyklistická stezka R08 Jihlava – Pávov (průmyslová zóna – sever) spojující část města Bedřichov s průmyslovou zónou. Délka realizované cyklistické stezky je 3,122 km. V rámci stezky byly osazeny 2 stoly s lavicemi, odpadkový koš a 10 dvoumístných stojanů pro jízdní kola. V témže roce byl v rámci projektu Zvýšení bezpečnosti dopravy v průmyslovém parku, Jihlava, dokončen 80 m propojovací úsek cyklostezek v této lokalitě, na který navazuje v současnosti dokončovaná cyklistická stezka a smíšená stezka pro chodce a cyklisty v průmyslovém parku v Hruškových Dvorech. Nově vybudované úseky navazují na stávající obousměrnou cyklostezku s označením R09 a která vede souběžně s komunikací v ulici Průmyslová. Dále se napojuje na cyklotrasu B12 a prostor v blízkosti hlavního vlakového nádraží ČD. Délka této trasy činí 0,961 km. Tři výše uvedené projekty jsou spolufinancovány z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace. Detailní informace o projektech jsou zveřejněny na webových stránkách města pod odkazy https://www.jihlava.cz/cyklostezka-r08-jihlava-pavov-prumyslova-zona-sever/d-529071/p1=103674https://www.jihlava.cz/smisena-stezka-pro-pesi-a-cyklisty-a-cyklostezka-prumyslovy-park-jihlava/d-529529/p1=103674 a https://www.jihlava.cz/zvyseni-bezpecnosti-dopravy-v-prumyslovem-parku-jihlava/d-529072/p1=103674.

 

V roce 2020 dojde k realizaci dalších úseků cyklistických stezek na území města Jihlavy. V rámci projektu Cyklostezka G01 – úsek od odbočky na Hosov po kaštanovou alej, Jihlava, bude vybudován další úsek cyklostezky spojující Jihlavu s částí města Hosov s návazností na plánovanou cyklotrasu na ulici Telečská. Dalším realizovaným projektem je Cyklostezka G02 – ul. U Rybníčků – Křižíkova, Jihlava, která spojuje dopravní hřiště s dalšími cyklistickými úseky ulice U Koželuhů a Cyklostezka G04 ul. Mlýnská – Helenínská, Jihlava, s přímým napojením na mezinárodní cyklotrasu Jihlava – Třebíč – Raabs.

 

Bližší informace k této problematice jsou uvedeny kapitole 4.1.1 AUR

 

http://jihlava.cz/mapa/d-495973/p1=76438

 

https://www.jihlava.cz/projekty-mesta/ms-103686/p1=103686

 

Na podporu pohybové aktivity dětí a mládeže statutární město Jihlava každoročně vypisuje dotace a rozděluje finanční prostředky z rozpočtu města na sport a volný čas.

 

Objem finančních prostředků poskytnutých statutárním městem Jihlava na sport a volný čas

2016

2017

2018

2019

2020 (schválený)

50 026 843 Kč

53 182 897 Kč

59 566 656 Kč

52 616 700 Kč

50 514 000 Kč

 

 

 

[1] V majetku SMJ, s.r.o.

[2] V majetku TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

 

 • 5.2.B Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ?
  ANO

79 dětských hřišť, 39 sportovišť pro fyzickou aktivitu dospělých ve správě OSR, 10 sportovišť v majetku města příp. organizací, v nichž má město podíl, rozvinutá síť cyklostezek, cyklotras a cykloopatření, dělené chodníky pro pěší a cyklisty, bezbariérové chodníky (více než 40 km).

Seznam dětských hřišť

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období město modernizuje a opravuje dětská hřiště dle současné legislativy, která klade důraz zejména na bezpečnost herních prvků. Pro další rozšíření možnosti pohybové aktivity dětí, mládeže a dospělých město pokračuje v budování cyklostezek a cykloopatření (více než 40 km), bezbariérových chodníků a chodníků dělených pro ckloprovoz a pěší, zvyšování bezpečnosti přechodů pro chodce a bezbariérových zastávek.

Město nemá k dispozici statistiku, která by sledovala, zda se mění aktivní mobilita dětí na základě budovaných cyklostezek a pěších tras.

Všeobecně však lze říct, že v odpoledních hodinách a o víkendech (především o nedělích) jsou cyklostezky a lokality, kterými procházejí, oblíbeným místem pro relaxaci a aktivní odpočinek. Viz přiložené statistiky - cyklo-sčítače instalované na cyklostezce do Luk nad Jihlavou a Pístova.  

V roce 2019 se několik jihlavských ZŠ zapojilo do kampaně Pěšky do školy, která se snaží děti motivovat k cestě do školy pěšky. Celkem se kampaně zúčastnilo více než 800 dětí. Na podzim 2020 město plánuje znovuzapojení do této kampaně, která začíná 21.9.2020, tedy v Evropském týdnu mobility. V rámci kampaně plánujeme také dotazníkové šetření, jehož cílem je zjistit počet dětí, které chodí do školy, na hřiště pěšky, četnost využití cyklostezek. (viz kapitola 5.2.2) 

Dotaz na samostatnou docházku dětí do školy a na dětská hřiště nejsme v současné době schopni zodpovědět. Věříme, že plánované dotazníkové šetření nám poskytne požadované informace.

Město se v roce 2019 také zapojilo do projektu kreativní Česko - města přátelská dětem a zadalo zpracování studie předprostoru a okolí jedné z jihlavských základních škol, přilehlého bazénu a fotbalového stadionu z pohledu potřeb dětí a mládeže - jejich mobility - jak je území přístupné, bezbariérové, bezpečné. Sběr dat přinesl cenné informace, které byly zapracovány do architektonické studie. Po zapracování se projevila potřeba výrazné změny zadání - zmenšení řešeného  území a větší zaměření na krajinářské řešení okolí školy. Studie proto nakonec nebyla zveřejněna ani projednána s veřejností a bude zadána znovu s upraveným zadáním (předpoklad září 2020). Studie bude následně projednána s veřejností, které bude představen výstup analýzy. Součástí studie bude také etapizace projektu tak, aby projekt mohl být realizován dle aktuálních finančních možností města.    

Bezpečné okolí škol je podle města jedním z předpokladů pro to, aby děti do školy znovu začaly pěšky chodit. Nicméně vždy bude existovat jisté procento rodičů, kteří mají důvod děti do školy vozit (cesta stejným směrem a začátek pracovní doby, který je shodný se začátkem výuky, strach pustit především děti mladšího školního věku na cestu samotné, děti, které navštěvují jinou než spádovou školu a další. 

Ve sledovaném období se podařilo otevření školních hřišť pro veřejnost. Školní hřiště si může pronajmout každý plnoletý občan, pouze hřiště, u kterých ještě neuplynula doba udržitelnosti z důvodu jejich realizace z dotačního titulu je zatím možný pronájem pouze pro organizované skupiny.

V neposlední řadě je vyčleňován nemalý objem finančních prostředků, které jsou formou dotací a finančních darů rozdělovány na podporu sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit.

V druhé polovině roku 2019 byla zahájena rekonstrukce dopravního hřiště, tak aby odpovídalo stávajícím předpisům a normám. Jeho otevření se plánuje na 3. čtvrtletí roku 2020.

Ve městě funguje dostatečný počet tělovýchovných jednot, sportovních spolků, či jednotlivců, kteří nabízejí široký výběr sportovních aktivit pro děti a mladistvé. Tyto aktivity fungují většinou po celý školní rok - s výjimkou prázdnin.  

Individuální sportovní vyžití je možné i díky celoročně fungující ledové ploše (s výjimkou provozní odstávky), dvěma veřejným plaveckým areálům a dvěma dalším bazénům s možností pronájmu a školnímu bazénu při ZŠ Demlova, dále je v zimních měsících možné využívat skiareál v místní části Zborná, při kterém funguje závodní Ski oddíl pro děti a mládež a lyžařská školička pro nejmenší děti. Volnočasové vyžití umožňuje i hustá síť cyklostezek, která je doplněná volnočasovými areály pro všechny věkové skupiny obyvatelstva - hřiště pro děti, fitness prvky, workout, skate park.

Při dvou ZŠ také fungují sportovní třídy - ZŠ E. Rošického  - plavání + fotbal, ZŠ Seifertova - hokej, synchronizované krasobruslení a moderní gymnastika. Gymnázium Jihlava dále otevírá 1 sportovní třídu v ročníku.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Obsáhlá odpověď se všemi relevantními fakty. Na základě připomínek byl městem přidán částečný sebehodnotící komentář. Lze doufat, že započaté kroky podporující aktivní mobilitu budou mít další pokračování a přinesou konkrétní dopady, tj. zvýšení podílu pěší chůze při cestách do školy. Infrastruktura (byť důležitá a nákladná), studie apod. jsou jen nástroj k dosažení cíle, kterým je zdatná a zdravá populace. 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

V městské zástavbě je 89 dětských hřišť, na kterých je umístěno 55 pískovišť, 7 průlezek, 19 houpaček a 2 kolotoče. Sportovních ploch je v městské zástavbě 31.


Organizovaný pohyb na sportovištích u nás probíhá v rámci činnosti více než 36 zapsaných spolků (sportovní a volnočasové kluby) a dále 15 pohybových kroužků v rámci Domu dětí a mládeže Kopřivnice. Tyto subjekty podporuje město dotacemi a příspěvkem na provoz. Dále existují kroužky v rámci škol a komerčních subjektů (na základě živnostenského listu nebo s.r.o.). Vedle toho existují také i různé "více či méně organizované party nadšenců", kteří sportují kolektivně, avšak bez právní formy subjektu.


Město má zpracovánu koncepci sportu. Děti a mládež v praxi jdou za trendy aktivitami (nyní např. parkur), dále rozhoduje osobnost trenéra a moderní infrastruktura. Spolky mohou trenéry částečně financovat z dotací města. Město podporuje spolky v zajištění zázemí pro sport (výpůjčky, nájemní smlouvy), v přípravě projektů, pořizování majetku, organizování letních aktivit. Reprezentanti na úrovni republiky mohou navíc žádat o individuální dotace. Dotace na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu v loňském roce činily 10,5 mil. Kč. Nejvíce náročná je modernizace zastaralých sportovišť, organizaci sportu si umí město zajistit. Máme příspěvkovou organizaci Správu sportovišť Kopřivnice, probíhá spolupráce mezi veřejností, spolky, školami, úřadem... Kopřivnice byla vždy sportovním městem a je zde velké množství trenérů a sportovních nadšenců. Jako úspěch vnímáme, že máme rozvinuté a poměrně silné lidské zdroje a velké množství sportujících skupin a aktivit ve městě. Jako problém vnímáme zastaralost některých sportovišť, je finančně náročné rekonstruovat areály pro všechny sportovní odvětví a pořídit moderní zázemí.

Přehled sportovišť v Kopřivnici: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=sportoviste-ve-meste-koprivnice

Zahrady mateřských škol  jsou i nadále přístupné veřejnosti: http://skolky.koprivnice.org/rs/attachments/article/2277/Otev%C3%ADrac%C3%AD%20doba%20zahrad%20v%20M%C5%A0%202019.pdf,  stejně tak jsou veřejnosti přístupná i školní hřiště  (http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=hriste-u-zs-17-listopadu-bylo-slavnostne-otevreno&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1764 ), návštěvní řád je uveden u každého hřiště.

V rámci svěřené působnosti příspěvková organizace Správa sportovišť Kopřivnice zajišťuje provoz těchto sportovních areálů: Lyžařský areál Červený kámen, Letní koupaliště, Letní stadión, Skateboardový areál, Volejbalový areál, Krytý bazén, Zimní stadión, Hřiště Lubina, Hřiště Vlčovice, Dětská hřiště v městské zástavbě, Cykloturistické trasy Města Kopřivnice, Lyžařské běžecké trasy Červený kámen, Areál Discgolfu, Hřiště Mniší. Příspěvek na provoz těchto zařízení na byl v roce 2019 ve výši 19,5 mil. Kč.

 

Na organizovanou sportovní činnost mládeže město rozdělilo formou dotací v roce 2017 částku 8,4 mil. Kč,  v r. 2018 8,1 mil. Kč a v r.  2019  8,5 milionu korun, které měly k dispozici sportovní a mládežnické spolky prostřednictvím účelových dotací (Dotační program na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu). Město Kopřivnice pořádá během roku několik tradičních akcí, např. Běh rodným krajem Emila Zátopka, prázdninový cyklus Někdo ven?, Sportovec města Kopřivnice aj., dále podporuje finančními prostředky téměř 70 krátkodobých akcí, které jsou organizovány přímo sportovními spolky nebo školami.

Město v roce 2019 uskutečnilo první ročník aktivity Festival volnočasových aktivit (http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=festival-volnocasovych-aktivit-prilakal-do-parku-hodne-lidi&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=25647), kterým chtělo rodičům a dětem představit činnost jednotlivých organizací (včetně zaměřených na pohyb) a možnost se do nich zapojit. V aktivitě hodlá město v následujících letech pokračovat.

Každoročně realizuje město vždy v květnovém týdnu soubor aktivit Týden pro rodinu (http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=tyden-pro-rodinu-prinese-spousty-akci&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1610, http://koprivnice.cz/index.php?tema=tyden-pro-rodinu-prinesl-radu-aktivit-pro-vsechny-generace&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24090,  http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=ctvrty-rocnik-tydne-pro-rodinu-prinesl-nekolik-novych-akci&clanek=25600 ), který zahrnuje i sporotovní aktivity, a to nejen pro děti a mládež, ale pro celou rodinu.

V neposlední řadě je realizováno sportovní vyžití v rámci příspěvkových organizací, tj. základních škol a především Domu dětí a mládeže na ulici Kpt. Jaroše, který je hlavním organizátorem volnočasových aktivit zejména pro děti a mládež.

Detailnější informace viz přiložený soubor „Koncepce podpory sportu a volnočasových aktivit 2020 – 2025“.
V roce 2020 plánujeme dokončení investice rekonstrukce sportovní plochy Letního stadionu v celkové hodnotě cca 35 mil. Kč. Dále pak vybudování dětského hřiště na ulici Javorová, rekonstrukci dětského hřišti Sever, rekonstrukci elektroinstalace a sociálních zařízení na areálu Letní stadion…

Realizované významné projekty v roce 2019

Celkové náklady

 

Krytý bazén – oprava bazénových rozvodů (PD+R)

2123,3

 

ZŠ E. Zátopka – rekonst. elektroinst. a rozvodů vody – pavilon tělocvičny - 1. P.P.

2217,8

 

Rekonstrukce dešťové kanal. z letního stadionu do Kopřivničky - PD

135

 

Rekonstrukce kanal. pro odvodnění ploché dráhy na letním stadionu v Kopřivnici

975

 

Podpora cyklodopravy (motivační kampaň, mobiliář, značení…)

200

 

Rekonstrukce letního stadionu - PD

223

 

 + 11 000,0 (dotace)

 

Pořízení UV lampy pro Krytý bazén

153, 67

 

Pirátská loď – herní prvek na Koupaliště

171, 192

 

Inline plocha – Zimní stadion

920,326

 

Instalace chladící věže - lyžařský areál

472,013

 

Travní traktor

482,79

 

Filtrace vířivka

67,9

 
     

Realizace významných projektů v roce 2018  (v tis. Kč)

   

Realizované významné projekty v roce 2018

Celkové náklady

 

ZŠ Alšova - rekonstrukce sociálních zařízení -  III. etapa-pavilon družiny, vedení a tělocvičen - PD+R

7780

 

Zimní stadion-rekonstrukce střešního pláště-hala-R

15 843,0

 

Revitalizace dětských hřišť

888

 

Letní stadion - oprava střechy, podhledů a ocelové konstrukce tribuny vč. odstranění zatékání do prostor po tribunou

1888

 

Vybudování zpevněné plochy a stojany na kola u sportovní haly ZŠ E. Zátopka

112

 

DDM Kopřivnice - rekonstrukce sociálních zařízení vč. bezbariérové úpravy, elektroinstalace, TZB - PD

250

 

Krytý bazén - oprava bazénových rozvodů (PD+R)

500

 

Cyklistické propojení Kopřivnice - Závišice - PD

180

 

Rekonstrukce sportovního areálu Vlčovice - R

9350

 

Komunitní centrum Pětka

32750

 

+ 18 000,0 (dotace)

 

Výměna bazénové folie v dětském bazénku na Koupališti

167,047

 

Startovací bloky pro areál Krytý bazén

90

 

Nátěry tribuny Letního stadionu

107,094

 

Zařízení pro úpravu vody Lyžařská chata

186,864

 

Zastřešení skladů tribun Letního stadionu

216,727

 
     

Realizace významných projektů v roce 2017 podpořených dotací (v tis. Kč)

   

Realizované významné projekty v roce 2017

Celkové náklady

Dotace

DDM – energetická opatření

8 827,0

1 455,3

     

Ostatní projekty v roce 2017

Celkové náklady

 

Společná stezka pro chodce a cyklisty Dolní Rolička

2 550,0

 

Rekonstrukce zázemí sportovního areálu v Lubině

5 665,0

 

MŠ Mniší – rekonstrukce zahrady + chodníků

2 600,0

 

Rekonstrukce letního stadionu – PD

550

 

Rolba – Zimní stadion

3305,78

 

Saunová kabina – oprava, vybavení

154,58

 

Hřiště Lubina - nábytek a vybavení šaten, kuchyně

67,276

 

Univerzální mulčovač - nákup

63,590

 
 • 5.2.B Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ?
  Související dokumenty

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/koncepce_podpory_sportu2020-2025.pdf

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/vyrocni_zprava_sport_2018.pdf

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Počet dětských, ale i dalších řišť a sportovišť na území města je vysoký. Město tyto sportoviště a hřiště neustále upravuje a vylepšuje, v případě hřišť u ZŠ a MŠ tyto zpřístupňuje veřejnosti. Formou dotací podporuje především sporotování dětí a mládeže, snaží se o zapojování dětí do sportovních aktivit.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Počet dětských, ale i dalších sportovišť je poměrně vysoký a město je neustále udržuje a vylepšuje. Bylo by vhodné doplnit komentář, co město vnímá jako úspěchy, kde vidí problémy, jak se mění aktivní mobilita dětí, jak se vyvíjí podíl dětí, které navštěvují hřiště a sportoviště. Jaké možnosti město má, ev. chce využít, ke zvyšování pohybových aktivit dětí a mládeže. Tyto názory jsou poměrně zásadní, protože infrastruktura, byť nezbytná a důležitá, je jen první krok, který musí být spojen i s jejím efektivním využíváním jako nástroje k dosažení cíle, kterým je zdravá populace. Chybí zde konkrétní využívání sportovišť.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Velké Meziříčí přistupuje k otázce pohybu dětí a mládeže a zajišťuje ji velmi komplexně.

Město a místní části disponují velkým množstvím sportovišť, které je možné využívat pro neorganizované sportovní aktivity. Tato sportoviště jsou určeny pro různé věkové skupiny a aktivity (např. dětská hřiště, skate park, zimní stadion,...)

https://www.velkemezirici.cz/volny-cas-sport-turistika/sport/discgolf/6139-buduje-se-nove-sportoviste-diccgolf-park-v-udoli-kunsovec

http://sportvm.cz/subjekt/skatepark-velke-mezirici

https://www.turistikavm.cz/kam-ve-meste/sport/verejne-brusleni

https://www.skivm.cz/ski-areal/fotogalerie/fotogalerie/ski-areal-23

https://www.velkomeziricsko.cz/zpravy/2579-lide-chteji-obnovit-zchatrale-hriste-v-kunsovci
https://www.medricske-listy.cz/zpravy/884-zacaly-prace-na-hristi-v-kunsovci

Plán rozvoje sportu je uveden v příloze.

Jsou využívána jednak sportovními kluby tak i širokou veřejností.

Např.:

Sportovní centrum Velké Meziříčí - http://www.scvm.cz/

Zimní stadion - http://tsvelmez.cz/sportoviste/zimni-stadion/ , https://www.turistikavm.cz/kam-ve-meste/sport/verejne-brusleni

Fotbalový areál - http://tsvelmez.cz/sportoviste/fotbalovy-areal-u-trziste/

Lyžařský areál - https://www.skivm.cz/

Discgolfový park - https://www.velkemezirici.cz/volny-cas-sport-turistika/sport/discgolf/6139-buduje-se-nove-sportoviste-diccgolf-park-v-udoli-kunsovec

Skatepark - http://sportvm.cz/subjekt/skatepark-velke-mezirici

Sportovní plácek Kunšovec - https://www.velkomeziricsko.cz/zpravy/2579-lide-chteji-obnovit-zchatrale-hriste-v-kunsovci
https://www.medricske-listy.cz/zpravy/884-zacaly-prace-na-hristi-v-kunsovci


Seznam sportovišť pro neorganizované sporty a aktivity je uveden v příloze.


Ve městě jsou sportovní kluby věnující se sportování dospělých a hlavně sportovnímu rozvoji mládeže, které tato sportoviště využívají. O jejich údržbu se stará nově zřízená organizace Sportoviště VM. Podpora je zajištěna díky grantovému systému sport (děti a mládež,  dospělí, trenéři, ...). Město vybudovalo a udržuje i sportoviště pro neorganizované adhoc skupiny pro tyto slouží aplikace http://hristevm.cz/ , kde si mohou rezervovat sportiště na určitý čas a určitý druh sportu.

Prostřednictvím výše uvedené aplikace evidujeme zvýšený zájem o sportovní aktivity jednotlivých sportovišť zřízených městem.

Co se týče zapojování dětí do organizovaného sportu, provádějí každoročně kluby (mimochodem ve městě existuje velmi štědrý grantový systém pro sportovní kluby) náborový systém a je snaha aby maximální množství dětí bylo zapojeno do sportovních aktivit a netrávili čas v "virtuálním světě".

https://www.novinyvm.cz/18076-fotbalovy-klub-fc-velke-mezirici-hleda-do-svych-rad-male-fotbalisty-ci-fotbalistky.html


Co se týče hodnocení této problematiky, město má dostatek sportovišť rozmístěných ve všech lokalitách. Děti a mládež mají na výběr širokou škálu pohybových aktivit a sportovního vyžití. Všechny kroužky a kluby mají dostatek členů a evidují zvyšující se zájem o sport obecně.

Prostřednictvím kampaní (Evropský týden mobility) organizuje město např. cyklovýlety https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/11924-meziricske-cyklotoulky-zaujaly-bezmala-tri-desitky-sportovcu, orientační běh v rozlehlém zámeckém parku, vánoční bruslení https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/12039-vanocni-brusleni-se-zdravym-mestem-tradicne-probehlo-mezi-svatky, .....


Sportoviště jsou ve velmi solidním technickém stavu kromě zimního stadionu, kde v současné době probíhá projektová příprava a od příštího roku by měla proběhnout v několika etapách jeho oprava v řádově několika desítek milionu kč.

 • 5.2.B Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ?
  23 - dětských hřišť 26 - sportovišť pro aktivity všech věkových kategorií

viz. podrobný popis v příloze - seznam sportovišť VM

Sebehodnocení +2
Trend nehodnoceno

Město Velké Meziříčí má zpracován Plán rozvoje sportu, který je pravidelně aktualizován a doplňován.

Dětská hřiště a sportoviště jsou rovnoměrně rozmístěna ve všech lokalitách města Velké Meziříčí. Existují dětská hřiště a sportoviště pro různé věkové skupiny.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Počet sportovišť je relativně dobrý, město má jejich seznam i plán rozvoje sportu, ve kterém jsou uvedeny i plánované investice a opravy. Není však, které se již uskutečnily, a které se teprve budou realizovat. Bylo by i vhodné doplnit komentář, co město vnímá jako úspěchy, kde vidí problémy, jak se mění aktivní mobilita dětí, jak se vyvíjí podíl dětí, které navštěvují hřiště a sportoviště. Jaké možnosti město chce využít ke zvyšování pohybových aktivit dětí a mládeže. Tyto názory jsou poměrně zásadní, protože infrastruktura, byť nezbytná a důležitá, je jen první krok, který musí být spojen i s jejím efektivním využíváním jako nástroje k dosažení cíle, kterým je zdravá populace. Chybí zde konkrétní využívání sportovišť.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město Chrudim má celkem 63 hřišť. Z toho je 35 dětských hřišť (plocha o jednom či více herních prvků, jako je kolotoč, skluzavka, houpačka, pískoviště a pod. nebo plocha o jedné či více herních sestavách).

Z toho je 28 sportovních hřišť (plocha asfaltová, mlatová, antuková, pro kopanou, tenis, košíkovou, volejbal, nohejbal a pod.). Další možností je sportování na travnatých plochách.

Ze zákona č. 22/1997 Sb.,  nařízení vlády č. 173/1997 a ČSN EN 1176-1 až 1176/7, ČSN EN 1177 je odpovědný za provozování dětských a sportovních hřišť jejich vlastník, což je Město Chrudim.

Správu a údržbu dětských a sportovních hřišť v Chrudimi a místních částech zajišťuje úsek údržby zeleně Odboru investic města Chrudim.

V rámci komplexní správy a údržby hřišť je prováděna:

 1. Hlavní roční kontrola dětských a sportovních hřišť  1x za 12 měsíců
 2. Provozní kontrola  1x za 3 měsíce (4x za rok)
 3. Běžná vizuální kontrola je prováděna dle četnosti užívání hřišť od března do prosince, v rozsahu 1x za 1 až 3 týdny, (při rozsahu 1x za týden se jedná o cca 43 prohlídek /8 oblastí/za rok), (při rozsahu 1x za 2 týdny se jedná  o cca 21 prohlídek /7 oblastí/za rok), (při rozsahu 1x za 3 týdny se jedná  o cca 14 prohlídek /4 oblastí/za rok)
 4. Běžná údržba, včetně úklidu dětských a sportovních hřišť, je prováděna dle četnosti užívání hřišť, od března do prosince, v rozsahu 1x za 1 až 3 týdny, (při rozsahu 1x za týden se jedná o cca 45 prohlídek /8 oblastí/za rok, při rozsahu 1x za 2 týdny se jedná  o cca 22 prohlídek /7 oblastí/za rok, při rozsahu 1x za 3 týdny se jedná  o cca 15 prohlídek /4 oblastí/za rok)

V Rekreačních lesích Podhůra zajišťují správu a údržbu dětských a sportovních hřišť Městské lesy Chrudim s.r.o., a to na základě smlouvy o výpůjčce.

Rekonstrukce dětských hřišť probíhá za účasti veřejnosti.

Město podporuje děti a mládež formou sportovních dotací.

A.1 DOPRAVA MLÁDEŽE DO 19 LET VĚKU - k rozdělení se doporučuje 40 - 45 % z částky schválené rozpočtem města pro poskytování sportovních dotací na příslušný rok

A.1 a) – oddílům, jejichž družstva (jednotlivci) startují v pravidelných soutěžích, organizovaných příslušným sportovním svazem (nevztahuje se na přátelské zápasy a turnaje organizované pouze kluby) 

A.1 b) – oddílům, které nemají pravidelné soutěže, k oficiálně organizovaným akcím v jejich sportovním odvětví

A.2 ZABEZPEČENÍ VLASTNÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI MLÁDEŽE DO 19 LET - k rozdělení doporučeno 40 - 45 % z částky schválené rozpočtem města pro poskytování sportovních dotací na příslušný rok

 Částku vypočtenou na jednoho člena lze použít na :

a) zabezpečení sportovního vybavení

b) výcvikové tábory

c) organizování závodů a soutěží

d) pronájem sportovních zařízení

e) odměny trenérů, cvičitelů a vedoucích oddílů (mzdové prostředky) – maximálně 20 % z přidělené částky na dotaci A.2

Statistika čerpání sportovních dotací:

2016 - 36 podpořených žádostí - 2 300 000 Kč

2017 - 39 podpořených žádostí - 2 300 000 Kč

2018 - 49 podpořených žádostí - 2 300 000 Kč

Pro neregistrovanou veřejnost jsou podporovány jednotlivé akce a projekty - např. Chrudimská bruslička, zimní a podzimní kurz bruslení, boulderingové závody, Velká cena Monaka, 7x Malá cena Monaka, Novoroční běh, Běh na 2:08 hod., Náborový "závod" v triatlonu, Jezdecké závody pro neregistrované jezdce, Kroužkovaný florbalový turnaj, Kurzy bruslení pro neregistrovanou mládež předškolního a školního věku, Turnaje pro neregistrovanou veřejnost v tenise, voda pro všechny apod.

V roce 2018 - 2019 probíhá rekonstrukce školní zahrady u MŠ Na Valech a rekonstrukce školního venkovního hřiště ZŠ Dr.J.Malíka.

Na ZŠ probíhají kroužky zaměřené na pohybovou aktivitu dětí - florbal, basketbal, fotbal, atletika apod.

DDM připravuje širokou nabídku pohybových kroužků, které po domluvě mohou probíhat přímo na ZŠ. https://ddm-chrudim.cz/krouzky

 • 5.2.B Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ?
  63 celkem - 35 dětských a 28 sportovních
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Dětských hřišť ve městě přibývá, dochází ke kontrole a dovybavení hřišť stávajících, vznikají nově dětská hřiště i plochy pro sport.

Pohybová aktivita dětí a mládeže je městem podporována prostřednictvím sportovních dotací - pro registrované. Jsou ale také podporovány pohybové aktivity a projekty pro širokou veřejnost - tedy i neregistrované.  Tato podpora je stabilní.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Bez zásadních připomínek. 

Na základě diskuze při návštěvě města lze kladně hodnotit plán města na zvýšení počtu hřišť s workoutovými prvky - pro děti i dospělé (souvisí také s následující otázkou 5.2.5). Lze také doporučit aktivity, které by cvičení v exteriéru na těchto hřištích podporovaly - např. cvičení s instruktorem pro veřejnost, ukázková cvičení pro seniory atd. 

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Dětská hřiště

V současné době spravuje město celkem 33 dětských hřišť. Počet hřišť přibývá, průběžně se modernizují a doplňují novými prvky. Všechna hřiště procházejí referenční odbornou technickou kontrolou dle ČSN EN 1176-7. Na webu  je možno najít mapu hřišť a sportovišť v Litoměřicích.

http://litomerice.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=56abd03db2d0434c87633936936b9114

Dotační program

Každoročně je vypisován dotační program "Sport pro zdraví - sport pro všechny" alokace 150 tis. Kč, informace o dotačním titulu viz odkaz.

https://www.litomerice.cz/dotace

Příspěvkové organizace

Zřizovatel příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, která spravuje letní koupaliště, plavecký bazen, multifunkční Kalich arenu (zázemí pro veřejné bruslení, bruslení základních a mateřských škol, lední hokej, judo, tenis, florbal, basketbal a další ) a fotbalový stadion – roční příspěvek na provoz:
2015 - 26.976 tis. Kč
2016 – 27.917 tis. Kč
2017 – 28.051 tis. Kč
2018 – 30.320 tis. Kč

Dům dětí a mládeže Rozmarýn nabízí 76 kroužků, z nichž je 30 kroužků zaměřených na pohybovou aktivitu, kterou pravidelně navštěvovalo kolem 250 dětí.

http://mszltm.cz/
http://www.ddmrozmaryn.cz/

Činnost sportovních klubů

Finanční podpora celoroční činnosti sportovních klubů a oddílů v Litoměřicích – alokace:
2015 – 13.700 tis. Kč
2016 – 14.300 tis. Kč
2017 – 15.200 tis. Kč
2018 – 15.900 tis. Kč

Základní školy

6 základních škol má zázemí pro celosezónní využití - tj. tělocvičny a školní víceúčelová sportovní hřiště, která slouží jak k vlastní výuce TV na školách, příp. aktivitám družiny a školních klubů, tak i pro sportování široké veřejnosti v odpoledních/večerních hodinách. Využívají je jak organizované sportovní kluby, tak i veřejnost.

Mateřské školy

Mateřské školy – 11 provozoven – zařazují tělesnou výchovu v různých formách prakticky každý den. Předškolní děti navštěvují kurzy plavání, některé MŠ využívají zimní stadion pro výuku bruslení, dále pak i její tělocvičnu a saunu.

Viz také Koncepce sportu: http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=626:koncepce-sportu&catid=52:strategicke-dokumenty&Itemid=82

 • 5.2.B Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.2.B:

50 hřišť - z toho 33 dětských a 17 míst pro pohybovou aktivitu ve správě města

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město je dostatečně pokryto dětskými hřišti, a tak v posledních letech nedochází k výraznému rozšíření počtu hřišť, ale zejména k rozšiřování a dovybavování stávajících hřišť. 

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Podpora pohybové aktivity, aktivní trávení volného času a příležitosti k využití sportovišť jsou stabilně dobré a významně podporované též dotačními tituly. Zajímavou inspirací pro jiné municipality, které mohou přispět k prevenci ortopedických problémů a vadného držení těla,  může být vybudování "bosé stezky", která vznikla, při jednom ze sportovišť v areálu základní školy.

5.2.5 Jaký je počet hřišť a dalších prostor pro pohybovou aktivitu dospělých a jak město podporuje pohyb a aktivní mobilitu občanů?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Sportovní hřiště pro dospělé/mládež prošla v posledních letech obdobným vývojem jako dětská hřiště, k 1/2020 jich v Jihlavě bylo 39 - viz. příloha viz. příloha seznam sportovišť


Další sportovní zařízení v majetku města nebo v majetku organizací, kde má město podíl:

Vodní ráj – koupaliště + aquapark

Horácký zimní stadion

Zimáček

Bazén E. Rošického – bazén 25 m + sportovní hala

Fotbalový stadion

Hřiště s umělým povrchem E. Rošického

Hřiště s umělým povrchem Na Stoupách

Sportovní areál Na Stoupách

Teniscentrum

Skiareál Šacberk


Viz. bod 5.2.4.

Na webových stránkách města je umístěna aplikace, kde jsou zveřejněna všechna sportoviště ve městě a režim, v jakém fungují.

Pro zvýšení aktivní mobility dospělých město pokračuje v budování cyklostezek, cyklotras a cykloopatření ve městě viz bod 5.2.4. a

http://jihlava.cz/mapa/d-495973/p1=76438

a pokračuje také v úpravě chodníků (bezbariérovost, dělení chodníků na pruh pro pěší a cyklisty), přechodů pro chodce a bezbariérových zastávek pro MHD, jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska bezbariérovosti - více viz kapitola 4.1.1 AUR

Na podporu pohybové aktivity dospělých statutární město Jihlava každoročně vypisuje dotace a rozděluje finanční dary z rozpočtu města na sport, tělovýchovu a volný čas – tabulka finančních prostředků viz bod 5.2.4.

Ve sledovaném období se podařilo zpřístupnit pro veřejnost školní hřiště – viz bod 5.2.4

 • 5.2.B Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ?
  ANO

79 dětských hřišť, 39 zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ve správě OSR, 10 zařízení pro fyzickou aktivitu obyvatel města, které město pronajímá, pokračuje v realizaci cykloopatření (cyklostezek a cyklotras – více než 40 km), zpřístupnění školních hřišť


Viz. RM 11 OŠKT DV N03- Návrh na souhlas s umožněním výpůjčky školních sportovních areálů

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období město modernizuje a opravuje dětská hřiště dle současné legislativy, která klade důraz zejména na bezpečnost herních prvků. Pro další rozšíření možnosti pohybové aktivity dětí, mládeže a dospělých město pokračuje v budování cyklostezek a cykloopatření (více než 40 km), bezbariérových chodníků a chodníků dělených pro ckloprovoz a pěší, zvyšování bezpečnosti přechodů pro chodce a bezbariérových zastávek.

Ve sledovaném období se podařilo otevření školních hřišť pro širokou veřejnost. Školní hřiště si může pronajmout každý plnoletý občan, pouze hřiště, u kterých ještě neuplynula doba udržitelnosti z důvodu jejich realizace z dotačního titulu je zatím možné jejich zpřístupnění pouze formou pronájmu.

Po uplynutí doby udržitelnosti (v horizontu 2 - 3 let kdy tato lhůta uplyne) plánujeme zpřístupnění hřišť pro veřejnost a jejich zajištění osobou správce, který by měl k dispozici také odpovídající zázemí. Tímto způsobem chceme předcházet vandalizmu a ničení nově vybudovaných areálů. 

V neposlední řadě je vyčleňován nemalý objem finančních prostředků, které jsou formou dotací a finančních darů rozdělovány na podporu sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit.

Ve městě působí dostatečný počet spolků, které nabízejí volnočasové vyžití pro dospělé spoluobčany, existuje také dostatečný počet hřišť a prostorů pro pohybovou aktivitu dospělých. 

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Připomínka k otevření školních hřišť pro veřejnost - nejedná se o skutečné otevření, nýbrž o zavedení možností pronájmu. To je sice chvályhodný prvek, ale volně přístupná hřiště v určité hodiny (mimo pronájmy organizacemi atd.)  pro neorganizovaný pohyb dětí, mládeže i dospělých by byla vhodnější. Z toho důvodu je pozitivní informace, že se otevření hřišť plánuje po ukončení udržitelnosti projektu.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

V městské zástavbě je 89 dětských hřišť, na kterých je umístěno 55 pískovišť, 7 průlezek, 19 houpaček a 2 kolotoče. Sportovních ploch je v městské zástavbě 31.

Město mimo jiné podporuje také aktivity pro dospělé občany, pro které je  speciálně zaměřené workoutové hřiště u skautského střediska Vanaivan. Sportovní aktivity dospělých jsou podporovány částečně hlavním dotačním programem (společně s mládeží a dětmi) a zvlášť v rámci individuálních dotací (hokej, házená).

V rámci svěřené působnosti příspěvková organizace SpSK zajišťuje provoz těchto sportovních areálů: Lyžařský areál Červený kámen, Letní koupaliště, Letní stadión, Skateboardový areál, Volejbalový areál, Krytý bazén, Zimní stadión, Hřiště Lubina, Hřiště Vlčovice, Dětská hřiště v městské zástavbě, Cykloturistické trasy Města Kopřivnice, Lyžařské běžecké trasy Červený kámen, Areál Discgolfu, Hřiště Mniší.

Na všech sportovištích jsou realizovány aktivity jak pro dospělé (kromě dětských hřišť), tak i pro děti. Na většině sportovišť funguje rezervační systém, popř. je tamní aktivita organizována správcem hřiště. Pro účely cyklistické dopravy je ve městě řešen cyklogenerel.

Kromě hřišť ve správě příspěvkové organizace, jsou v odpoledních hodinách a o víkendech veřejnosti k dispozici také zrekonstruovaná hřiště u 4 velkých základních škol. Organizované skupiny se mohou se správci domluvit na rezervaci pronájmu (využívají např. atleti, malá kopaná, volejbal), mimo tuto rezervovanou dobu jsou hřiště přístupná široké veřejnosti.

Město se snaží podporovat pohyb všech generací, proto ve vybraných termínech zpřístupňuje některá sportoviště zdarma (http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=sportoviste-zdarma-nebudou-chybet-ani-letos&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1997, http://koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=koprivnicane-mohou-dva-dny-zdarma-vyuzivat-sportoviste&clanek=24854, http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=take-letos-se-bude-plavat-bruslit-a-lyzovat-dva-dny-zdarma&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1694 ), či za výhodnějších podmínek pro některé cílové skupiny - senioři, rodiny s dětmi (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=tyden-pro-rodinu). Pro seniory jsou připravovány v rámci každoročního projektu Aktivní senior taktéž i sporotovní aktivity - Minigolf, Jarní a podzimní sportovní odpoledne, cyklozájezdy, kurz sebeobrany pro seniory, zdravotní cvičení QI GONG apod. - viz http://www.koprivnice.cz/index.php?id=aktivni-senior.

Ve městě se uskutečňuje, kromě standardních organizovaných sportovních aktivit, několik významných netradičních sportovních akcí, zaměřených na dospělé: Kopřivnický drtič -  http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=koprivnicky-drtic-odstartuje-jiz-tuto-sobotu&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1942 ; Běh rodným krajem Emila Zátopka (http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=sobota-bude-patrit-behu-rodnym-krajem-emila-zatopka&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1959 ).

Aktivní mobilitu se město snaží podporovat jak vlastním příkladem, kdy realizuje akce pro zaměstnance města - Do práce na kole (http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=v-kvetnu-budou-urednici-jezdit-do-prace-na-kole&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=23963 ), taktéž cílenými kampaněmi - Evropský týden mobiliti (http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=evropsky-tyden-mobility-nabizi-pestrou-smesici-akci&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1658 , Evropský den bez aut.

Venkovní sportoviště - Speciálně pro cvičení dospělých máme na území města dvě workoutové posilovny, dále pak volejbalové a tenisové kurty, fotbalová hřiště, discgolf, minigolf. Dospělí také hojně využívají běžeckých oválů u škol nebo cyklistických okruhů - traily (Červený kámen) či cyklostezky. 
Vnitřní sportoviště - Organizovaní dospělí využívají rezervační systém Správy sportovišť Kopřivnice (jsou zde volné hodiny určené k objednávkám pro volejbal, nohejbal, badminton, tenis, hokej, fotbal, malou kopanou, basketbal). Tělocvičny pronajímají také základní školy a vyšší odborná škola.
Celkový počet sportovišť, kde mohou sportovat dospělí je více než 20.

 • 5.2.B Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ?
  Související dokumenty

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=zabava-kultura-sport-koprivnice

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má velké množství sporotovišť utčených i pro dospělé. Snaží se, aby sporotoviště byla využíváná všemi generacemi. Realizuje a podporuje akce zaměřené na sportování dospělých, realizuje kampaně zaměřené na aktivní mobilitu občanů.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Připomínka obdobná jako u předešlé otázky (5.2.4).

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Velké meziříčí přistupuje k otázce pohybové aktivity dospělých velmi komplexně, viz. stejně jako 5.2.4.

https://www.kr-vysocina.cz/ve-velkem-mezirici-otevreli-pohybove-centrum-a-viceucelove-sportovni-hriste/d-4066012

Ve městě jsou sportovní kluby věnující se sportování dospělých a hlavně sportovnímu rozvoji mládeže, které tato sportoviště využívaj. O jejich údržbu se stará nově zřízená organizace Sportoviště VM. Podpora je zajištěna díky grantovému systému sport (děti a mládež, trenéři, ...). Město vybudovalo a udržuje i sportoviště rpo neorganizované adhoc skupiny pro tyto slouží aplikace http://hristevm.cz/ , kde si mohou rezervovat sportiště na určitý čas a určitý druh sportu.

Upřesnění a hodnocení stejné jako v předešlé otázce 5.2.4.

 • 5.2.B Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ?
  23 - dětských hřišť 26 - sportovišť pro aktivity všech věkových kategorií

viz. podrobný popis viz. přílohaviz. podrobný popis viz. příloha

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Město má dostatek zařízení pro sportovní aktivitu, která mají svého správce. Dále město velmi podporuje sportovní kluby a příspěvkové organizace, které podporují právě pohybovou aktivitu.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Připomínky obdobné jako u předešlé otázky (5.2.4)., jen ve vztahu k dospělé populaci.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
 • V ZŠ jsou pronajímány pro veřejnost tělocvičny s následujícími pravidly:

Školy pronajímají v pracovních dnech v odpoledních a večerních hodinách své tělocvičny.

Malé tělocvičny o rozměrech 18,2 × 12,4 m za 230 Kč za jednu hodinu.

Velké tělocvičny o rozměrech 24,2 × 12,4 m za 250 Kč za jednu hodinu.

V ceně pronájmu je započítáno použití šaten a sprch. Kapacity jsou plně využity. 

Veřejnost i ostatní spolky mají možnost pronájmu celkem 8 tělocvičen, které jsou umístěny v budovách škol.

Veřejnosti jsou k dispozici i venkovní hřiště u škol.

 

 • Volně přístupná hřiště pro širokou veřejnost jsou součástí dnešních sportovišť města. 

Sportovní areály města Chrudim jsou komplexem kvalitních sportovišť pro vyžití celé rodiny. Zájemce o vodní sporty uspokojí krytý plavecký bazén s celoročním provozem, sauna a letní koupaliště. Pro vyznavače bruslení, hokeje i krasobruslení provozujeme zimní stadion - jež mimo sezónu zimních sportů též slouží jako základna in-line aktivit (bruslení, hokej).

Dětské dopravní hřiště se specializuje zejména na dopravní vzdělávání, fotbalový stadion pak na výchovu fotbalového dorostu. Sportovní hala nabízí  mix sportovních areálů pro halové sporty (basketbal, florbal, futsal, házená, moderní gymnastika, stolní tenis). Hokejbalové hřiště poskytuje zázemí hokejbalovým oddílům. Na hřišti MFK za Vodojemem jsou volné plochy pro nohejbal a volejbal.

Město Chrudim je 100% vlastníkem této obchodní společnosti.

Roční příspěvek na provoz:

2015: 17 700 000,00 Kč

2016: 17 900 000,00 Kč

2017: 20 682 904,08 Kč

 

Na základě poptávky veřejnosti bylo vybudováno workoutové hřiště, které je plně vytíženo nebo rozšířen saunový svět. Poblíž sportovních areálů bylo také instalováno hřiště pro seniory.

Ve městě máme 23,7 km cyklostezek. V současné době čekáme na vybudování 2. etapy obchvatu, poté bude zpracován strategický dokument řešící dopravu ve městě a nastaven nový systém a propojení cyklostezek. Nicméně veřejnost byla zapojena prostřednictvím workshopů a mapování pohybu cyklistů po městě.

Nově se letos zapojujeme do kampaně Do práce jen na kole.

V rámci revitalizace přednádražního prostoru je pamatováno i na cyklisty.

V rámci sportovních dotací jsou podporovány i projekty pro pobybovou aktivitu dospělých.

Prostřednictvím velkých osvětových kampaní jsou pro dospělé připravovány workshopy - např. kruhový trénink, chůze s nordic wolkingovými holemi apod.

 • 5.2.B Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ?
  63 celkem - 35 dětských a 28 sportovních
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Snažíme se prostřednictvím podpory projektů se zaměřením na sport podpořit i dospělou populaci. Je zajištěn každoroční příspěvek pro obchodní společnost Sportovní areály města Chrudim.  

Na základě poptávky veřejnosti se snažíme uspokojovat jejich potřeby.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Bez zásadních připomínek. 

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Hřiště

Od roku 2003 se ve městě Litoměřice podařilo zajistit na všech hřištích u základních škol „správcovství hřišť“. Zrekonstruovaná hřiště předalo město do správcovství základních škol. Každá základní škola má 2 - 3 správce, kteří hřiště dále udržují. Všechna hřiště u základních škol jsou v odpoledních hodinách a někde i do pozdních večerních hodin přístupná sportovní veřejnosti. Správcovstvím hřišť se podařilo minimalizovat vandalství na zařízení a vybavení hřišť. Správce se o hřiště stará, dohlíží na pořádek, kázeň, půjčuje sportovní výbavu, je k dispozici v případě technických potíží apod.

http://litomerice.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=56abd03db2d0434c87633936936b9114

Příspěvkové organizace

Zřizovatel příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, která spravuje letní koupaliště, plavecký bazen, multifunkční Kalich arenu (zázemí pro veřejné bruslení, bruslení základních a mateřských škol, lední hokej, judo, tenis, florbal, basketbal a další ) a fotbalový stadion – roční příspěvek na provoz
2015 - 26.976 tis. Kč
2016 – 27.917 tis. Kč
2017 – 28.051 tis. Kč
2018 – 30.320 tis. Kč

http://mszltm.cz/
http://www.ddmrozmaryn.cz/

Činnost sportovních klubů

Finanční podpora celoroční činnosti sportovních klubů a oddílů v Litoměřicích – alokace:
2015 – 13.700 tis. Kč
2016 – 14.300 tis. Kč
2017 – 15.200 tis. Kč
2018 – 15.900 tis. Kč

Dotační programy

Každoročně je vypisován dotační program "Sport pro zdraví - sport pro všechny", roční alokace činí 150 tis. Kč.

https://www.litomerice.cz/dotace

 • 5.2.B Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ?
  ANO

50 hřišť z toho 33 dětských a 17 prostor pro pohybovou aktivitu ve správě města

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město má dostatek zařízení pro sportovní aktivitu, která mají svého správce. Dále město velmi podporuje sportovní kluby a příspěvkové organizace, které podporují právě pohybovou aktivitu.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Podpora pohybové aktivity, aktivní trávení volného času a příležitosti k využití sportovišť jsou stabilně dobré a významně podporované též dotačními tituly. Město ve Zdravotním plánu na období 2015-2020 zohledňuje snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví lidí, plánuje zvýšit podíl cyklodopravy a pěších cest. V blízkosti nádraží je budována cyklověž. ZM pořádá na podporu cyklistiky aktivity v duchu programu "do práce na kole" pořádá vlastní soutěž "Úředník na kole".

Město zvyšuje každoročně příspěvek na provoz  městských sportovních zařízení, počet dětských hřišť se zvýšil o 1 DH. DH je k dispozici široké veřejnosti, plánuje se další modernizace a rozšíření DH.

Bude se omezovat parkování automobilů ve středu města.

 

5.2.6 Jak město reaguje na demografický vývoj? Jaký je objem a obsah činností zaměřených na aktivní stárnutí? Jak město tyto aktivity podporuje?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město spolupracuje a prostřednictvím dotací podporuje řadu organizací a aktivit zaměřených na aktivní stárnutí.

Statutární město Jihlava pro zapojení seniorů a těžce zdravotně postižených občanů města do kulturního a společenského života zřídilo a provozuje Klub seniorů:

https://www.jihlava.cz/klub-senioru/d-1746

2017 - 86 seniorů

2018 - 91 seniorů

2019 - 89 seniorů

 

Aktivnímu stárnutí a volnočasovým aktivitám se věnují např. tyto organizace:

Svaz důchodců ČR - místní organizace Jihlava- zdravotní akce pro seniory, přednášky, kulturní a společenská činnost, zájezdová činnost

http://svazduchodcu-jihlava.wbs.cz/

2017 - 370 členů

2018 - 350 členů

2019 - 320 členů

2020 - 300 členů 

 

Senior Point v Jihlavě - tematické besedy pro seniory

https://www.jihlava.cz/senior-point-jihlava/os-43620 

https://jihlava.familypoint.cz/

Služeb Seniorpointu využilo v roce:

2017 - 2070 seniorů

2018 -2552 seniorů

2019 - 3060 seniorů 

 

Klub seniorů Jihlava, Svaz postižených civilizačními chorobami - klubová, zájezdová činnost

http://www.civilky.cz/nase-organizace/vypis/kraj-vysocina/okresni-organizace-jihlava/

2017 - 573 členů

2018 - 603 členů

2019 - 612 členů 

 

Klub českých turistů – výlety, vycházky do okolí i vzdálenějších míst - většina členů je v seniorském věku

http://www.kctbedrichovjihlava.estranky.cz/

ve sledovaném období se počet členů pohybuje mezi 100 - 110 členy  

 

SOKOL Jihlava – cvičení pro různé věkové skupiny, 3 programy vhodné pro seniory

http://www.sokoljihlava.cz/oddily/seniori/

http://www.sokoljihlava.cz/oddily/zdravotni-cviceni/

http://www.sokoljihlava.cz/oddily/vsestrannost/

Cvičební jednotky navštěvuje celkem 20 - 25 seniorů

 

TJ Sokol Bedřichov – 1 programy vhodný pro seniory, Senior klub

https://www.jihlava.cz/tj-sokol-bedrichov/os-43988

Setkání seniorů probíhají 1 x měsíčně, navštěvuje je v průměru 80 - 100 seniorů

 

SK Jihlava – 1 program vhodný pro seniory

https://www.skjihlava.cz/

 

 VŠPJ - Univerzita třetího věku, široké spektrum studijních oborů pro seniory

https://u3v.vspj.cz/studijni-programy 

Ke studiu bylo přihlášen následující počet seniorů:

2017 - 1053 zapsaných posluchačů

2018 - 1036 zapsaných posluchačů

 2019 - 708 zapsaných posluchačů

podrobnosti viz výroční zprávy v příloze - 2017 - str.11, 2018 str. 9, 2019 str. 48

 

Knihovna Jihlava  

https://www.knihovna-ji.cz/50-aktualni-akce.html

Celoročně pořádá široké spektrum přednášek zaměřených na různorodou problematiku a také na seniory, zdravý životní styl a aktivní stárnutí

 

 ZOO Jihlava – programy pro seniory v základní nabídce pro návštěvníky

https://zoojihlava.cz/programy-pro-seniory

Spolupráce s domovy pro seniory - výjezdy cca 3x ročně, 1-2 x ročně program pro tyto seniory v zoo

 

 OGV v Jihlavě – dílny pro seniory

http://www.ogv.cz/seniori_dilny_akce

Dílny pro seniory se v OGV konají od roku 2017, 1 x měsíčně, tematika se vztahuje většinou k aktuální výstavě. Dílen se účastní přibližně 10 seniorů.

  

Specifické služby pro seniory jsou v Jihlavě zajišťovány odborem sociálních věcí, příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem a neziskovými organizacemi, které město podporuje.

http://www.jihlava.cz/vismo/o_utvar.asp? id_org=5967&id_u=40068&p2=2&p1=50133

 

Jedná se zejména o následující služby:

Pečovatelská služba a domovy pro seniory - Integrované centrum sociálních služeb Jihlava

Domov pro seniory Jihlava- Lesnov                              Pečovatelská služba Jihlava

 

2017      178 uživatelů                                                      2017      567 uživatelů

 

2018      187 uživatelů                                                      2018      561 uživatelů

 

2019      192 uživatelů                                                      2019      562 uživatelů

 

Domov pro seniory Stříbrné terasy

 

2017      100 uživatelů

2018       97 uživatelů

2019      95 uživatelů

Zajištění a zprostředkování sociálních služeb

 

Na území města Jihlavy působí celkem 47 organizací poskytující jak registrované sociální služby dle zákona o sociálních službách, tak i sociální služby neregistrované.

Sociální a odborné poradenství (Odbor sociálních věcí)

JIS MPSV, ve kterém je vedena sociální práce, neumožňuje získat počet osob, kterým bylo sociální poradenství poskytnuto.

 

Pro další možnosti trávení volného času a možnost zůstat nadále v domácím prostředí je možno využít následujících služeb a aktivit:

 

Život 99 - Jihlava, z.ú.  – osobní asistence, tísňová péče  – hlídací a zabezpečovací systém pro seniory, volnočasové aktivity

https://www.jihlava.cz/zivot-99/os-43609

 

Pobytová odlehčovací služba - Integrované centrum sociálních služeb Jihlava

2017      102 uživatelů

2018      173 uživatelů

2019       186 uživatelů

 

Denní stacionář „Domovinka“ - Integrované centrum sociálních služeb Jihlava

2017      36 uživatelů

2018      34 uživatelů

2019       36 uživatelů

 

Dobrovolnické centrum Jihlava - Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava – odlehčovací služba Adapta

2017      1150 uživatelů

2018      1150 uživatelů

2019       1200 uživatelů

 

Odborné sociální poradenství - Bílý kruh bezpečí pomoc seniorům ohrožených trestnou činností - Nebojte se policie, z.s.

2017       852 uživatelů

2018      972 uživatelů

2019      520 uživatelů

 

V rámci dotačního programu PZM a MA21 od roku 2013 město podporuje další aktivity pro seniory: např. Noc sokoloven, Nordic Walking procházky, S městem Jihlava plave celá rodina, biojarmark, dlouhodobý program „Seniorem v pohodě“, zaměřený na podporu zdravého životního stylu, zdravou výživu, předcházení civilizačních nemocí a zapojení do pohybových aktivit po celé realizační období, během letních měsíců propojeno s pohybovou akcí Parky v pohybu.

 

Ve spolupráci se z. s. Nebojte se policie město podporuje od r. 2013 Policejní akademii pro seniory, která pořádá specializované besedy, pohybové aktivity, tematické výlety a branný závod pro seniory.

 

 V rámci dotace PZM a MA21 byly v roce 2017 podpořeny tyto projekty:

 

Seniorem v pohodě – realizátor: Zdravá Vysočina, z.s. - přednášky, celoroční pohybová cvičení, pochod proti Alzheimerově chorobě, Parky v pohybu

 

Pochod proti Alzheimerově chorobě - 56 účastníků, 72 účastníků diabetologický den, 22 účastníků pravidelná cvičení

 

Třetí ročník branného závodu pro jihlavské seniory – realizátor: Nebojte se policie, z.s. - pohybové aktivity pro seniory, zúčastnilo se 90 seniorů 

 

S bílým kruhem do bezpečí - realizátor: Nebojte se policie, z.s., aktivity zaměřené na vnoučata v doprovodu prarodičů, zúčastnilo se 50 seniorů

 

S městem Jihlava plave spolu celá rodina – realizátor: Elitavers Academy, čas v bazénu strávený společně se členy rodiny – vnoučata s prarodiči, zúčastnilo se 30 seniorů

 

 V rámci dotace PZM a MA21 byly v roce 2018 podpořeny tyto projekty:

 

Seniorem v pohodě – realizátor: Zdravá Vysočina, z.s. - přednášky, celoroční pohybová cvičení, pochod proti Alzheimerově chorobě, Parky v pohybu

 

30 účastníků – pochod proti Alzheimerově chorobě, 100 účastníků na Krajském diabetologickém dni, 32 seniorů navštěvovalo pravidelná cvičení 2 x týdně

Čtvrtý ročník branného závodu pro jihlavské seniory – realizátor: Nebojte se policie, z.s. - pohybové aktivity pro seniory, účast 200 seniorů

 

S bílým kruhem do bezpečí - realizátor: Nebojte se policie, z.s., aktivity zaměřené na vnoučata v doprovodu prarodičů, účast 45 seniorů 

 

Zvýšení fyzické zdatnosti a základy sebeobrany – realizátor: Nebojte se policie, z.s., kondiční cvičení a sebeobrana pro seniory, účast 192 seniorů 

 

S městem Jihlava plave spolu celá rodina – realizátor: Elitavers  Academy, čas v bazénu strávený společně se členy rodiny – vnoučata s prarodiči, účast 25 seniorů

 

V rámci dotace PZM a MA21 byly v roce 2019 podpořeny tyto projekty:

 

Seniorem v pohodě – realizátor: Zdravá Vysočina, z.s. - přednášky, celoroční pohybová cvičení, pochod proti Alzheimerově chorobě, Parky v pohybu

 

35 seniorů se účastnilo pravidelných cvičení a Parků v pohybu, odborná setkání na Domě zdraví 30 účastníků, 25 účastníků – pochod proti Alzheimerově chorobě, 80 účastníků na Krajském diabetologickém dni, 90 seniorů v rámci návštěv v ICSS, Alzheimerově centru, organizace Život 99

 

Policejní akademie pro seniory – realizátor: Nebojte se policie, z.s. – praktické informace pro seniory a řešení krizových situací, se kterými se mohou setkat (nebezpečí spojená s užíváním internetu, obrana před podomními prodejci, telemarketingem, nucením na prodejních akcích, reakce na přepadení, relaxační techniky …., účast 131 seniorů

 

S bílým kruhem do bezpečí - realizátor: Nebojte se policie, z.s., aktivity zaměřené na vnoučata v doprovodu prarodičů, účast 60 doprovázejících seniorů

 

S městem Jihlava plave spolu celá rodina – realizátor: Elitavers  Academy, čas v bazénu strávený společně se členy rodiny – vnoučata s prarodiči, účast 20 seniorů

 

Projekt Zdravé město a MA21 má obsah pořádaných kampaní zaměřený také na seniory: Jihlavský den zdraví, Evropský týden mobility, Den Země, Den bez tabáku apod. Všechny aktivity pro seniory jsou zahrnuty také ve Zdravotním plánu města Jihlavy 2018-20, které jsou zaměřeny na podporu jejich zájmů, vzdělávacích a pohybových aktivit, poradenství i zábavu.

 

Město má za cíl stále zlepšovat pohybovou aktivitu a odpočinek seniorů: bezbariérová doprava, rozšiřování odpočinkových zón /Borovinka, Sasov, Stříbrné údolí/, maximální využívání terénních sociálních služeb, zřizování lůžek paliativní péče.

 

Ve městě působí Senior Point Jihlava, který je kontaktním, poradenským a informačním místem pro seniory, nabízí internet pro veřejnost, přednášky a akce. Lze zde vyřídit seniorpasy www.seniorpasy.cz.

 

Městská policie pořádá v letních měsících preventivní program Bezpečně na cyklostezce. Strážníci se setkávají také s aktivními seniory, se kterými probírají mimo jiné problematiku bezpečného pohybu jak na cyklostezkách, tak i na stezkách pro chodce.

 

Již několikátým rokem, v rámci spolupráce se senior-pointem, poskytuje městská policie kurzy zásad bezpečného pohybu ve městě pro začátečníky a pokročilé.

 

Městská policie provádí obvykle i besedy pro občany v postproduktivním věku v jihlavském Klubu důchodců.

 

Co se cílové skupiny seniorů týká, spolupracuje Městská policie se sdružením Nebojte se policie, kdy na základě žádosti Mgr. Křoustka pomáháme již několikátým rokem zajišťovat Branný den pro seniory. Další častí této spolupráce byly přednášky, které v minulosti proběhly na Policejní akademii pro seniory.

 

V rámci celoročních akcí, pořádaných pro široku veřejnost se strážníci setkávají nejen s dětmi a dospělými, ale i se staršími občany.

 • 5.2.C Činnosti věnované aktivnímu stárnutí ?
  ANO

4 projekty v rámci dotace PZM a MA21 byly zaměřeny přímo na seniory

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Se zvyšujícím se počtem seniorů vzrůstá ve městě nabídka aktivit věnovaných aktivnímu stárnutí.

Vzhledem ke skutečnosti, že na území města působí a funguje dostatečné množství organizací poskytující celou škálu služeb, ať již registrovaných či neregistrovaných, mají obyvatelé města velký výběr zvolit si službu, kterou v dané chvíli potřebují.

Největší čekací doba a to nejen v Jihlavě je u služby, kterou poskytuje Integrované centrum sociálních služeb Jihlava a to domovy pro seniory - pobytová služba.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Obsáhlá odpověď dokumentuje mimořádně širokou škálu aktivit pro zdravé stárnutí, život v seniorském věku i sociálních služeb.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město má síť sociálních služeb zaměřenou na seniory:

- jedná se zejména o pečovatelskou službu příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, pečovatelskou službu Charity Kopřivnice a pečovatelskou službu organizace Therápon 98, a.s; všechny tyto organizace provozoují i zdravotnickou službu - domácí péči,

- příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb města Kopřivnice provozuje pobytovou sociální službu - odlehčovací služba v kapacitě 14 míst,

- organizace Therápon 98, a.s. provozuje i sociální službu - sociální  lůžka ve zdravotnickém zařízení v počtu 22 míst,

Pečovatelská služba Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.  v r. 2017 navýšila kapacitu své službě., a to v reakci na zvyšující se poptávku po této službě.

Provoz sociálních služeb je podporován dotacemi z rozpočtu města - viz ročenky města - http://www.koprivnice.cz/index.php?id=rocenka-mesta-koprivnice.

Město uzavřelo v říjnu 2017 s Moravskoslezským krajem Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci projektu "Vzniku pobytové sociální služby pro seniory", která v Kopřivnici dlouhodobě chybí. Na základě tohoto memoranda město darovalo kraji objekt bývalé stravovny a přilehlé pozemky. Kraj se zavázal zde vybudovat Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem pro seniory o celkové kapacitě cca 82 osob. V současné době se dokončuje projektová dokumentace a stavební povolení. Moravskoslezský kraj je připraven domov v Kopřivnici vybudovat z vlastních zdrojů, na toto jsou již vyčleněny finanční prostředky. http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=zastupitele-prevedli-nemovite-veci-nezbytne-pro-vystavbu-domova-pro-seniory-kraji&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=2012

Neexistenci Domova pro seniory v Kopřivnici vnímají občané jako velký nedostatek. Další sociální služby pro seniory jsou vnímány v současné chvíli jako dostatečné.

Město se zaměřuje i na neformlání pečující v domácím porostředí - viz III. střednědobý plán sociálních služeb na území města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí závišice a ženklava na období 2018-2021, kde je opatření 8.1 - Zvýšení kompetence pečujících osob. V rámci této aktivity byl v druhé polovině roku připraven dotazník pro pečující. Na něj budou následovat, po jeho vyhodnocení aktivity. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=radnice-bude-zjistovat-potreby-lidi-pecujicich-o-sve-blizke&clanek=26520

Každoročně připravuje odbor sociálních věcí  projekt celoročních aktivit pro seniory - http://www.koprivnice.cz/index.php?id=aktivni-senior . V roce 2019 se jednalo již o 8. ročník tohoto projektu pro seniorskou veřejnost – „Aktivní senior 2019 aneb Setkávání při sportu, zábavě i vzdělávání“. Kalendář aktivit je pro seniory vydáván jak v tištěné podobě vždy na počátku roku, je dostupný také na odkaze Aktivní senior na stránkách města, kde jsou i další zajímavé články a odkazy pro seniory,  nově také na facebooku  https://www.facebook.com/aktivnisenior/ .V roce 2019 pokračoval odbor sociálních věcí již 8. rokem v celoročním aktivizačním programu pro seniorskou veřejnost – „Aktivní senior 2019 aneb Setkávání při sportu, zábavě i vzdělávání“. Aktivity byly spolufinancovány z dotačního Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019, z kterého Město Kopřivnice obdrželo dotaci ve výši 99.000 Kč. Tento program obsahoval celkem 21 jednotlivých aktivit, u 17 aktivit byl hlavním organizátorem OSV, z toho:

10 vzdělávacích (SENIORCOMP, Trénování paměti, Akademie 3. věku, 3 samostatné počítačové kurzy, Mozkocvična – tyto aktivity zajišťovali partneři města v tomto projektu – Skautské centrum Vanaivan a Knihovna Kopřivnice), akce jednorázové – besedy (Spotřebitelské právo v denním životě, Senior bez nehod, Hra s Příběhy, aneb kurz tvůrčího psaní
6 sportovních (každé úterý zdravotní cvičení QI GONG, Turnaj v bowlingu, Outdoorové dopoledne na Vanaivanu, Cyklovýlet, minigolf Od jamky k jamce, Turisticko-poznávací zájezd),
5 společensko–kulturních akcí (Jarní a Podzimní seniorské odpoledne, zpívání při harmonice – Sejdeme se, zazpíváme, dobrý vtip si k tomu dáme, Zábavné soutěžní odpoledne, Kreativní dílna).


Kromě tohoto programu běžel pravidelný  provoz 2 městských Klubů seniorů – v Kopřivnici a společný klub Mniší-Vlčovice. Tyto kluby jsou při pořádání svých akcí (zájezdů a společenských akcí) finančně podporovány. Dále zde funguje neformální skupina Seniorské pěší turistiky, která pořádá několikrát týdně vycházky a výlety. V roce 2019 měla organizace výročí 30 let svého fungování http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=vystava-mapuje-30-let-pesi-turistiky&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=25280.

 

Počet akcí a účastníků v rámci programu „Aktivní senior“:

Rok

Počet akcí

Počet účastníků

2016

19

 

2017

18

891

2018

21

1664

2019

21

1942

 

Průměrná návštěvnost na akcích se odvíjí od náplně a místa konání. Velkých společensko–kulturních akcí se účastní přes  200 osob, sportovní aktivity navštěvuje v průměru 30-60 osob. V případě pořádání cyklozájezdů je naplněn celý autobus a poptávka převyšuje nabídku. Oblíbené jsou také vzdělávací aktivity. Na akcích se neustále objevují noví lidé (senioři), je zřejmé, že si lidé vybírají akce, které je zajímají a jsou jim blízké.

O zájmu o akce svědčí také počet vydaných Kalendářů akcí Aktivního seniora, které si senioři mohou vyzvedávat na jednotlivých akcích, na Městském úřade, v Informačním centru a v knihovně. Každý rok se na počátku kalendářního roku takto rozdá 800-1000 kusů. http://www.koprivnice.cz/socialni_oblast/aktivni_senior/plakat/2020/seniori_karticka_2020.pdf

V roce 2017 byl v Kopřivnici otevřen ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a organizací Společně o.p.s. Seniorpoint - http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=koprivnice-ma-vlastni-senior-point&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1686, který se nachází v budově městského úřadu. 

Na seniory a výzvy související se stárnutím seniorů se zaměřuje také organizace Centrum pro rodinu Kopřivnice, z.s. (https://cprkoprivnice.webnode.cz/) , které realizuje přednášky či aktivity pro seniory - http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=centrum-pro-rodinu-za-rok-sveho-fungovani-usporadalo-radu-aktivit&clanek=24543 . Provoz organizace město podporuje dotací ve výši 80 tis. Kč ročně.

 • 5.2.C Činnosti věnované aktivnímu stárnutí ?
  celoroční program "Aktivní senior"

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=aktivni-senior

https://www.facebook.com/aktivnisenior/

https://aktivnisenior.rajce.idnes.cz/

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město podporuje organizace působící v sociální oblasti zamřené na seniory a připravuje se na stárnutí obyvatel. Město realizuje, a tedy i finančně podporuje, aktivity pro seniory, které jsou různorodé. Návštěvnost akcí pro seniory je poměrně vysoká, a to díky velké osvětě prostřednictvím všch médií, všetně sociálních sítí. Daří se zapojovat do aktivit pro seniory i neziskové organizace.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Odpověď na otázku dokladuje velmi širokou a pestrou škálu akcí a aktivit pro seniory a pro jejich zdravé stárnutí a zlepšování kvality jejich života. Bylo by opět vhodné doplnit komentář či určité vyhodnocení, jak město vnímá tyto služby, jsou-li dostatečné, jaké jsou ev. problémy atd.? V textu k podpoře dotacemi z rozpočtu města a ročenkám je připojen odkaz na novinový článek a ne na ročenky.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

V rámci organizačního řádu městského úřadu se zabývá aktivitami zaměřenými na seniory odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Dále také příspěvková organizace města Sociální služby Velké Meziříčí. Jedná se jak o koordinaci činností a spolupráci se seniory v rámci činností klubu seniorů, ale také o zajišťování aktivit pro ostatní osoby v seniorském věku, a to v úzké spolupráci se seniory. Město každoročně připravuje na daný rok soubor aktivit zaměřený na seniory.

Jednotlivé akce jsou zaměřeny buď cíleně na seniory, nebo jsou senioři jednou z cílových skupin aktivit pořádaných městem či partnery: Dny zdraví, Evropský týden mobility, Setkání seniorů - https://www.novinyvm.cz/16554-socialni-sluzby-vas-srdecne-zvou-na-setkani-senioru.html, https://www.kr-vysocina.cz/svatek-senioru-ve-velkem-mezirici/d-4097557

Klub důchodců s podporou města organizuje pro své členy akce, které mají ve svém důsledku přispět k aktivizaci života seniorů - pravidelná setkávání v klubu, besedy, poznávací a turistické zájezdy, výstavky ručních prací, společné návštěvy aktuálních výstav ve městě, pravidelné vycházky po blízkém okolí města.

Domov pro seniory ve Velkém Meziříčí organizuje řadu let pro seniory velmi oblíbenou "Akademii 3. věku" - s cílem posílení duševní pohody seniorů a získání nových informací a vědomostí v rámci celoživotního vzdělávání. https://www.domovvm.cz/univerzita-tretiho-veku , https://u3v.vspj.cz/u3v-ds-velke-mezirici

Pro seniory jsou zde pořádány pravidelně měsíčně i další aktivity, jako příklad uvádíme aktivity organizované v měsíci září